Köznevelési törvény

Report
ÚJ KÖZOKTATÁSI (KÖZNEVELÉSI) TÖRVÉNY
2012. SZEPTEMBER 1.
ELTE PPK 2013. SZEPTEMBER 17.
Létszámadatok (2013. szept. 1.)
•
•
•
•
•
•
Gimnáziumba jár (összesen): 190.000 tanuló
Szakközépbe jár (összesen): 228.000 tanuló
Szakiskolába jár (összesen): 130.000 tanuló
Gimnáziumot kezd (összesen): 39.000 tanuló
A 2013/2014-es tanévben tanít: 150.000 pedagógus
Magyarország legjobb vegyes típusú középiskolájában kezd:
7.a: 35 fő; 9.b/Ny, 9.c/Ny, 9.d/Ny, 9.e/Ny: 18-18 fő
A budapesti középiskolák rangsora
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Fazekas Gimnázium
2. Szent István Gimnázium
3. ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium
4. ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
5. ELTE Radnóti Miklós Gimnázium
6. Eötvös József Gimnázium
7. Városmajori Gimnázium
8. Piarista Gimnázium
9. Kempelen Farkas Gimnázium
10. Veres Péter Gimnázium
A „vidéki” középiskolák rangsora
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Lovassy László Gimnázium, Veszprém
2. Révai Miklós Gimnázium, Győr
3. Krúdy Gyula Gimnázium, Nyíregyháza
4. Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Gimnázium,
Szombathely
5. Herman Ottó Gimnázium, Miskolc
6. Fazekas Mihály Gimnázium, Debrecen
7. Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola,
Budaörs (az egyesített abszolút rangsorban: országos 17.)
8. Batthyány Kázmér Gimnázium, Szigetszentmiklós
9. Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged
10. Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc
A korábbi közoktatási rendszer néhány
sarokpontja
• Törvény a közoktatásról - törvényi szint
• Erre épülő Nemzeti Alaptanterv (NAT) – kormányrendeleti
szint
• Erre épülő kerettantervek – miniszteri rendelet szint
• Erre épülő pedagógiai program, helyi tanterv – helyi
(önkormányzati) szint
– A tantestület dolgozta ki és fogadta el – 30 %-os mozgástér
– A fenntartó (önkormányzat) hagyta jóvá – szándéka és
lehetősége szerint finanszírozta
A 2012. szept. 1-én életbe lépett
köznevelési törvény néhány sarokpontja
• Törvény a köznevelésről - törvényi szint
• Erre épülő Nemzeti Alaptanterv (NAT) – kormányrendeleti
szint
• Erre épülő kerettantervek – miniszteri rendelet szint
• Erre épülő pedagógiai program, helyi tanterv – a tantestület
fogadja el, az igazgató hagyja jóvá (2012. dec. 31-éig –
kitolódott 2013. márc. 31-éig) – 10%-os mozgástér
– A fenntartónak (tankerület)
ill. a működtetőnek
(önkormányzat) törvényességi, finanszírozási egyetértési
joga van.
2012. szept. 1.
• Azonnal életbe lép a 16 éves tankötelezettség, akiket
2012-ben vettek fel, már csak 16 éves korukig
tankötelesek.
• 9. évfolyamon életbe lép a mindennapos testnevelés (1.,
5., 9. évf.)
– 9. b, c, d, e: 20 éve 4 ó./hét;
– 9. a: eddig 3 ó./hét – mostantól 4 ó./hét
– Heti legf. 2 óra lehetséges tömegsport, ill.
egyesületi
szakosztályok
keretében
(tagdíjmentesen!)
– Uszoda, külső pályák – saját diákok, „külső” diákok
2012. szept. 1. – dec. 31.
• Alapító okirat felülvizsgálata
• SZMSZ felülvizsgálata (a 97.§ alapján)
• Pedagógiai program, helyi tanterv felülvizsgálata
Alapelv: biztosíts az iskoláknak legalább annyi
időt helyi tantervük elkészítésére, mint
amennyire a kormányzatnak szüksége volt a
NAT alapján a kerettantervek elkészítésére!
2013. jan. 1.
• Az önkormányzati iskolák állami fenntartásba kerülnek.
• Az intézményvezetői megbízást a miniszter (államtitkár)
adja.
