itt.

Report
Aktuális jogszabályváltozások a
szénhidrogén kutatás és termelés
vonatkozásában
Budapest, 2014. október 30.
Utasiné dr. Győri Andrea
Közigazgatási tanácsadó
AKTUÁLIS?
Előzmények - felülvizsgálat
PÁLYÁZTATÁSSAL a vállalatok
szakmai és pénzügyi megfelelőség alapú
előszűrése, a koncessziós eljárás újrabevezetésével.
A KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG
FOKOZÁSA érdekében a kutatási
területek nagyságának korlátozása,
határidők szigorítása, szénhidrogén
mezők újrakutatása.
Bekövetkezett
módosítások
2012-2014
Szigorodtak a törvényi
határidők
Kutatási időszak: maximális 8 év
helyett 6 év (kivétel geotermia és nem
konvencionális CH).
Kutatási zárójelentés benyújtása: 6
hónap helyett 5 hónap.
Bányatelek megállapításának
kezdeményezése: 1 év helyett 5 hónap.
Kutatási területek nagyságának
korlátozása
Egy bányavállalkozó kutatási joga vagy
kutatási engedélye összesen legfeljebb
12.000 km2 hagyományos kitermelésű
szénhidrogén kutatási területre, továbbá
összesen 12.000 km2 nem hagyományos és
különleges eljárással kitermelhető
szénhidrogén kutatási területre terjedhet ki.
2014-től összesen legfeljebb 15.000 km2,
megkülönböztetés nélkül.
A szénhidrogén mezők
ismételt kutatására kötelezés
A bányavállalkozó 10 évvel a
bányatelek megállapítását követően
végezze el a bányatelekhez tartozó
szénhidrogén mezők ismételt kutatását.
A koncesszió
szabályainak frissítése
Az 1993 óta változatlan, anakronisztikus
szabályok felülvizsgálata és a generális
előírássokkal való összhangba hozatala,
továbbá új rendelkezések beiktatása.





Koncessziós díj.
Munkaprogram.
Koncessziós társaság.
Koncessziós jog átruházása.
Egyéb eljárási szabályok megalkotása.
Egyéb, figyelemreméltó
módosítások
Bányajáradék mértékének emelése:
12 %-ról 16 %-ra.
Használaton kívül bányászati célú
mélyfúrásokra vonatkozó szabályozás
generális felülvizsgálata.
Várható módosítások
T/1706. számú
törvényjavaslat:
A bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény és a termőföld
védelméről szóló 2007. évi
CXXIX. törvény módosításáról.
Szénhidrogén bányászati technológiai
műveletek engedélyezése
A bányafelügyelet engedélyezi az ásványvagyongazdálkodási célokat szolgáló, a szénhidrogén
kutatása és kitermelése során alkalmazott
rétegrepesztést, rétegsavazást, gázbesajtolást,
rétegenergia pótlást, valamint a rétegrepesztési
technológia és rétegenergia pótlás céljából
alkalmazott vízbesajtolást.
Növelt hatékonyságú eljárás
A bányajáradék mértéke 0% a növelt
hatékonyságú művelési eljárások
alkalmazásával kitermelt szénhidrogén
mennyisége után.
Új fogalom: olyan végső többlet
szénhidrogén kihozatali eljárás, amely
megnöveli az elsődleges és másodlagos
művelési eljárásokkal kitermelhető
szénhidrogén mennyiséget.
Üzleti titok
Üzleti titokként kell kezelni az egyes
esetekben szolgáltatott földtani
adatokat a törvényben meghatározott
időpontig, továbbá egyes adatokat
közérdekű adatnak minősít a
rendelkezés.
Felelős műszaki vezető
Szénhidrogén bányaüzemben egyes
speciális bányászati tevékenységek
tekintetében külön bányaüzemi felelős
műszaki vezető is megbízható.
Ha a bányaüzemi felelős műszaki
vezetői megbízás egyes bányászati
tevékenységek tekintetében áll fenn, a
bányaüzemi felelős műszaki vezető
felelőssége e körben kizárólagos.
Együttes kitermelés
Ha egy szénhidrogén lelőhely kutatási fázisú
próbatermelésére, feltárására vagy kitermelésére
több bányavállalkozó jogosult, és valamennyi
bányavállalkozó rendelkezik a kitermeléshez
szükséges feltételekkel, úgy a szénhidrogén mező
feltárására és kitermelésére a
bányavállalkozóknak együttes művelési tervet
kell készíteni.
A bányavállalkozók a feltárási, kitermelési
tevékenységüket az együttes művelési terv
alapján, de önálló műszaki üzemi terv szerint
végzik.
Próbatermelés
Utólagos szolgalmi jog
Fogalom-meghatározás: a
szénhidrogén-bányászatban a
kutatási időszak vagy a feltárás
alatt végzett ásványi nyersanyag
kitermelés.
Az eljárásban a kisajátításról
szóló törvény eljárási szabályait
kell alkalmazni.
A folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
Köszönöm a figyelmet!

similar documents