Városfejlesztés a Terület

Report
VÁROSFEJLESZTÉS
A TERÜLET- ÉS
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
OPERATÍV
PROGRAMBAN
OSZKÓ EMESE
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG
STRATÉGIAI TERVEZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY
osztályvezető
VÁROSFEJLESZTÉS A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMBAN
• Bevezetés: Új szemlélet a
2014-2020 időszakban
• Fenntartható
városfejlesztés a megyei
jogú városokban
• Szociális városrehabilitáció
tapasztalatai és új irányai
2014-2020-ban
FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS
KÖZÖSSÉGI IRÁNYAI
• 1301/2013/EU rendelet az Európai Regionális
Fejlesztési Alapról (…)
– (19) A fenntartható városfejlesztés keretén belül
támogatni kell a városokat érintő gazdasági,
környezetvédelmi, éghajlati, demográfiai és társadalmi
kihívásokra irányuló integrált intézkedéseket, figyelembe
véve a város és a vidék közötti kapcsolatok fejlődését.
– Nemzeti szinten az ERFA-források legalább 5 %-át e célra
kell fordítani
VÁROSFEJLESZTÉS A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMBAN
Előzmények
• Településfejlesztési Koncepciók és Integrált
Településfejlesztési Stratégiák felülvizsgálata megtörtént
az MJV-kben a 2007-2013 időszak zárásaként
• Integrált Településfejlesztési Stratégiák elkészítése és
felülvizsgálata a kis- és középvárosokban folyamatban
(koordináció: Belügyminisztérium)
• Integrált Területi Programok:
– Megyei jogú városok → saját területükre
– Megyei tervezés → megye területére, kivéve MJV
VÁROSFEJLESZTÉS A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMBAN
• Megyei jogú városok: elkülönített prioritás MJV-k részére
– TOP 6. prioritás: tartalmazza a TOP megyei tükörintézkedéseit
• Megye többi városa: megye tervezi
– TOP 2. prioritás: Vállalkozásbarát, népességmegtartó
településfejlesztés
– TOP 4. prioritás: A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a
társadalmi együttműködés erősítése (benne: szociális
városrehabilitáció)
A városfejlesztésre irányuló tevékenységeket ebben az esetben is a többi TOP
intézkedés keretében megvalósítandó fejlesztésekkel integráltan szükséges
tervezni.
FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS A
MEGYEI JOGÚ VÁROSOKBAN
Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városok
részére (TOP 6. prioritás)
• 4 tematikus célhoz való hozzájárulás
– TC4: Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő
elmozdulás támogatása
– TC6: A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás
hatékonyságának előmozdítása
– TC8:A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a
munkavállalói mobilitás támogatása
– TC9: A társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység,
valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem
• 2 alap finanszírozása: ERFA és ESZA
INTÉZKEDÉSEK (TOP 6. PRIORITÁS) I.
I.
Gazdaságfejlesztés:
– Üzleti infrastruktúra
– Helyi gazdaságszervezési funkciójú önkormányzati
gazdaságfejlesztési tevékenységek
– Turizmusfejlesztés
– A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését
szolgáló közlekedésfejlesztés
II. Családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése:
– bölcsőde, óvoda, családi napközi
INTÉZKEDÉSEK (TOP 6. PRIORITÁS) II.
III. Városfejlesztés
 Integrált funkcióbővítő városrehabilitáció
 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések:
belterületi csapadékvíz elvezetés, hulladék
 Szemléletformáló akciók
IV. Közlekedésfejlesztés
 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés:
környezetbarát közlekedési módok, kerékpáros
települések, P+R, B+R, stb.
V. Önkormányzati energetikai fejlesztések
INTÉZKEDÉSEK (TOP 6. PRIORITÁS) III.
VI. Közszolgáltatások fejlesztése
– Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
– Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése
VII. Szociális városrehabilitáció (ld. később)
VIII. Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó
foglalkoztatás-fejlesztés
IX. Társadalmi kohéziót célzó helyi programok


