borbely_gabor_dla_0211

Report
Finanszírozási kérdések
az Új Polgári Törvénykönyv
tükrében
Dr. Borbély Gábor
Budapest, 2014. február 11.
Áttekintés – a mai előadás témái
1) Az Új Ptk. hatálybalépése
2) Hitelbiztosítékok – személyi és dologi biztosítékok
3) Zálogjogosulti bizományos
4) Hitelbiztosítéki nyilvántartás
5) Egyéb dologi jogi kérdések (ETT)
6) Összegzés
Finanszírozási kérdések az Új Ptk. tükrében
2014.02.11.
2
Az Új Ptk. hatálybalépése
• Jogszabályi háttér
 az Új Ptk. 2014. március 15. napján lép hatályba
 az átmeneti rendelkezéseket külön törvény állapítja meg
• Általános szabály – az Új Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni a hatálybalépését
követően keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint megtett jognyilatkozatokra
• Kérdés: Hogyan
jogviszonyokat?
kezeli
az
Új
Ptk.
a
hatálybalépés
napján
már
fennálló
• Dologi jog: a főszabály, hogy az Új Ptk. hatálybalépésének napján fennálló dologi jogi
jogviszonyokkal kapcsolatos, a hatálybalépés napját követően keletkezett tényekre és
megtett jognyilatkozatokra az Új Ptk. alkalmazandó
 DE kivétel a zálogjog! – a hatálybalépés napján fennálló zálogjogviszonyokra
továbbra is a régi Ptk. alkalmazandó
• Kötelmi jog: az Új Ptk. hatálybalépésének napján fennálló jogviszonyokkal
kapcsolatos, a hatálybalépés napját követően keletkezett tényekre és megtett
jognyilatkozatokra – ideértve az e tények és jognyilatkozatok által keletkeztetett újabb
kötelmeket is – a régi Ptk. alkalmazandó
 DE a felek megállapodhatnak abban, hogy a hatálybalépés napját megelőzően
kötött szerződésüket teljes egészében az Új Ptk. hatálya alá helyezik
Finanszírozási kérdések az Új Ptk. tükrében
2014.02.11.
3
Hitelbiztosítékok
A hitelbiztosítékok a teljesítési készséget és képességet
megerősítő, valamint elősegítő jogintézmények
Finanszírozási kérdések az Új Ptk. tükrében
2014.02.11.
4
Személyi biztosítékok I. – Kezesség
• kezesi helytállás terjedelme
• jogosult általános tájékoztatási kötelezettsége
• adósi fizetési haladék, csődegyezség, felszámolás hatásai
• kezesség fajtái:
 egyszerű kezesség – sortartási kifogás (behajthatatlanság
fogalma)
 készfizető kezesség
 kártalanító kezesség
• határozott és határozatlan idejű kezesség
 felmondás lehetősége (globális kezesség)
• több kezes viszonya
• fogyasztó által vállalt kezesség
Finanszírozási kérdések az Új Ptk. tükrében
2014.02.11.
5
Személyi biztosítékok II. - Garancia
• a garantőr személye – nem csak bank lehet
• garanciavállalás tartalma
 önálló kötelezettségvállalás (szerződés / egyoldalú nyilatkozat)
 lehívási jog – személyhez kötött
• a garantőr teljesítése
 a jogosulttal szemben kizárólag a saját személyében fennálló
kifogásokat érvényesítheti
 nyilvánvalóan visszaélésszerű vagy rosszhiszemű (csalárd)
lehívás kifogása
• határozatlan időre vállalt garancia felmondása
• fogyasztó által vállalt garancia készfizető kezességnek minősül
Finanszírozási kérdések az Új Ptk. tükrében
2014.02.11.
