Dr. Berczik Ábel előadása - Magyar Önkormányzatok Szövetsége

Report
A helyi önkormányzatok 2013. évi
feladatai és finanszírozási rendszere
2013 – az önkormányzatok „életének” fontos
állomása
• 2012: önkormányzati-állami feladatmegosztás átszervezésének első lépései
• január 1.: megyei feladatok és a megyei önkormányzati intézmények állami
átvétele
• január 1.: megyei és fővárosi kórházak állami átvétele
• május 1.: városi fekvőbeteg szakellátás állami kézbe vétele
• 2013: az önkormányzati-állami feladatmegosztás komplex átalakítása
• új önkormányzati törvény, más struktúrájú feladat-eloszlás
• járási kormányhivatalok: igazgatási felelősségek átrendeződése
• köznevelés és szociális ellátás: jelentősebb állami szerepvállalás
• egészségügy: járóbeteg –szakellátás állami átvétele
• önkormányzatok: valós helyi szervezést igénylő feladatok
2
Az új önkormányzati törvény szerinti főbb
ágazati feladatok 2013-tól
• alapvetően a települések mindennapjait érintő feladatok
(településfejlesztés, településüzemeltetés, hulladékgazdálkodás,
közfoglalkoztatás, stb.) +
• óvodai ellátás,
• szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
• egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), környezetegészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
• kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet
támogatása, stb.)
3
Kondíciók
• 2013-ban a IX. fejezet előirányzata 636,4 milliárd forint
• 2012. évi bázis-előirányzatot csökkentette:
• az EMMI-be a pedagógusbérekre, szociális ellátásokra átadott forrás
(mintegy 386 milliárd forint),
• KIM-nek a járásokhoz átadott források (48,3 milliárd forint)
• SZKT-ban előírt megtakarítások (23 milliárd forint)
• Helyben maradó SZJA 4,1 százalékpontja átcsoportosításra kerül (a maradék 3,9
állami támogatássá alakul) az EMMI fejezetbe.
• A gépjárműadó 45%-a átcsoportosításra kerül az EMMI fejezetbe, 15%-a az
általános támogatás forrása lesz.
• A teljes illetékbevétel – mely 2012-ben már csak a megyei jogú városoknál és a
fővárosnál volt – átcsoportosításra kerül az EMMI fejezetbe.
4
Az önkormányzati átengedett bevételek
alakulása
Átengedés mértéke
2012-ben
(zárójelben a 2012. évi
átengedés mértéke)
Az ágazati
Az általános
Átengedés mértéke
feladatokhoz
támogatásba
2013-ban
átrendezett mérték átcsoportosított
(zárójelben az
(zárójelben az
mérték (zárójelben
összeg)
összeg)
az összeg)
SZJA (8%)
4,1% (49,1 Mrd Ft) 3,9% (45,6 Mrd Ft)
0
Illeték (100%)
100% (12,3 Mrd Ft)
0
Gépjárműadó (100%)
0
45% (32,4 Mrd Ft) 15% (11,7 Mrd Ft) 40 % (29,4 Mrd Ft)
5
Egyéb kondíciók
• Jövedelemkülönbség mérséklés rendszere is megszűnt (a korábban e célt szolgáló
támogatás forrása beépül az általános működési támogatásba).
• Helyi adók – így az iparűzési adó – rendszere nem változik.
• A támogatások jelentős része feladatalapúvá vált, több ellátásnál megszűnt a
normatív finanszírozás
• Cél: az önkormányzati feladatokhoz és közszolgáltatásokhoz az állam minél
nagyobb mértékben járuljon hozzá, DE
• Ez nem jelentheti a „pazarló” támogatási rendszert  kötelező minimum szint
megfinanszírozása a cél
6
„2013 - Mi megy – mi marad?”
Érintett ágazatok:
1) Igazgatás
Egyes jegyzői feladatok „mentek” – más feladatok maradtak
2) Oktatás/köznevelés
iskolai szakmai feladatok + működtetés (meghatározott esetekben) „mentek”
óvoda (+ egyes esetekben iskolaműködtetés) maradt
3) Szociális, gyermekvédelmi ellátás
egyes segélyek és szakellátási feladatok „mentek”
alapszolgáltatások + idős, hajléktalan tartós bentlakás maradt
4) Egészségügy
járóbeteg szakellátás megy (május 1.)
