Járási Gyámhivatal prezentáció

Report
A JÁRÁSI GYÁMHIVATAL
MEGVÁLTOZOTT
FELADATKÖREI 2013-BAN
Összeállította:
dr. Horváth Gábor
2014. március 26.
„A gyermekvédelem a közigazgatás
költészete. … A gyermekvédelem az
emberiség nagy és szeretet ügye, s emellett
nálunk nemzeti ügy is.”
(Széll Kálmán, 1901.)
Előadás tartalma:
I. A gyámhivatal működése
II. A jogszabályi környezet
III. A gyámhivatali feladatokról általában
IV. A gyámhivatali feladatokról bővebben
V. Kitekintés az új Ptk.-ára
VI. Összegzés
I. A GYÁMHIVATAL
MŰKÖDÉSE
„Minden állami gyermekvédelem s a
legtökéletesebb
gyermekvédelmi
törvények értéktelenek, ha hiányzik a
társadalmi lelkiismeret, amelyik egyedül
tudója a gyermekvédelmet élő valósság
tenni.”
(Drehr Imre, 1929.)
I. A GYÁMHIVATAL
MŰKÖDÉSE

A járási gyámhivatal – mint a városi
gyámhivatal jogutódja – 2013 . január 1jétől a járási hivatal szakigazgatási
szerveként működik, elnevezése:
Heves Megyei Kormányhivatal
Gyöngyösi Járási Hivatal
Járási Gyámhivatala
I. A GYÁMHIVATAL
MŰKÖDÉSE

Helye: Gyöngyös, Kossuth L. u. 1.

Ügyfélfogadási ideje:
- Hétfő: 08.00 – 16.30
- Kedd: 08.00 – 16.30
- Szerda: 08.00 – 16.30
- Csütörtök: 08.00 – 16.30
- Péntek: 08.00 – 14.00
I. A GYÁMHIVATAL
MŰKÖDÉSE

9 fő (1 fő hivatalvezető, 7 fő ügyintéző és
1 fő ügykezelő)

Illetékesség: 25 település (kb. 75.000 fő;
járás: megye
második
legnagyobb
lakosságszáma, 751 km2-el a legnagyobb
illetékes. terület)

Visontai Kirendeltség: havi
alkalommal, ügyintézői rotációban
egy
I. A GYÁMHIVATAL
MŰKÖDÉSE

Infrastruktúra: irodák, tárgyaló
informatikai eszközök
és

Ügyfélbarát közigazgatási eljárások és
szolgáltatások

Front-office / Back-office ügyintézés

Gyermeksarok
I. A GYÁMHIVATAL
MŰKÖDÉSE

Tájékoztatók, kérelemnyomtatványok

Munkakapcsolat (és együttműködés)
- szakmai irányítószervvel,
- gyermekjóléti szolgálatokkal,
- települési jegyzőkkel,
- bírósággal, ügyészséggel,
- rendőrséggel,
- HMGYK.
I. A GYÁMHIVATAL
MŰKÖDÉSE

2013.
január
1-jével
átvett
folyamatban lévő ügyek:
255
ügy
a
jegyzői
gyámhatóságoktól,
- 243 ügy a városi gyámhivataltól

2013-ban a gyámhivatal által feldogozott
hatósági ügyeket a felügyeleti szerv
ellenőrizte
+
2
célvizsgálati
ellenőrzés
II. A JOGSZABÁLYI
KÖRNYEZET

Magyarország Alaptörvénye

1991. évi LXIV. törvény a Gyermek
jogairól szóló, New Yorkban, 1989.
november
20-án
kelt
Egyezmény
kihirdetéséről

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról
II. A JOGSZABÁLYI
KÖRNYEZET

1952. évi IV. törvény a házasságról, a
családról és a gyámságról

2011. évi CCXI. törvény a családok
védelméről

149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a
gyámhatóságokról,
valamint
a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
II. A JOGSZABÁLYI
KÖRNYEZET

331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a
gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és
hatáskörök ellátásáról, valamint a
gyámhat. szerv.-ről és illeték.-ről

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól

további jogszabályok (pl. Btk., Be.)
II. A JOGSZABÁLYI
KÖRNYEZET

Az 1997-ben megalkotott Gyvt. egységes
szemléletű, minden területre kiterjedő, a
gyermekvédelem addigi gyakorlatához
képest teljes körű reformot jelentő
szabályozás.

