szolnok20131128

Report
Fórum a pedagógusok
előmeneteli rendszerének
jogszabályi hátteréről
Szaktanácsadás
Szolnok
2013. november 28.
Császár István
JNSZ Megyei Pedagógiai Intézet
Hagyományos szerepek
ellenőrzés - segítés
Közoktatási törvény alapján, fejlődésében
•
•
•
•
Szakfelügyelő
Szaktanácsadó
Szakértő
Tanfelügyelő
A szerepek egyre jobban elkülönülnek.
Megújuló köznevelési rendszer
•Pedagógusok előmeneteli rendszere
(Életpálya)– új elem
•Pedagógus életpálya nyomon követő rendszer
(ePortfólió) – új elem
•Pedagógiai szakmai ellenőrzés – új elem
•Szaktanácsadói, tantárgygondozói rendszer –
megújuló elem
•Pedagógus továbbképzési rendszer – megújuló
elem
CÉLOK
Szaktanácsadói,
tantárgygondozói rendszer
A pedagógusok fejlesztő
célú támogatása
Az új Nat-ban és a
kerettantervekben
meghatározott nevelési
célok, fejlesztési területek
és ismeretek
elsajátításának és
alkalmazásának
támogatása
Tanfelügyelet
(pedagógiai-szakmai
ellenőrzés)
Pedagógusok,
intézményvezetők,
intézmények általános
pedagógiai szempontok
szerint történő fejlesztő
értékelése
A pedagógus életpályához
kapcsolódó pedagógus
minősítési rendszer
A pedagógusok
munkájának komplex
értékelése annak
érdekében, hogy a
pedagógusok az
előmeneteli rendszer
megfelelő fokozataiba
kerüljenek
A szaktanácsadói munka alapelvei:
• Továbbképzés helyett a pedagógusok állandó, folyamatos
támogatása, amelyben nagy szerepet kap a pedagógus maga
(felelősség a saját fejlődéséért) és sok helyen az intézmény is,
ahol dolgozik;
• személyre szabott, gyakorlatorientált szaktanácsadási
rendszer bevezetése, illetve fenntartása
• A pedagógiai munka erősségeinek és gyengeségeinek
feltárása
• Személyre szóló fejlesztési tervek: előző évi ön- és
társértékelés, munkaközösség-vezetői értékelés, tanulói,
szülői visszajelzések tapasztalatai (a pedagógusminősítés
részét képezhetik).
A szaktanácsadói munka alapelvei:
• Tanuló közösségként működés:
– az intézmény belső tanulási folyamataira tud építeni.
– társmentorálás
– csoportos mentorálás
– belső képzések és fejlesztések
• A belső szakmai támogatás célja a folyamatos szakmai
megerősítés.
• Belső szakmai támogatók: munkaközösség-vezetők, tapasztalt,
magas szakmai teljesítményt nyújtó kollégák vagy a
névjegyzékben szereplő szaktanácsadók saját intézményen
belül.
A szaktanácsadói munka alapelvei:
Egyenrangú működés:
Lehetőség szerint azonos intézménytípusból,
azonos működési feltételek szerint működő
intézményből érkezik a szaktanácsadó (aki
képben van az adott intézmény körülményeiből)
A pályán levő pedagógusok
rátermettségének javítása
• Olyan másodlagos szerepek kerülnek előtérbe, mint
– a vezetői szerep,
– a szervezetben betöltött hely,
– a kutató szerep,
– a kollégával együttműködő tanár (mentori szerepben is)
stb.
A szaktanácsadó
•
•
•
•
•
•
•
•
•
jó kommunikációs képesség
jó kapcsolatteremtő képesség
empátia (beleérző képesség)
szakértelem
asszertivitás
pontosság, precizitás
együttműködés másokkal
egyéni megítélésen alapuló döntések
támogatói attitűd
Szaktanácsadói szerepelemek
•
•
•
•
•
•
Folyamatirányító
Tervező
Elemző
Korrigáló
Tanácsadó
Megerősítő
A megújuló szaktanácsadás
A megújuló szaktanácsadás legfőbb célja:
• a pedagógiai professzió minőségéhez való
hozzájárulás az egyes pedagógusok
•folyamatos szakmai fejlődésének, illetve
•az életpályán való előrehaladásának
támogatásával.
