Új közbeszerzési törvény 2011.

Report
Új közbeszerzési törvény
2011. évi CVIII.
DR. HUBAI ÁGNES
DR. TÁTRAI TÜNDE
A FÓLIAANYAG RÉSZLETES TANANYAG, EZÉRT
AZ ELŐADÁS SORÁN NEM MINDEN FÓLIA
KERÜL BEMUTATÁSRA
Cél és szempontrendszer
Szociális szempontok
Foglalkoztatás növelése
átláthatóság
EU-értékhatár alatti
szabadabb joggyakorlás
Adminisztráció
csökkentése
KKV-k támogatása
kiszámíthatóság
Körbetartozás elleni
küzdelem
Verseny tisztasága
egyszerűség
Környezetvédelem
Rugalmasság
Korrupció elleni
küzdelem
alkalmazhatóság
Teljesítési szakasz
Módosítás alapja
Módosítás dimenziói
 Tagállami
 Új törvény
jogösszehasonlítás
 Európai Bírósági
esetjog
 Hazai gyakorlati
tapasztalatok
 Új felhatalmazó
rendelkezések
 Intézményrendszer
A törvény szerkezete
Rész
Tartalom
I.
Általános szabályok
II.
EU eljárásrend szabályozása
III.
Nemzeti eljárásrend szabályozása
IV.
Szerződésekkel kapcsolatos szabályok
V.
Jogorvoslat
VI.
Közbeszerzések Tanácsa
A szabályozás új rendszere
Értékhatár/
Ajánlatkérő
Közösségi
II. rész
Nemzeti
III. rész
Közbeszerzés általános
szabályai
Közszolgáltatók eltérő szabályai
XIV. fej.
Az új törvény felépítése
 I. rész Általános rendelkezések
 I. fej Célok, alapelvek
 II. fej Értelmező rendelk.
 III. fej Személyi és tárgyi hatály
 IV. fej Ajánlatkérők és gazdasági
szereplők
 V. Közzététel és kommunikáció
 II. rész EU értékhatárt elérő értékű
beszerzések szabályai









VI. A felhívás
VII. Közbeszerzés tárgya, műszaki
leírás
VIII. A dokumentáció
XI. Ajánlattevők, részvételre
jelentkezők
X. Benyújtás, felbontás
XI. Bírálat
XII. Eljárások fajtái
XIII. Építési koncesszió
XIV. Közszolgáltatók
 III. rész Nemzeti eljárásrend
 IV. rész Közbeszerzési szerződések
 XV. Szerződés
 V. rész Jogorvoslat
Egyes ajánlatkérői csoportokra vonatkozó
szabályok logikája
II. rész
III. rész
 Eljárási szabályok
 Egységes szabályozás
 Eljárásfajták
ajánlatkérők számára
 Építési koncesszió

 XIV. fejezet:
közszolgáltatói
szerződésekre
vonatkozó sajátos
szabályok
Építési beruházás
esetében közösségi
szabályok alkalmazandók
Általános rendelkezések
RÉSZ
A LEÍRÁS ALAPVETŐEN AZ ÚJ
SZABÁLYOZÁSRA ÉPÜL, A LÉNYEGES
ELTÉRÉSEKRE KÜLÖN FELHÍVJUK A
FIGYELMET AZ ELŐZŐ SZABÁLYOZÁSHOZ
KÉPEST
I.
1. Célok, alapelvek I. fejezet
 A verseny tisztasága, átláthatóság, nyilvánosság
 Közpénzek ésszerű felhasználása- hatékony és felelős




gazdálkodás elve
KKV, fenntarható fejlődés, szociális célkitűzések, jogszerű
foglalkoztatás
Esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód
Jóhiszeműség, tisztesség, rendeltetésszerű joggyakorlás
Egyenlő elbánás
◦
◦
Nemzeti elbánás az EU-ban letelepedett ajánlattevők és a közösségi
áruk számára
Az EU –n kívüli ajánlattevők és nem közösségi áruk számára a MK
és az EK nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani
 Főszabály az eljárás nyelve magyar
 A törvény kogens, eltérés csak annyiban lehetséges, ahogyan
azt a törvény megengedi
2. Értelmező rendelkezések
II. fejezet
 Ajánlattevő –




Részvételre jelentkező
Alvállalkozó
Erőforrást nyújtó
szervezet
DBR, e-árlejtés, e-út
Gazdasági szereplő
 Közbeszerzési eljárás
előkészítése –
közbeszerzési eljárás
megkezdése
 Támogatás
Ajánlatkérő,
(közös
ajánlatkérő)
10%
Közös
ajánlattevő
AT
AT
<=25%
Alvállalkozó
Nem
alvállalkozó
>25%
Alkalmasságban
iazolásában
résztvevő szervezet
Az egyes definíciók
 gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését,
és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását
kínálja
 ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban
ajánlatot nyújt be
 részvételre jelentkező: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a több szakaszból
álló közbeszerzési eljárás első, részvételi szakaszában részvételi jelentkezést
nyújt be
 alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által
bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve



azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag-szállítót,
építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót;
 erőforrást nyújtó szervezet: (helyébe lép definíció nélkül az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet)
A Kbt. szabályozási rendszere
 Értékhatárok
 Ajánlatkérők
 Közbeszerzés tárgya
 Cél: az eljárásfajta meghatározása, amennyiben a tv.
hatálya alá tartozik az ajánlatkérő és a beszerzés
tárgya
A közbeszerzési eljárások alanyai
 Ajánlatkérők
 un. „klasszikus” ajánlatkérők – közös ajánlatkérők
 un. „közszolgáltatók”
 Ajánlattevők
 Természetes személyek
 Jogi személyek
 Jogi személyiség nélküli szervezetek
 Konzorciumok – új részletszabályok
Képviselő
 Biztosíték egyszer
 Eljárás során nincs új ajánlattevő bevonás

Többszörös
megjelenés
tilalma továbbra
is 28. §
Ajánlatkérők 6. §
 Minisztérium,
központosított közbesz
 Állam, önkormányzat,
költségvetési szerv,
közalapítvány
 Közjogi szervezet
 In-house – szervezet 9. §
(1) bek. k) pont
 Közszolgáltatók



Kizárólagos jog (6. § (4)
def) vagy
Egyébként is a Kbt.
Hatálya alá tartozó
szervezet
Amely közszolgáltatói
tevékenységet végez 114. §
(2) alapján
 Támogatott szervezet –
több mint 50 %
 Önkéntes alkalmazó
Közjogi szervezet
 Közérdekű, de nem ipari
vagy kereskedelmi jellegű
tevékenység végzésére
hozták létre, vagy ilyen
tevékenységet lát el, ha
meghatározó befolyással
van rá a Kbt. 6. § (1) bek
hatálya alá- tartozó
szervezet
 Nem lényeges, hogy más
tevékenységet is ellát
A közbeszerzés tárgyai
 Árubeszerzés
 Építési beruházás
 Építési koncesszió
 Szolgáltatás megrendelése
 Szolgáltatási koncesszió
 Ha több közbeszerzési tárgya van a szerződésnek –
a meghatározó értékű tárgy szerint kell minősíteni
Beszerzés tárgyak és ajánlatkérők kapcsolata
Értékhatár/
Klasszikus
Közszolgáltató
Ajánlatkérő
Közösségi
Áru
Szolgáltatás
Építési
beruházás,
építési
koncesszió
Áru
Szolgáltatás
Építési
beruházás
Nemzeti
Áru
Szolgáltatás,
szolgáltatási
koncesszió
Építési
beruházás,
építési
koncesszió
Áru
Szolgáltatás
Építési
beruházás
Építési koncesszió
 Építési beruházás
 Visszterhes szerződés
 Speciális ellenszolgáltatás van:
 hasznosítási jog meghatározott időre szóló átengedése
 A jog átengedése kombinálható pénzbeli ellenszolgáltatással
 Új feltétel: a hasznosításhoz kapcsolódó
kockázatokat teljes egészében, vagy jelentős
részben a nyertes ajánlattevő viseli.
Szolgáltatási koncesszió
 Beszerzési tárgy csak a nemzeti rezsimben
értelmezhető


Szolgáltatás megrendelése
Speciális ellenszolgáltatás:
a hasznosítási jog meghatározott időre szóló átengedése
 A jog átengedése kombinálható pénzbeli ellenszolgáltatással


Új feltétel: a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes
egészében, vagy jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli.
Kivételek
9. §
Általános kivételi kör (9.§)










Minősített adat, nemzetbiztonsági érdek
Védelmi, katonai, rendvédelmi, rendészeti célok
Nemzetközi szerződés, nemzetközi szervezet eljárásrendje
Elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása,
rendelkezésre bocsátása vagy igénybe vétele
Központosított közbeszerzés az igénybe vevők részére
Építési és szolgáltatási koncesszió – ha közszolgáltatásként
a XIV. fejezet alá tartozna
Szolgáltatási koncesszió – Hatóság értesítésével
Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás –
külön törvény
In-house megállapodások
Helyi önkormányzat kötelező közoktatási feladatainak
ellátása
Általános kivételi kör folyt.
 Ingatlan vásárlás
 Értékpapír kibocsátás, eladás, vétel, átruházás
 Műsorszám vétel, fejlesztés, előállítás
 Választottbíróság, békéltetés,
 Munkaszerződés, közszolgálati jogviszony
 Kutatás-fejlesztési szolgáltatás , ha eredménye nem csak
ajánlatkérőnél hasznosul
 6. § (1) a)-c) kizárólagos jog alapján nyújtja a szolgáltatás
 6. § (1) a)-c) közfeladat végzésének átadása, nyereség
nélkül
In-house megállapodások 9. § (1) k)
 1. típus




Klasszikus ajánlatkérő tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel
Közfeladat, közszolgáltatás
Teljes körű ellenőrzési jog, stratégiai célok és döntések alapvető
befolyásolása
Adott üzleti év nettó árbevételének 80%-a ajánlatérővel kötendő
szerződések teljesítéséből származik
 2. típus





Klasszikus ajánlatkérő
Több ajánlatkérő tulajdonos
Közfeladat, közszolgáltatás
Teljes körű ellenőrzési jog, stratégiai célok és döntések alapvető
befolyásolása
Adott üzleti év nettó árbevételének 80%-a ajánlatérővel kötendő
szerződések teljesítéséből származik
 Max 5 évre köthető
A közbeszerzési értékhatárok 10. §
 Közösségi – Európai Bizottság állapítja meg
 Nemzeti (egyszerű) közbeszerzési – éves költségvetési
törvény állapítja meg
 Közbeszerzési Hatóság a költségvetési év elején
közzéteszi
 Közös jellemzők:
- alanyonként eltérő
- közbeszerzési tárgyanként eltérő
- beszerzési tárgycsoporton belül is van eltérés
A szabályozás új rendszere
Értékhatár/
Ajánlatkérő
Közösségi
II. rész
Nemzeti
III. rész
Közbeszerzés általános
szabályai
Közszolgáltatók eltérő szabályai
XIV. fej.

