Josef II.

Report
Josef II.
1780 - 1790
Anotace
Materiál tvoří 11 slidů, v nichž jsou zachyceny
nejdůležitější etapy života a vlády Josefa II. s
důrazem na josefínské reformy
 cílová skupina: 8. roč.
 Autor: Mgr. Tomáš Kozák
 očekávaný výstup: žák se seznámí s našimi
dějinami 2. pol. 18. stol. a získá o nich základní
přehled
 použitý materiál. učebnice SPN a Prodos pro 8.
ročník, Wikipedia
 průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad
a provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících
otázek

Josef II.
•císař
Svaté říše římské
národa německého
•spoluvládce Marie Terezie
•nové odvážné reformy
s obrovským významem
•toleranční patent
•patent o zrušení
nevolnictví
•občanský a trestní zákoník
•daně
VLÁDA JOSEFA II.
1780 - 1790
od roku 1765 vládne po smrti svého otce
Františka Štěpána Lotrinského jako císař Svaté
říše římské a spoluvládce Marie Terezie
 skutečnou moc převzal v roce 1780 po smrti své
matky
 reformy prosazoval bez ohledu na názory
druhých
 jeho reformy měly obrovský význam, ale někdy
se projevil až za delší dobu.

TOLERANČNÍ PATENT
1781
Její císařsko-královská apoštolská milost, naše
nejmilostivější dědico-zemské kníže a pán,
přesvědčený z jednej strany z škodlivosti
všeho přinucení svědomí a z druhej strany
toho povážlivého užitku, jenž pro náboženství
a pro země z opravdivém křesťanské
tolerance povstává, dlé nejvyššího pod dátum
13. a receptum 26. dne měsíce října roku
plynujícího prošlého reškryptu se
nejmilostivěji pohnuta vynalezla, příbuzným
augustanského a helvetského náboženství,
jako i také nevjednocenými křeckýmu národu
pryvátní s jejím náboženstvím se srovnávající
provozování všudy podovoliti, bez ohledu
zdaliž takové kdy obyčejno a uvedeno neb
neuvedeno bylo. …
Toleranční patent – hlavní body
vydán v roce 1781
 zaváděl náboženskou snášenlivost
 nezaváděl však úplnou náboženskou
svobodu
 povoloval pouze vyznávání luteránství,
kalvinismu a pravoslaví
 byl z části vynucen okolnostmi, protože
nekatolíci utíkali do Pruska, kde nebyli za
víru pronásledování a panovník tak
přicházel o poddané

Patent o zrušení nevolnictví – hlavní
body






vydán v roce 1781
povoloval poddaným bez
souhlasu jejich vrchnosti se
stěhovat, uzavírat sňatky
děti poddaných mohly
studovat nebo se svobodně
vyučit řemeslu
robota však zrušena nebyla
do budoucna měl patent
velký význam, protože
umožnil volný pohyb
pracovních sil a příliv lidí z
venkova do měst
stal se nutnou podmínkou
pro začátek národního
obrození
OSTATNÍ REFORMY
CÍSAŘE JOSEFA II.
Občanský a trestní zákoník, daňové reformy,
církevní reformy








zavedení rovnosti před zákonem
zrušení trestu smrti (později ale opět zaveden)
dcery při dědictví byly postaveny na roveň synům
zrušení všech klášterů vyjma těch, které se zabývaly školstvím nebo péčí o
nemocné
konfiskace majetku zrušených klášterů a jeho rozprodávání, čímž došlo bohužel k
nenávratnému zničení nebo ztrátě mnoha uměleckých předmětů a knih
původní klášterní budovy Josef II. přeměnil na kasárna, nemocnice a školy
Josef II. chtěl také zdanit nejen poddanskou půdu, ale i panskou, takže by daně
museli platit všichni, nejen poddaní jako dosud – v tomto případě ale nebyl
úspěšný, jeho nástupce tuto reformu zrušil prakticky ihned po Josefově smrti.
z úsporných důvodů bylo zakázáno při pohřbech používat dřevěné rakve, mrtví
měli být pohřbíváni v plátěných pytlích – pro obrovský odpor zrušena
Osvícenské reformy






Josef II. (1780-1790)
od dětství připravován na svou úlohu panovníka
od roku 1765 císařem římským a spoluvladařem své matky
snaha o vytvoření modelu nového státu založeného do jisté míry na zásadách občanské
společnosti
vysoký počet reforem – některé přijaty s nadšení, některé s odporem
Patent o zrušení nevolnictví
◦
◦
◦
◦

1781
možnost volného pohybu osob
sňatky bez souhlasu vrchnosti
možnost studia nebo vyučení se bez souhlasu vrchnosti
Toleranční patent
◦
◦
◦
◦
◦
1781
povolení jiného než katolického náboženství, katolictví ale zůstává státním náboženstvím
ukončení náboženské emigrace
rušení klášterů
státní dohled nad církví

Správní reformy
◦ centralizace říše
◦ zavádění němčiny jako jediného úředního
jazyka
◦ podpora byrokracie
další důležité reformy už však provést
nestihl, zemřel v roce 1790
 jeho nástupci pak v reformách ustali
(Leopold II.) nebo se je dokonce snažili
zrušit (František II.)

Zpětná vazba








Proč Josef II. vydal toleranční patent? Která náboženství byla
„tolerována“? Vzpomeňte si aspoň na dvě další náboženství,
která byla v našich zemích vyznávána nepovoleně.
Proč by podle vás poddaní raději uvítali zrušení roboty než
nevolnictví?
Když už bylo nevolnictví zrušeno, kterou „svobodu“ asi
poddaní využívali nejčastěji. Kterou naopak nejméně? Proč?
Je rovnost před zákonem důležitá? Proč?
Proč Josef II. přistoupil k rušení kláštěrů
Jaký je váš názor na zdanění šlechty a duchovenstva? Proč k
němu chtěl panovník přistoupit?
Kterou reformu považujete za nejdůležitější a proč?
Porovnejte reformy Josefa II a jeho matky. Navazjí na sebe
některé?

similar documents