• Az iskolafenntartás és az iskolaműködtetés kettéválik
– Iskolafenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
(KLIK)
• Országos szint
• Megyei szint – megyei tankerület
• Járási szint – járási tankerület
– Iskolaműködtető: a korábbi fenntartó (önkormányzat)
2013. jan. 1. – az állam az iskolafenntartó
• Az állam (a járási tankerület) dönt minden pedagógiai,
pedagógust érintő kérdésben
• Az igazgató helyett a KLIK elnöke (a járási tankerület vezetője)
a munkáltató, ő dönt egy pedagógus elbocsátásáról, egy új
tanár felvételéről
• A tankerület értékeli majd a pedagógusok munkáját
(szakfelügyelet).
• „Mivel egy járáson belül minden tanár ugyanannak a
tankerületnek az alkalmazottja, módunk lesz, hogy
iskolabezárás nélkül is javítsuk a szaktanári ellátottságot a
tanárok utaztatásával.”
2013. jan. 1. – központi tankönyvkijelölés
• 2013. jan. 31-ig a Tankönyvellátóval (KELLO) kell
tankönyvellátási szerződést kötni (a 2013/2014-es
tanévben kizárólag ez a cég jogosult forgalmazni
tankönyveket)
• Egységes tanterv – egységes tankönyv
Középiskola típusok 2013. szept. 1-jétől
• Gimnázium
– Nyolcévfolyamos
– Hatévfolyamos
– Négyévfolyamos (vagy 4 +1)
• Szakközépiskola
• Szakiskola
• Mostantól: gimnázium vagy szakközépiskola!
OKJ - fotográfia
OKJ mozgóképi
animáció
14. (15)
13. (14)
18-19 év
12.
11.
Társadalom tud.
10.
9.
8.
7.
13. (14)
ÉRETTSÉGI
13.
12.
Természet tud
Felsőoktatás
13.
SPECIALIZÁCIÓS SZAKASZ
12.
Szakközép FAKT. VÁLASZTÁS
11.
11.
10.
10.
9. Elők. évf. 9. Elők. évf.
ORIENTÁCIÓS SZAKASZ
2013. szept. 1-jétől
•
•
•
•
Egész napos általános iskola (16 óráig)
Pedagógus életpálya modell
Intézményvezetők létszáma, óraszámai
A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők és létszámuk
meghatározása, munkáltatása (fenntartó – járási tankerület)
• A gazdasági, ügyviteli, kisegítő és más alkalmazottak
létszámának meghatározása munkáltatása (működtető önkormányzat)
A nevelő-oktató munkát közvetlenül
segítők és létszámuk meghatározása,
munkáltatása (fenntartó – járási tankerület)
• Marad:
– Laboráns 2 fő, iskolapszichológus 1 fő,
• A fenntartó döntésétől függ:
– Szociálpedagógus -1 fő, ifjúságvédelmi felelős -0,5 fő,
szabadidő szervező -0,5 fő, rendszergazda – 0,5 fő
• Új lehetőség:
• Pedagógiai asszisztens +6 fő (0-ra csökkent), könyvtáros +0,5 fő,
• Megemelt kötelező óraszám (22 → 26):
– - 8 fő
A nevelő-oktató munkát nem közvetlenül
segítők és létszámuk meghatározása,
munkáltatása (önkormányzat)
Bizonytalan:
- Gazdasági vezető
- Gazdasági ügyintéző
- Számviteli ügyintéző
- Pénztáros
- Munkaügyi ügyintéző
- könyvelő
Program – feladatfinanszírozás?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OKJ-s képzések
EBCL, ECDL, EURO vizsgaközpontok
Nemzetközi kapcsolatok
Illyés Napok
Matek, angol tehetséggondozó táborok
Felvételi vizsgák szervezése, lebonyolítása
Egyosz Nap, Egészségnap
Sítábor, vizitábor, gólyatábor
Ökoiskolai tevékenység
2013. szept. 1-jétől
• A pedagógusok és a nevelő munkát közvetlenül segítők bérét a
központi költségvetés finanszírozza.