A szaktanácsadás, tantárgygondozás célja
(48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet) a
• a pedagógusok munkájának fejlesztő célú támogatása,
• a pedagógiai szakmódszertani fejlesztő beavatkozások tervezése,
szervezése, végrehajtásuk monitorozása,
• a pedagógusok munkájának a szakterületükkel, munkakörükkel összefüggő
szakmódszertani segítése,
• a pedagógus munkájával összefüggő szaktanácsadói tevékenységek
összegzése, nyilvántartása,
• az intézményvezető pedagógiai munkájának támogatása, felkérésre
szakmai konzultáció szervezése,
• a szaktanácsadó tevékenységhez kapcsolódó, az adott tantárgy, szakterület
köznevelési feladataihoz kapcsolódó tudományos információ gyűjtése,
feldolgozása és közvetítése a nevelési-oktatási intézmény és a
pedagógusok részére,
• részvétel a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezésében.
Fejlesztési alapelvek
•
•
•
•
•
Fontos a fejlesztés során építeni arra a történeti háttérre,
amelybe a jövő szaktanácsadása beágyazódik.
A szaktanácsadás a pedagógiai szakmai szolgáltatások
rendszerébe illeszkedik.
A szaktanácsadás megszervezése a pedagógiai intézetek és
pedagógiai kabinetek feladata.
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szakmai támogatásával
látja el a miniszter a pedagógiai szakmai szolgáltatások
országosan egységes irányítását.
A támogató rendszer befogadó pedagógusok és intézmények
esetén tud jól működni.
A szaktanácsadás típusai
• Tantárgygondozó szaktanácsadás (szakrendszerű oktatás esetén
tantárgyanként vagy tantárgycsoportonként, műveltségterületenként stb.,
óvodai nevelés, a szakrendszerben oktatott tantárgyak kivételével az
általános iskola alsó tagozatán folyó nevelő-oktató tevékenység, kollégiumi
nevelő-oktató munka, iskolai könyvtárban folyó tevékenység
támogatására)
• Nemzetiségi nevelést-oktatást támogató szaktanácsadás
nyelvterületenként és intézménytípusonként
• Intézményfejlesztési szaktanácsadás
• Konfliktuskezelési szaktanácsadás
• Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelését-oktatását segítő
szaktanácsadás
• Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelését-oktatását
segítő szaktanácsadás
• A mérés-értékeléshez kapcsolódó szaktanácsadás
A megújuló szaktanácsadás legfontosabb
elemei
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A tantárgygondozás kiemelése,
más szaktanácsadói területek explicit megjelenése,
kizárólagos támogatói tevékenységet jelent,
szétválik a tanfelügyelő, a szakértő és a szaktanácsadó szerep,
folyamatosság jellemzi, a jogszabályi háttér előírja a tervezés és a szervezés mellett
az eredmények megvalósulásának a vizsgálatát, a visszatérő látogatást,
feladata a pedagógus egyéni fejlesztése a professzionalizmus irányába,
egyénre szabott fejlesztési terv készül a szaktanácsadásban részt vevő
pedagógusoknak,
a szaktanácsadók új feladata a köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek
támogatása,
az intézményvezetők támogatása nevesített feladat,
fontos szempont az intézmények önértékelési folyamatainak segítése, az
intézményfejlesztés.
Adaptív megközelítés
•
•
•
•
Az adott pedagógusra fókuszál
Figyel az intézmény sajátosságaira
Számol a környezet hatásaival
Szakszerűséget garantál
A minősítés szakmai támogatása,
informálás
• Felkészít a minősítésre, megismerteti az
adott életpályaszakasz kritériumrendszerét
• Portfólió létrehozását elősegíti, szakmai
tartalmára javaslatot tesz
• Szakmai önreflexióra késztet
• Módszertani útmutatást ad
Módszerek
• Az új Nat-ban és a kerettantervekben meghatározott
nevelési célok, fejlesztési területek tankönyvek
kiválasztása,
szakos óra és foglalkozáslátogatás
óraelemzés, megbeszélés a pedagógussal
munkaközösségi megbeszélés
dokumentumelemzés
jó gyakorlatok ismertetése
a mesterségbeli tudás fejlesztésére vonatkozó javaslatok
megfogalmazása
Új szerepek
szaktanácsadói,tantárgygondozói rendszer
• Gyakoriság - évente egy látogatás
• Irányítás - az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) szakmai
•
irányítása alapján a pedagógiai intézetek végzik
Ki végzi - a pedagógiai-szakmai szolgáltatást szervező
intézménnyel alkalmazásban, szerződésben álló szaktanácsadók,
tantárgygondozók
Záró dokumentumok - látogatási jegyzőkönyv
•
• Záró dokumentumot kapja – pedagógus, OFI
• Következmény - a szaktanácsadók intézkedésre nem jogosultak,
hiszen feladatuk fejlesztő-támogató jellegű; a szaktanácsadó
közreműködésével elkészülő egyéni/intézményi fejlesztési javaslat
szerinti tevékenységek.