7
Önkormányzati feladatok új rendszere 2013.
Igazgatás – járási hivatalok
Járási rendszer:
• 23 kerületben + vidéken 175 helyen,
• a hivatalok a megyei kormányhivatal szervezeti egységei lettek
• országosan 10 ezer fő = alapvetően a települési önkormányzatok dolgozói
• jegyzői államigazgatási feladatok átvétele.
Átkerült államigazgatási feladatok:
• Okmányirodai ügyintézés
• Gyámügyek
• Időskorúak járadéka, ápolási díj, közgyógyellátás
• kisebb volumenű ügyek (temetkezési szolgáltatások engedélyezése, állatotthon
működési engedélyezése, stb.)
8
Önkormányzati feladatok új rendszere 2013.
Igazgatás – közös hivatalok
•
2013. január 1-jétől hozzák létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok,
amelyek területét legfeljebb egy település választja el egymástól, és
lakosságszámuk nem haladja meg a 2000 főt.
•
2000 fő lakosságszámot meghaladó település is tartozhat közös hivatalhoz.
•
Közös hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább 2000 fő, vagy a
közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét.
•
A közös önkormányzati hivatalokat legkésőbb 2013. márciusáig kell megalakítani!
•
Ezt követően a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről
az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei az önkormányzati
választások napját követő hatvan napon belül döntenek.
•
Amennyiben a közös hivatalt határidőre nem hozzák létre, vagy valamely
település nem tud csatlakozni, akkor a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője
jelöli ki az ahhoz tartozó településeket.
9
Általános működési feladatok támogatása
Önkormányzati feladatellátás finanszírozása:
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (113,1 milliárd forint)
Három elemű támogatás
• Az önkormányzati hivatal működési támogatása
• Településüzemeltetés támogatása
E kettő együttes összegét csökkenti (esetenként lenullázhatja) a helyi
önkormányzat elvárt bevétele, ami a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5 %-a.
• Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
Megillet minden települést 2700 Ft/lakos összeggel, de min. 3 millió forint.
10
Önkormányzati hivatal működésének
támogatása
• Alapja az elismert hivatali létszám: településnagyság alapján meghatározott
minimum/maximum létszám, mely a lakosságszámmal arányosan változik,
• A támogatás összege: 4 580 000 Ft/fő (3,6 millió forint/ fő bér és szocho + 0,98 millió
forint dologi kiadás)
• Közös hivatalok: ösztönzés, korrekciós tényezők alkalmazása (a fenntartó
önkormányzatok száma,
székhelye járási székhely)
összlakosságszám,
nemzetiségi
önkormányzat,
hivatal
• Finanszírozás: 1-4. hónapokban a jelenlegi hivatali struktúra szerinti finanszírozás,
5-12. hónapban új hivatali struktúra szerinti finanszírozás
11
Településüzemeltetési feladatok támogatása
• Támogatási elemek:
• zöldterület gazdálkodás
• közvilágítás
• közutak fenntartása
• köztemetők fenntartása
• A támogatások alapja a 2011. évi tényleges nettó működési kiadás,
• Minden önkormányzatnál jelentkező feladatok: támogatás azon önkormányzatoknak
is jár, melyek működési kiadást nem könyveltek e szakfeladatokon,
• Kötött, de „lazán” kötött felhasználási kötelezettség!
12
Köznevelés
13
Köznevelés
Jelentős feladat-átrendeződés az állam és az önkormányzatok között:
Óvoda: önkormányzati feladat maradt
Iskola (alapfokú, gimnázium, szakközépiskola, kollégium, szak-, szakmai
szolgálat):
• szakmai irányítás és fenntartás az államhoz került,
• az önkormányzatoknak csak korlátozott feladatköre marad(hat): működtetés
Gyermekétkeztetés: minden esetben önkormányzati feladat!