6
Zálogjog
• egyszerűsödő/modernizálódó alapítási/létesítési szabályok
• zálogjogi nyilvántartások köre bővül
• írásbeliség, de nem közokirat
• zálogjog alapítható nem pénzkövetelés biztosítására is (ilyenkor
a zálogjog a követelés nemteljesítéséből eredő kártérítési igényt
biztosítja)
• az önálló zálogjog megszüntetésre került
 de a különvált zálogjog részben pótolja a funkcióját
• vagyont terhelő zálogjog megszüntetésre került
• a keretbiztosítéki zálog megszüntetésre került, a zálogtárggyal
való helytállás maximális keretösszege a zálogtárgytól függetlenül
valamennyi zálogjognál megjelölhető (de nem kötelező)
• új törvényes zálogjog a fizetési számlákon
Finanszírozási kérdések az Új Ptk. tükrében
2014.02.11.
7
Zálogjog érvényesítése
• a zálogjogosult kielégítési joga a biztosított követelés
esedékessé válásakor nyílik meg
• kielégítési jog gyakorlása:
bírósági végrehajtás
zálogtárgy
zálogjogosult általi
értékesítése
bírósági végrehajtáson
kívüli módozatok
zálogtárgy
tulajdonjogának
zálogjogosult általi
megszerzése
elzálogosított jog
vagy követelés
érvényesítése
ÁLTALÁNOS
KRITÉRIUM:
kereskedelmi
ésszerűség
Finanszírozási kérdések az Új Ptk. tükrében
2014.02.11.
8
Zálogjogosulti bizományos
• új jogintézmény – komoly igény a jogalkalmazás részéről
• bejegyzési kötelezettség
• a bejegyzett zálogjogosulti bizományost a zálogjogosult jogai illetik
és kötelezettségei terhelik
• a zálogjogosult a zálogjogosulti bizományos magatartásáért úgy
felel, mintha maga járt volna el
• szeparációs (vagyonelkülönítési) kötelezettség
Finanszírozási kérdések az Új Ptk. tükrében
2014.02.11.
9
Hitelbiztosítéki nyilvántartás
•
•
Megszűnik a MOKK által működtetett zálogjogi nyilvántartás,
helyette egységes hitelbiztosítéki nyilvántartás (a lajstromok
és az ingatlan-nyilvántartás tovább működnek)
a hitelbiztosítéki nyilvántartás főbb jellemzői:
 zálogkötelezettenként
 tartalma:
– jelzálogjog (nem lajstromozott ingó, jog, követelés)
– lízing, faktoring, tulajdonjog-fenntartás
 internet alapú, nyilvános, ingyenes betekintés
 nem közhiteles (negatív közhitelesség)
 nyilvántartásba vett felhasználók
 okirat nélkül, formanyomtatvány kitöltésével, automatikusan
tehető zálogjogi nyilatkozat – nincs tartalmi kontroll
 törlési nyilatkozat – 30 nap
Finanszírozási kérdések az Új Ptk. tükrében
2014.02.11.
10
Dologi jog
• Statikus viszonyok (állandóság igénye)
• Finanszírozási szempontból csak néhány jelentős változás
 Elidegenítési és terhelési tilalom
 bármikor alapítható
 az elidegenítési és terhelési tilalomba ütköző rendelkezés nem semmis,
hanem hatálytalan azzal szemben, akinek a jogát az elidegenítési és
terhelési tilalom biztosítja
 jóhiszemű és ellenérték fejében szerző fél védelme
 Föld (telek) és épület tulajdonjogának elválása
 Fiduciárius biztosítékok tilalma
 Határidő nélküli visszavásárlási/vételi jog
 Tulajdonjog-fenntartás bejegyzése
Finanszírozási kérdések az Új Ptk. tükrében
2014.02.11.
11
Összegzés
• Számos változás, de nincs forradalmi átalakulás
• Egyszerűsítés, egyértelműsítés, modernizáció
• Implementációs / átmeneti időszak – komoly kihívás
• Gyakorlati következmények:
 jogbizonytalanság a gyakorlat hiánya miatt (ezt ellensúlyozza a
mai bírói gyakorlat átültetése)
 szigorodó szerződéses rendelkezések
 új lehetőségek, innováció
Finanszírozási kérdések az Új Ptk. tükrében
2014.02.11.
12
Köszönöm a figyelmet!

similar documents