โครงการจัดตั้งสถาบันฯ ASEAN

Report
(ร่าง)
โครงการจัดตังสถาบั
้
นฝึ กอบรมและออกใบรับรอง
มาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพ
สาหรับการท่องเที่ยวอาเซียน
(ASEAN Common Competency Standards for
Tourism Professionals)
สาขาโรงแรม 4 แผนก 23 ตาแหน่งงาน
สาขาท่องเที่ยว 2 แผนก 9 ตาแหน่งงาน
ร่วม 32 ตาแหน่งงาน
(ร่าง)
โครงการจัดตังสถาบั
้
นฝึ กอบรมและออกใบรับรองมาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพสาหรับการท่องเที่ยวอาเซียน
(ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals)
Narrative Summary
Goal
Purpose
Outputs
Means/Sources of
Important Assumptions
Verification (MOV)
Objectively Verifiable Indicators (OVI / KPI)
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิต
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยขึ ้นไม่น้อยกว่า 3 อันดับตามการจัดอันดับของ IMD ในระยะเวลา 5 ปี
พัฒนาสมรรถนะการทางานของบุคคล/กาลังคน
เมื่อสิ ้นสุดโครงการ ธ.ค. 2558
1. ร้ อยละ 50 ของแรงงานใน 5 clusters หลักตามนโยบายของรัฐบาลได้ รับ TVQ ระดับ 2
2. ร้ อยละ 75 ของผู้จบระดับฝี มือใน 5 Clusters ตามหลักนโยบายของรัฐบาลได้ รับ TVQ ระดับ 3
Outputs 1 ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
2557
1. เกณฑ์และระดับ TVQ
2. คู่มือ Code of Practice ของระบบ TVQ
(ระบบสมรรถนะและระบบเทียบโอน)
ต.ค.
2558
มิ.ย.
ต.ค.
2559
2560
มิ.ย.
ต.ค.
- เอกสารเกณฑ์
- เอกสารคู่มือ
- มีนวัตกรรม (R & D)
- มีการลงทุน
- ส่งเสริ มผู้ประกอบการ
- ปฏิรูปการศึกษา
- การอาชีวศึกษาและ
ฝึ กอบรมมีคณ
ุ ภาพ
ต.ค.
โดย Criteria เกณฑ์ของระบบ TVQ ได้ รับการยอมรับจาก Stakeholders ทังระดั
้ บชาติและนานาชาติ
Outputs 2 ความเข้ มแข็งให้ กบั กลุม่ อาชีพในการจัดทา
มาตรฐานอาชีพ
10 กลุม่
2558
ทบทวน/ มิ.ย.
20 กลุม่
40 กลุม่
2560
ทบทวน/ มิ.ย.
80 กลุม่
6 กลุม่
12 กลุม่
24 กลุม่
48 กลุม่
5. คัดเลือกและทาสัญญากับกลุม่ อาชีพ
6 กลุม่
ทบทวน/ มิ.ย.
12 กลุม่
24 กลุม่
ทบทวน/ มิ.ย.
48 กลุม่
6. มาตรฐานอาชีพ 5 Clusters
3 กลุม่
6 กลุม่
12 กลุม่
24 กลุม่
1.เกณฑ์การจัดและคัดเลือกกลุม่ อาชีพ
2. ความเข้ าใจและตระหนักในกลุม่ อาชีพ
3. ส่งเสริ มกลุม่ อาชีพทามาตรฐานอาชีพ
2557
4. มาตรการส่งเสริ มและสนับสนุนกลุม่ อาชีพ
Outputs 3 การรับรองสถาบันการฝึ กอบรม /
สถาบันให้ คณ
ุ วุฒิวิชาชีพ
2557
2558
2559
2559
2560
1. เกณฑ์การรับรอง
2. คู่มือการรับรองสถาบัน 2 ประเภท
ทบทวน/ มิ.ย.
ทบทวน/ มิ.ย.
ทบทวน/ มิ.ย.
3. ระบบควบคุมคุณภาพสถาบัน 2 ประเภท
ทบทวน/ มิ.ย.
ทบทวน/ มิ.ย.