Szétválik a fenntartás és működtetés fogalma:
• fenntartás: a köznevelési intézmény működéséhez szükséges összes feltétel
biztosítása és ezzel együtt az irányítási jogosítványok gyakorlása  ÁLLAM
• működtetés: a fenntartás egy részterületének, a szakmai munka alapját
képező tárgyi feltételeknek (épületüzemeltetés) és a tárgyi feltételekhez
kapcsolódó személyi feltételeknek a biztosítása  ÖNKORMÁNYZAT /
ÁLLAM
14
Köznevelés, iskola - FENNTARTÁS
• A fenntartó jogkörébe tartozik minden érdemi szakmai döntés (pl. intézmény
létesítése, átszervezése, megszüntetése, az intézmény költségvetésének
meghatározása, térítési díjak, intézményvezető)
= minden, az iskolával kapcsolatos érdemi döntés letéteményese az állam
Állami feladatok ellátása: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (2012.
szeptember 1-jétől)
• EMMI irányítás, központ + tankerületek (tankerület területe = járás területe)
• megyeközponti tankerület többletfeladatokat lát el, illetékessége a megye
egész területére kiterjed
• költségvetési jogilag a Központ egy egységes költségvetési szerv, a
tankerületek és az iskolák a Központ jogi személyiségű szervezeti egységei
• tankerületek személyzete a megyei intézményfenntartó központok
állományából és a települési önkormányzatoktól érkezett/érkezik
15
Köznevelés, iskola - FENNTARTÁS
Köznevelési törvény 74. §
74. § (1) Az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók
óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével – a köznevelési
alapfeladatok ellátásáról.
(2) A köznevelési feladatokat az állam intézmény alapításával és
fenntartásával, továbbá egyházi vagy magánintézmény fenntartójával
kötött köznevelési szerződés útján látja el. Az óvodai nevelésről a települési
önkormányzat intézmény alapítása és fenntartása, vagy köznevelési szerződés
révén gondoskodik.
Tömören: az állam feladata az intézmények szakmai irányítása, a szakmai
feladatok ellátása, a pedagógusok foglalkoztatása, szakmai dologi kiadások
16
Köznevelési intézmény
2013. január 1-jétől két típus van:
1) Egyházi és magánintézmények esetén (+ óvodáknál): a fenntartójától
elkülönült, önálló költségvetéssel rendelkező jogi személy
2) Eddigi önkormányzati iskolák  állami iskolák  a KIK szervezeti
egységeként működő, önálló költségvetéssel nem rendelkező a
fenntartójától el nem különült jogi személy
Az állami fenntartásba kerülő iskolák tehát nem költségvetési szervek, csak
jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységek
17
Köznevelés, iskola - MŰKÖDTETÉS
A köznevelési törvény 74. § (4)-(6) bekezdései szerint:
• 3000 fő feletti településeken a települési önkormányzat a működtető
• 3000 fő alatti településeken az állam a működtető
KIVÉVE: szakképzés (minden feladat – kivéve az étkeztetés – az államé)
3000 fő felett hármas-feltétel: állami fenntartás – tulajdon – illetékességi terület (ha
egyik nem teljesül, nem kell működtetni!)
Mit jelent a működtetés?
„A működtetés keretében a települési önkormányzat – a 76. § (3) bekezdésében
foglaltak kivételével – saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat
ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon
működtetésével összefüggő személyi feltételeket. ”
Gyakorlatban a működtetés = üzemeltetés (rezsi, takarító, gondok….)
A működtetés nem jár azzal a joggal, hogy az önkormányzatnak érdemi beleszólása
legyen a szakmai ügyekbe.
18
Köznevelés, iskola - MŰKÖDTETÉS
A 3000-res szabály alóli kivételek:
• 3000 fő feletti település felmentést kérhet a működtetési feladatok alól, az
ahhoz szükséges gazdasági és jövedelemtermelő képesség hiánya esetén,
• 3000 fő alatti település vállalhatja a működtetést, az ahhoz szükséges
gazdasági és jövedelemtermelő képesség megléte esetén.
DE: nem lehet csak egyes intézmények működtetése alól mentesülni  vagy
mindent, vagy semmit!
A fenti eltérések engedélyezése kérelem alapján történik:
• 2012. november 15-éig kellett benyújtani,
• adatot kellett szolgáltatni az érintett intézmények működési kiadásairól és az
önkormányzat költségvetési pozíciójáról (különösen saját bevételeiről)
19
Köznevelés, iskola - MŰKÖDTETÉS
Az oktatásért felelős miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az
államháztartásért felelős miniszter együttes döntése időközben az összes érintett
önkormányzat számára ismertté vált.
