A tanulószervezet és a tudásmenedzsment

Report
Tudástársadalom
Tanulótársadalom
BLK: Tudásmenedzsment és a tanulószervezet
2
BLK: Tudásmenedzsment és a tanulószervezet
3
a
tudás általános felértékelődése,
 az érvényes tudás jelentős részének
gyors és folyamatos változása.
 Life Long Learning
 Life Wide Learning
BLK: Tudásmenedzsment és a tanulószervezet
4
Ha egy szervezet fenn akar maradni
ebben a gyorsan változó világban,
akkor
kreatívan kell alkalmazkodnia a
körülményekhez,
vagy képesnek kell lennie arra, hogy
alkotó módon változtasson a
körülményeken.
BLK: Tudásmenedzsment és a tanulószervezet
5
A
hagyományos hierarchikus szervezet –
amelyben a vezető mindent tud, mindent
meghatároz, jutalmaz/büntet – erre nem
alkalmas.
 Olyan szervezetre van szükség, amely jól érzi
magát a modern élet bizonytalanságában,
szembenéz az újabb és újabb problémákkal.
 Olyan szervezet, ahol



a szerepek nem rögzítettek,
a munka nem szigorúan meghatározott, a vezetést
bárki vállalhatja,
a munka jutalma a siker, a társak elismerése, az
önbizalom növekedése.
BLK: Tudásmenedzsment és a tanulószervezet
6
BLK: Tudásmenedzsment és a tanulószervezet
7
Az a szervezet tekinthető tanuló szervezetnek


amely a felhalmozódott tapasztalatok alapján
maga is képes önálló, új tudást, új ismereteket
létrehozni, azokat a szervezeten belül
elterjeszteni, hogy azok elérhetők legyenek
minden munkatárs számára.
elemzi megfigyeléseiket, a tapasztalataikat, és a
hibákból tanulnak a legtöbbet.
BLK: Tudásmenedzsment és a tanulószervezet
8
„A tanuló szervezet olyan szervezetet jelent,
amely
jövőjének
kialakítása
érdekében
folyamatosan növeli, erősíti alkotókedvét és
tehetségét. A tanuló szervezetek fontos
jellemvonása, hogy a benne résztvevők új módon
képesek tekinteni magukra és a világra.”
(Peter Senge)
„A tanuló szervezet egyfelől szemléletet jelent,
lényege, hogy a vállalatnak egyszerre kell
üzletileg sikeresnek lennie, és olyan feltételeket
teremtenie,
amelyben
a
munkavállaló,
önmegvalósítási és személyes fejlődési igénye
kielégíthető. Másfelől a tanuló szervezet
gyakorlatokat jelent, amelyek fejlesztik a
szervezet tanulási, változási képességét.”
(Bakacsi és társai, 1999)
BLK: Tudásmenedzsment és a tanulószervezet
9
Tanulásnak nevezhetünk minden olyan
viselkedésváltozást, amely külső
hatásra, tapasztalás és/vagy gyakorlás
révén jön létre.
Egyéni tanulás
BLK: Tudásmenedzsment és a tanulószervezet
10
Peter M. Senge
1990-ben jelent meg
BLK: Tudásmenedzsment és a tanulószervezet
11
BLK: Tudásmenedzsment és a tanulószervezet
12
A szervezeti csoportokon
keresztül mozgósítsa a
vállalatnál lévő megosztott
vagy rejtett tudást.
BLK: Tudásmenedzsment és a tanulószervezet
13
Gyorsabban és rugalmasabban
tud reagálni
 a piaci igényekre,
 a versenytársak lépéseire.
BLK: Tudásmenedzsment és a tanulószervezet
14
A
szeretet, a csodálat és a részvét magasabb
rendű emberi értékein alapuló kultúra.
 Alkotó társalgást és koordinált cselekvést
támogató gyakorlatok.
 Képesség, hogy az élet folyamát egy
rendszerbe lássuk, és eszerint munkálkodjunk.
BLK: Tudásmenedzsment és a tanulószervezet
15
1.
2.
3.
4.
5.
Rendszerben való gondolkodás
Belső meggyőződés (attitűdváltozás,
gondolati minták
Önfejlesztés, önirányítás (A személy
önmegvalósító képessége összekapcsolódik
a szervezeti célokkal)
Közös jövőkép
Csoportos tanulás, team-munka
BLK: Tudásmenedzsment és a tanulószervezet
16
1.
2.
3.
aspiráció - személyes vízió (személyes
irányítás) és a közös jövőkép
a párbeszéd - gondolati minták és a
csoportos tanulás.
komplexitás-kezelés = rendszergondolkodás
BLK: Tudásmenedzsment és a tanulószervezet
17
Közös jövőkép
Csoportos tanulás
Önfejlesztés, önirányítás
Belső meggyőződés
Rendszerben való gondolkodás
BLK: Tudásmenedzsment és a tanulószervezet
18





