A bizalmi vagyonkezelés megszűnése

Report
MINDEN, AMIT TUDNI KELL A
BIZALMI VAGYONKEZELÉSRŐL
STEP Hungary Conference 2014
A BIZALMI VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS
TARTALMI ELEMEI
Dr. B. Szabó Gábor ügyvéd, senior partner, TEP
Balogh • B. Szabó • Jean és Társai Ügyvédi Iroda
ECOVIS® BUDAPEST
the lawyer • the auditor • the accountant • the tax adviser
Society of Trust and Estate Practitioners
Hungarian Chapter
Cím:
Tel:
E-mail:
H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1.
+36 30 9220164
[email protected]
TARTALOM
 A bizalmi vagyonkezelés gazdasági
indokoltsága
 A bizalmi vagyonkezelés hazai szabályozása
az új Ptk-ban
 Röviden az alapítványi szabályok változásáról:
az alapítvány, mint a jövő vagyonkezelésének
lehetséges eszköze
Society of Trust and Estate Practitioners
Hungarian Chapter
Cím:
Tel:
E-mail:
H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1.
+36 30 9220164
[email protected]
GAZDASÁGI INDOKOK
Mottó: Nehezebb a vagyont megtartani, mint megszerezni, de még
nehezebb működtetve megőrizni és gyarapítani.
1980-as évek eleje – piacgazdasági nyitás és átmenet, a magánszféra
fokozatos erősödése
1989 – gazdasági rendszerváltás, privatizáció
•
•
•
•
•
•
jelentős számú családi vállalkozások létrejötte
a privatizáló korosztály a ‘80-as évek „negyvenesei”
gazdaságilag és politikailag nagy befolyással bíró réteg
relatíve jelentős vagyonok felhalmozódása
mostanra aktív életpályájuk végéhez közelítenek
szabályozott generációváltás szükségessége, amelynek hiánya jelentős
vagyonvesztést eredményezhet
Society of Trust and Estate Practitioners
Hungarian Chapter
Cím:
Tel:
E-mail:
H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1.
+36 30 9220164
[email protected]
GAZDASÁGI INDOKOK (folyt.)
A vagyon ciklikus természete:
• a jelentős vagyonok többsége organikus módon 1-2 generáció
alatt alakul ki
• első generáció: épít; második generáció: gyarapít és
konzervál; harmadik generáció: rombol
A szabályozott generációváltás jogi környezetének kialakítása:
• nem csak magánügy – social responsibility
• munkahelyek elvesztése
• adóbevételek kiesése
• fokozódó állami tehervállalások
Society of Trust and Estate Practitioners
Hungarian Chapter
Cím:
Tel:
E-mail:
H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1.
+36 30 9220164
[email protected]
GAZDASÁGI INDOKOK (folyt.)
Mindennek állami, jogalkotói felismeréseként:
• állami/gazdasági kamarai programok (pl. Hollandia, Spanyolország)
• megfelelő jogi környezet kialakítása, erre modellezett
jogintézmények (pl. bizalmi vagyonkezelés) bevezetésével
A francia fiducie 2007-es pánikszerű bevezetésének indokai:
• nemzetközi gazdasági versenyben történő lemaradástól és a
tőke elvándorlásától való félelem
• az európai versenytársak e téren lényegesen Franciaország előtt járnak
 Anglia – trust (minimum 800 éves hagyományok)
 Lichtenstein – bvk (1926)
 Luxemburg – bvk (2003)
Society of Trust and Estate Practitioners
Hungarian Chapter
Cím:
Tel:
E-mail:
H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1.
+36 30 9220164
[email protected]
BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ
ÚJ PTK-BAN
A BVK elhelyezkedése a Ptk. rendszerében:
HATODIK KÖNYV: Kötelmi jog
HARMADIK RÉSZ: Egyes szerződések
XVI. CÍM: A megbízási típusú szerződések
XLIII. FEJEZET: A bizalmi vagyonkezelési szerződés
• dogmatikailag egyértelműen kötelmi jogi intézmény és ezen
belül sem tulajdonátruházó szerződés (XIV. Cím), hanem
megbízási típusú szerződés
• a Code Civil pl. a „fiducie”-t a tulajdonszerzés módozatairól
szóló harmadik Könyvében szabályozza
Society of Trust and Estate Practitioners
Hungarian Chapter
Cím:
Tel:
E-mail:
H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1.