Az önkormányzat a döntés kézhezvételét követő 8 napon belül a hozzájárulás feltételei
vállalásáról határozatot hozott. A hozzájárulás vállalásának hiányában a kérelmet
visszavontnak kell tekinteni!
Következő lehetőség: 2015-ben (március 31.)!
A hozzájárulásra kötelezett önkormányzatok befizetése:
•
minden hónap 10. napjáig kell teljesíteni
•
két havi hozzájárulás összegének elmaradása esetén a Kincstár azt a nettó
finanszírozás keretében levonja
•
december 15-én a még megmaradt esetleges hiányt vonja le.
20
Köznevelés, iskola - MŰKÖDTETÉS
A működtetés és a fenntartás elválasztása – kormányrendeleti szabályok (megjelenés alatt):
„A köznevelési intézmény működtetetése keretében a köznevelési intézményt működtető
települési önkormányzat kötelezően felel az állami intézményfenntartó központ részére
ingyenesen használatba adott minden olyan dolog működőképességéért, üzemszerű
használatának biztosításáért, amely a köznevelési intézményt működtető települési
önkormányzat tulajdonában van és a 8. melléklet alapján a köznevelési intézményt
működtető települési önkormányzat finanszírozási körébe tartozik.”
„A köznevelési intézményt működtető települési önkormányzatnak a köznevelési
intézmény működtetésével összefüggő bevételeit és kiadásait azon az alapfeladaton
(szakfeladaton) kell kimutatnia a könyvvezetése során, amelyre a ráfordítás történik, illetve
amelyhez kapcsolódóan a bevételt elérte.”
Új melléklet, amely tételesen felsorolja a működtetői kiadásokat és bevételeket.
21
Köznevelés, iskola – ÁTADÁS, ÁTVÉTEL
•
A 2012. évi CLXXXVIII. törvény: A köznevelési feladatot ellátó
egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba
vételéről (átadás-átvételi tv.):
• Többcélú intézmények soron kívüli (10 nap) átszervezése
•
az önkormányzat/társulás 2013. január 1-jei hatállyal módosította az általa
fenntartott többcélú intézményalapító okiratát
•
akként, hogy az intézmény 2013. január 1-jétől állami köznevelési
alapfeladatot ne lásson el.
Átszervezés tilalma: ha EU-s pályázatban
kötelezettséggel jár (önálló megállapodás).
visszafizetési
22
Köznevelés, iskola – ÁTADÁS, ÁTVÉTEL
Társulások
• A települési önkormányzati társulás állami köznevelési
alapfeladatot 2013. január 1-jétől nem láthat el.
= eddig az időpontig a társulási megállapodásokat módosítani kellett,
el kellett számolni egymással
Az intézmények a KIK-be való „beolvadással” kerültek állami
fenntartásba  a KIK alapvetően jogutód lesz (kivéve: önkormányzati
működtetéssel kapcsolatos jogviszonyok)
A köznevelési intézmények dolgozóinak átvétele (pedagógus + segítő:
KIK-be; technikai dolgozók: ha a KIK a működtető; képesítési feltételek!)
23
Köznevelés, iskola – ÁTADÁS, ÁTVÉTEL
•
Ingó és ingatlanvagyon
•
minden az önkormányzat tulajdonában maradt, a vagyon a KIK ingyenes
•
vagyonkezelésébe (ha működtető),
•
használatába (ha nem működtető)
került 2013. január 1-jétől (amíg az intézményben köznevelési tevékenység
folyik). Leltár alapján (tv. szerint kell felvenni).
•
Az önkormányzatoknál dolgozó, „fenntartási” feladatokat ellátó
személyek átvétele:
•
•
A fenntartói feladatokat szolgáló vagyon
•
•
a KIK alkalmazásába kerültek (képesítési feltételek itt is vizsgálandók)
a KIK ingyenes használatába került.
EU-s pályázatok: a projektek feladatai attól függően mozogtak, hogy azok
infrastruktúra-fejlesztést, vagy szakmai, tartalmi feladatot (vagy mindkettőt) céloztake.