Szociális városrehabilitáció ESZA
Helyi identitás és kohézió erősítése
SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ A 2014-2020
PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN
• Operatív Programok közötti lehatárolás:
– TOP: városi jogállású települések
– EFOP: nem városi jogállású települések
• Azokban a városrészekben kell elsősorban megvalósítani, ahol a
kedvezőtlen demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, az
alacsony gazdasági aktivitás, a tartós munkanélküliség magas szintje,
az alacsony társadalmi státusz, az erősen leromlott környezet ezt
indokolja.
• 3 típusú akcióterület:
– Ipari technológiával épült lakótelepek
– Hagyományos beépítésű, jellemzően városszövetbe ágyazott leszakadással
veszélyeztetett területek
– Városi szövetbe ágyazott vagy a településtesttől elkülönült jellemzően
hagyományos építésű leszakadó területek (telepek), ahol a marginalizált
közösségek élnek.
SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ A 2014-2020
PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN
A programok
• Marginalizált közösségeket céloznak
• Komplex programok keretében és
• Integrációs céllal valósulnak meg.
Az infrastrukturális beavatkozásokat a társadalmi
hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási,
foglalkoztatási, egészségügyi, közösségfejlesztési,
antidiszkriminációs és közbiztonsági programok
egészítik ki → ESZA finanszírozza
SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ A 2014-2020
PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN - TEVÉKENYSÉGEK
• Lakófunkciót erősítő tevékenységek: társasházak és
lakásszövetkezetek közös tulajdonának fejlesztése,
szociális bérlakások kialakítása, komfortosítása
• Közösségi funkciókat szolgáló terek fejlesztése: célzottan
az alacsony társadalmi státuszú lakosság felzárkóztatása,
beilleszkedésének segítése, készségfejlesztése érdekében
• Közbiztonsági funkció: közbiztonság javítását, a fejlesztés
eredményeinek megőrzését szolgáló tevékenységek
• Foglalkoztatást elősegítő funkció: kizárólag az AT-n élő
HH lakosság és marginalizált közösségek munka világába
visszavezetését szolgáló kisléptékű tevékenységek
SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ A 2014-2020
PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN – SZAKMAI FELTÉTELEK
 ITS → Akcióterület: kizárólag az ITS-ben nevesített
akcióterület beavatkozásai támogathatóak
 ITS → Anti-szegregációs terv, Helyi Esélyegyenlőségi Program
 Komplex tevékenységek, integrált, szinergikus hatások által
segítve a társadalmi kohéziót
 A projekteknek minden esetben reagálniuk szükséges az
akcióterületen beazonosított problémákra
 A projekteket meg kell, hogy előzze:
 Igényfelmérés
 Kihasználtsági terv elkészítése
 Legalább egy év megelőző „szoft” tevékenység / szociális munka az
akcióterületen, hogy felkészüljön a lakosság a változásokra
SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ A 2014-2020
PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN – SZAKMAI FELTÉTELEK
• Kötelező partnerség:
– Konzorciumi szinten
– Nem konzorciumi szinten is: ún. támogatói csoportok által
• Mobilitási tervek készítése (leszakadó területek):
– Nem legális lakhatással rendelkezők státuszának rendezése
– Projektben résztvevők bevételeinek és kiadásainak tervezése
megoldási lehetőségekkel → hogyan lesz képes a célcsoport a
megnövekedett kiadásait fenntarthatóan rendezni?
• Egyéni fejlesztési tervek alkalmazása (leszakadó területek)
• Kiegészítő „szoft” elemek minden esetben:
– Közösségfejlesztő programok a helyi közösség kohéziójáért
– Nagyaranyú alacsony státuszú népesség esetén jelenléten alapuló
szociális munka
SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ A 2014-2020
PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN – „SZOFT” ELEMEK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
közösségfejlesztést célzó programok
az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók
az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok
a tervezett fejlesztéseket elfogadtató programok
mediációs és antidiszkriminációs programok
munkaerő piaci beilleszkedést segítő tevékenységek (kivéve képzési, oktatási programok)
családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a
kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása
egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés programokat)
hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz
folyamatos (settlement típusú) szociális munka
a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok
pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások
egyéni fejlesztési terv készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata
TAPASZTALATOK A 2007-2013 IDŐSZAK FÉNYÉBEN
• Jellemzően a társadalmi/szociális célrendszer helyett
presztízsjellegű közterület-fejlesztések voltak
hangsúlyosabbak a benyújtott projektekben.
• A „szoft” tevékenységekhez rendelt források aránya alacsony
volt a célrendszerhez mérten, azonban sok kedvezményezett
számára így is kihívást jelentett a kötelező „szoft” keretek
megfelelő tartalommal való feltöltése.
• Megfelelő partnerség hiánya, a társadalmi elfogadtatásért
nem elegendő a „szoft” tevékenységeket a megvalósításkor
elkezdeni.
• Nem kísérte folyamatos szociális munka a megvalósítást.
A SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
FELTÉTELRENDSZERÉNEK SZEMLÉLETBELI VÁLTOZÁSAI
• A projektfejlesztés során, legalább 1 évvel a projektindítást
megelőzően a „szoft” típusú tevékenységek elindítása/biztosítása
szükséges.
• Elsősorban a lakófunkció fejlesztését és a „szoft”
tevékenységeket szükséges támogatni → ezek a tevékenységek
biztosítják a célcsoport valódi felzárkóztatását, az életszínvonal
emelkedése ezek által tetten érhető
• Közterület-fejlesztés kizárólag kiegészítő jelleggel valósulhat
meg a projektekben, amennyiben megfelelőek a felzárkóztatásra,
integrációra vonatkozó intézkedések
• A célcsoport fejlesztését, bevonását folyamatosan biztosítani
szükséges
• Szociális munka folyamatos biztosítása szükséges
A SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
FELTÉTELRENDSZERÉNEK SZEMLÉLETBELI VÁLTOZÁSAI
• Nem valósíthatóak meg olyan beruházások, amelyek nem a
célcsoport befogadását, esélyteremtését szolgálják (pl. olyan
intézmények fejlesztése, ahonnan kiszorul a célcsoport)
• Elfogadható azon telepek szűkítése, ahol hosszú távon nem
biztosíthatóak a felzárkózáshoz szükséges körülmények
• Ebben az esetben a célcsoportot minden esetben integrált
környezetbe szükséges költöztetni
• A költöztetés/mozgatás lépcsőzetesen is megvalósulhat
• Új zárványok létrehozása továbbra sem támogatható
[Előzmény: Pilot projektek a Dél-dunántúli régióban]
KÖSZÖNÖM A
FIGYELMET!

similar documents