1. Personal Mastery
This discipline of aspiration involves formulating a coherent picture of the results people most desire to
gain as individuals (their personal vision), alongside a realistic assessment of the current state of their
lives today (their current reality). Learning to cultivate the tension between vision and reality
(represented in this icon by the rubber band) can expand people's capacity to make better choices, and
to achieve more of the results that they have chosen.
2. Mental Models
This discipline of reflection and inquiry skills is focused around developing awareness of the attitudes
and perceptions that influence thought and interaction. By continually reflecting upon, talking about,
and reconsidering these internal pictures of the world, people can gain more capability in governing
their actions and decisions. The icon here portrays one of the more powerful principles of this
discipline, the "ladder of inference" depicting how people leap instantly to counterproductive
conclusions and assumptions.
3. Shared Vision
This collective discipline establishes a focus on mutual purpose. People learn to nourish a sense of
commitment in a group or organization by developing shared images of the future they seek to create
(symbolized by the eye), and the principles and guiding practices by which they hope to get there.
4. Team Learning
This is a discipline of group interaction. Through techniques like dialogue and skillful discussion, teams
transform their collective thinking, learning to mobilize their energies and ability greater than the sum
of individual members' talents. The icon symbolizes the natural alignment of a learning-oriented team
as the flight of a flock of birds.
5. Systems Thinking
In this discipline, people learn to better understand interdependency and change, and thereby to deal
more effectively with the forces that shape the consequences of our actions. Systems thinking is based
upon a growing body of theory about the behavior of feedback and complexity-the innate tendencies of
a system that lead to growth or stability over time. Tools and techniques such as systems archetypes
and various types of learning labs and simulations help people see how to change systems more
effectively, and how to act more in tune with the larger processes of the natural and economic world.
The circle in this icon represents the fundamental building block of all systems: the circular "feedback
loop" underlying all growing and limiting processes in nature.
http://www.solonline.org/organizational_overview/
BLK: Tudásmenedzsment és a tanulószervezet
19
 képesek
az önálló tanulásra,
 rendelkeznek olyan jövőképpel, amely
biztosítja a prioritás felállítását
 Képesek kreativitásukat egyéni céljaik és a
szervezet céljaira felhasználni
Egyéni tanulás – szervezeti tanulás
BLK: Tudásmenedzsment és a tanulószervezet
20
Az ‘itt és most’ megoldások helyett ok-okozati
összefüggések feltárása, amely frissíti a már eddig
tanultakat.
 a szervezetnek és a körülötte lévő világ teljessége,
 A szervezet, mint egész megismerésének kulcsa az
egyes részek közötti kapcsolatok, együttműködési
minták és a kölcsönös függőségi viszonyok
megértésében rejlik.
 Az egyénnek a csoportjával és a szervezettel való
kapcsolata határozza meg a szervezeti témákra,
problémákra adott visszacsatolás minőségét.
 A rendszerben való gondolkodás a földrajzi
környezetre is vonatkozik.

BLK: Tudásmenedzsment és a tanulószervezet
21
attitűdjeinket befolyásolják, gyakran tudatlanul
és hatással vannak cselekedeteinkre
 azok a képek, feltételezések, előítéletek,
történetek melyeket magunkban hordozunk,
észlelésünk a világról és másokról, a világról
alkotott képünk formálása és a környezet
befolyásolásának módja.
 Egy szervezet nem csupán az egyéni gondolati
minták gyűjtőhelye, hanem rendelkezik egy
meta-gondolati mintával, amely felülmúlja az
egyéni gondolkodást
a szervezeti kultúra,
azaz ahogyan egy szervezet viselkedik.
 Attitűd változás, az új befogadása
 Ezeknek a mintáknak a tudatosítása segíthet
felkészülni a változásokra, hajlandóságunkat és
valós cselekedeteinket nagymértékben segíthetik