24
Köznevelés, iskola – ÁTADÁS, ÁTVÉTEL
•
Az átadás, átvétel lebonyolítása
• az önkormányzati fenntartó képviseletére jogosult személy (átadó)
és a KIK képviseletében eljáró, az intézmény székhelye szerint
illetékes tankerületi igazgató közötti megállapodás,
• legkésőbb 2012. december 15-éig meg kellett kötni,
• jegyzőkönyvet kellett felvenni.
Főszabály: Ha a megállapodás nem jött létre  EMMI miniszteri
határozat  bíróságon megtámadható.
25
A köznevelési feladatokhoz kapcsolódó
átcsoportosítások
Fejezeti átcsoportosítások
EMMI fejezetbe átkerülő források iskolapedagógus-bérre
-334 600,0
ebből:
támogatás
-251 300,0
SZJA
-42 171,4
illetékbevétel
-12 328,6
gépjárműadó (40%)
-28 800,0
EMMI fejezetbe átkerülő támogatás az iskolai szakmai munka feltételeinek
biztosításához (forrása teljes egészében állami támogatás)
-11 335,8
Az önkormányzati feladat-ellátást (óvoda és étkeztetés) szolgáló támogatás
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
163 371,4
26
Óvodai feladatok finanszírozása
Óvoda fenntartásához kételemű támogatás:
• Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása (101,2 milliárd forint)
• Óvodaműködtetési támogatás (16,7 milliárd forint)
+ Gyermekétkeztetés támogatása (44,8 milliárd forint)
+ Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának
támogatása (600 millió forint)
Kötött felhasználás:
• bértámogatás + üz.tám: kizárólag a támogatással érintett óvodák
kiadásaira – egymás közt átcsoportosítható;
• gyermekétkeztetés: az étkeztetés teljes önköltségére ;
• „buszos” pénz: a gyermekek utaztatásával kapcsolatos kiadásokra.
27
Óvodai feladatok finanszírozása
Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása:
• átlagbér alapú támogatás (2 832 000 forint/számított létszám/év)
• a Kjt, az Nkt., a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó
kormányrendelet, és egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján
• számított létszám alapú: az Nkt. nevelés-szervezési paraméterei alapján,
figyelembe véve a törvény által előírt
• gyermekek heti foglalkoztatási időkeretét,
• csoport-átlaglétszámot,
• óvodapedagógus heti kötelező óraszámát és kötött munkaidejét,
• vezetői órakedvezményt
• 2012/2013. nevelési év: Közokt.tv
• 2013/2014. nevelési év: Nkt.
28
Óvodai feladatok finanszírozása
Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők számának
meghatározása:
• 2012/2013. tanévben: Közokt. tv.
• 2013/2014. tanévben: Nkt.
• a segítők mibenléte és létszáma a két nevelési év között jelentősen
változik!
• nem számított létszám, hanem tényleges létszám
• ajánlott létszámok nem vehetők figyelembe
• csak Kjt-s foglalkoztatottak vehetők figyelembe
• átlagbér: 1 632 000 forint/számított létszám/év
29
Óvodai feladatok finanszírozása
Óvodaműködtetési támogatás: 54 000 Ft/fő/év
• az „egyéb” munkatársak béréhez
• szakmai-dologi kiadásokhoz
• épület és infrastruktúra működtetéséhez
Gyereklétszám alapján jár – SNI-s gyermekek is csak egy főnek
számítanak
Bértámogatás + működtetési támogatás folyósítása:
• I-VIII. hónapokban a 2012/2013. nevelési évre lejelentett adatok
alapján
• IX-XII. hónapokban: 2013/2014. nevelési évre, egyenlő részletekben
30
Gyermekétkeztetés
A szaktörvény alapján jelentős változások:
• óvodában  fenntartó
• KIK által fenntartott iskolában  közigazgatási terület szerint illetékes
önkormányzat
• egyéb állami iskolában  fenntartó
• nem állami fenntartók intézményeiben  nem állami fenntartó
Fontos:
• MIK intézményekben zajló étkeztetés
• tagintézményekben zajló étkeztetés
• önkormányzatok egymás közötti hozzájárulása
Támogatás: 102 000 Ft/fő/év – az előző évi támogatás 1,5-szöröse
31
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró
gyermekek utaztatásának támogatása
• Mötv. alapján létrehozott társulás, többcélú kistérségi társulás,
intézményi társulás által fenntartott óvodába járó gyermekek után,
• akik a lakóhelyüktől/tartózkodási helyüktől eltérő településen veszik
igénybe az óvodai ellátást,
• utaztatásuk autóbusz működtetésével, iskolabusz-szolgáltatás vagy
külön célú menetrendszerinti autóbusz szolgáltatás vásárlásával
biztosított.