2011. évi
CLXXXVIII.
törvény
Magyarország
2012. évi
központi
költségvetésér
ől


















Értékhatárok





70. § (1) 2012. január 1- december 31-éig klasszikus ajánlatkérők nemzeti értékhatára:
a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint,
c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.
(2) közszolgáltatók nemzeti
közbeszerzési értékhatár 2012. január 1-jétõl 2012. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében: 100,0 millió forint,
c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint.
72. § 2012. január 1-december 31-éig klasszikus ajánlatkérők közösségi értékhatárai:
Árubeszerzés:
a) a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérõk esetében, valamint ezen
ajánlatkérõk esetében a védelem terén beszerzendõ árukra akkor, ha a védelem terén a
beszerzendõ áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: 130 000 euró,
b) a Kbt. 6. § (1) bekezdése szerinti egyéb ajánlatkérõ esetében, valamint a 6. § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott ajánlatkérõk esetében, ha a védelem terén a beszerzendõ áru a
2. mellékletben nem szerepel: 200 000 euró.
Építési beruházás, építési koncesszió: 5 000 000 euró.
Szolgáltatás:
a) a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérõk esetében, ha a
szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és
fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési
szolgáltatásokat: 130 000 euró,
b) a Kbt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb ajánlatkérõ esetében, ha a szolgáltatás
a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési
szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési
szolgáltatásokat: 200 000 euró,
c) a Kbt. 3. mellékletében a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatások és az 5.
csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatások, valamint a Kbt. 4.
melléklete szerinti szolgáltatások esetében: 200 000 euró.
73. § a közszolgáltatói szerződések január 1-jétõl 2012. december 31-éig:
a) árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére 400 000 euró,
b) építési beruházásra 5 000 000 euró.
Becsült érték 11. §-18. §
 Közbeszerzés megkezdésekor
 Tárgyáért általában kínált vagy kért
 ÁFA nélkül számított
 12.§-18.§ alapján megállapított
 Legmagasabb összeg ellenszolgáltatás kell érteni
 Díj, jutalék az ajánlattevők, jelentkezők részére is
beleszámít
Egyes beszerzési tárgyak becsült értéke
 Áru, melynek tárgya dolog használatára,





hasznosítására vonatkozó jog megszerzése
Áru vagy szolgáltatás, mely rendszerek,
időszakonként visszatérően kötött szerződésre
vonatkozik
Szolgáltatás, mely nem tartalmazza a teljes díjat
Tervpályázat
Építési beruházás
Keretmegállapodás
Becsült érték – ami tilos 18. §
 Részekre bontás
 Egybe kell számítani

Hasonló áruk, vagy szolgáltatások amelyekkel kapcsolatban a
beszerzési igény egy időben merül fel

Építési beruházások melyek ugyanazon építési beruházásra
vonatkoznak
Kisebb értékű kivétel – külön ábra

 Részekre bontáskor a részeket egybe kell számítani
 Külképviseletenként ill. országgyűlési képviselőcsoportok
részére történő beszerzést külön kell számítani,
ügyészség esetében részelőirányzatok terhére
18. § (3) bekezdés
2011 évi CLXVI.
Tv. A 2012. évi
költségvetést
megalapozó
egyes törvények
módosításáról,
és a bírósági
végrehajtássalk
apcsolatos
egyéb
igazságügyi
tárgyú tvnyek
módosításáról
szóló 2011. évi
CLXXX. Tv.
egybeszámítás
 18. § (6)
 Külképviseletek, országgyűlési
képviselőcsoportok és ügyészség
részelőirányzatonként különkülön számítandó
Alkalmazandó eljárásrend 19. § -20. §
II. rész
III. rész
 Közösségi értékhatárt
 Közösségi értékhatár
elérő vagy meghaladó
 Építési koncesszió a
XIII. fej szerinti
szabály alk
 Tervpályázat – külön
vhr
 Közszolg – XIV. fej.
alatt, nemzeti értékhatárt
elérő vagy meghaladó
 4. melléklet szerinti
szolgáltatások

Jogi szolg. egyáltalán nem
kell közbesz elj. csak
hirdetmény
 Szolgáltatási koncesszió
Ajánlatkérőkre és gazdasági szereplőkre
vonatkozó rendelkezések 21-29. §
 Az ajánlatkérő eljárása
 Kbt. hatálya alá tartozás
bejelentése
 Bonyolítás
 Közös ajánlatkérés
 Közbeszerzési Hatóság
naprakész nyilvántartása
ajánlatkérőkről
 Ajánlatkérő közbeszerzési
szabályzata





Előkészítés, lefolytatás,
felelősségi rend,
dokumentálási rend,
döntésért felelős személy,
testület
Közbeszerzés tárgya szerinti,
közbeszerzési, jogi és
pénzügyi szakértelem
Bírálóbizottság – 3 tag min.
Bírálat, döntési javaslat,
jegyzőkönyv
Döntéshozó nem lehet a bbtagja
Központosított közbeszerzés
 Kormány az általa irányított, felügyelt ktgvetési




szervek, alapított közalapítványok, állami tulajdonú
gazdálkodó szervezetek részére
Eltérő szabályok vhr-ben – pl. központi bonyolítás
(46/2011. (III.25.) Korm. Rendelet)
1000 fő lakosnál kisebb – kormány közp. Közb.
eltérő szabályok vhr-ben
Helyi önkormányzat – helyben központosításönkorm. rend.
Több helyi önkorm – önkorm. társulási
megállapodás
Összeférhetetlenség 24. §
 Összeférhetetlen



Nem vehet részt előkészítésben és lefolytatásban ak. részéről, aki
funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból –
különösen gazdasági érdek, vagy más közös érdek miatt nem képes
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban az ak. által az
eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe
bevont személy vagy szervezet, ha közreműködése a verseny
tisztaságának sérelmét eredményezi
Az ak. nevében eljáró vagy eljárásba bevont írásban nyilatkozik
összeférhetetlenségéről
 Nem összeférhetetlen


Felmérés érdekében kért adatok
Támogatás érdekében kért tájékoztatás
Új megközelítés
Gazdasági szereplőkre vonatkozó szabályok
 Közös ajánlattétel 25. §





Képviselő kijelölésekötelező
Minden nyilatkozat közös
Képviselővel kell
kommunikálni
Egyetemleges felelősség
Nem változhat az eredeti
felállás ajánlattételt,
részvételi jelentkezést
követően
 25 %-ot meghaladó
mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó 26. §

Közös ajánlattevőként való
megjelölés kötelező
 Nyertes ajánlattevőtől
gazdasági társaság
alapítása megkövetelhető

Jogi forma, min jegyzett
tőke, tev kör, ellenőrzés
írható elő
Többszörös megjelenés részletesen 28. §
 Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
ugyanabban a közbeszerzési eljárásban részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén
ugyanazon rész tekintetében 


nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más
részvételre jelentkezővel közösen,
más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező
alvállalkozójaként nem vehet részt,
más ajánlatot benyújtó ajánlattevő, illetve más részvételi
jelentkezést benyújtó részvételre jelentkező szerződés
teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja
Verseny biztosítása és fenntartott szerződések
 Ajánlattevő, részvételre
jelentkező nem lehet



Más ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező
Mások alvállalkozója
Mások alkalmasságának
igazolója 55. § (5)
 Tpvt megsértése
 jelzési kötelezettség GVHnak
 Nem a korábbi részletes
leírás, általános
kötelezettség
 Fenntartott szerződés
 Fenntarthatja vagy köteles
fenntartani
 Védett foglalkoztató
 Külön vhr
V. Fejezet Közzététel és kommunikáció
 Hirdetmények pontos felsorolása
 Eredményhirdetés helyett összegezés
 Eredményhirdetésről szóló tájékoztató – döntést
vagy szerződéskötést követő 10 munkanapon belül
megküldés (keretmegállapodás negyedévente)
 Szerződésmódosítás 15 napon belül
 Hirdetmények Hatóságnak való megküldése
elektronikus úton, külön vhr. alapján
Kötelező saját közzététel
 Saját honlap, vagy Hatóság honlapja, fenntartó
honlapja




Közbeszerzési terv, módosítás
In-house szerződés
Előzetes vitarendezéssel kapcsolatos adatok
Jogorvoslat




Kérelem, szerződést engedélyező végzés
Szerződés
Szerződés teljesítésére vonatkozó adatok
Éves statisztikai összegzés
visszalépés
92/2011. (XII.
30.) Korm.
Rendelet
módosítása
A közbeszerzési és
tervpályázati
hirdetmények
feladásának,
ellenőrzésének és
közzétételéének
szabályairól, a
hirdetmények és egyes
tartalmi elemeiről,
valamint az éves
statisztikai
összegezésről
 Központi hirdetményfeladás
 EU Hivatalos Lapja – megjelenő hirdetmények
 Közbeszerzési Értesítő – megjelenő hirdetmények
 Bírálati összegezések
 Éves statisztikai összegezések


Megküldés kérelemmel, kötelező elemek a
rendeletben
Hirdetményellenőrzés



Hirdetmények kötelező tartalmi elemei





Díjak a rendeletben
Hiánypótlás
Kkv
Eredménytelenség ténye, szerződéskötés
elmaradása
AT-k
KM II. részre utalás
Helyesbítés
Előzetes kommunikáció 32. §
 Előzetes összesített / Időszakos előzetes tájékoztató
közzététel



egy adott évre
Külön hirdetmény szerint
Nincs lefolytatási kötelezettség
 Közbeszerzési terv
 klasszikus ajánlatkérők számára kötelező
 Március 31-ig
 Nyilvános
 Nincs lefolytatási kötelezettség
Közzétételre vonatkozó szabályok részletesen
 eljárást megindító hirdetmények
 módosítás, határidő-meghosszabbítás és visszavonás
(részletszabályokat lásd később)
 eljárás eredményéről szóló tájékoztató
(eredménytelenné
nyilvánítás/szerződéskötés/szerződéskötés
megtagadásától számított 10 munkanap)
 szerződés módosításáról szóló tájékoztató (a
szerződés módosításától számított 15 munkanap)
Eljárások dokumentálása 34. §-37. §
 Írásban

Közvetlen kézbesítés, fax, e-út
(fokozott biztonságú
elektronikus aláírás vagy azzal
egyenértékű)
 Elektronikusan csak külön
vhr alapján – nem lehet
kötelező kivétel e-árlejtés és
DBR
 Összes irat 5 évig megőrzendő
 Ellenőrzés – megküldeni,
vagy hozzáférést biztosítani
 Főszabály – egyszerű másolat
 Hiteles, eredeti akkor kérhető,




ha követelés érvényesítésére
szolgál (bankgarancia)
Felelős fordítást is köteles ak
elfogadni
EU- egyenértékű igazolás
elfogadható
Nem kérhető, ami magyarul,
elektronikusan, hatósági vagy
közhiteles elektronikus
nyilvántartásban ingyenesen
elérhető – Hatóság útmutató
Ak egy alkalommal ellenőrzi
az adatbázisokat
Az uniós értékhatárt elérő
értékű közbeszerzések szabályai
II. RÉSZ
VI. Fejezet A felhívás
 Az eljárást megindító felhívás tartalma 38. §
 Ajánlati felhívás
 Részvételi felhívás
 Ajánlattételi felhívás
 XIV. fej szerinti eljárás közvetlen részvételi felhívás
 Esélyegyenlőség biztosítása
 Beszerzési tárgy meghatározása
 El lehessen dönteni- tud-e jelentkezni vagy ajánlatot tenni
 Megjelölni 40. §
 Azt a részt, melyhez alvállalkozót kíván bevonni
 A 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, %-os
arányukat a teljesítésben
 Támogatás
 Megjelölni, ha előzetes eljárást folytat
 Ha nem kapja meg vagy kisebb összegben – szerződést megkötésétől eltekinthet
Egyes
energetikai
tárgyú
törvények
módosításáról
2011. évi
CLXXXII. Tv.
alvállalkozók
 40. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást
megindító felhívásban köteles előírni,
hogy az ajánlatban, illetve a részvételi
 jelentkezésben meg kell jelölni
 a) a közbeszerzésnek azt a részét
(részeit), amelynek teljesítéséhez az
ajánlattevő (részvételre jelentkező)
alvállalkozót kíván igénybe venni,
 b) az ezen részek tekintetében a
közbeszerzés értékének tíz százalékát
mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozókat, valamint a
közbeszerzésnek azt a százalékos
arányát, amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozók közre fognak
működni.”
Módosítás, visszavonás
 Határidő meghatározása – elegendő idő álljon rendelkezésre
 Ajánlattételi, részvételi határidő egy alkalommal meghosszabbítható
 Határidő lejárta előtt közzétenni az új határidőt és tájékoztatni az érintetteket
 Nyílt eljárás
 Ajánlattételi határidőig a felhívás és dokumentáció feltételei módosíthatók, ekkor
a határidőt is hosszabbítani kell – min határidő fele rendelkezésre kell álljon
 Ha csak a dokumentáció módosul, nem kell hirdetmény közzétenni és határidőt
módosítani
 Nagy terjedelmű módosítás – egységes szerkezetbe foglalt új dok. átadása
ellenszolgáltatás nélkül
 Kétszakaszos eljárásnál 43. §
 Meghívásosnál nem módosítható a második szakaszban, ami már az elsőben
benne volt
 Versenypárbeszéd és hirdetményes tárgyalásosnál nagy mértékben nem
változhat, ami esélyegyenlőséget sérti
 Visszavonás
Kiegészítő tájékoztatás 45. §
 Határidők




Ajánlattételi határidő lejárta előtt 6 nappal
Gyorsított 4 nappal
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 3 nappal
Részvételi szakasz 4 nappal kell megadni legkésőbb
 Ha későn érkezik a kérdés