BLK: Tudásmenedzsment és a tanulószervezet
22
A szervezet akkor működhet jól, ha van célja
 Küldetés,
jövőkép, jövőbeni elvárások
meghatározása
 A közös jövőkép közös alakítása egy
jövőbeni ötletnek, amely magába foglalja az
egyén hozzájárulását.
 Ha egy jövőkép vezéreli a szervezetet, annak
megosztottnak, közösnek kell lennie, az
egyének magukénak kell, hogy érezzék.
 Az azonosságtudat és a közös sors által
összeköti az alkalmazottakat.
BLK: Tudásmenedzsment és a tanulószervezet
23
Az egyéni jövőképekre építkezik, ezáltal a
szervezet minden tagja azonosulni tud vele.
 A jövőképnek elég kihívónak kell lennie ahhoz,
hogy a munkavállalók csak közös erőfeszítéssel
legyenek képesek megvalósítani azt.
 A közös jövőkép megalkotása nem egyszeri
tevékenység, hanem állandó feladat. Új
kihívásokat kell tudni megfogalmazni és
folyamatosan kell törekedni az egyéni jövőképek
minél jobb integrálására.
 A közös jövőképalkotás visszahat a személyes
jövőképekre, segíti azok kikristályosodását.

BLK: Tudásmenedzsment és a tanulószervezet
24
A
csoportos tanulás során egy csoport
tagjai felsorakoznak a szervezet céljai
mellett.
 A teamek meghatározott séma szerint
együtt tudnak tanulni és ezáltal nagyobb
cselekvési potenciálra tesznek szert, mint
az egyébként lehetséges lett volna.
 Dialógus és vita
BLK: Tudásmenedzsment és a tanulószervezet
25
 Minden
résztvevőnek fel kell függesztenie
saját (elő)feltételezéseit, és egyúttal meg is
kell osztania azokat a többi résztvevővel.
 Minden résztvevőnek egyenrangú partnernek
kell tekintenie egymást. A dialógus idejére
megszűnnek a hatalmi különbségek, és a
szervezeti hierarchia. (A párbeszéd során a
résztvevők általában körben, vagy félkörben
ülnek.)
 Kell egy beszélgetésvezető (facilitátor), aki
mederben tartja a dialógust.
BLK: Tudásmenedzsment és a tanulószervezet
26
BLK: Tudásmenedzsment és a tanulószervezet
27
BLK: Tudásmenedzsment és a tanulószervezet
28
A
TQM
szellemében
végzett
állandó
problémakeresés,
 az új lehetőségek, ötletek állandó keresése,
 tanulás a hibákból: okok állandó keresése,
 tanulás mások eredményeiből – benchmarking,
 a tudás „szétterítése.
BLK: Tudásmenedzsment és a tanulószervezet
29
Tudásmenedzsment nélkül nem létezik
tanulószervezet és fordítva, eredményes
tudásmenedzsment tanulószervezet nélkül
nem lehetséges.
Halász Gábor
(Tanulószervezet – eredményes oktatás
In:Új Pedagógiai Szemle 2007/3.)
BLK: Tudásmenedzsment és a tanulószervezet
30
 Tudás,
amely cselekvéssé alakul
BLK: Tudásmenedzsment és a tanulószervezet
31
Hagyományos
Tanuló szervezet
Közös értékek, kultúra
Vezetési stílus, módszerek
Csoportok
Hatékonyságra tör.
Ellenőrzésen al. vez.
Munkacsoport
Stratégia
Szervezet
Útitérkép
Hierarchikus
Emberek
Képességek
Munkatársak, akik
dolgoznak
Adaptív tanulás
Rendszerek
Pénzügyi or.
Kiválóságra tör.
„Katalizátor” vez.
Szinergikusan
együttműködő
tudáscsapat
Térkép tanuláshoz
Folyamatokra
építő hálózat
Munkatársak, akik
dolg. és tanulnak
Generatív (kreatív) tanulás
Harmonikus
mutatószám-rsz.
BLK: Tudásmenedzsment és a tanulószervezet
32
BLK: Tudásmenedzsment és a tanulószervezet
33
BLK: Tudásmenedzsment és a tanulószervezet
34
BLK: Tudásmenedzsment és a tanulószervezet
35

similar documents