Minden gyerek egyszeresen vehető figyelembe! Kísérő kell!
Felmérés lezajlott – hamarosan a belügyminiszter megállapítja a fajlagos
összeget (várhatóan 148 000 Ft/fő)
32
Szociális és gyermekvédelmi ellátási rendszer
változásai
33
Szociális és gyermekvédelmi ellátási rendszer
változásai
• Állam átvette a gyermekvédelmi, a fogyatékos és
pszichiátriai/szenvedélybeteg szakosított bentlakásos ellátásokat:
Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási
intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról
szóló 2012. évi CXCII. törvény.
• Az intézmények fenntartását az EMMI által létrehozott Szociálisés Gyermekvédelmi Főigazgatóság végzi
• A közneveléssel ellentétben itt a feladat teljes vertikumában az
állam felelősségébe került, tehát a szakmai feladatellátás és a
működtetés egysége fennmarad + vagyon is mozog
• Önkormányzatnál marad: segélyek, alapellátások, idősek és
hajléktalanok szakosított bentlakásos ellátása
34
Szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer –
Államhoz kerülő feladatok
• átkerülő tiszta profilú intézmények alapító okiratát már az állam
fogja módosítani (45 nap)
• integrált intézmények: átszervezés, megállapodás
• adósságátvétel: az általános konszolidáció folyamatában,
legkésőbb június 28-ig (január 1-jei állapot)
• intézmény dolgozói „öröklődnek”,
• önkormányzatnál fenntartói feladatokat ellátók  SzGyF
állományába kerülnek, kormányzati szolgálati jogviszonyban
35
A szociális és gyermekvédelmi feladatokhoz
kapcsolódó átcsoportosítások
Fejezeti átcsoportosítások
EMMI fejezetbe átkerülő források szociális szakellátásra
-16 322,8
ebből:
támogatás
-5 835,9
SZJA (0,5%)
-6 886,9
gépjárműadó (5%)
KIM fejezetbe átkerülő források (ellátottak juttatásaira)
-3 600,0
-18 325,9
Önkormányzati fejezet támogatásai
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak
támogatása
214 229,8
36
Szociális és gyermekvédelmi ellátásÖnkormányzati feladatok finanszírozása
1) Segélyezési feladatok támogatása: 143,4 milliárd forint
- egyes jövedelempótló ellátások +
- hozzájárulás a pénzbeli szoc. feladatokhoz
2) Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások támogatása: 49,9
milliárd forint
3) Szakellátás támogatása: 20,9 milliárd forint
Kötött felhasználás:
– egyes jöv.pótló támogatás: csak erre a célra,
– a hozzájárulás a pénzbeli szoc. feladatokhoz: szociális területek között
átcsoportosítható
– alapszolg. támogatása: „belül” is átcsoportosítható, és a szakellátásra is
fordítható,
– szakellátás támogatása: kizárólag a támogatással érintett intézményekre –
belső átcsoportosítás lehetséges
37
Szociális és gyermekvédelmi ellátásÖnkormányzati feladatok
Segélyezés:
A járásokhoz kerülő segélyek kivételével maradnak
• a jegyzői segélyek és
• a méltányossági segélyek (egyszerűsödik).