4. ให้ การรับรอง
- สถาบันฝึ กอบรม
- สถาบันให้ คณ
ุ วุฒิวิชาชีพ
76 สถาบัน
5 องค์กร
* Awarding bodies ในปี 2555 เป็ นตัวแทนในระดับภาค
100 สถาบัน
ทบทวน/ มิ.ย.
- เกณฑ์การสรรหา
- สัญญา
- มาตรฐานอาชีพ 5
Clusters
- เอกสารเกณฑ์
- เอกสารคู่มือรับรอง
- กลุม่ อาชีพให้ การสนับสนุน
อย่างจริ งจัง
- มีระบบเทียบโอน
- มีระบบการประเมินสมรรถนะ
- มีหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ
Narrative Summary
Outputs 4 การส่งเสริ มและสร้ างเครื อข่ายการวิจยั และ
พัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ
Means/Sources of
Important Assumptions
Verification (MOV)
Objectively Verifiable Indicators (OVI / KPI)
1. เครื อข่ายกับประเทศที่ใช้ ระบบ VQ
1.1 สร้ างเครื อข่ายกับประเทศที่ใช้ ระบบ VQ
1.2 ดาเนินการเครื อข่ายกับประเทศที่ใช้ ระบบ VQ
2557
2558
มิ.ย.
2559
2560
มิ.ย.
ต.ค.
ต.ค.
ต.ค.
ต.ค.
- MOU และโครงการ
ความร่วมมือ
- ผลงานวิจยั
- วารสาร, จุลสาร,
- web-side
- ทาเนียบนักวิจยั /
สถาบันวิจยั
2. เครื อข่ายการวิจยั
2.1 จัดตังเครื
้ ่ อข่ายการวิจยั (ต่อปี )
2.2 ดาเนินการเครื อข่ายการวิจยั (ต่อปี )
3. ส่งเสริ ม / เผยแพร่ R & D ด้ าน TVQ
3.1 ประชุมวิชาการ (ต่อปี )
3.2 บทความวิชาการ (ต่อปี )
3.3 web-side
3.4 วารสาร จุลสาร
4. จัดทาฐานข้ อมูลและการวิจยั ด้ าน TVQ
4.1 ทาเนียบนักวิจยั และสถาบันวิจยั
4.2 เกณฑ์ของทุกกลุม่ อาชีพ
4.3 ผลงานวิจยั ของประเทศคู่แข่ง
5. ส่งเสริ มสนับสนุนการวิจยั TVQ
5.1 ทุนวิจยั (ทุนต่อปี )
5.2 โครงการความร่วมมือวิจยั ร่วมกับ
สถาบันวิจยั ทังภายในและต่
้
างประเทศ
(โครงการต่อปี )
- เอกสารจัดตังสถาบั
้
น
- ร่าง พรฏ.
- ระเบียบการเงิน
- แผนการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์,
6. วิจยั เพื่อพัฒนาเกณฑ์และมาตรฐานต่างๆ
(เรื่ องต่อปี )
Outputs 5 การพัฒนาระบบบริ หารจัดการ
2557
2558
2559
2560
Update/มิ.ย. Update/มิ.ย. Update/มิ.ย.
1. ระบบฐานข้ อมูล
2. ระบบการเงิน
Update/มิ.ย.
3. แผนการตลาดและประชาสัมพันธ์
ทบทวน/เม.ย. ทบทวน/เม.ย. ทบทวน/เม.ย. ทบทวน/เม.ย.
มิ.ย.
ธ.ค.
4. การติดตามประเมินผล
Update/มิ.ย.
Update/มิ.ย.