Még megadhatja a választ
Határidőt módosíthat
 Nyújtása

Anonim módon, ne derüljön ki kérdezett és kinek küldi meg ajánlatkérő
 Dokumentáció hibája


Dokumentáción belüli ellentmondás
Hirdetmény és dokumentáció között ellentmondás
 Helyszíni bejárás, konzultáció
Összetett feltételrendszer a sikeres
közbeszerzéshez
Szerződés
Bírálati
szempont
Alkalmassá
gi
követelmén
y
Választható
kizáró ok
Kötelező
kizáró ok
VII. Fejezet Közbeszerzés tárgya, műszaki leírás
 Felhívásban kötelező megadni a tárgyat és a mennyiséget
 Mennyiség

max vagy min, eltérés %-os mértéke
 Részajánlattétel



Ha a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi
Természetéből adódóan biztosítható
Gazdasági, műszaki, minőségi, teljesítési szempontok miatt sem
ésszerűtlen
 Alternatív ajánlat

Csak összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja esetén
 Műszaki leírás


Dokumentáció tartalmazza
Külön jogszab. határozza meg
VIII. A dokumentáció 49. § - 54. §
 Főszabály – kötelező
 Versenypárbeszéd –
ismertető
 Hirdetmény nélk tárgy –
nem kötelező
 Megszerzésének feltételei
 Ellenérték – felmerült
költségek alapján

Hirdetmény nélk tárgyalás –
ellenérték nem kérhető
 AT utánanéz –
kötelezettségeinek (adózás,
körny v. munkaváll véd.)
 Tartalma
 Tárgyalás vagy Vp esetén
nem kötelező
szerződéstervezet, csak
feltételek
 Hasznos információk
 Igazolások, nyilatkozatok
jegyzéke
 Iratminták
 Ép. beruh. – árazatlan
költségvetés
IX. Ajánlattevők, részvételre jelentkezők
 Az tehet ajánlatot




Szakmai tapasztalat, képzettség
Műszaki és technikai feltétel
Min.bizt, körny.gazd. szabv.
Gazdasági és pü. helyzet
 Megfelel, valamint

Nem áll kizáró ok hatálya alatt
 Min egy műszaki és egy pénzügyi
alkalmassági követelmény
előírása kötelező




Közbesz. tárgyára korlátozni
Besz. tárgyára
Besz. becsült értékére
Teljesítéshez szükséges mértékig
 Főszabály: együttes megfelelés
 Más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodás




Igazolás
Rendelkezésre állás – pl. erőforrás
Referencia- teljesítésbe bevonva
Pénzügyi- kezesség vállalása
Alkalmasság igazolása más szervezet bevonásával
részletesen I.
• az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők/részvételre
jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül
• meg kell jelölni az ajánlatban, részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet
és az ajánlati (részvételi) felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével
azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása
érdekében az ajánlattevő (részvételre jelentkező) ezen szervezet
erőforrására (is) támaszkodik
• a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági
feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt
Alkalmasság igazolása más szervezet bevonásával
részletesen II.
• az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a
következő esetekben támaszkodhat:
•
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által
rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen
igénybe fogja venni, és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak
tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
•
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások
vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik
arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek
adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más
szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során,
vagy
•
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során akkor is, ha az
ajánlattevő ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja e szervezet
nyilatkozatát, amelyben az az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet
vállal az ajánlatkérőnek a teljesítés elmaradásából vagy hibás teljesítéséből
adódó, máshonnan meg nem térülő kárára
• kötelező (56. §) és választható (57. §) kizáró
Kizáró okok
Általános megközelítés
változása
okok
• kötelező kizáró okok: kötelező érvényesíteni
és az ajánlattevői oldalon részt vevő minden
szereplőre vonatkoznak (ajánlattevő,
alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezet); de az alvállalkozókról
az ajánlattevő nyilatkozik
• választható kizáró okok köréből törlésre
került az önkormányzati adótartozás
• kizáró ok ellenőrzése: az elbírálás
időszakában egyszer, az iratokat meg kell
őrizni;
Kizáró ok 56. § - 57. §
Kötelező











Végelszámolás
Felfüggesztett tevékenység
Szakmai tevékenység
Eltiltás
Adó, vám, tb tartozás (1 évnél régebbi)
Hamis adatszolg, kizárás (3 éven belül)
Munkaügyi bírság spec. jogsértés
Közrendv. Bírság
Bűncselekmény
Nem fizette ki alvállalkozóit
Nemzeti elbánás nem kell

off shore!!! – tulajdonos sem lehet 25. %-nél
több, a teljesítés során sem XV. Fej.
Választható
 Gazd, szakmai jogszab.





sértés
GVH bírság
Szerződéses köt nem
teljesítette, elmúlt két év
Nyilvántartásba nincs
bejegyezve külf.
Engedély, egyéb tagság
nincs
Szakmai
kötelezettségszegés 3 éven
belül
M.o. 2012. évi
központi
költségvetésér
ől
Módosult kizáró okok
 56. § (1) g)
 g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett
munkaügyi
 kapcsolatok követelményeinek megsértésével
 ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő
bejelentési kötelezettség elmulasztásával
összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre
emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata
esetén bírósági határozatban megállapított és
munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló
törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el, vagy
 gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött
foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére
vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával
összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre
emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata
esetén bírósági határozatban megállapított és a
központi költségvetésbe történő befizetésre
kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el;
Benyújtandó dokumentumok 58. §
 Igazolások




Teljesítésre alkalmasság
Ajánlati biztosíték
rendelkezésre bocs
Kizáró okok fenn nem áll
Áru, szolg, ép.munka
megfelel az előírtnak
 Korm. r. alkalmasság,
kizáró ok igazolási mód,
előírás, elfogadható
dokumentumok
 Nyilatkozat kizáró okról


Alvállalkozó
Alkalmasságot igazoló
szervezet
Egyes
energetikai
tárgyú
törvények
módosításáról
2011. évi
CLXXXII. Tv.
Módosult kizáró ok
Igazolás - adatkezelés
 56. 0 (1) i) korábbi közbeszerzési eljárás
eredményeként 2010. szeptember 15-ét
követően kötött szerződésével
kapcsolatban az alvállalkozója felé
fennálló (vég- vagy részszámlából
fakadó) két éven belül született jogerős
és végrehajtható közigazgatási, vagy
bírósági határozatban megállapított
fizetési kötelezettsége 10%-ot
meghaladó részét, az ilyen határozatban
megállapított fizetési határidőn belül
nem teljesítette, annak ellenére, hogy az
ajánlatkérőként szerződést kötő fél a
részére határidőben fizetett;
 58. § (5) Igazolás – természetes személy
adatainak kezelése, nyilatkozat
hitelesítése – kamara is lehet
Igazolások rendszere – részben ismétlés
• hamis adat fogalma:
kikerül a szándékosság
követelménye
 dokumentumok
benyújthatók egyszerű
másolatban, ha
jogszabály eltérően nem
rendelkezik (36. §)
• eredeti vagy hiteles
másolati példány csak:
ahol a dokumentum
valamely követelés
érvényesítésének
alapjául szolgál
(különösen:
bankgarancia vagy
kezességvállalásról szóló
nyilatkozat) (36. §)
• dokumentumok
ajánlattevő általi felelős
fordítása is kötelezően
elfogadandó (36. §)
 Magyarországon letelepedett ajánlattevő
310/2011. (XII.
23.) Korm.
Rendelet
módosítása
A közbeszerzési
eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának,
valamint a
közbeszerzési műszaki
leírás
meghatározásának
módjáról
kötelező kizáró ok


Gazdasági társaság, természetes személy
Elektronikus adatbázisok vagy nyilatkozat
 Magyarországon letelepedett ajánlattevő
választható kizáró ok


Közjegyző vagy szakmai kamara által hitelesített
nyilatkozat
Adatbázis, vagy nyilvántartásban szereplés tényét igazoló
egyéb dokumentum
 Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő
 Adatbázisok kétszeri ellenőrzés kétszakaszos






eljárás esetén
Ellenőrzés magyar, elektronikus, hatósági vagy
közhiteles adatbázisból, ha van
Minősített ajánlattevői lista
Változásbejegyzés – előírása kötelező
Off-shore
Választható kizáró ok – alvállalkozó,
alkalmasságot igazoló szervezet is nyilatkozhat
III. rész - nyilatkozat

310/2011. (XII.
23.) Korm.
Rendelet
módosítása
A közbeszerzési
eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának,
valamint a
közbeszerzési műszaki
leírás
meghatározásának
módjáról

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Igazolható
Pénzintézeti nyilatkozat
 Beszámoló
 Három év – nyilatkozat árbevételről
 Igazolás szakmai felelősségbiztosításról

Közszolgáltató – egyéb objektív alapú
gazdasági krit.
 Saját eljárásrend – egyéb igazolási mód


Műszaki és szakmai alkalmasság
Árubeszerzés
 Építési beruházás
 Szolgáltatás


Minősített ajánlattevői adatbázis

Kizáró ok és alkalmasság
310/2011. (XII.
23.) Korm.
Rendelet
módosítása
 Műszaki leírás
 Meghatározás módja
 Vagy azzal egyenértékű

A közbeszerzési
eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának,
valamint a
közbeszerzési műszaki
leírás
meghatározásának
módjáról
Műszaki leírás tartalma
310/2011. (XII.
23.) Korm.
Rendelet
módosítása
 Magyarországon letelepedett
ajánlattevő kötelező kizáró ok


A közbeszerzési
eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának,
valamint a
közbeszerzési műszaki
leírás
meghatározásának
módjáról
Gazdasági társaság, természetes
személy
Elektronikus adatbázisok vagy
nyilatkozat
 Magyarországon letelepedett
ajánlattevő választható kizáró ok
306/2011.
(XII. 23.)
Korm.
Rendelet
módosítása
Az építési beruházások
közbeszerzésének
részletes szabályairól
 Hatály – építési beruházás, építési
koncesszió
 Becsült érték


12 hónapnál nem régebbi költségvetés
Egy megvalósulási szakasz együttesen
számítandó
 Dokumentáció tartalma





Kivitelezési dokumentáció
Kötelező tartalom 1. melléklet
Ha kivitelezés és tervezés együtt – jogerős
építési vagy létesítési engedély szükséges,
ez alapján kell elkészíteni
A feladat lehet a kivitelezési dok. Elk. Is
Tervek – jogdíj nélkül a későbbiekben
továbbtervezhető, átdolgozható legyen

Összeférhetetlenség – ua. tervező is
továbbtervezhet
306/2011.
(XII. 23.)
Korm.
Rendelet
módosítása
Az építési beruházások
közbeszerzésének
részletes szabályairól
 Tartalékkeret



Felhasználás szabályainak rögzítése,
mértéke, esetei, pénzügyi feltételei (ekkor
nem szerz. Mód.)
Rendeltetésszer és biztonságos
használathoz szükséges munkák
ellenértékének elszámolására használható
A becsült érték része
 Kamarai nyilvántartás

Ép. Kiv. Tev. Végzők névjegyzékében
szereplés – előírása kötelező
 Felelősségbiztosítás

Legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
kötelező kötni vagy kiterjeszteni előírt
mértékre, terjedelemre
306/2011.
(XII. 23.)
Korm.
Rendelet
módosítása
Az építési beruházások
közbeszerzésének
részletes szabályairól
 Alvállalkozók


Ak az építési napló alapján köteles
ellenőrizni, valóban a megfelelő
alvállalkozókat alkalmazza-e at.
AT és alvállalkozó – max 10-10% lehet a
teljesítési és jólteljesítési biztosíték
 Ellenérték kifizetés



Előleg
Részszámlázást biztosításának
kötelezettsége – esetfelsorolás
Korábbi alvállalkozói számla – ajánlattevői
számla megkülönböztetés és 15 napos
fizetés él - működésképtelen szabály
 Műemlékekkel kapcs. Spec.