A Gyvt. célja: a családot támogató
gyermekjóléti rendszer, ill. a családot
„kiegészítő”, átmenetileg helyettesítő
(szak)ellátási formák egymásra épülé-
II. A JOGSZABÁLYI
KÖRNYEZET
se – ezzel is növelve a rászoruló gyermek
esélyegyenlőségét.

A Gyvt. alapgondolata: a gyermek
(lehetőleg vér szerinti) családban történő
nevelkedését – elsősorban a megelőzést,
ill. a családba való visszakerülést – az
állami, az önkormányzati és a civil
szervezetek hatékony együttműködése
biztosítja.
II. A JOGSZABÁLYI
KÖRNYEZET
A Gyvt. szabályozás alaptézisei:
- a gyermek mindenek felett álló
érdekeit kell figyelembe venni,
a
gyermeket
a
családi
környezetéből kizárólag anyagi okból
nem lehet kiemelni.


A Gyvt. hatálybalépése óta zajló
folyamatok – melynek célja egy
merőben új struktúra megteremtése –
II. A JOGSZABÁLYI
KÖRNYEZET
a felszínre hozta azokat a hiányosságokat,
amelyek megnehezítik a jogalkalmazók
munkáját. Ezt mutatja az is, hogy a törvényt
minden
évben
(így
2013-ban
is)
módosították.
III. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
A család fogalom-”közelítések”:
- A társadalmat alkotó polgárok
legalapvetőbb és legtermészetesebb
közössége.
- A társadalom természetes és
alapvető egysége, joga van a
társadalom és az állam védelmére.
(Emberi Jogok Egyetemes Nyíl.)
- Elsősorban nem kizárólagosan
házasságon alapul; olyan elsődle
III. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
ges
közösség, amely
általában
elsőbbséget élvez az állammal és
bármely közösséggel szemben.
(Lábady Tamás)
- A családi köteléket a jogi tények
alapítják.
(Szladits Károly)

Család-”típusok”:
tulajdonképpeni,
vérségi, szociol.-i, cizellált, mozaikcs.
III. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN

A gyermekek védelme érdekében
dönt:
- ideiglenes hatályú elhelyezésről
és
felülvizsgálatáról,
- szülői felügyeleti jog feléledéséről,
- nevelésbe vételről (ÁN és TN),
annak
megszüntetéséről
és
a
kapcsolattartásról,
III. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
- utógondozásról és utógondozói
ellátásról,
- gondozási díj fizetéséről,
- nevelési felügyeletről,
- védelembe vételről és annak
megszüntetéséről,
családi
pótlék
természetbeni
formában történő nyújtásáról és
felülvizsgálatáról,
III. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
iskoláztatási
támogatás
folyósításának szüneteltetésének
kezdeményezéséről a folyósító
szervnél,
a
szüneteltetés
megszüntetéséről, ill. a folyósítás
szüneteltetésének
felülvizsgálatáról
bírósági
végrehajtásban
közreműködés.
III. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN

A pénzbeli és a természetbeni
támogatásokkal kapcsolatban dönt:
- gyermektartásdíj
megelőlegezéséről,
otthonteremtési
támogatás
megállapításáról.
III. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN

A gyermek családi jogállásának
rendezése érdekében dönt:
- teljes hatályú apai elismerő
nyilatkozat felvételéről,
- gyermek családi és utónevének
megállapításáról,
- családi jogállás megállapítása
iránti per megindításához hozzájárul (cselekvőképtelen jogosultnál),
III. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
- ismeretlen szülőktől származó
gyermek és a képzelt szülők vagy
a képzelt apa adatait megállapítja,

