ZÁKLADNÍ STRATEGICKÁ VÝCHODISKA

Report
Lenka Zahradníčková
[email protected]
30. 9. 2013
• Definice základních pojmů
• Případová studie – práce ve skupinkách
• Práce na projektu
• umění a věda, jak formulovat, implementovat
a hodnotit ve všech funkčních částech
podnikatelského subjektu taková rozhodnutí,
která zaručí dosažení stanovených cílů
• název podniku,
• hlavní obor podnikání,
• stručná historie
• Definuje, proč podnik existuje,
• není časově ohraničené
• Z poslání by mělo jasně vyplývat, o jaký podnik
se jedná.
• V čase je relativně stabilní.
• “kodex” chování celé organizace – stimulace
pracovníků
• Jakým způsobem je možné formulovat
poslání?
• Přesné strukturované vyjádření stavu firmy
v konkrétním časovém horizontu.
• Vymezuje budoucí pozici ve střednědobém
plánovacím horizontu (3 – 5 let),
• Směr jakým se bude podnik ubírat
• Z vize je nutné vyvodit cíle.
• Komponenty vize
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Zákazníci strategického záměru.
Produkt a jeho výjimečnost.
Popis trhu a jeho segmentů.
Technické, technologické a užitné přednosti produktu.
Strategická dimenze záměru – profilové zaměření
firmy v plánovacím období
Filozofie záměru
Vliv na koncepci a postavení podniku
Veřejná image.
Sociální koncepce
• Jakým způsobem je nutné sestavit vizi?
• Měly by navazovat na stanovenou vizi,
• Jedná se o stanovený konečný stav podniku
• musí být popsány jasně a hlavně měřitelně!
• Pravidlo SMART
– S – Specific - specifický,
– M – Measurable - měřitelný,
– A – Achievable - dosažitelný,
– R – Result oriented - orientovaný na výsledek,
realistický,
– T – Time framed - časově vymezený,
• Jakým způsobem stanovit cíle?
• Zvýšit hodnotu hospodářského výsledku za běžnou
činnost zisku v roce XY na 3 000 000 Kč.
• Zvýšit tržby SU o 9 % do roku XY.
• Do konce roku XY zredukovat náklady na jednoho
pracovníka o XY %.
• Zredukovat čekací dobu pacientů na ambulantním
oddělení z 1 hodiny na půl hodiny do června tohoto
roku.
• Formulace strategie
• Základní strategická východiska
• Práce na projektu

similar documents