Spec alkalmassági krit
1 és 2. melléklet a dokumentáció része
Fizetés – korábbi szabály továbbélése
 Főszabály: 15 napon belül/ EU I. fizetés 30 nap
 1. Ajánlatkérő tájékoztatása arról, hogy a bevont





alvállalkozókegyenként mekkora összegre jogosultak
2. Ajánlattevő egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki
ezen számláikat
3. I. fizetés: Számlák kiegyenlítése 15 napon belül ajánlattevőnek, aki
haladéktalanul továbbutalja
4. Átutalások igazolása ajánlatkérő részére
5. Fennmaradó összegről számla kiállítása
6. II. fizetés: Ajánlattevőnek számla kifizetése 15 napon belül
 Art. 36/A. alkalmazandó
Ajánlati biztosíték 59. §
 Ajánlati kötöttség
megtartását biztosítja
 Részvételi szakaszban nem
lehet kérni
 Ajánlattevő választása



Befizetés
Bankgarancia
Készfizető kezességvállalást
tartalmazó kötelezvény
 Biztosíték mértéke –
előreláthatólag felmerülő
költségekre tekintettel
 Ajánlattevő elveszti, ha
visszalép, ajánlatát
visszavonja, szerződés
megkötése meghiúsul
 Ajánlatkérő visszafizeti



Felhívás visszavonása,
ajánlat érvénytelenné nyilv.
A nyertes ajánlattevőnek 10
napra rá
Ajánlati kötöttséget nem
hosszabbítanak ajánlattevők
és nem tartják fenn
ajánlatukat
 Kétszerese jár vissza
 Eredményről nem tájékoztat
 Szerződést nem köti meg
X. fej. Benyújtás, felbontás
 Ajánlat a felhívás és a





dokumentáció szerint kell
elkészíteni
Nyilatkozat a feltételekre,
szerződés megkötésére,
teljesítésre,
ellenszolgáltatásra
vonatkozóan
Részvételre jelentkező nem
tehet ajánlatot
KKV
Felolvasólap
Formai köv: zárt, bontatlan

Elektronikusan is lehet
 Bontás
 Határidő lejártának
időpontjában kezd
 Ismertetés –név, cím,
számszerűsíthető adatok,
 anyagi fedezet összege
 Felolvasólapba betekintés
Ajánlatok sorsa
 Bontás
 Formai vizsgálat
 Érvényesség megítélése
 Tartalmi értékelés
 Értékelési sorrend – nyertes kiválasztása
 Döntés
XI. Elbírálás
 Megfelel-e a dokumentációban, felhívásban
meghatározott feltételeknek
 Alkalmasság, alkalmatlanság
 Érvényes, érvénytelen
 Értékelési szempont szerinti értékelés
 Lehető legrövidebb idő alatt – még ajánlati kötöttség
alatt – kiterjesztés max. 60 nap lehet
 Bírálati kötelezettség – kivéve, ha az eljárás
eredménytelen
Hiánypótlás 67. §
 Azonos feltételekkel
 Arra irányul, hogy az ajánlat vagy részv. jel





megfeleljen a felhívás, a dokumentáció vagy
jogszabályok előírásainak
Új gazdasági szereplőt nem lehet bevonni
Önkéntes hiánypótlás
Hiánypótlás egy témára csak egyszer
Alapelv nem sérülhet, ajánlat nem módosulhat
Nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba
javítása???? – sorrendet nem befolyásolja
Hibajavítás
 Számítási hiba javítása – elemeik tételesen
meghatározott értékeit alapul véve számítja ki

Egyidejű, írásos tájékoztatás
Aránytalanul alacsony ár– az új szabályok szerint
69. § - 70. §
 Fedezet – 20%?
 Fedezetről nyilatkozni
bontás előtt
 Indokolás kérés

Akár több AT az
összehasonlítás miatt
 Ajánlattevő felelőssége,
hogy megfelelően
nyilatkozzon – objektív
alapú
 Érvénytelen, ha nem
elfogadható és gazdaságilag
nem ésszerű az indokolás

Munkabér, közterhek
 Nem egymáshoz viszonyít,




hanem fedezethez
A kommunikáció ugyanaz
Kevesebb adminisztráció
Kevesebb támpont
DB gyakorlat ismeretének
felértékelődése
Kirívóan aránytalannak értékelt köt. váll.
 Indokolás kérése –

Nem ellenszolg.
 Érvénytelen, ha nem
elfogadható és
gazdaságilag nem ésszerű
Értékelési szempontok, értékelés 71. § -73. §
 Nem bírálati szempont
 Értékelési szempont lehet:


Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
Összességében legelőnyösebb ajánlat
 Meghatározandó:




Részszempontok
Súly
Pontszám alsó és felső határa
Módszer
 Ellenszolgáltatás kötelező részszempont
 Szakmai, minőségi szempontok alapján értékelhető tényezőkön alapul, a
közbeszerzés tárgyával, szerződés lényeges feltételeivel kapcsolatban kell
állnia


Munkanélküli rétegek foglalkoztatásának megajánlott mértéke
Lehet max és min mértéket meghatározni
 Ha több ajánlat azonos összpontszámot kapott– kiválasztás, sorsolás
(közjegyző)
 Árlejtés – értékelést követően!
 Nyertes a legkedvezőbb
Érvénytelenség 74-75. §
 Érvénytelen










 Kizárás
Elkésett
Összeférhetetlenség
Kizárás
Nem megfelelő alkalmasság
Egyéb módon nem felel meg
Aránytalanul alacsony
ellenszolg.
Kirívó köt váll
Ajánlati biztosíték – probléma
Részvételre jelentkező
ajánlatot tesz


Kizáró ok hatálya alá tartozik
Kizáró ok az eljárás során
következett be
 Kizárható


Nem kell nemzeti elbánást
nyújtani
Olyan származású az áru, hogy
nem kell nemzeti elbánást
nyújtani
Érvénytelen – nem kell
értékelni
Ajánlat, részvételi jelentkezés
Eredménytelenség 76. §
 Nem nyújtottak be ajánlatot
Ajánlat, részvételi jelentkezés
 Minden ajánlat érvénytelen
 Nincs megfelelő ajánlat fedezet mértékére tekintettel
 Ajánlatkérő szerződés megkötésére képtelenné vált
 Eljárás tisztasága sérült
 Ajánlati kötöttség lejárt, nem újították meg
 KD megsemmisíti ajánlatkérő döntéseit
 Nem teheti meg AK, ha a jogszerűség helyreállítható a döntést
követően
Döntés 77. §
 Döntést követő 3 munkanapon belül tájékoztatás
 Bírálatkor – írásbeli összegezés készítése
ajánlatokról, részvételi jelentkezésekről
 Ha a fedezet nem áll rendelkezésre – mikor, milyen
okból került elvonásra, átcsoportosításra tájékoztatás
Nincs a továbbiakban
Szerződéskötési
időpont előzetes
meghatározása
Eredményhirdetés
Előzetes vitarendezés,
Összegezés
 Összegezés módosítása – 20 napon belül az írásbeli
összegezés megküldését követően
 Javított összegezés – 10 napon belül kiküldeni
Előzetes vitarendezés – a jogorvoslat előszobája –
az új szabályozás tartalma hasonló
 79. § (1)


a) a jogsértő eseményről való tudomásszerzést követő három
munkanapon belül az ajánlattevő, ha álláspontja szerint
jogsértő az írásbeli összegezés, illetőleg az ajánlatkérő
bármely eljárási cselekménye vagy a közbeszerzési
eljárásban keletkezett bármely dokumentum;
b) az ajánlattevő vagy a közbeszerzés tárgyával összefüggő
tevékenységű kamara vagy érdekképviseleti szervezet
az ajánlattételi, illetőleg részvételi határidő lejárta előtti
tizedik napig, egyszerű, illetőleg gyorsított eljárásban e
határidők lejártáig, ha álláspontja szerint jogsértő a
felhívás, illetőleg dokumentáció, vagy azok
módosítása.
Előzetes vitarendezés lefolytatása
 meg kell jelölnie a jogsértőnek tartott elemet, továbbá a




kérelmező javaslatát, észrevételét, valamint az álláspontját
alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt alátámasztó
dokumentumokra hivatkoznia kell
kérelmet megküldeni az ajánlatkérő részére
ajánlatkérő három munkanapon belül a benyújtási módnak
megegyező módon tájékoztat.
ajánlatkérő a kérelem benyújtásától a válaszának
megküldését követő tizedik napig nem kötheti meg a
szerződést.
Hp, felvilágosítás kérés vagy indokolás kérés egy
alkalommal
Előzetes vitarendezés vs. Kiegészítő tájékoztatás
Egyes
energetikai
tárgyú
törvények
módosításáról
2011. évi
CLXXXII. Tv.
Előzetes vitarendezés
 79. § (5)
 Bontást követően eljárási
cselekménnyel, dokumentummal
kapcsolatban,a válasz
megküldését követő 10 napig
mindenképpen moratórium
Nyilvánosság, üzleti titok 80-81. §
 Nem tiltható meg
 Alapadatok, ért szempont szerint értékelésre kerülő adatok
 Tiltható
 Pl. árazatlan ktgvetés
 Iratbetekintés és tájékoztatás a nyertes ajánlat
jellemzőiről
A közbeszerzési eljárások fajtái
XII. fejezet
Az előadás felépítése a továbbiakban







Nyílt eljárás
Kétszakaszos eljárások
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Gyorsított eljárás
Keretmegállapodásos eljárás
Koncessziós beszerzési tárgyak
 Tervpályázat eljárás – vhr.
Nyílt
G
y
o
r
s
í
t
o
t
t
Meghívásos
Tárgyalásos
Versenypárbeszéd
Keretmegállapodásos
Tárgyalásos eljárás
Pontosabb, részletesebb
 Tárgyalás lefolytatása
 Újdonság – ajánlati kötöttség
 A szabályozás nem változott, tárgyalni továbbra is
csak az érvényes ajánlattevővel szabad
Versenypárbeszéd
Alkalmazás feltétele 101-108. §
 A közbeszerzés tárgyára vonatkozó
közbeszerzési műszaki leírás meghatározására
nem a nyílt, illetve meghívásos eljárásban
szükséges részletességgel képes illetőleg
 a szerződés típusának vagy jogi, illetve pénzügyi
feltételeinek meghatározására nem a nyílt illetve
meghívásos eljárásban szükséges részletességgel
képes.
 Csak klasszikus AK esetében alkalmazható
 Bírálati szempont: összességében legelőnyösebb
ajánlat
Szakaszolása
Korábban
kétszakaszos eljárás
 Részvételi szakasz
 I. Alkalmas jelentkező kiválasztása a párbeszédre –
kizáró ok, alk. Szempont, ismertető készítése kötelező
 Párbeszéd
 II. Párbeszéd – megoldási javaslat készítése, erről
párbeszéd, egy vagy többváltozatú javaslat + előzetes
ajánlat cél: műszaki leírás, szerződés típus, jogi és pü.
feltételek meghatározása, dokumentáció az előzetes
ajánlathoz
 Ajánlattételi szakasz
 III. Ajánlattétel, értékelés, összegzés – alapja az AT
által megadott megoldási javaslat ( ha hozzájárult,
más javaslata is lehet)- dokumentáció a végső
ajánlathoz
Ajánlati szakasz
 Rendkívül részletes szabályok, legjobban egy
rugalmas és kötelezettségekkel terhelt
tárgyalásos eljáráshoz hasonlítható


Nem áll fenn az ajánlati kötöttség
Legrövidebb időtartam nem érvényesül
 Jegyzőkönyv készítés, mindenkinek megküldeni
 Egyszerre csak hozzájárulással lehet megtartani
 Bírálati szempontok, súlyszámok módosítása
lehetséges
 Ajánlattevők száma az utolsó fordulóban sem
lehet kevesebb, mint három
Versenypárbeszéd lefolytatása
 Részvételi határidő 30
nap min
 Ajánlati felhívás
időpontja – 30/60 nap
 Részvételi szakasz
eredményes – 5
munkanapon belül
ajánlattételi felhívás küld
 Párbeszéd szakasz –
javaslatok benyújtása,
használatukhoz való
hozzájárulás
 Ajánlattételi felhívás =
ISMERTETŐ– kötelező
tartalom 105. §
 Tárgyváltozás – bírálat
szempontja, módszere
nem változhat
 Párbeszéd lezárása –
ajánlat benyújtása –
ajánlattételi felhívás
alapján
 Ajánlati kötöttség 30/60
Keretmegállapodásos eljárás
A keretmegállapodás jellege 108-110.§
 Igény – több nyertes vs. új beszerzési stratégia




kialakítása
Cél – rugalmas eljárásrend, kevesebb bürökrácia
Jellemző – két részből álló eljárás, piacspecifikus
(megfelelő számú piaci szereplő)
Alkalmazási környezet – jól parametrizálható
beszerzési tárgyak, méretgazdaságos beszerzések
esetében
Max négy évre köthető
Fogalom
 egy vagy több ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő között
létrejött olyan megállapodás, amelynek célja, hogy rögzítse
egy adott időszakban közbeszerzésekre irányuló, egymással
meghatározott módon kötendő szerződések lényeges
feltételeit, különösen az ellenszolgáltatás mértékét, és ha
lehetséges, az előirányzott mennyiséget.
 Az ajánlatkérő tehát ilyenkor közbeszerzését két lépcsőben
valósítja meg:


először a keretmegállapodás megkötése érdekében folytat le eljárást,
majd
a közbeszerzés megvalósítására a keretmegállapodás alapján kerül sor
annak megfelelően, hogy milyen típusú keretmegállapodást kötöttek a
felek.
 A Javaslat egyértelműen rögzíti a 2004/18/EK irányelv
alapján köthető keretmegállapodások négy típusát.
KM típusai 109. §
 1. közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződések
minden feltételét kötelező erővel tartalmazza a
keretmegállapodás