A
terhességet
eltitkoló
válsághelyzetben lévő várandós
anya
és
születendő
gyermek
érdekében dönt:
- születendő gyermek lakóhelyét
megállapítja, stb.
III. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
Az örökbefogadással kapcsolatban
dönt:
- örökbe fogadni szándékozók
alkalmasságáról, és elrendeli az
örökbefogadásra alkalmas személyek
nyilvántartásba való felvételét,
- felveszi a szülőnek a gyermeke
ismeretlen személy által
örökbefogadásához hozzájáruló nyilatk.-át.

III. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN

Pert indíthat, ill. kezdeményezhet:
- gyermek elhelyezése, ill. kiadása,
gyermeket
megillető
tartási
követelés érvényesítése,
- szülői felügyelet megszüntetése
vagy visszaállítása,
cselekvőképességet
érintő
gondnokság alá helyezés, annak
megszüntetése és felülvizsgálata,
III. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
- számadási kötelezettség, ill. a
számadás
helyességének
megállapítása iránt.

Feljelentést tesz:
- gyermek veszélyeztetése vagy
tartás elmulasztása,
- gyermek sérelmére elkövetett
bűncselekmény miatt.
III. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN

Szülői felügyelettel kapcsolatban
dönt:
kapcsolattartásról
és
annak
végrehajtásáról,
szülői
jognyilatkozat
érvényességéhez
szükséges
jóváhagyásról,
- szülői felügyeletet együttesen
gyakorló szülők között létre nem
jött kérdésekben,
III. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
- hozzájárul a gyermek családba
fogadásához,
- jóváhagyja a gyermek külföldre
távozására vonatkozó nyilatkozatot,
- engedélyezi a gyermek részére a
szülői ház /vagy a szülők által
kijelölt
már
tartózkodási
hely
elhagyását,
- dönt a házask. engedélyezéséről,
III. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
- engedélyezi a tanköteles gyermek
művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési
tevékenység
keretében
történő
foglalkoztatását,
- eljár a külföldön lakó vagy
tartózkodó személy tartásdíj iránti
igényével
kapcsolatos
ügyben,
továbbá közreműködik a tartásdíjat
megállapító, tartásdíj
felemelése/
leszállítása iránti kérelem ügyében
III. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
Gyámsággal
és
gondnoksággal
kapcsolatban:
- gyámot, családba fogadó gyámot,
valamint zárgondnokot,
eseti
gondnokot, méhmagzat
gondnokot
rendel,
- ideiglenes gondnokot, gondnokot
és hivatásos gondnokot rendel, és
felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti.

III. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN

A vagyonkezeléssel kapcsolatban
(gyermeknél és gondnokoltnál):
- dönt a készpénzvagyon gyámi
fenntartásos betétben vagy fizetési
számlán történő elhelyezéséről, ill.
az elhelyezett pénz felhasználásáról,
- dönt a vagyon-és bérlakás
kezeléséhez
kapcsolódó
jognyilatkozat jóváhagyásáról,
III. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL ÁLTALÁBAN
- rendszeres felügyelete alá vonhatja a
vagyonkezelést,
- elbírálja a rendszeres-, eseti- és
végszámadást,
- közreműködik az ingó és ingatlan
vagyonnal
és
vagyoni
értékű
joggal kapcsolatos ügyekben,
közreműködik
a
hagyatéki
eljárásban.
IV. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
„…csak a pénz nem elég: gyerekbarát
társadalom is kell. Ha van ügy, amiért
érdemes összefogni, ez az.”
(Ferge Zsuzsa)
IV. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
Kiskorú veszélyeztetése:

Veszélyeztetés= Olyan – a gyermek
vagy más személy által tanúsított –
magatartás, mulasztás vagy körülmény
következtében kialakult állapot, amely a
kiskorú testi, értelmi, érzelmi vagy
erkölcsi
fejlődését
gátolja
vagy
akadályozza. (Véd.vétel.)
IV. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

Súlyos veszélyeztetettség= A gyermek
olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely
életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy
testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi
fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan
károsodást okozhat.

