PSUK Pahang

Report
Oleh :
Dato’ Suhaimi bin Mohd Yunus
Setiausaha Bahagian
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
17 Disember 2013
Kandungan Pembentangan :
1) Pendahuluan
- Visi, Misi dan Moto Pejabat SUK Pahang
- Jabatan / Agensi di bawah Pentadbiran SUK Pahang
- Carta Organisasi Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
2) 4 Strategi Teras Pelan Strategik Pejabat SUK Pahang
3) Amalan Terbaik Pengurusan Sumber Manusia Pejabat SUK Pahang
4) Cabaran Pengurusan Sumber Manusia Pejabat SUK Pahang
5) Cadangan Penambahbaikan Pengurusan Sumber Manusia Pejabat SUK Pahang
PENDAHULUAN
Menjadi organisasi bertaraf dunia
dalam menyampaikan
perkhidmatan menjelang 2020.
1)
Memantapkan perkhidmatan
melalui tadbir urus terbaik.
2) Memacu pembangunan ekonomi
dan sosial negeri melalui
perancangan, penyelarasan dan
pemantauan yang berkesan.
KOMITED
PROAKTIF
RESPONSIF
JABATAN / AGENSI DI BAWAH
PENTADBIRAN SUK PAHANG
27 JABATAN NEGERI
11 PIHAK BERKUASA
TEMPATAN
9 BADAN BERKANUN NEGERI
Perjawatan - 9,161 orang
Pengisian
- 8,060 orang
Kekosongan - 1,101 orang
Perjawatan - 2,674 orang
Pengisian
- 2,249 orang
Kekosongan - 425 orang
Perjawatan - 827 orang
Pengisian
- 718 orang
Kekosongan - 109 orang
JUMLAH
PERJAWATAN - 12,662
PENGISIAN – 11,027
KEKOSONGAN - 1,635
* Data Sehingga 31 Oktober 2013
CARTA ORGANISASI
BAHAGIAN
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
JUMLAH KESELURUHAN PEGAWAI DAN KAKITANGAN BPSM
59 ORANG
4 STRATEGI TERAS PELAN STRATEGIK
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN PAHANG (2013-2016)
1. Meningkatkan Keberkesanan
Tadbir Urus Organisasi
4. Memantapkan
Perancangan dan
Pembangunan
Ekonomi dan Sosial
STRATEGI
TERAS
PSPSP
2. Melahirkan
Penjawat Awam yang
Unggul
3. Meningkatkan Keberkesanan
Penggunaan ICT Dalam Pentadbiran
AMALAN TERBAIK
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN PAHANG
1. PERSIDANGAN PENGURUS-PENGURUS SUMBER
MANUSIA (HRMC)
HRMC
diadakan pada
17-19 Dis 2012
AMALAN TERBAIK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN PAHANG
2. Naziran ke Jabatan / Agensi
Peratus (%)
10
3. Task-Force KPI
PR SP
8
SKT
6
4
P.HARTA
2
0
JAB.
NEGERI
PBT
BBN
Jabatan / Agensi
DATA
PERJAWATAN
AMALAN TERBAIK
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN PAHANG
4. Pengiktirafan dan Penghargaan
4.1 Anugerah Kecemerlangan
AMALAN TERBAIK
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN PAHANG
4. Pengiktirafan dan Penghargaan
4.2 Anugerah Pekerja Terbaik Bulanan
Undian secara atas talian (http://eundi.pahang.gov.my)
AMALAN TERBAIK
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN PAHANG
5. Pembangunan dan Pemantapan Modal Insan
AMALAN TERBAIK
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN PAHANG
6. Perkongsian Data
AMALAN TERBAIK
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN PAHANG
7. Pengukuhan Integriti
AMALAN TERBAIK
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN PAHANG
8. Pembudayaan National Blue Ocean Strategy (NBOS)
AMALAN TERBAIK
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN PAHANG
9. Memperkasakan Perkhidmatan Psikologi dan
Kaunseling
50
40
30
20
10
0
47
41 kes
35 kes
kes
Tahun
2011
2012
2013
AMALAN TERBAIK
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN PAHANG
10. Perkongsian Ilmu
AMALAN TERBAIK
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN PAHANG
11. Pembudayaan Program-Program Kesedaran
dan Hari Bertemu Pelanggan
AMALAN TERBAIK
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN PAHANG
12. Pusingan Kerja (Job Rotation)
CABARAN PENGURUSAN
SUMBER MANUSIA
HUMAN
CAPITAL
KEWANGAN
INFRA
CABARAN
PENGURUSAN
SUMBER
MANUSIA
PERJAWATAN
CABARAN PENGURUSAN
SUMBER MANUSIA
INFRA
TEKNIKAL
CABARAN
PENGGUNAAN
HRMIS
INTEGRITI
DATA
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

similar documents