Egy ajánlattevő – közvetlen megrendelés
Több ajánlattevő – közvetlen megrendelés
 2. közbeszerzés megvalósítására irányuló
szerződések minden feltételét kötelező erővel nem
tartalmazza a keretmegállapodás


Egy ajánlattevő – konzultációt követő szerződéskötés
Több ajánlattevő – verseny újranyitása (pl- e-aukció)
I. rész
 Célja: keretmegállapodás létrehozása több
ajánlattevővel
 Nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás
 Keretszám legalább 3
 A keretmegállapodásban a szerződések lényeges
feltételei kerülnek meghatározásra:
Közbeszerzés tárgya
 Ellenszolgáltatás mértéke
 Előirányzott mennyiség

II. rész
 Közvetlen ajánlattételi felhívás küldése
 Tartalma 110. § (5)
 Célja: a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel kössön
ajánlatkérő szerződést




Csak a keretmegállapodásos partnereknek lehet AF-t küldeni
AF kötelező tartalmi elemeit a törvény meghatározza
A keretmegállapodásos feltételek lényegesen nem változtathatók
Az ellenszolgáltatásra csak kedvezőbb ajánlat tehető
 Szerződés: Egy ajánlattevővel, vagy többel (min 3) köthető
 Eltérő értékelési szempont az eljárás II. részében
alkalmazható, ha előtt előírta ajánlatkérő
Egyes
energetikai
tárgyú
törvények
módosításáról
2011. évi
CLXXXII. Tv.
Keretmegállapodásos
eljárás
 110. § (6) eltérő értékelési
szempont alkalmazása –
lehetőség, ha eredetileg is előírta
ajánlatkérő
 Csak azonos vagy kedvezőbb
ajánlat tehető a II. részben
Közszolgáltatókra vonatkozó
eltérő szabályok
XIV. FEJEZET
Új közszolgáltatói megközelítés
 Kbt. VI-XII fejezet alkalmazandó a XIV. fejezet
szerinti eltérésekkel
 meghatározott szektorban működő ajánlatkérők
 az általuk ellátott un. releváns tevékenység miatt különös
szabályok vonatkoznak rájuk
 vízügy, energia, közlekedés, postai szolgáltatás 114. §
 Leányvállalatok szigorúbb közbeszerzési kötelezettsége
Részletes szabályok kormányrendeletben
Kivételek 116-118. §
 Közszolgáltatóitól eltérő cél ha Ak nem tartozik a Kbt. Hatálya alá




(köv fólia)
Közszolg. tevékenység folytatása az EU-ban máshol
Vízbeszerzés, energia beszerzés spec. Körülmény esetén
Harmadik fél részére kötött szerződés – viszonteladás vagy
bérbeadás – Közbesz. Hatóság tájék
Ha a teljesítő fél több mint 75%-ban maga teljesít (ha nem maga,
úgy közbesz. kötelezettség spec. feltételek)


Összevont éves beszámoló-készítési kötelezettség – ha olyan szervezettel köt
közszolgáltatói szerződést
Több közszolgáltató saját cége köt szerződést tulajdonosával – több spec feltétel
(3 évi átl. Forg. 80%)
 Több ajánlatkérő köt szerződést közszolt tevékenységre létrehoz
saját vállalkozást és a vállalkozás köt szerződést valamely
tulajdonossal
 Ak közös vállalkozással köt szerződést, melynek maga is tagja
Régi és új – hatály eltérés
 "E törvényt nem kell alkalmazni arra a szerződésre, amely
 a) a 6. § (1) bekezdés e)-f) pontja szerinti ajánlatkérő
közszolgáltatói tevékenysége folytatásától eltérő célra, …
 168. §
(1) E fejezet szerinti eljárást nem kell alkalmazni arra a
beszerzésre vagy tervpályázati eljárásra, amely
a) közvetlenül nem függ össze az ajánlatkérőnek a 163. §-ban
meghatározott valamely tevékenysége folytatásával, illetve
 (4) Az ajánlatkérőnek a 163. §-ban meghatározott valamely
tevékenysége folytatásával közvetlenül összefügg a
közbeszerzés, ha annak tárgya nélkül e tevékenységet nem
lehetne ellátni.
Alanyi hatály új
 a közszolgáltatói
tevékenységet végző
közvállalkozások és a
közszolgáltatói tevékenységet
végző, különleges vagy
kizárólagos jogok alapján
működő szervek jelentik a
különbséget a két irányelv
személyi hatálya között
 A gazdálkodó szervezetek csak
a XIV. fejezet alkalmazásában,
azaz közszolgáltatói
tevékenységükkel
összefüggésben minősülnek
ajánlatkérőnek.
 Az irányelvet olyan
ajánlatkérőkre kell alkalmazni,:
 a) amelyek ajánlatkérő szervek
vagy közvállalkozások, és a 3–7.
cikkben említett tevékenységek
valamelyikét folytatják;
 b) amelyek, amennyiben nem
ajánlatkérő szervek vagy
közvállalkozások, egy vagy több
olyan tevékenységet is
folytatnak, amely a 3–7.
cikkben említettek között
szerepel, és valamely tagállam
illetékes hatósága által adott
különleges vagy kizárólagos
jogok alapján működnek.
Közszolgáltatói szerződések – elhatárolás új
 nem alkalmazhatóak a közszolgáltatói szerződésekre
vonatkozó szabályok akkor, ha az eltérő jellegű
tevékenységek beszerzése egyébként egymástól
elválasztható, a beszerzések együttes kezelése révén
azonban a beszerzés egésze a XIV. fejezet szerint
kerülne lefolytatásra vagy a XIV. fejezetben foglalt
kivételi rendelkezések alapján kikerülne a törvény
hatálya alól.
Saját cég előnyben részesítésének kivétele – új
részletes szabály
 a megkívánt tulajdonosi kapcsolat fennálltán túl meghatározott
pénzügyi feltételeknek is teljesülniük kell.
 mi történik akkor, ha az ajánlatkérővel az (1) bekezdés szerinti
viszonyban álló szervezet nem minősül ajánlatkérőnek: nem lenne
köteles közbeszerzési eljárást lefolytatni;
 azokban az esetekben viszont, amikor ez a szervezet az ajánlatkérővel
megkötött szerződése(i) teljesítése, az ajánlatkérő beszerzési igényének
kielégítése érdekében köt szerződést harmadik szervezettel, a kivételi
lehetőség csak akkor alkalmazható, ha – önkéntesen alkalmazva a
törvény rendelkezéseit – az ajánlatkérővel az (1) bekezdés szerinti
viszonyban álló szervezet közbeszerzés útján választja ki a
közreműködőt.
 kiskapu bezárása - a közszolgáltató ajánlatkérők egy
ajánlatkérőnek nem minősülő vállalkozásuk közvetítésével
beszerzési igényeiket közbeszerzési eljárás lefolytatása
nélkül elégíthették ki.
Egyes
energetikai
tárgyú
törvények
módosításáról
2011. évi
CLXXXII. Tv.
Versenyek való kitettség
megállapítása
 118. § (8)
 GVH jogosult az Európai
Bizottság előtti kezdeményezéssel
kapcsolatos feladatokat ellátni
 Cél: versenyfeltételek igazolása és
Kbt. És irányelvi hatály alóli
kivonás lehet
 XIV. fejezet szerinti
289/2011. (XII.
22.)
A közszolgáltatók
közbeszerzéseire
vonatkozó sajátos
közbeszerzési
jogszabályokról
közszolgáltatói szerződés
megkötése céljából lefolytatott
közbeszerzési eljárásokra terjed ki
 Korábbi szabályok ismétlése
 Keretmegállapodásos eljárás
továbbra is szigorúbb
 Eljárás adott tevékenység valódi
versenyfeltételek mellett történő
végzésének megállapítására
289/2011. (XII.
22.)
A közszolgáltatók
közbeszerzéseire
vonatkozó sajátos
közbeszerzési
jogszabályokról




Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
Keretmegállapodásos
 Kizáró ok, alkalmasság ua + egyéb objektív
alapú alkalmassági kritériumot kitalálhat
 Időszakos előzetes tájékoztatás –
meghívásos vagy tárgyalásos eljárás
esetében

Közvetlen részvételi felhívás küldése
 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett
 Újonnan belépők minősíttethetik magukat
 Közvetlen részvételi felhívás küldése
 Előminősítés lényege- részvételre jogosultak
kiválasztása
289/2011. (XII.
22.)
A közszolgáltatók
közbeszerzéseire
vonatkozó sajátos
közbeszerzési
jogszabályokról
 Keretmegállapodásos eljárás
 Keretszám meghatározás
 I. rész – nyílt, meghívásos vagy
tárgyalásos
 II. rész – Hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás

Értékelési szempont változhat
 Eljárás adott tevékenység
versenyfeltételek mellett történő
végzésének megállapítására
Tervpályázati eljárás
 El lehet tekinteni – rendes
305/2011. (XII.
23.) Korm. R.
A tervpályázati
eljárások szabályairól





közbeszerzés, összességében
legelőnyösebb ajánlat
Boríték a dokumentációban
Nyílt, meghívásos és egyszerű
tervpályázati eljárás
Marad az eredményhirdetés
Teljes mértékben eltérő
szóhasználat mint a Kbt-ben
Bonyolult, nehezen követhető,
alkalmazhatatlan
Egyszerű eljárásrend
III. RÉSZ
A szabályozás új rendszere
Értékhatár/
Ajánlatkérő
Közösségi
II. rész
Nemzeti
III. rész
Közbeszerzés általános
szabályai
Közszolgáltatók eltérő szabályai
XIV. fej.
Részletszabályok
 Visszalépés vagy szabadság?
 Egyszerűsített közösségi szabály-alkalmazás építési
beruházás esetében
 Módosító indítványok…
Régi kivételek, kissé más formában
 Tankönyv
 Szociális ellátás keretében ellátottak áru és





szolgáltatás-beszerzése
4. Melléklet – szálloda, étterem, szórakoztató,
kulturális, sportszolgáltatás
Külügyi segélyezés
Hideg élelmiszer, főzési alapanyag
Régi kedvenc – alaptevékenység ellátásához kötődő
tanácsadás
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó tevékenység
Új kivételek egyszerű eljárásrendben
 katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről
és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 3. § e),
f), i) és k) pontjaiban foglalt eseteket, valamint
 büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi
államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek
irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a
termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok
ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.)
Korm. rendeletben szabályozott beszerzések esete
Saját eljárás vs. Kbt.?
 1. opció: szabadon kialakított saját eljárásrend
alkalmazása 123. § alapján
 2. opció: II. részben meghatározott (közösségi
rezsim) szabályok alkalmazása, 122. §-ban foglalt
eltérésekkel
123. §
1. Opció – saját eljárásrend alkalmazása
 Csak áru és szolgáltatás





esetében
Szabályok közzététele a
felhívásban
Egy eljárásfajta alkalmazása
egy eljárásban
Rendes hirdetményminta
alkalmazása
Törvényben meghatározott
kizáró októl eltérőek nem
határozhatók meg
Alkalmasság – egyéb objektív
alapú alkalmasság is lehet
 Főszabály nyilvánosság,





hirdetmény nélküli csak a
törvényben meghatározott
esetekben (122. §)
Esélyegyenlőség, verseny
Műszaki leírás
Tájékoztatás 3 munkanapon
belül
74. § (1), (3) érvénytelenségi
ok kötelező, többi előírható
(pl. kirívó)
Kormány saját szabályokat
alakíthat ki
122. §
2. Opció – közösségi rezsim alkalmazása
 Kizáró ok alkalmazása
 Csak nyilatkozati kötelezettség
 Ép. beruh. esetén
dokumentáció kötelező
 Nyílt, meghívásos
ajánlattételi hat.id. min. 20
nap, részvételi hat. id.
nincs minimum
 Tárgyalásos eljárás,
versenypárbeszéd bármikor
alkalmazható
 Kieg. tájék ésszerű
időben megadni
 Egyszerűbb
hirdetménymódosítás
 Részvétel jogának
fenntartása

