A Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Országos Nyilvántartása (PTR)

Report
„A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI
„ELLÁTÁSOK ORSZÁGOS
NYILVÁNTARTÁSA
(PTR)”
Budapest
2014. december 16.
ELŐADÁS TÉMÁI
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK
RENDSZERE - PTR CÉLJA
A PTR célja, hogy a széttagolt, hatóságonként vezetett nyilvántartásokból
egységes, országos nyilvántartás jöjjön létre, mely támogatja az
ellátásokra vonatkozó igények hatékony és igazságos elbírálását, kimutatást
adjon az esetleges párhuzamosan igénybevett ellátásokról a hatóság
munkatársainak.
A szakmai terjedelembe a szociális törvényben és gyermekvédelmi
törvényben definiált, államigazgatási hatáskörben nyújtott pénzbeli és
természetbeni ellátások tartoznak, de a rendszer keretet biztosít az
ellátások nyilvántartásának további elemekkel történő későbbi kibővítésére
is.
2013. 12. 15-ével élesítésre került
a PTR adatrögzítő felület
PTR ÁLTAL KEZELT 6 ELLÁTÁS
PTR által kezelt ellátások – 2013. 12. 15-től bevezetett
Települési Önkormányzat
Járási Hivatal
Aktív korúak ellátása (foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, rendszeres
szociális segély) – (FHT, RSZS)
Időskorúak járadéka (IDJ)
Lakásfenntartási támogatás (LFT)
Ápolási díj – alanyi (APDA)
Lakásfenntartási támogatás –
Adósságkezelési támogatás (LFTA)
Közgyógyellátás – alanyi (KGYA)
Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény (RGYK)
Közgyógyellátás – normatív (KGYN)
Közgyógyellátás – méltányossági
(KGYM)
Ápolási díj – méltányossági (APDM)
PTR 6 ÚJ ELLÁTÁS - LEFEJLESZTVE
PTR által kezelt ellátások – 2015-től tervezett
Települési
Önkormányzat
Járási Hivatal
Járási Gyámhivatal
Adósságkezelési
szolgáltatás - AK
Egészségügyi
szolgáltatásra való
jogosultság – ESZJ
Gyermektartásdíj
megelőlegezése –
GYT
Önkormányzati segély
- OSE
Óvodáztatási
támogatás - OVT
Otthonteremtési
támogatás - OTT
ADATRÖGZÍTÉS
Webes
adatrögzítés
Közvetlen a PTR
felületén történő
adatrögzítés
Interfész
(hatóságok kb. 3%
nem rögzít új ügyet)
Hatóság
Interfészt használók
Összes
Települési önkormányzat
166
1300
Járási Hivatal
122
198
Összesen
288
1498
15 szociális szoftveres cég közül 6 cég
fejlesztette ki a PTR interfész kapcsolatot
Hivatalok saját
rendszereiből történő
adatátadás a PTR-be.
Szakrendszeri
fejlesztést igényel.
ELLENŐRZÉS: TAJ ALAPJÁN
A PTR TAJ alapú nyilvántartás
igénylő és ellátásban/támogatásban érintett személyre
vonatkozó adatok
OEP ellenőrzés
eredménye
Nem azonosítható
Hibás
Egyezés
Javított
Összesen
Összesen db
%
209.023
11%
47.335
3%
1.533.310
84%
38.890
2%
1.828.558
100%
Új ellátás rögzítésekor ellenőrzés:
Igénylő / ellátott / családtag aktuális ellátásainak kimutatása
Igénylő / ellátott / családtag azon ellátásainak kimutatása amelyet az adott
ellátással párhuzamosan nem vehetett volna igénybe
PTR ADATOK ÉS KIMUTATÁSOK
PTR
Rögzített ellátások
száma: 2.483.660
Megállapított ellátások
száma: 996.048
SzocVIR
Előre definiált havi riportok
Pl.
Ellátások összegének alakulása
Ellátottak számának alakulása
Ellátások számának alakulása
Dashboard
Hatósági felhasználók
száma: 6000 fő
Saiku
PTR RIPORTOK
DASHBOARD
Havi adatok ellátásokra
vonatkozóan
Kiválasztott ellátás
vonatkozásában részletes
adatok jeleníthetők meg
„SAIKU”
Országos adatok
Megyei adatok
Járási adatok
Település adatok
Ellátás adatok
Fejlesztési igények – élesben lévő
ellátások
Ellátás megnevezése
Aktív korúak ellátása
Foglalkoztatást helyettesítő
támogatás*
Rendszeres szociális segély*
Időskorúak járadéka
Ápolási díj alanyi
Ápolási díj méltányossági
Közgyógyellátás - alanyi, normatív
Közgyógyellátás - méltányossági
Lakásfenntartási támogatás
Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény
Módosítás jelleg
Szükséges fejlesztés
PTR
Felület nem módosul
Új eljáró hatóságra
történő átállítás
Nem módosul
Nem módosul
Megszűnik
Nem módosul
Megszűnik
Megszűnik
Új eljáró hatóságra
történő átállítás?
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Nem módosul
Nincs
Megszűnik
*Megvalósítható egyéb fejlesztés:
• Átadás-átvételi jegyzőkönyv nyomtatás
• Ügyfél értesítő levél
Lefejlesztett és új, definiálandó
ellátások
Ellátás megnevezése
Módosítás jelleg
Szükséges fejlesztés
PTR
Új - tervezett ellátások (lefejlesztett)
Önkormányzati segély
Nem kerül élesbeállításra Nincs
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
Nem módosul,
élesbeállítás szükséges
Adósságkezelési szolgáltatás
Nem kerül élesbeállításra Nincs
Óvodáztatási támogatás
Nem kerül élesbeállításra? Nincs
Gyermektartásdíj megelőlegezése
Nem módosul,
élesbeállítás szükséges
Nincs
Otthonteremtési támogatás
Nem módosul,
élesbeállítás szükséges
Nincs
Nincs
Új, definiálandó ellátás
Települési támogatás
ÚJ
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás
ÚJ
Új fejlesztés
megállapító és
módosító ágakkal
Új fejlesztés
megállapító és
módosító ágakkal.
PTR mérföldkövek
2015. január - február
PTR-t érintő változások fejlesztése
2015. február
PTR képzések tartása – járási gyámhivatalok
számára
2015. március 6.
PTR – járási hivatalhoz átkerülnek ellátások
(FHT, RSZS); bevezetésre kerül a települési
támogatás és az egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás
2015. április 1.
PTR – bevezetésre kerülnek a járási
gyámhivatalokat érintő ellátások (OTT, GYT)
és az Egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság, mely a járási hivatalokat érinti
PTR ADATTISZTÍTÁS
Lekérdezések az adattisztításhoz:
•
•
•
•
•
Nem rögzítő, illetve kevés ellátást rögzítő hivatalok
Ellátás összegekben való eltérés, a jogszabályi minimum és maximum
vonatkozásában
Ellátások amelyeket nem rögzíthetett volna az adott elbíráló hatóság
Azon ellátások kimutatása ahol a döntéstől legalább 30 nap telt el és nem
lett jogerőre emelve
Duplikált ellátások vizsgálata elbíráló hatóságon belül
Az adatrögzítés elmulasztása
jelenleg nem jár szankcióval
KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET!

similar documents