További finomítások
• szaktanácsadói alkalmasság és szakmaprofil
• szaktanácsadói képzés
• szaktanácsadói kompetenciák
• szaktanácsadók minősítése
• a szaktanácsadói munka minőségbiztosítása
A szakértő és a szaktanácsadói szerep
SZAKTANÁCSADÓ
SZAKÉRTŐ
segítő, tanácsadó
ellenőrző,értékelő
MEGBÍZÓJA
igazgató, munkaközösség,
pedagógus
általában a fenntartó,
kivételes esetekben a
miniszter, igazgató,
pedagógus
MUNKÁJÁNAK
EREDMÉNYE
szakértelem növekedése,
informáltság,
iskolafejlesztés
ellenőrzési jegyzőkönyv,
mérési, értékelési
eredmények
ajánl, segít,
feltett kérdésre válaszol,
mintát mutat
hibát tár fel, döntést készít
elő, arra keres választ,
amiért odaküldték,
összehasonlít
FUNKCIÓJA, SZEREPE
MUNKAMÓDSZERE
Fejlesztő célú szaktanácsadói
látogatás tervezete (10 óra)
A helyszíni látogatás
előkészítése
Dokumentumok
elemzése-látogatási
terv készítése
2 óra
Helyszíni látogatás
Vezetői interjú
1 óra
Pedagógus interjú
1 óra
Óralátogatás
2 óra
Óramegbeszélés
1 óra
A helyszíni látogatás
szóbeli összegzése,
fejlesztési területek
közös kijelölése
1 óra
A látogatás összegzése,
2 óra
A helyszíni látogatás
utómunkálatai
Szaktanácsadói tevékenység
igénybevételének lehetősége
A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001
„Pedagógusképzés támogatása” című kiemelt
projekt keretében a 2013/2014-es tanév
során, valamint a 2014/2015-es tanév első
félévében tantárgygondozó szaktanácsadói
látogatások és pedagógus-továbbképzések
kerülnek megvalósításra, amelyet a
köznevelési intézmények térítésmentesen
vehetnek igénybe.
Pedagógus-továbbképzések
• tantárgyi továbbképzések –új tartalmakhoz
kapcsolódóan
• az intézményvezetés gyakorlatának megújítása
• Az intézményvezetők számára több modulból álló
továbbképzés
• az intézményi innováció, a projekttervezés és –
menedzsment, valamint az intézmények közti
tudásmegosztás
A képzések egy részét kihelyezett nevelőtestületi
képzés formában is biztosítják.
Hogyan lehet bekapcsolódni?
[email protected] e-mail
http://iskolataska.educatio.hu
(http://kosar.educatio.hu)
Minősítés-szaktanácsadás-pedagógiai
szakmai ellenőrzés
• PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS
• Szervezi: OH (Kormányhivatallal) kiterjed minden
köznevelési intézményre
• Kiterjed:
–
–
–
–
Pedagógus ellenőrzése
Intézményvezető ellenőrzése
Intézmény ellenőrzése
Végzi: szakértő a listáról, akivel a Kormányhivatal
megállapodást köt –egyeztetve az intézmény
fenntartójával
Pedagógiai szakmai ellenőrzés
• Évente május 31.-ig terv készül
• A Kormányhivatal 15 nappal előtte bekéri az
órarendet
• Szakértő előtte két nappal,
intézményellenőrzés esetén két héttel felveszi
a kapcsolatot az intézménnyel.
• A szakértő személyéről egyeztetés
• Ötévente egyszer szeretnék
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
[email protected]

similar documents