Kormány tovább
részletezheti
 Előzetes vitarendezés
ajánlattételi, rész. jel.
határidőig lehet
122. §
2. Opció – közösségi rezsim alkalmazása
 Hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos
eljárás alkalmazási
lehetőség II. rész
valamint
1.
2.
3.
Áru, szolg 25 M Ft-ig, Ép
beruh. 150 M Ft-ig
Közbesz külképviselet
számára
Beszerzés kivételesen
kedvező feltételekkel rövid
ideig áll fenn
 1. esetben min. 3. KKV!
ajánlattevő meghívása
kötelező valamint nem
kell a Közbeszerzési
Döntőbizottságot
értesíteni az eljárás
megindításáról
 2. eset min 3 ajánlattevő
meghívása
Egyes
energetikai
tárgyú
törvények
módosításáról
2011. évi
CLXXXII. Tv.
Egyszerű eljárás és KKV
 122. § (8) a)
Meghívható
 Mikro kis és középvállalkozás
 Vagy költségvetési szerv
 És az alkalmasság feltételeit
feltehetően teljesíteni tudja
Egyes
energetikai
tárgyú
törvények
módosításáról
2011. évi
CLXXXII. Tv.
Egyszerű eljárás
 Új kivételek
 Közfoglalkoztatási jogviszony keretében
előállított áruk, szolgáltatások, építési
beruházások
 Hitel és pénzkölcsön igénybevétele
Egyes
energetikai
tárgyú
törvények
módosításáról
2011. évi
CLXXXII. Tv.
Egyszerű eljárás és saját
eljárásrend
 Ajánlatkérő köteles előírni
 74. § (1) és (3)
 Jogosult előírni
 74. § (2)
 74. (1) d) csak alkalmassági
követelmény előírása esetében
alkalmazandó (nem felel meg a
szerződés teljesítéséhez szükséges
alkalmassági követelményeknek)
Szerződéskötés, módosítás,
teljesítés
Szerződés megkötése 124. §
 Írásban
 Szerződés tartalma – ami értékelésre került
 Ha részajánlattétel volt – akkor részenként kötni
 1. és 2. legkedvezőbb ajánlat ajánlat - ajánlati
kötöttség + 30 nap
 11. naptól lehet megkötni
 Szerződéskötési kötelezettség

Csak általa előre nem látható, elháríthatatlan ok miatt beállott
lényeges körülmény adhat okot mentesülésre
Szerződéskötés ideje
 Nem kell megadni az eljárást indító felhívásban a
szerződés megkötésének pontos napját
 Az ajánlatkérő a szerződést – a szükséges
moratórium kivárása után – az eredmény közlését
követő harminc napon belül köteles megkötni

a nyertes ajánlattevő és adott esetben a második legkedvezőbb
ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az eredmény
közlésének időpontjától további harminc nappal a törvény
erejénél fogva meghosszabbodik
 jogorvoslati eljárás miatti moratórium esetén az
eljárás lezárultát követően köthető meg a szerződés.
Moratórium feloldása
 Nyílt eljárásban egy ajánlat
 Meghívásos, hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos, versenypárbeszéd - egy ajánlat
 Hirdetmény nélk. tárgyalásos eljárásban - sürgősség
 Keretmegállapodás alapján történő szerződéskötés,
kivéve ha újranyitották a versenyt
Egyes
energetikai
tárgyú
törvények
módosításáról
2011. évi
CLXXXII. Tv.
Szerződési moratórium
 124. § (5)-(7)
 11 naptól köthető meg a szerződés
 Második legkedvezőtt 30/60
nappal hosszabbodik meg
A szerződés tartalma 125. § - 126 §
 Nem eredményezhet hátrányos megkülönböztetést,
nem tartalmazhat műszaki leírás, alkalmasság,
értékelési szempontra vonatkozó előírást
 Lehet

Szociális, környezetvédelmi, minőségbiztosítási feltételek
 Kötelező
 Adózási feltételeknek megfelel – meghatalmazás külföldi
ajánlattevővől hogy az adóhatóság információt kérhessen
 Tulajdonosi szerkezet nyilvánossá tétele
 Ép beruh: tartalékkeret max 5 %.
Szerződés időtartama
 az ajánlatkérőnek a szerződés időtartamát úgy kell
meghatároznia, hogy amennyiben a szerződés tárgya, a
választott szerződéses konstrukció vagy a hozzá
kapcsolódó fizetési feltételek vagy a nyertes ajánlattevő
által eszközölt befektetés (pl. koncesszió esetében) nem
indokolja, a szerződés ne kösse határozatlan vagy
aránytalanul hosszú határozott időtartamra, amely a
verseny fenntartása és a közpénzek hatékony
elköltésének céljával ellenkezik.
 a szerződés aránytalanul hosszú időtartama a
közbeszerzési szabályozás céljával is ellentétben áll (C451/08)
Biztosíték
 Max az ellenszolg 5%-át elérő biztosíték köthető ki
(teljesítés elmaradásánál és hibás teljesítésnél
egyaránt)
 Rendelkezésre bocsátás





Teljesítés elmaradása – szerződéskötéskor
Jótállás – jótállási kötelezettség beálltakor
Szavatosság – jótállás lejártakor
Egyéb – amikor az adott esemény bekövetkezik
Biztosítékról nyilatkozni kell csak az ajánlatban
Egyes
energetikai
tárgyú
törvények
módosításáról
2011. évi
CLXXXII. Tv.
Jótállás
 126. § (7)
 Biztosíték, vagy annak
meghatározott része a (rész)
teljesítésért járó ellenértékből
levonás útján kerülhet
biztosításra.
Szerződés érvénytelensége
 Semmis
 Jogtalan mellőzéssel kötötték
 Nem áll fenn a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja
 Moratórium megsértése
 Nem semmis
 Ha a hirdetmény nélküli tárgyalásossal kapcsolatban a
szándékáról hirdetményt tett közzé és kivárta a 15 napot
 Kiemelkedően fontos közérdek
 Semmis rendelkezések
 Ajánlatkérő szerződésszegésére vonatkozó kizárás, korlátozás
 Késedelmi kamat eltérés a jogosult terhére Ptk. 301/A. § (2)(3)
Teljesítés
 Nyertes ajánlattevő, közös ajánlattevő vagy
projekttársaság teljesít
 Projekttársaság nem alakul át, marad ami volt a
teljesítés során
 Teljesítésigazolás 15 nap
 Ép. beruh. – átadás átvétel max. 25 nap
Teljesítés és alvállalkozó
 Az ajánlattevőként szerzõdõ fél
teljesítésében – a (3) bekezdés szerinti
kivétellel – köteles közreműködni az
olyan alvállalkozó és szakember, amely
a közbeszerzési eljárásban részt vett az
ajánlattevő alkalmasságának
igazolásában.
 Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek
a teljesítés során minden olyan – akár a
korábban megjelölt alvállalkozó helyett
igénybe venni kívánt – alvállalkozó
bevonását bejelenteni, amelyet az
ajánlatában nem nevezett meg és a
bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell a
kizáró okokról.
 (energetikai tárgyú tv.mód CLXXXII)
 az ajánlatban (részvételi
jelentkezésben) minden,
az ajánlattétel (részvételre
jelentkezés) időpontjában
már ismert alvállalkozót
meg kell jelölni.
 új alvállalkozó
bevonásának igénye,
ekkor az ajánlattevő
köteles az ajánlatkérőnek
bejelenteni, ha olyan
alvállalkozót kíván
bevonni a teljesítésbe,
amelyet az ajánlatában
nem nevezett meg.
Teljesítés EUB alapján
 Európai Bíróság
gyakorlatának megfelelően
szabályozza (C-91/08), hogy
az alvállalkozó személye
nem módosítható olyan
esetben,


ha kifejezetten az alvállalkozói
teljesítéseként bemutatott
szolgáltatás minőségére,
jellemzőire figyelemmel nyerte
meg az eljárást az ajánlattevő
nem változhat, ha
meghatározó körülmény volt
ajánlattételkor
 Az ajánlattevő vagy az
alvállalkozó személye a
teljesítés során akkor is
változhat, ha ezek
valamelyike mint gazdasági
társaság átalakul vagy a
nem gazdasági társaságok
esetében a szervezet
jogutódlással szűnik meg.
 Vagy előre nem látható ok,
hibás teljesítés és a helyette
javasolt is megfelel az
eredeti kritériumoknak
 Fizetés 30, max 60 nap
Fizetés
 Építési beruházás és uniós
eljárásrend esetében jogosultság
az előlegre
 az alvállalkozók számára az
ajánlatkérő általi közvetlen
kifizetést biztosítja

Nem lesz külön végrehajtási rendelet
Előleg
 Ha a közbeszerzés tárgya
építési beruházás vagy az
uniós értékhatárt elérő
értékű szolgáltatás
megrendelése és a
szerződés teljesítésének
időtartama a két hónapot
meghaladja, az ajánlattevő
a szerződésben foglalt teljes
ellenszolgáltatás 5 %-ának
megfelelő összeg, de
legfeljebb 10 millió forint
előlegként történő
kifizetését kérheti.
 Ez az előleg arra szolgál,
hogy segítséget nyújtson a
kisvállalkozások számára a
munka megkezdéséhez.
 Ép beruh eltérő
 nem tiltva meg minden olyan kisebb
Szerződés
módosítása
Forradalmi
újítás
módosítást, amelynek a szerződés
odaítélése szempontjából egyébként
semmilyen jelentősége nem volt
 nem jeleníthet meg új beszerzési igényt a
módosítás, nem sértheti a verseny
tisztaságát és nem boríthatja fel a szerződés
gazdasági egyensúlyát (több mint 5%),
amely utóbbi körülmény az árváltozásokat
szorítja korlátok közé.
 előre nem látható okból előállt jogsérelem
bekövetkeztekor lehetséges olyan feltétel
módosítása, amely befolyásolta az
ajánlattevők eljárásban kialakult
sorrendjét, az ajánlatkérőnek ilyen esetben
a módosításról és annak indokairól
értesítenie kell az eljárásban részt vett
versenytársakat, amelyek érdekeltek
lehetnek a jogorvoslati eljárás
kezdeményezésében.
Jogorvoslati eset: szerz.mód.
 D. 858/14/2010.
 A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő a
szerződéses megállapodás 3.2. pontjában a FIDIC Általános
Feltételek 4.12. alpontjával összefüggésben felmerül
jogcímeken történ szerződésmódosítás lehetőségét zárta ki.
Azonban a Döntőbizottság álláspontja szerint az ajánlatkérő
a szerződés mellékletét képez 7.3.4. alpontban
meghatározott dokumentáció 9. fejezete szerinti
változtatási eljárás keretében a projekt tartalékkeretének
felhasználását a Kbt. 303. §-a alapján nem zárta ki.
Jogorvoslat
V. RÉSZ
A JOGORVOSLATI FÓLIÁK KÉT RÉSZRE OSZTVA,
AZ ÚJ SZABÁLYOK ÖSSZEFOGLALÓJÁT, MAJD A
AZ ÚJ SZABÁLYOZÁS FÓLIÁIT TARTALMAZZÁK
 Egyfokú bírósági felülvizsgálat – LB-
Jogorvoslat új
szabályai
Nincs nagy mértékű
átalakulás






hez rendkívüli perorvoslat
(felülvizsgálati kérelem)
Elvi jelentőségű döntések
Nyilvánosság naprakész
tájékoztatása
Fővárosi Bíróság kizárólagosságának
visszaállítása
Közbeszerzési Döntőbizottság és a
bíróság hatáskörének pontos
elhatárolása
90 napos jogvesztő határidő
KD elnök diszkrecionális jog –
eljárás kiterjesztése
Az egyes
törvények
Alaptörvénnye
l összefüggő
módosításáról
szóló 2011 évi
CCI. törvény
DB eljárás
kezdeményezése
hivatalból
 140. § (1) bekezdés f) pont
 DB eljárás kezdeményező
 Alapvető jogok biztosa is lehet
288/2011.
(XII. 22.)
Korm. Rend.
A Közbeszerzési
Döntőbizottság által
kiszabható szankciókról
és alkalmazásuk
részletes szabályairól,
valamint a
Közbeszerzési
Döntőbizottság
eljárásáért fizetendő
igazgatási szolgáltatási
díjról
 Igazgatási szolgáltatási díj
 becsült érték max 1%-a, legfeljebb 25 M Ft. (tervp.
Alacsonyabb)
 Kérelmi elem számtól függ
 Alaptalan kérelem – nem jár vissza
 Ha Kbt. 152. § (2) c)-f) alkalmazásra kerül, 200.000
Ft feletti rész jár vissza