Jelzőrendszer
tagjai:
gyermekjóléti
szolgálat(!), védőnő, pedagógus, háziorvos,
rendőrség, ügyész …..”bárki”.
IV. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

Gyermekvédelmi
jelzőrendszer
tagjainak törvényben rögzített feladata
a kiskorú veszélyeztetettségének figyelése
és kezelése, különösen a gyermekekkel
való
nem
megfelelő
bánásmód
(bántalmazás, elhanyagolás) eseteinek
feltárása.

Gyermekjóléti szolgálat alapvető fe-
IV. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
ladata a családban nevelkedő gyermekek
segítése, a veszélyeztetettséget jelentő
helyzetek megoldása, ill. a krízisben lévő
családok megsegítése.

Jelzőrendszer
fontossága:
A
gyermekvédelemben
az
időmúlás
jelentőségének jogági-specifikusan magas
a szintje!
IV. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
Ezért kiemelt terület kell legyen:
- gyermekek
veszélyeztetettségének megelőzése,
- veszélyeztetettség megléte esetén a
határozott intézkedések
megtörténte,
- gyermeki jogok és érdekek védelme.

IV. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

Ha a gyermek veszélyeztetett és ezt az
alapellátás
önkéntes
igénybevételével
nem
lehet
megszüntetni,
de
alaposan
feltételezhető, hogy segítségével a
gyermek
fejlődése
családi
környezetében mégis biztosítható,
abban az esetben a gyámhivatal
határozatával védelembe veszi.
IV. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

A védelembe vétel eredményessége/
hatékonysága szorosan összefügg a
gyermekjóléti szolgálat működésével!

Optimális esetben a védelembe vétel a
gyermekjóléti szolgálat javaslatára
történik. (Ha pl. a védőnő, az iskola, a
háziorvos, a rendőrség jelzése alapján
indul, a gyámhivatal a gyermekjóléti
szolgálatot megkeresi.)
IV. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

A gyermekjóléti szolgálat nyilatkozik a
gyámhivatal részére az alapellátás
eredménytelenségéről,
egyúttal
megküldi az alapellátás során készült
kt.-t és az egyéni gondozási tervet, és
javaslatot tesz a szolgálatnál dolgozó
családgondozó kirendelésére.

A gyámhivatal a védelembe vétellel
IV. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
egyidejűleg kirendeli a gyermekjóléti
szolgálat családgondozóját, aki a kiskorú
számára egyéni gondozási-nevelési tervet
készít. (A védelembe vétel nem érinti a
szülői felügyeleti jogot!)

A védelembe vételről szóló határozatban
olyan kötelezettségek is elrendelhetők,
melyeknek célja, hogy
IV. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
elősegítsék a veszélyeztető körülmények
megszüntetését.

Példák a döntésekben:
- kötelezi a szülőt meghatározott
ellátások igénybevételére, /vagy a
gyermeke
vegye
igénybe
az
egészségügyi szolgáltatást,
- figyelmezteti a szülőt a helytelen
életvitelére, magat.-nak követ.-re.
IV. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

A védelembe vétel indokoltságát a
gyámhivatal évente, ill. kérelemre
bármikor felülvizsgálja.

A védelembe vétel megszüntethető, ha
a családban való nevelése védelembe
vétel nélkül is biztosítható.

