Overview oleh YB IR DR Wee Ka Siong-7

Report
Ibu Bapa
Guru
Awam
Murid
Setiap rakyat memainkan peranan
BAB 7: STRUKTUR SISTEM – PELAN TINDAKAN
SISTEM PEMBELAJARAN:
PELIBATAN IBU BAPA, KOMUNITI
& SEKTOR SWASTA DAN SISTEM
PENDIDIKAN
BAB 7: STRUKTUR SISTEM - MATLAMAT
1
Meningkatkan kesedaran tentang
peranan dalam pendidikan
2 Menyediakan bimbingan kepada
sekolah melaksanakan proses
pelibatan
3
Menyediakan bantuan kewangan
untuk murid miskin
4
Mengupayakan PIBG untuk
memainkan peranan yang lebih besar
5
Meningkatkan jumlah Sekolah
Amanah dan pelibatan sektor swasta
Memastikan keseluruhan
persekitaran murid
adalah kondusif untuk
pembelajaran, dengan
memberi tumpuan
kepada membangunkan
sistem pembelajaran yang
lebih luas
BAB 7: STRUKTUR SISTEM - INISIATIF
•
Meningkatkan tahap penglibatan ibu bapa &
komuniti
-Memastikan ibu bapa menghabiskan lebih masa bersama anak-anak
mereka (membaca bersama atau membantu membuat kerja rumah)
-Meningkatkan pelibatan kumpulan masyarakat dapat membantu
sekolah untuk mengatasi masalah murid (ponteng, tidak menyiapkan
kerja sekolah dan pencapaian yang rendah)
-Mengukuhkan kerjasama dengan PIBG dengan memberi tumpuan
kepada berpusatkan perkongsian kepakaran dan perkhidmatan
pendidikan
-Meningkatkan peranan sektor swasta sebagai penyumbang tambahan
dan menggerakkan penyampaian perkhidmatan (pertambahan
kewangan, memperluaskan akses dan meningkatkan keberhasilan
BAB 7: STRUKTUR SISTEM – PELAN TINDAKAN

Menuju ke arah sistem pembelajaran
- Memastikan sekolah lebih proaktif & kreatif untuk
berkomunikasi dengan komuniti yang lebih besar
GELOMBANG 1: Menyokong pelibatan ibu bapa & inisiatif sektor
swasta
 Membantu sekolah meningkatkan pencapaian dan menjalin
kerjasama erat dengan ibu bapa & komuniti
 Meningkatkan kesedaran melalui kempen pendidikan
- menjalankan kajian tahap pelibatan ibu bapa & komuniti
dalam pendidikan bagi menentukan sasaran untuk tingkatkan
pelibatan
BAB 7: STRUKTUR SISTEM – PELAN TINDAKAN
Pelancaran sarana pelibatan untuk sekolah
2013


Membangunkan sarana membantu pihak sekolah membangunkan
hubungan kerjasama dengan ibu bapa & komuniti (prospektus sekolah,
pelan pelibatan); diedarkan pada murid T1 & Ting. 1 dan juga versi atas
talian disediakan
Pelan pelibatan untuk menggalakkan PIBG & komuniti meluaskan
fokus; menerajui program pembelajaran
Penyusunan semula bantuan kewangan bagi mengukuhkan
pelibatan ibu bapa
.
Penyusunan semula program KWAMP (agihan 2X setahun)
BAB 7: STRUKTUR SISTEM – PELAN TINDAKAN
Memudahkan pemberian biasiswa daripada sektor swasta

Peluasan pemberian biasiswa kepada murid daripada keluarga yang
kurang bernasib baik bagi mengikuti pelbagai pilihan pendidikan
Meningkatkan program pengambilan sekolah angkat
• Menggalakkan lebih ramai rakan korporat berdaftar untuk program
ini.
Meningkatkan jaringan Sekolah Amanah
2015
Peluasan program dengan menambah bilangan Sekolah Amanah
kepada 20 buah
Memberi lebih autonomi dan fleksibiliti kepada pelbagai kumpulan
penaja dan jenis sekolah
Mengukuhkan hubungan antara Sekolah Amanah dengan JPN/PPD
BAB 7: STRUKTUR SISTEM – PELAN TINDAKAN
GELOMBANG 2: Memantapkan pelibatan
Memperluaskan Peranan PIBG



Menyediakan jaringan sokongan – Kumpulan
Sokongan Ibu Bapa
Meningkatkan keberkesanan pelaksanaan aktiviti &
program sekolah
Memberi kuasa untuk memberi input tentang
kurikulum supaya relevan dengan konteks setempat &
kualiti P&P.
Pelibatan komuniti yang lebih besar
 Meningkatkan kerjasama bagi menambah baik
pembelajaran murid – dalam aktiviti berpusat murid,
berpusatkan sekolah & berpusatkan komuniti
 KPM menyediakan bahan rujukan tentang amalan
terbaik tempatan & antarabangsa
BAB 7: STRUKTUR SISTEM – PELAN TINDAKAN
Penelitian terhadap Sekolah Amanah
2020
 Peluasan Sekolah Amanah sebanyak 90 buah termasuk sekolah berprestasi
rendah (Band 6 & 7), sekolah berkeperluan khas dll.
BAB 7: STRUKTUR SISTEM – PELAN TINDAKAN
GELOMBANG 3: Menggalakkan lebih banyak inovasi daripada
sektor swasta
Pewujudan sistem pembelajaran – melibatkan ibu bapa, komuniti
& sektor swasta sebagai rakan kongsi
Menjadikan Sekolah Amanah sebagai sekolah rintis untuk inovasi
2025
 Pertambahan sebanyak 500 Sekolah Amanah
 Mempertingkatkan inisiatif menguji amalan inovasi dalam P&P, diinstitusikan
dan diaplikasikan dalam seluruh sistem pendidikan
BAB 7: STRUKTUR SISTEM – PELAN TINDAKAN
Sokongan kepada sektor swasta yang memulakan program khas
untuk pendidikan
Meningkatkan
penyediaan pendidikan kepada murid (Orang Asli & Penan,
murid berkeperluan khas dan sekolah pedalaman)
Mengkaji keupayaan untuk berinovasi secara berterusan dalam
pelibatan ibu bapa, komuniti & sektor swasta
 Menggalakkan
pihak swasta memacu usaha ke arah peningkatan
keberhasilan murid

similar documents