(2) A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában
c) megállapítja jogsértés megtörténtét;
d) megállapítja a jogsértés megtörténtét és
alkalmazza a (3) bekezdésben felsorolt
jogkövetkezményeket;
e) a (4) bekezdésben meghatározott esetekben a
jogsértés megállapítása mellett bírságot szab ki;
f) megállapítja a jogsértés megtörténtét és a külön
jogszabályban meghatározottak szerint eltiltja az
ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy a közbeszerzési
eljárásban részt vett más szervezetet (személyt) a
közbeszerzési eljárásban való részvételtől.
Visszatérítés alapos és alaptalan kérelmek
arányában történik
288/2011.
(XII. 22.)
Korm. Rend.
A Közbeszerzési
Döntőbizottság által
kiszabható szankciókról
és alkalmazásuk
részletes szabályairól,
valamint a
Közbeszerzési
Döntőbizottság
eljárásáért fizetendő
igazgatási szolgáltatási
díjról
 Eltiltás fél évtől 3 évig köteles
 Hamis adatszolg
 Jogsértő magatartás két éven belül
legalább két alkalommal
 Ha eredmény megküldésére még nem
került sor a folyó eljárásoktól is eltiltja
 Bírság
 152. § (4) Becsült érték, jogorvoslattal
érintett rész ha részajánlat van v.
szerződése érték mellőzés esetén – max
15%-a
 152. § (3) e) pont esetében – max 10 %
 (köv. fólián részletesen)
Kötelező bírság vs. lehetőség
Bírságot szabhat ki
Bírságot szab ki
 152. § (3) e) pont e)

Amennyiben a Közbeszerzési
Döntőbizottság határozatában
jogsértést állapít meg
bírságot szabhat ki az e
törvény szabályait megszegő
szervezettel (személlyel),
valamint a jogsértésért
felelős személlyel vagy a
szervezettel jogviszonyban
álló, a jogsértésért felelős
személlyel és szervezettel
szemben.





152. § (4) A Közbeszerzési Döntőbizottság a
jogsértés megállapítása mellett bírságot szab ki
a) ha a jogsértés a közbeszerzési eljárás
jogtalan mellőzésével valósult meg;
b) a felek a szerződéskötési moratóriumra
vonatkozó szabályok megsértésével kötöttek
szerződést;
c) ha a szerződést hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás eredményeként úgy kötötték
meg, hogy nem álltak fenn a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás alkalmazhatóságának
feltételei;
d) ha az ajánlatkérő hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás esetén elmulasztotta a
Közbeszerzési Döntőbizottság előzetes
értesítését;
e) ha a Közbeszerzési Hatóság elnöke
kezdeményezte a Közbeszerzési Döntőbizottság
hivatalból való eljárását [141. §] és a
Döntőbizottság megállapítja a jogsértés
megtörténtét.
 Az ügyfél rosszhiszemű
eljárásának jogkövetkezménye

az ügyfél rendbírsággal sújtható,
amennyiben nyilvánvalóan alaptalanul
tesz kizárásra irányuló bejelentést, vagy
ugyanabban az eljárásban ugyanazon
közbeszerzési biztos ellen ismételten
alaptalan bejelentést tesz.
Érdeksérelem – jogorvoslati jog
 Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az
ajánlatkérő valamely döntését, az ajánlatkérő csak akkor
nyilváníthatja erre tekintettel eredménytelennek az
eljárást, ha a jogszerűtlen döntés megsemmisítését
követően az eljárás törvényessége már nem állítható
helyre egy új döntés meghozásával.
 A rendelkezés célja, hogy megerősítse az eljárásban részt
vevők jogorvoslati jogát, amely nem érvényesülhet
megfelelően, ha az ajánlatkérő az általa elkövetett
jogsértés megállapítása után úgy dönthet, hogy inkább
nem fejezi be az eljárást.
Jogsértés tudomásra jutása
 jogsértés tudomásra jutása időpontja, illetve a jogsértés
megtörténtének időpontja



Ez utóbbira olyan cselekményeknél van szükség, ahol a bekövetkezett
jogsértés folyamatosan tartó jogellenes állapot létrehozásával jár.
Így pl. a jogellenes tartalmú, a közbeszerzési eljárást megindító
hirdetmény esetében a hirdetmény közzétételét kell a
bekövetkezésnek tekinteni, míg a közbeszerzési eljárás mellőzésével
történő beszerzés esetén a szerződés megkötésének időpontját, vagy
ha ez nem állapítható meg, akkor a szerződés teljesítésének
bármelyik fél által történő megkezdését.
E vélelmezett időponttól számít tehát a 90 napos jogvesztő határidő.
Hivatalbóli kezdeményezés
 A kérelemre induló eljárásra vonatkozó
rendelkezésekben foglaltaknál hosszabb határidőt hagy
az eljárás megindításának kezdeményezésére. A
tudomásszerzés tekintetében felállított vélelem e
személyek, szervezetek esetében nem érvényesül.
 A jogorvoslati eljárás kezdeményezésére nyitva álló
szubjektív határidő harminc nap, az objektív határidő
viszont differenciált

Az ellenőrzésre jogosult szerveztek esetében hosszabb határidőt ír elő
annak érdekében, hogy e szervezetek a vizsgálatuk során feltárt
jogsértések miatt eljárást kezdeményezhessenek a Döntőbizottság
előtt; egy évben, a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzése esetében
pedig három évben állapítja meg az eljárás kezdeményezésére nyitva
álló objektív határidőt.
 „ha a bíróság (1) bekezdés szerinti perben
Semmis vs.
érvénytelen
Finomság, mely érinti a
szerződés érvényességét
és időtartamát
megállapítja a szerződés 127. § (1) bekezdés
a)-c) pontja szerint meghatározott okok
miatti érvénytelenségét, a szerződés
megkötésének időpontjától kezdve
érvénytelenné válik”.
 Ez utóbbi fordulat tehát – bár a Ptk.
alapján a semmisség megállapításához
külön eljárásra nem lenne szükség, a
semmis szerződés ipso iure érvénytelen –
mégis úgy rendelkezik, hogy az irányelv
által előírt esetekben az érvénytelenséget a
bíróságnak meg kell állapítania ahhoz,
hogy a szerződés érvénytelennek
minősüljön. Az irányelv által előírt
esetekben tehát ezzel a különbséggel
érvényesülnek a semmisség szabályai.
Szerződés érvénytelensége
 Amennyiben a KDB olyan közbeszerzési jogsértést állapít
meg, amelynek következménye a szerződés
érvénytelensége, az érvénytelenség megállapítása,
jogkövetkezményeinek alkalmazása érdekében még
külön bírósághoz kell fordulnia.
 Mivel a szerződés érvénytelenségével kapcsolatos döntés
a bíróság előtti polgári per útjára tartozik, a jogorvoslati
rendszer hatékonysága érdekében szükséges előírni, hogy
ha a KDB megállapítja, hogy olyan jogsértés történt,
amelynek az Irányelv értelmében kötelező
jogkövetkezménye a szerződés érvénytelensége, akkor a
KDB –nek kérnie kell a bíróságtól a szerződés további
teljesítésének felfüggesztését.
Európai Bizottság eljárása
 Az Európai Bizottság eljárása
 166. § (1) Amennyiben az Európai Bizottság a
Második Rész szerinti közbeszerzési eljárásban a
közbeszerzésekre vonatkozó európai közösségi
jogszabályok nyilvánvaló megsértését észleli, a (2)
bekezdés szerint eljárást kezdeményezhet.
 (2) Az Európai Bizottság az észlelt jogsértésről
értesíti az ajánlatkérőt is, és felhívja a jogsértésnek a
szerződés megkötéséig történő orvoslására.
Közbeszerzési Hatóság
HATÓSÁGRA VONATKOZÓ FÓLIÁK RÉSZBEN A
JOGORVOSLATI FÓLIACSOMAGBAN
 Független szervezet, Országgyűlésnek felel
 Önállóan működő és gazdálkodó központi
költségvetési szerv
 10-tagú Tanács

Elektronikus hirdetményfeladás, honlap, jogorvoslatok –
nyilvántartás
 Kötelező hirdetményellenőrzés – részben az
informatikai háttér biztosítására kell fordítania
Elektronikus közbeszerzés
Nyilvánosság
 Ajánlatkérő vs Közbeszerzési Hatóság honlapja
 Párhuzamos adatszolgáltatás
 Szigorúbb előírások
 KT strukturált adatközlés
 Adattartalom – végrehajtási rendeleti szinten
 Iratbetekintés és tájékoztatás kérés együtt
eredményhirdetést követően…
Egységes szabály
 30. § (1) Az ajánlatkérő hirdetmény útján köteles közzétenni:
 a) a nyílt eljárást megindító ajánlati felhívást;
 b) a meghívásos, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást és






a versenypárbeszédet megindító részvételi felhívást, kivéve az időszakos
előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett és az
előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos és tárgyalásos
eljárást megindító részvételi felhívást;
c) a 123. §-ban szabályozott eljárást megindító felhívást;
d) a időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel
meghirdetett, és az előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
és tárgyalásos eljárást meghirdető időszakos előzetes tájékoztatót és
előminősítési hirdetményt;
e) az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót;
f) a tervpályázati eljárás tervpályázati kiírását;
g) a tervpályázati eljárás eredményéről szóló tájékoztatót;
h) a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót.
Visszalépés és pdf-nyilvánosság
 31. § (1) Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat,









ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a
Közbeszerzési Hatóság vagy önkormányzati intézmény esetén a fenntartó honlapján
közzétenni:
a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait);
b) a 9. § (1) k) pontja alkalmazásával megkötött szerződéseket;
c) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatokat;
d)a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában
da) a kérelem e törvényben meghatározott adatait [137. § (9) bekezdés],
db) a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződés megkötését engedélyező végzését
[144. § (4) bekezdés];
e) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket;
f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a
közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre, a szerződő felek megnevezését, azt,
hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által
elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a
kifizetett ellenszolgáltatás értékét;
g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést.
92/2011. (XII.
30.) Korm.
Rendelet
módosítása
A közbeszerzési és
tervpályázati
hirdetmények
feladásának,
ellenőrzésének és
közzétételéének
szabályairól, a
hirdetmények és egyes
tartalmi elemeiről,
valamint az éves
statisztikai
összegezésről
 Központi hirdetményfeladás
 EU Hivatalos Lapja – megjelenő hirdetmények
 Közbeszerzési Értesítő – megjelenő hirdetmények
 Bírálati összegezések
 Éves statisztikai összegezések


Megküldés kérelemmel, kötelező elemek a
rendeletben
Hirdetményellenőrzés



Hirdetmények kötelező tartalmi elemei





Díjak a rendeletben
Hiánypótlás
Kkv
Eredménytelenség ténye, szerződéskötés
elmaradása
AT-k
KM II. részre utalás
Helyesbítés
2011 évi
CLXVI. Tv. A
2012. évi
költségvetést
megalapozó
egyes
törvények
módosításáról
 174 § (2), (3)
 Igazgatási szolgáltatási díj a
Hatóság bevétele
 Hirdetményellenőrzés bevétele –
informatikai háttér biztosítására,
továbbá Hatóság tvben előírt
feladatai ellátására
Eljárások dokumentálása 34. §-37. §
 Írásban

Közvetlen kézbesítés, fax, e-út
(fokozott biztonságú
elektronikus aláírás vagy azzal
egyenértékű)
 Elektronikusan csak külön
vhr alapján – nem lehet
kötelező kivéte e-árlejtés és
DBR
 Összes irat 5 évig megőrzendő
 Ellenőrzés – megküldeni,
vagy hozzáférést biztosítani
 Főszabály – egyszerű másolat
 Hiteles, eredeti akkor kérhető,




ha követelés érvényesítésére
szolgál (bankgarancia)
Felelős fordítást is köteles ak
elfogadni
EU- egyenértékű igazolás
elfogadható
Nem kérhető, ami magyarul,
elektronikusan, hatósági vagy
közhiteles elektronikus
nyilvántartásban ingyenesen
elérhető – Hatóság útmutató
Ak egy alkalommal ellenőrzi
az adatbázisokat
Vonatkozó szabályok jelenleg
• A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv.
• A
közbeszerzési
eljárásokban
elektronikusan
gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól,
valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról
szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. Rendelet
• Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV.
Törvény
Elektronikus írásbeliség
 Írásban történő nyilatkozattétel: történhet postai
vagy közvetlen kézbesítés útján, faxon, vagy
elektronikus úton.
 valamely kapcsolattartási forma alkalmazása nem
sértheti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét.


határidők rövidítésére tekintettel fenntartja, hogy a
hirdetményeket kizárólag elektronikusan lehet feladni.
A szerződéskötési moratórium és a jogorvoslat rövidebb
határidejének átvétele pedig megköveteli, hogy az írásbeli
összegezés megküldése, valamint az előzetes vitarendezés
során a kommunikáció elektronikus úton vagy fax-on
történjen.
Elektronikus út
 elektronikus úton nyújtható a nyilatkozat, ha
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással
ellátott.
 elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV.
törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni.