Finanszírozás alapelve változatlan, a konkrét összegek változnak:
• Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (117,7 milliárd forint)
• Hozzájárulás pénzbeli ellátásokhoz (39,1 milliárd forint)
• 80% a 2012. évi arányok alapján,
• 20% lakosságszám alapján kerül elosztásra
• de min. 1000 forint/fő, max. 25 000 forint/fő
38
Alapellátás
Szociális és gyermekvédelmi ellátás
Alapelve változatlan, de a konkrét összegek változnak
Fajlagos változások:
• házi segítségnyújtás
145 000 forint/fő
• időskorúak nappali ellátása
109 000 forint/fő
csökkent
növekedett
• fogyatékosak nappali ellátása
500 000 forint/fő
• pszichiátriai betegek nappali ellátása 310 000 forint/fő
növekedett
növekedett
Társulási kiegészítő igényelhető:
• többcélú kistérségi társulás által (június 30.!)
• egyéb társulások (július 1-jétől csak új Ötv. szerintiek),
• ahol a társult és ellátott települések lakosságszáma 3 ezer/5 ezer fő,
• tagönkormányzat önállóan működési engedéllyel nem rendelkezik.
39
Szociális és gyermekvédelmi ellátásÖnkormányzati feladatok
Idősek és hajléktalanok szakosított bentlakásos ellátása
Feladatalapú finanszírozás:
1) Szakmai dolgozók bértámogatása
2) Intézményi működtetési támogatás
Összesen: 20,9 milliárd forint
1) Szakmai dolgozók bértámogatása:
Elv: a törvény által elismert szakmai létszámhoz kapcsolódó átlagbér alapú finanszírozás
• Lépései:
• ellátotti létszámból  elismert alkalmazotti létszám (L/4 + Iv)
(demensek 1,2 fő)
• elismert alkalmazott létszám x átlagbér (2 606 040 Ft) = bértámogatás
40
Szociális és gyermekvédelmi ellátásÖnkormányzati feladatok
2) Intézmény-üzemeltetési támogatás
• „egyéb” dolgozók béréhez,
• szakmai-dologi kiadásokhoz,
• épület és infrastruktúra üzemeltetéséhez.
A támogatás maximális összege: kiadás mínusz térítési díj bevétel
Útmutató rögzítette az elismerhető kiadási elemeket:
• egyéb dolgozók bére,
• dologi kiadások,
• egyéb folyó kiadások,
• ellátottak pénzbeli juttatásai,
• felújítási kiadások (korlátozott mértékben)
41
Szociális és gyermekvédelmi ellátásÖnkormányzati feladatok
A kiadások összegét csökkenti a személyi térítési díjakból származó (becsült)
bevétel  Intézmény-üzemeltetési támogatás maximális összege
Elvek:
• integrált intézmények esetén csak a kapcsolódó ellátottak, kiadások és
bevételek,
• bázis-alapú tervezés: adatok alapja 2012
• külső szerv (pl. GESZ) által teljesített kiadások is figyelembe vehetők
• elkülönített nyilvántartás – fokozott ellenőrzés
A bértámogatás + intézmény-üzemeltetési támogatás az intézmény
működtetésére fordítható.
42
Szociális és gyermekvédelmi ellátás - Nem
állami fenntartók
Alapellátásban: az önkormányzatokkal megegyező fajlagos összegek
Egyházak: egyházi kiegészítés
Szakellátásban: bértámogatás (önkormányzatihoz hasonló)
Egyházak: egyházi kiegészítés
43
Kultúra és közművelődés
Ellentétes folyamatok: Állam  önkormányzatok
• megyei múzeumi igazgatóságok törzsintézményei: a megyeszékhely megyei jogú
városokhoz (Pest megyében Szentendre, Komárom-Esztergom megyében Tata),
• múzeumi tagintézmények: az illetékes települési önkormányzatokhoz
• a megyei könyvtárak: a megyeszékhely megyei jogú városokhoz (Pest megyében
Szentendre)
• az átadás törvény erejénél fogja  nem lehetőség, kötelezettség
• vagyon tulajdoni helyzete nem változik
• KIM – EMMI – önkormányzat megállapodások
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
28 992,0
44
Közművelődési feladatok támogatása
Kulturális feladatok támogatása (17,6 milliárd forint)
Differenciált, kötött támogatás az alábbiak szerint:
• megyei múzeumi igazgatóságok törzsintézményei fenntartásához a
megyeszékhely megyei jogú városok (Pest megyében Szentendre),
• múzeumi tagintézmények működéséhez az illetékes települési önkormányzatok,
• a megyei könyvtárak feladataihoz a megyeszékhely megyei jogú városok (Pest
megyében Szentendre) vehet igénybe támogatást.