web-side
- รายงานผลการประเมิน
- เอกสารการประชุม
Input/
Activities
1.1 ศึกษาคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศต่างๆ
1.2 ศึกษาองค์ประกอบของคุณวุฒิวิชาชีพ
1.3 ทดลองโครงการนาร่ อง
1.4 วิจยั ระดับสมรรถนะของอาชีพต่างๆ
1.5 สรุปเกณฑ์และระดับโดยผู้เชี่ยวชาญ
1.6 ประชาพิจารณ์เพื่อสรุปเกณฑ์และระดับ
1.7 สร้ างคู่มือและแนวทางการปฏิบตั ิ
2.1 ศึกษาวิธีการจัดกลุม่ อาชีพและอาชีพย่อยในแต่ละธุรกิจ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
2.2 ศึกษาเกณฑ์การสรรหากลุม่ อาชีพและการกาหนดมาตรการ
ส่งเสริ มและสนับสนุนของประเทศต่างๆ
2.3 ส่งเสริ มให้ เกิดการจัดตั ้งกลุม่ อาชีพนาร่ องในธุรกิจ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
2.4 ทดลองดาเนินการกาหนดมาตรฐานอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพ
และแนวทางการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพตามกลุม่ อาชีพ
นาร่ องที่จดั ตั ้งขึ ้น
2.5 วิเคราะห์จดุ อ่อนและจุดที่ต้องปรับปรุง
2.6 ทบทวนและสรุปเกณฑ์การสรรหาและมาตรการส่งเสริ ม
ที่เหมาะสมโดยกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
2.7 ประชาพิจารณ์
2.8 ขยายผลการจัดตั ้งกลุม่ อาชีพ โดยการสร้ างความเข้ าใจและ
ความตระหนักในการจัดตั ้งกลุม่ อาชีพ
2.9 ส่งเสริ มการจัดตั ้งกลุม่ อาชีพ เพื่อทามาตรฐานอาชีพในธุรกิจ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
2.10 คัดเลือกกลุม่ อาชีพที่มีความสาคัญและมีความพร้ อมสูง
เพื่อทาสัญญาจัดทามาตรฐานอาชีพ
2.11 ทบทวนเกณฑ์และระบบส่งเสริ มสนับสนุนตามกาหนด
3.1 ศึกษาข้ อมูลเกณฑ์การรับรอง
3.2 จัดทาเกณฑ์การรับรอง
3.3 จัดทาระบบการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสถาบันฯ
ที่ได้ รับการรับรอง
3.4 จัดทาคู่มือการรับรอง
3.5 จัดฝึ กอบรมผู้ประเมินสมรรถนะ
3.6 จัดฝึ กอบรมผู้ตรวจสอบสาหรับให้ การรับรองสถาบัน
3.7 ดาเนินการให้ การรับรองสถาบันฝึ กอบรม
3.8 ดาเนินการให้ การรับรองสถาบันให้ คณ
ุ วุฒิ
3.9 ส่งเสริ มศูนย์ประเมินสมรรถนะ
4.1 สร้ างเครื อข่ายกับประเทศที่มีระบบ VQ
4.2 สร้ างเครื อข่ายการวิจยั
4.3 ส่งเสริ มและเผยแพร่ งานวิจยั และพัฒนาด้ าน TVQ
4.4 จัดทาฐานข้ อมูลการวิจยั เกี่ยวกับ TVQ
4.5 ส่งเสริ มสนับสนุนการวิจยั TVQ
4.6 วิจยั เพื่อพัฒนาเกณฑ์และมาตรฐานอาชีพ
5.1 สร้ างระบบบริ หาร
5.2 จัดทา Web-side และระบบฐานข้ อมูล
5.3 จัดทาระบบการเงิน
5.4 จัดทาแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์
5.5 ดาเนินการติดตามผลและประเมินผล
ประมาณการค่ าใช้ จ่ายระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558)
หน่ วย : (พันบาท)
งาน
2557
1. การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
2558
2559
2560
รวม
5,000.0
7,000.0
5,000.0
6,000.0
23,000.0
2. การส่งเสริ มความเข้ มแข็งให้ กบั
กลุม่ อาชีพในการจัดทามาตรฐานอาชีพ
3. การให้ การรับรองสถาบันฝึ กอบรม /
สถาบันให้ คณ
ุ วุฒิ
4. การส่งเสริ ม/สร้ างเครื อข่ายการวิจยั
95,000.0
113,000.0
131,000.0
259.000.0
598,000.0
22,000.0
20,000.0
20,000.0
20,000.0
82,000.0
20,000.0
22,000.0
23,000.0
23,000.0
88,000.0
5. การพัฒนาระบบบริ หารจัดการ
78,000.0
78,000.0
78,000.0
78,000.0
312,000.0
220,000.0
240,000.0
257,000.0
รวม
386,000.0 1,103,000.0
* Modeling by
- รศ.ดร.ชนะ กสิภาร์ , คุณวุฒิวิชาชีพไทย Thai Vocational Qualification (TVQ)

similar documents