– Budaörsi pótlék, cafetéria, ofő-pótlék, jutalmak – contra új
pedagógus munkaidő és bértábla
• A jelenlegi fenntartó által (önként) finanszírozott heti foglalkoztatási
időkeret:
– Szociálpedagógus: 26 óra
– Csoportbontás: 65 óra
– Munkaközösség vezetők: 14 óra
– Általános iskolások úszása: 34 óra
• Erkölcstan ill. a helyette választható hittan indulása
– Hány felekezet indíthat hittant-oktatást, egyházzá nyilvánítási
viták, megfelelő oktatói végzettség, személyiségi jogok
2013. szept. 1-jétől – pedagógus életpálya
modell
• pedagógus életpálya (előmeneteli) rendszer – a magasabb
fokozatba lépés először 2014. szept. 1-jétől
• Gyakornok: 0 – 2 tanév (23 – 25 éves kor), minősítő vizsga
után:
• Pedagógus I. fokozat 3 – 6 tanév (25 – 31 éves kor);
minősítési eljárás után megcélozható a:
• Pedagógus II. fokozat 7 – 14 tanév (31 – 37 éves kor);
szakvizsga + újabb minősítési eljárás után:
• Mesterpedagógus (kutatótanár) fokozat cca. 38 éves kortól
• A nyugdíjkorhatártól 10 évre levők (52 évesek) mentesülnek az
A pedagógusok munkaideje (2013. szept.
1-jétől)
• Kötött munkaidő (80 %) – 32 óra – az intézményvezető határozza meg,
• Neveléssel-oktatással lekötött munkaidő: 22 – 26 ó.
– Tanóra, szakkör, tanulószoba, tervezett helyettesítés, stb
(szerepel a tantárgyfelosztásban).
• Fennmaradó rész:
– 27 – 32 óra (felügyelet, kíséret, DÖK, dokumentumkészítés, eseti
helyettesítés, stb.)
– 32 ó. fölötti résszel teljesen szabad rendelkezés
– Összterhelés (ma 22+6) csökken (28 ó. helyett „csak” 26 ó.)
– Az eseti helyettesítés 26 óra felett max. 2 ó/nap, max. 3 nap/hét.
A pedagógusok munkaideje (2013. szept. 1jétől)
• Megegyezik-e egy 22 órás és egy 26 órás
matektanár fizetése?
– Igen, az igazgató felelőssége az egyenletes terhelés.
• A 27. órától jár-e túlóradíj?
– 26-nál nem lehet több tervezett óra → nincs túlóra
A nyugdíjhoz közel
• 10 évvel nyugdíj előtt(ől) nem köteles minősíttetni
magát, marad ott ahol van,
min. P I.-ben.
• 5 évvel a nyugdíj előtt(ől), legalább 20 éves tanítás
esetén kérheti heti munkaidejének csökkentését. Az
óraszámcsökkenés 50%-ának megfelelő
fizetéscsökkenéssel (67.§).
(Mi van 22 – 26 óra „között”, 22 óra alatt, ha az iskola
nem tud órát biztosítani?)
Nyelvi előkészítő (0.) évfolyam
• A kritériumokat a 2014/2015-ös tanév végéig kell
teljesíteni
– A tanulók legalább 60%-a B2 szintű nyelvvizsgát
szerez 3 éven belül
– A második idegen nyelvből az érettségiig a tanulók
legalább 50%-a B2 szintű nyelvvizsgát szerez
– A kerettanterv mennyire támogatja ezt?
50 óra közösségi szolgálat (133.§)
• A teljesítést először a 2016. jan. 1. után megkezdett érettségi vizsga
esetében kell megkövetelni.
• Területek:
– Egészségügyi
– Szociális és jótékonysági
– Kulturális és közösségi
– Stb.
• Dokumentálás:
– Osztálynaplóban, törzslapon
– Tanulói napló vezetése, stb.
Hat évfolyamos gimnázium
• A kritériumokat a 2016/2017-es tanév végéig kell
teljesíteni
– 6 évfolyamos kerettantervre épülő helyi tanterv
– Az OKM eredmények az elmúlt 3 évben (10. évfolyamon)
legyenek az orsz. átlag fölöttiek
– Legalább 120%-os (túl)jelentkezés
– A tantárgyakat mesterfokozatú tanárok tanítsák
– A pedagógusok legalább 50%-a legalább 2 tárgyból
mestertanár legyen

similar documents