• további támogatás jár a településeknek, a megyeszékhely megyei jogú
városoknak, (és Szentendrének) a fővárosi kerületeknek és a Fővárosnak a Kultv.ben meghatározott közművelődési feladataik ellátásához.
• a megyei könyvtárat fenntartó városokat a kistelepülési könyvtári és
közművelődési feladatok ellátásához kiegészítő támogatás is megilleti. A
támogatási összege függ a szerződő környező kistelepülések lakosságszámától. A
szerződéseket 2012. december 31-ig kellett megkötni.
45
Előadó-művészeti támogatás, egyéb kulturális
célú támogatások
Előadó-művészeti szervezetek támogatása (11,4 milliárd forint)
Differenciált, kötött támogatás színházak, zenekarok, énekkarok számára
Központosított előirányzatok
• könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő, múzeumi szakmai támogatás
(780,0 millió forint)
• „ART” mozi hálózat digitális fejlesztésének támogatására (100,0 millió forint)
• A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének
támogatására (500,0 millió forint)
46
A helyi önkormányzatok gazdálkodására
vonatkozó leglényegesebb új szabályok
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint az annak
végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 2013-ban
hatályba lépett változásai alapján.
Költségvetési rendeletalkotás
• Bevételeket, kiadásokat:
• kötelező feladatok,
• önként vállalt feladatok,
• államigazgatási feladatok
• Költségvetési egyenleget:
• működési tételek,
• felhalmozási tételek
tagolásban kell megjeleníteni a költségvetési rendeletben.
47
A helyi önkormányzatok gazdálkodására
vonatkozó leglényegesebb új szabályok
Költségvetési rendeletalkotás
• Működési hiány nem tervezhető – a Mötv. 111.§ (4) bekezdése alapján
–, azaz
• gyakorlatilag külső finanszírozású működési hiány nem tervezhető,
• de az előző évi pénzmaradvány felhasználásával lehet a tárgyévi
kiadás több a tárgyévi bevételnél.
(Áht. 23-28.§.; Ávr. 24-33.§.)
48
A helyi önkormányzatok gazdálkodására
vonatkozó leglényegesebb új szabályok
A központi költségvetés önkormányzati támogatásai
Új fogalmak a támogatási rendszerben:
• Az eddigi „normatívák” megszűnnek, helyettük a feladatok
szakmai tartalmához (általános működtetés, ágazati feladatok), azok
bér és egyéb kiadásaihoz kapcsolódó támogatási rendszer jelenik
meg.
• Változik a támogatások
• igénylési,
• évközi módosítási,
• ellenőrzési, szankcionálási
mechanizmusa, a Kincstár ellenőrzési tevékenységében.
(Áht. 57-60.§.; Ávr. 101-114.§.; 2013. évi Kvtv. 2. melléklet kiegészítő szabályok)
49
A helyi önkormányzatok gazdálkodására
vonatkozó leglényegesebb új szabályok
Az önkormányzati alrendszer finanszírozása
A nettó finanszírozási rendszer karbantartása az új támogatási
fogalmakkal.
Változik a havi folyósítás ütemezése:
• január első napján 0 forint – a Kincstár bérmegelőlegezése miatt,
• a februári ütem mértéke a visszapótlásra is elegendő
(Áht. 83.§.; Ávr. 140.§ és 6. melléklet)
50
A helyi önkormányzatok gazdálkodására
vonatkozó leglényegesebb új szabályok
Illetmény-számfejtési rendszer
A Magyar Államkincstár által működtetett központosított illetményszámfejtési rendszerhez való csatlakozás a helyi önkormányzatok és
intézményeik számára a jövőben kötelező lesz.
(Áht. 44.§.; Ávr. 62.§.)
Átmeneti rendelkezések közül kiemelendő
A többcélú kistérségi társulások megszűnése esetén az állami
támogatással
kapcsolatos
elszámolások
kötelezettje
(egyéb
megállapodás híján) a korábbi székhely szerinti település.
51
Köszönöm a figyelmüket!
52

similar documents