Elektronikus úton nyújtható be a nyilatkozat továbbá, ha a
Javaslat alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek
megfelelő elektronikus dokumentum formába foglalják.
a későbbiekben a fokozott biztonságú elektronikus aláírás
mellett más módon kiállított elektronikus dokumentum is
elfogadható legyen a közbeszerzési eljárásokban.
Korlátok
 A kiegészítő tájékoztatás megadása során az
ajánlatkérő ezért nem jelölheti meg, hogy a kérdést
melyik gazdasági szereplő tette fel, valamint nyílt
eljárásban arra sem tartalmazhat információt a
tájékoztatás, hogy azt az ajánlatkérő mely gazdasági
szereplőknek küldte még meg.
E-Dokumentáció
 Az ajánlatkérő úgy is biztosíthatja a dokumentációhoz való
hozzáférést, hogy azt elektronikus úton közvetlenül elérhetővé
teszi a gazdasági szereplők számára.
 elektronikus elérés esetében is megoldást kell találnia arra az
ajánlatkérőnek, hogy a dokumentációt elektronikusan letöltő
gazdasági szereplők adatait (nevüket, székhelyüket, faxszámot és elektronikus elérhetőséget) rögzítse.
 A dokumentáció közvetlen elektronikus elérésének biztosítása
esetén az ajánlattételi határidő rövidebb meghatározása
 Az elektronikus közzététel mellett tehát a határidő
rövidítéséhez az is szükséges, hogy a dokumentációt ne csak
az ajánlattételi felhívással egyidejűleg, hanem már jóval
korábban, a hirdetmény megjelenésekor rendelkezésre
bocsássa az ajánlatkérő.
Írásbeliség vs. Dokumentálási kötelezettség
 Kétoldalú
kommunikáció a felek
között



Dokumentáció
közzététele
elektronikusan
Elektronikus ajánlattétel
Elektronikus bontás
 Egyoldalú adatáramlás

Elektronikus adatbázisok,
melyeket ajánlatkérő
ellenőriz
310/2011. (XII.
23.) Korm.
Rendelet
módosítása
A közbeszerzési
eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának,
valamint a
közbeszerzési műszaki
leírás
meghatározásának
módjáról
 E-cegjegyzek.hu
 Köztartozásmentes adatbázis
 Ommf.gov.hu
 bMbah.hu
 Hatóság útmutatót ad ki a
gyakran alkalmazandó
nyilvántartásokról és azok
elérhetőségéről, vagy
ajánlatkérőnek meg kell jelölnie
az adott nyilvántartást
(energetikai tárgyú tv.mód 2011.
évi CLXXXII)
Elektronikus adatbázisok
 ha a közbeszerzési eljárásban felmerülő tény vagy adat hatósági vagy
közhiteles elektronikus nyilvántartásból ingyenesen, magyar nyelven
megismerhető, akkor az ajánlatkérő nem kérhet ezzel kapcsolatban
igazolást.
 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény pl. számos olyan hatósági nyilvántartást (névjegyzéket)
szabályoz, melyek elektronikusan hozzáférhetőek (pl. felelős műszaki
vezető, műszaki ellenőr, tervező).
 Az ajánlattételt egyszerűsíti, ha a Kbt. szerint ezeket az igazolásokat
nem kell beadni, hanem az ajánlatkérő ellenőrzi az Interneten.
 A Közbeszerzési Hatóság útmutatót ad ki a közbeszerzési eljárásokban
gyakran alkalmazandó elektronikus, hatósági vagy közhiteles
nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről.
Másolat, igazolás, dokumentum
 az ajánlatkérők nem követelhetnek meg eredeti vagy
hiteles másolati dokumentumokat.
 nem csak igazolásokat, hanem egyéb nyilatkozatokat,
dokumentumokat (pl. beszámolót) sem lehet
eredetiben vagy hiteles másolatban kérni az
eljárásban.
 a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok
fordítása - nem szükséges és nem követelhető meg
hiteles fordítás benyújtása, elegendő az ajánlattevő
általi felelős fordítás is.
 Hiteles elektronikus másolat kérhető, főszabály
257/2007. (X.
4.) Korm.
Rendelet
módosítása
sima elektronikus másolat a 13/2005. (X. 27.) IHM
rendelet szerint mely a papíralap dokumentumokról
elektronikus úton történő másolat készítésének
szabályairól szól
 Hirdetmények feladása csak elektronikusan


287/2011. (XII. 22.)
Korm . Rendelet az
egyes közbeszerzési
tárgyú
kormányrendeletek
módosításáról
www.kozbesezrzes.hu
www.magyarorszag.hu
 Hirdetményfeladás, visszaigazolás mailen
 E-dokumentáció
 DB – Hirdetmény nélküli tárgyalásos – elektronikus
úton is eljuttatható
 E-ajánlattétel – formai kérdések előírása
felhívásban, dokumentációban

Felolvasólap önálló
 Bontás – korábbi tv-i szöveg a korm.r-ben


Nem bontható – érvénytelen
Hp – ha olvasható és megjeleníthető az ajánlat
 Elektronikus ajánlattétel – elektronikus összegezés-
eljuttatás
 E-árlejtés – maradtak a korábbi hibák

Kezdő ajánlat feltöltése ajánlattevő által
Új e-szabályok összefoglaló
Tapasztalat
Konklúzió
 Kormányrendeleti szint
 Kevesebb konkrétum a
 Főszabály: ajánlatkérő és
törvényben, határidőcsökkentés, nevesített
elektronikus cselekmények
hiánya
 Szóhasználat –
dokumentáció elérhetővé
tétele
 Nem eredményezheti
diszkriminációt

DBR
ajánlattevő közti
kommunikáció
elektronikus támogatása
 Elektronikus aláírás,
időpecsét javasolt, de
nem kötelező
 Cél: bizonyítható módon
történő információcsere,
esélyegyenlő módon
Dinamikus Beszerzési Rendszer
a teljesen elektronizált folyamat illúziója
 Új kifejezés
VHR szinten jelenik
majd meg
 Kreatív keretmegállapodás új környezetben
 Szabályok, melyek a kreativitást elősegítik
 Lehetőségek, melyek a főszabálytól eltérnek
 Kötelezettségek, melyeket még érdemes másoknál
megnézni
 Új környezet, amelyet érdemes kiismerni
További végrehajtási rendeletek
218/2011. (X.
19.). Korm.
Rendelet
A minősített adatot, az
ország alapvető
biztonsági,
nemzetbiztonsági
érdekeit érintő vagy a
különleges biztonsági
intézkedést igénylő
beszerzések sajátos
szabályairól
 Közeledés a törvényhez
 Fordítási hibák
 PTK felülírása
 Szóhasználat, felesleges átfedések
 Árlejtés
 Teljes nyilvánosság az irányelvek
szerint
Egyes
energetikai
tárgyú
törványek
módosításáról
szóló 2011. évi
CLXXXII. Tv.
Nemzetbiztonsági
beszerzések - Korm
rendelet a főszabály,
kivéve jogorvoslati
szabályok
 9. § (1) a) és b)
Az egyes
törvények
Alaptörvénnye
l összefüggő
módosításáról
szóló 2011 évi
CCI. törvény
Nemzetbiztonsági
beszerzések jogorvoslati
szabályainak változása
 133. § (7) A minősített beszerzéssel vagy
minősített beszerzési eljárással
kapcsolatos valamennyi jogvita
elbírálása és jogorvoslati eljárás
lefolytatása a bíróság hatáskörébe
tartozik az alábbi esetekben:
 a) azon beszerzések esetében, ahol a
Kormány rendeletében megállapította,
hogy a közösségi beszerzés szabályainak
alkalmazása olyan információk
átadására kötelezné Magyarországot,
amelyek felfedése ellentétes az állam
biztonságához fűződő alapvető
érdekével;
 b) a különösen érzékeny beszerzések
esetében;
 c) a hírszerző és elhárító tevékenységgel
összefüggő beszerzések esetében.
Egyes
energetikai
tárgyú
törvények
módosításáról
2011. évi
CLXXXII. Tv.
Nemzetbiztonsági
beszerzések jogorvoslati
szabályainak változása
 Nem háttérjogszabály a Kbt.
 DB nem vizsgálhatja felül a
felmentést
Központosítási lehetőségek bővülése
felhatalmazások alapján
 kibővíti a központosított közbeszerzés lehetséges szabályozási körét az





állami tulajdonú gazdasági társaságokkal.
alapgondolata, hogy a központi beszerző szerv a törvény szabályai szerint
közbeszerzési eljárást folytat le, azon ajánlatkérői kör, amelyek részére a
központi beszerző szervezet eljár, a központi beszerző szervtől vagy azon
keresztül közbeszerzési eljárás nélkül rendelhetnek meg árut, szolgáltatást
vagy esetleg építési beruházást.
az önkormányzatok társulás útján központosított közbeszerzési rendszert
hozzanak létre
központi beszerző szerv létrehozása nélkül is lehetővé teszi az ajánlatkérők
összefogását közbeszerzések lefolytatása során, az önkormányzatok
számára
igény esetén központi beszerző szervezet útján, központosított
közbeszerzési rendszer is működtethető legyen.
a kisebb önkormányzatok adminisztratív terheinek megszüntetése
érdekében ad lehetőséget a Javaslat arra, hogy a Kormány az 1000 fő alatti
települések közbeszerzéseinek lebonyolítására központosított rendszert
hozzon létre.
46/2011. (III.
25.) Korm.
Rendelet
módosítása
287/2011. (XII. 22.)
Korm . Rendelet az
egyes közbeszerzési
tárgyú
kormányrendeletek
módosításáról
A közbeszerzések központi
ellenőrzéséről és engedélyezéséről
szóló Korm. R. mód




Katonai, rendvédelmi áruk hatály alól
kikerültek
Megindítást megelőző 15 nappal kell
benyújtani a dokumentumokat
Írásbeli összegezés megküldését
megelőző 5 nappal korábban egyeztetés
kezdeményezése az eredményről
NFM jogsértés esetén
Visszavonást kezdeményezhet
 Jogorvoslati eljárást kezdeményezhet


Szerződésmódosítás és alvállalkozó
bevonása

93/2011. (XII.
30.) NFM
Rendelet
módosítása
A hivatalos
közbeszerzési
tanácsadói
tevékenységről




Tevékenysége
Nyilvántartása
Jegyzékbe történő felvétel, megújítás,
törlés
Gyakorlat igazolása
Felelősségbiztosításra vonatkozó
szabályok
 Gyógyszerek és orvostechnikai
Amire várunk
eszközök közbeszerzésének
sajátos szabályairól
 Saját eljárásrend?
 Fenntartható közbeszerzés – első
félév
Köszönjük a figyelmet!
Kérjük látogasson el honlapunkra:
www.kozbeszkut.hu
Kérdések, javaslatok az előadással kapcsolatban:
[email protected]
[email protected]

similar documents