A gyermek nagykorúvá válásával
megszűnik a védelembe vétel.
IV. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

2013-ban a védelembe vétel hatálya alatt
álló gyermekek száma 194 fő.
Védelembe vétel okai voltak:
- 50 órát elérő igazolatlan hiányzás
(84 fő)
- szülőnek felróható magatartás
(61
fő)
- gyermeknek felróható magatartás
(34 fő)

IV. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
- környezeti okok
(13 fő)
- szabs. vagy bcs. elkövetése
(2 fő)
Védelembe vétel keretében elrendelt
intézkedések:
- szülő köt.-e, hogy vegye igénybe a kk.
napközbeni ellátását (36 fő)

IV. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
- szülő köt.-e, hogy keresse fel a
családvéd.-mel fogl. szervet (41 fő)
- kk. és hozzátartozója orvosi
vizsgálatának kezdem. (3 fő)
kk.
egészségét
veszélyeztető
körülmények megszünt. int. (17 fő)
- kk. részére magatartási
szabályok
megállapítása (30 fő)
- szülő figyelmeztetése helytelen
magatartásának megvált. (41 fő)
IV. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

Következtetések: a gyermeknek és a
szülőnek felróható magatartási ok
nehezen választható szét, mert a kiskorú
szocializációja, viselkedése, magatartása,
esetleges devianciája vélelmezhetően a
szülői helytelen nevelés és gondozás
miatt van. + A környezeti ok szintén a
szülők által „biztosított” gondozási
feltételeket, környezetet foglalja magában,
és az visszavezethető a szülő felróh.-ára.
IV. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
Ideiglenes hatályú elhelyezés:

Nem kizárólagosan gyámhivatali
feladat, így szükség esetén eljár:
- rendőrség, idegenrend. hatóság,
- ügyészség,
- bíróság,
- menekültügyi hatóság,
- bv.-i intézet parancsnoksága.
IV. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

Beutaló szerv haladéktalanul köteles
értesíteni a gyámhivatalt (felülvizsgálat:
30 nap /35 nap /2 hó).

Mikor: Ha a gyermek felügyelet nélkül
marad /vagy testi, értelmi, érzelmi és
erkölcsi fejlődését családi környezete
vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és
emiatt azonnali elhelyezése szükséges.
IV. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

2013-ban a gyámhivatal 41 fő gyermek
ideiglenes hatályú elhelyezéséről döntött,
azonnal
végrehajthatóvá
nyilvánított
döntéseiben.
(4
esetben
más
illetékességi területen lakhelyűeknél.)

Ideiglenes hatályú elhelyezés okai voltak:
- úm. sokrétűek és összetettek.
IV. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

41 fő kiskorú elhelyezésének helye:
- különélő másik szülőnél (1 fő),
- 3-dik személynél (17 fő),
- nevelőszülőnél (15 fő),
- bentlakásos intézményben (8 fő).

Ideiglenes hatályú elhelyezést követően a
gyámhivatali
döntésekkel
érintett
kiskorúak száma: 26 fő.
IV. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
26 főt érintő döntések:
- átmeneti nevelés vétel (7 fő),
- gyermekelhelyezés iránti perindítás (7 fő),
- eljárás megszüntetése családba
fogadás miatt (6 fő),
- ideiglenes hatályú elhelyezés
megszüntetése intézkedés nélkül (6
fő).

IV. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

Gyámhivatali
tapasztalatok
a
védelembe vétellel és az ideiglenes
hatályú
elhelyezéssel
kapcsolatos
eljárások, döntések alapján:
- nem mindig problémamentes a
jelzőrendszer
működése
(pl.
háziorvosok),
- példaértékű a gyermekjóléti
szolgálatok
munkavégzése
és
együttműködése a gyámhivatallal.
IV. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
Büntetőfeljelentések:

Büntetőeljárási
törvény
hivatalból kötelező!
alapján

Régi Btk. (2013. június 30-ig) / Új Btk.
(2013. július 1-től).

Jellemzően: kiskorú veszélyeztetése.
IV. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

A gyámhivatal az ügyészség részére
megküldött feljelentésében részletezi
az előzményeket is (pl. védőnői,
háziorvosi feladatellátás).

2013-ban 7 fő kiskorú ügyében tett
büntetőfeljelentést a gyámhivatal.