+36 30 9220164
[email protected]
BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ
ÚJ PTK-BAN (folyt.)
Én dicsérni jöttem Caesart, nem temetni.
A bizalmi vagyonkezelés fogalma
Ptk. 6:310.§ (1)
„Bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő a
vagyonrendelő által tulajdonába adott dolgok, átruházott jogok
és kötelezettségek (a továbbiakban: kezelt vagyon) saját
nevében a kedvezményezett javára történő kezelésére, a
vagyonrendelő díjfizetésére köteles”
Society of Trust and Estate Practitioners
Hungariain Branch
Cím:
Tel:
E-mail:
H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1.
+36 30 9220164
[email protected]
BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ
ÚJ PTK-BAN (folyt.)
A bizalmi vagyonkezelés fogalma (folyt.)
• tipikusan szerződéssel jön létre, de alapítható egyoldalú
jognyilatkozattal és végrendelettel is (6:329. §)
• a tulajdon tényleges átruházása, mint feltétel
• saját néven történő joggyakorlás, rendelkezés a tulajdon felett
• kizárólag a kedvezményezett javára (tulajdonjogi korlát)
• vegyes természetű jogintézmény, amelyben keverednek a
dologi és kötelmi jogi elemek – a tulajdonjog megkettőződése:
 jogi tulajdonos
 gazdasági vagy kedvezményezett tulajdonos
Society of Trust and Estate Practitioners
Hungary Branch
Cím:
Tel:
E-mail:
H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1.
+36 30 9220164
[email protected]
BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ
ÚJ PTK-BAN (folyt.)
FELEK:
• vagyonrendelő – bármilyen természetes vagy jogi személy, inc.
állam
• vagyonkezelő – természetes vagy jogi személyek; a jogviszony
központi szereplője (a Ptk. rendelkezéseinek többsége rá
vonatkozik, ugyanakkor a „legszabályozatlanabb” szereplő)
• kedvezményezett – bármilyen természetes vagy jogi személy
 maga a vagyonrendelő is lehet!
 a vagyonkezelő is de! 6:311.§ (4): „a vagyonkezelő
kizárólagos kedvezményezetté nevezése semmis” – HIBA!
 nem feltétlenül a vagyonrendelő határozza meg, a
vagyonkezelő is kijelölheti – 6:311.§ (3)
Society of Trust and Estate Practitioners
Hungarian Chapter
Cím:
Tel:
E-mail:
H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1.
+36 30 9220164
[email protected]
BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ
ÚJ PTK-BAN (folyt.)
FELEK (folyt.):
• „vagyonfelügyelő” (protector)
 a Ptk. nem szól róla
 de a vagyonkezelő tevékenységét ellenőrző céllal kijelölhet
ilyet a vagyonrendelő vagy akár a kedvezményezett is az
őket megillető ellenőrzési jog keretében (6:315.§)
 hatásköre azonban szabályozatlansága folytán korlátozott
(perelheti-e pl. a vagyonkezelőt?)
• speciális eset 6:329.§ (1): a vagyonrendelő és a vagyonkezelő
személye egybeesik; további alaki érvényességi kellék:
visszavonhatatlan közokiratba foglalt jognyilatkozat
Society of Trust and Estate Practitioners
Hungarian Chapter
Cím:
Tel:
E-mail:
H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1.
+36 30 9220164
[email protected]
BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ
ÚJ PTK-BAN (folyt.)
A vagyonkezelő kötelezettségei és jogai
Kötelezettségek
Jogok
Vagyon elkülönítés 6:312.§
Vagyon feletti rendelkezés 6:318.§
A vagyonrendelő vagy a kedvezményezett ellenőrzésének tűrése
6:315.§
Nem utasítható! 6:316.§
Titoktartás! 6:319.§
Költség- és díj igény 6:322.§
Tájékoztatás és számadás 6:320.§
Elszámolás 6:327.§
Vagyon kiadása 6:328.§
Society of Trust and Estate Practitioners
Hungarian Chapter
Cím:
Tel:
E-mail:
H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1.
+36 30 9220164
gabor[email protected]
BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ
ÚJ PTK-BAN (folyt.)
A kezelt vagyon védettsége (6:311-314.§)
• vagyon elkülönítés mint előfeltétel
 elkülönítés a vagyonkezelő saját vagyonától
 elkülönítés más kezelt vagyonoktól
• a vagyonkezelő saját személyes vagy az általa kezelt más
vagyonok hitelezői a kezelt vagyonra nem támaszthatnak
igényt
• a kezelt vagyon nem része a vagyonkezelő hagyatékának
• a kedvezményezett hitelezői is csak attól kezdve
támaszthatnak igényt a kezelt vagyonra, amikor annak, illetve
hozamainak kiadása esedékessé vált
• de mi a helyzet a vagyonrendelő hitelezőivel?
Society of Trust and Estate Practitioners
Hungarian Chapter
Cím:
Tel:
E-mail:
H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1.
+36 30 9220164
[email protected]
BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ
ÚJ PTK-BAN (folyt.)
A bizalmi vagyonkezelés megszűnése (6:326.§)
• a kezelt vagyon elfogy
• a vagyonkezelés felmondása esetén (3 hónapos felmondási idő)
• „ha a kezelt vagyonnak három hónapot meghaladó ideig nincs
vagyonkezelője a vagyonkezelői megbízás megszűnésének
időpontjában”
• a vagyonrendelő halálakor, ha ő volt az egyetlen
kedvezményezett
• ötven év elteltével
• határozott idejű vagyonrendelés esetén a határozott idő
elteltével
Society of Trust and Estate Practitioners
Hungarian Chapter
Cím:
Tel:
E-mail:
H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1.
+36 30 9220164
[email protected]
BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ
ÚJ PTK-BAN (folyt.)
A bizalmi vagyonkezelés megszűnése (folyt.)
Nem szűnik meg a vagyonkezelés:
•
•
•
•
a vagyonrendelő halála vagy megszűnése
a vagyonkezelő halála vagy megszűnése
a kedvezményezett halála vagy megszűnése
a vagyonrendelő a vagyonkezelő jogutódjává válik
Society of Trust and Estate Practitioners
Hungarian Chapter
Cím:
Tel:
E-mail:
H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1.
+36 30 9220164
[email protected]
BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ
ÚJ PTK-BAN (folyt.)
A bvk szerződés javasolt minimális tartalmi elemei
• a vagyonrendelő, a vagyonkezelő és a kedvezményezett pontos
•
•
•
•
•
•
•
meghatározása
rendelkezés a kezelt vagyon tulajdonának átruházásáról
a vagyon elkülönítés módjának meghatározása
az ellenőrzési és beszámoltatási jog gyakorlásának módja,
gyakorisága és költségei
vagyonfelügyelő (protector) kijelölése, kötelezettségeinek és
díjazásának meghatározása
a vagyonkezelői rendelkezési jog korlátainak meghatározása
a vagyonkiadás módjának szabályozása, különös tekintettel arra az
esetre, ha a vagyont másik vagyonkezelőnek kell átadni (6:328. §)
a vagyonkezelő díjazásának mértéke és módja
Society of Trust and Estate Practitioners
Hungarian Chapter
Cím:
Tel:
E-mail:
H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1.
+36 30 9220164
[email protected]
RÖVIDEN A VAGYONKEZELŐ
ALAPÍTVÁNYOKRÓL
• bvk v. alapítvány (országonként eltérő megközelítés és
eredmény)
• az új Ptk. – legalábbis egyenlőre – eldöntötte a kérdést,
amennyiben nem alkotta meg az új típusú családi vagy
magánvagyon kezelésére alkalmas alapítványok részletes
szabályait
• De! 3:386.§ „az alapító … hozzátartozója abban az esetben
lehet az alapítvány kedvezményezettje, ha az alapítvány célja a
hozzátartozó tudományos, irodalmi vagy művészeti alkotásainak
gondozása, a hozzátartozó ápolása, gondozása, tartása,
egészségügyi ellátási költségeinek viselése, iskolai
tanulmányainak ösztöndíjjal vagy egyéb módon történő
támogatása” - jelentős áttörés!
Society of Trust and Estate Practitioners
Hungarian Chapter
Cím:
Tel:
E-mail:
H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1.
+36 30 9220164
[email protected]
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
Society of Trust and Estate Practitioners
Hungarian Chapter
Cím:
Tel:
E-mail:
H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1.
+36 30 9220164
[email protected]

similar documents