2 fő gyermek ügyében született bírósági
döntés.
IV. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

Régi Btk.-ban:
- Családi jogállás megváltoztatása
(193. §)
Kiskorú
elhelyezésének
megváltoztatása (194. §)
- Kiskorú veszélyeztetése (195. §)
- Tartás elmulasztása (196. §)
- Megrontás (201. §)
- Költségvetési csalás (396. §)
IV. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

Új Btk.-ban:
- Kiskorúak veszélyeztetése (208. §)
- Kiskorúval való kapcsolattartás
akadályozása (210. §)
Kiskorú
elhelyezésének
megváltoztatása (211. §)
Tartási
kötelezettség
elmulasztása (212. §)
- Családi jogállás megsért. (213. §)
IV. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
Iskoláztatási támogatás szüneteltetésével
kapcsolatos
gyámhatósági
intézkedések:

2013-ban a gyámhivatali döntések 84 fő
gyermeket érintettek (CSP folyósításának
szüneteltetése)

10 órás jelzés: 251 fő, 50 órás: 75 fő.
IV. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL BŐVEBBEN

További gyámhivatali feladatokról –
röviden a számok tükrében:
- családi jogállási ügy: 185,
- házasságkötés eng. ügy: 8,
kapcsolattartási
ügy
(nem
szakellátásban): 23,
- kapcsolattartási ügy (ID): 10,
- kapcsolattartási ügy (ÁN): 84,
- kapcsolattartási ügy (TN): 1,
IV. A GYÁMHIVATALI
FELADATOKRÓL BŐVEBBEN
- átmeneti nevelésbe vétel: 15,
- tartós nevelésbe vétel: 2,
- utógondozás elrendelése: 7,
- utógondozási ell. elrendelése: 8,
- gyámsági ügyek: 34,
- gondnokság (jogerős): 15,
- gyermektartásdíj megelől.: 20.
V. KITEKINTÉS AZ ÚJ PTK.-ÁRA

2013. évi V. törvény (1.600 §, 16 e.
norma)

2014. március 15-től hatályos

Több különtv.: pl. tám. döntéshozatal

Hatályon kívül helyeződött: pl. Csjt. +
Kúriai/L.B.-i jogegységi határozatok
V. KITEKINTÉS AZ ÚJ PTK.-ÁRA

8 könyvből áll:
Első Könyv: Bevezető rendelkezések
Második Könyv: Az ember, mint jogalany
Harmadik Könyv: A jogi személy
Negyedik Könyv: Családi jog
Ötödik Könyv: Dologi jog
Hatodik Könyv: Kötelmi jog
Hetedik Könyv: Öröklési jog
Nyolcadik Könyv: Záró rendelkezések
V. KITEKINTÉS AZ ÚJ PTK.-ÁRA

Tehát a családjog is beépült a Ptk.-ba

De kérdés volt a kodifikációkor:
legyen önálló szabályozás továbbra is?

A családjogi viszonyok az elmúlt fél
évszázadban
jelentős
változásokon
mentek át.
V. KITEKINTÉS AZ ÚJ PTK.-ÁRA

Kb. fele norma változatlan, másik fele
pedig új szabályozás

Terminológiai változások pl.: szülői
felügyelet
gyakorlásának
rendezése;
(közeli)
hozzátartozó
fogalma;
mostohaszülő; nevelésbe vétel; családba
fogadás; tartásdíj %-os marasztalása
megszűnt; élettársi tartás.
VI. ÖSSZEGZÉS

A (járási) gyámhivatal sok változáson ment át,
feladatai folyamatosan bővültek.

Mindig a legfontosabb az ügyfelek közigazgatási
szolgáltatása és a hatékony ügyintézés, ill. a
gyermekek jogainak védelme.

A gyermekvédelem egy egész életen át tartó
tanulás (lifelong learning).
„A jogi életnek nincs talán egy része sem,
amely oly gyakran felszínre vetődnék, oly
gyakran és oly sokféle formában
provokálta volna az elméleti és gyakorlati
jogász véleményét, mint a kiskorú jogi
élete.”
(Sándor Aladár, 1907.)
Köszönöm a figyelmüket!

similar documents