Hüseyin ÇELİK - Üniversite Hastaneleri Birliği

Report
6514 Sayılı
«Tam Gün» Kanunu ile
Devlet Üniversite Hastaneleri İçin
Getirilen Düzenlemeler
Hüseyin Çelik
T.C. Sağlık Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı
Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantısı
31.1.2014-Ankara Üniversitesi
Tespitler
• 6514 Sayılı «Tam Gün Kanunu» Henüz
Uygulanmadı
• 2010 Tarihinden Bugüne Yaşanan Süreçten
Herkes Mutsuz
• Yeni Kanunu Anayasa Mahkemesi Kararı
Sınırlarında Değerlendirmeliyiz
• Üniversite Hastanelerinin Gelişimi ve Geleceği
Açısından Tarihi Fırsat
Üniversitelerde Çalışan Öğretim
Elemanları Açısından-1
1) Öğretim Elemanları İçin Devamlı Statüde Çalışma Devam
Ediyor (2547/1 Fıkra)
2) Tabip, Diş Tabibi Öğretim Elemanları Kanunlarda Belirtilen
İstisnalar Dışında 657/28 Maddeye Tabi
3) Serbest Çalışan Prof. ve Doç. ların Tıp ve Diş Hekimliği
Fakültelerinde %5 Oranında Sözleşmeli Çalışma Hakkı
Getiriliyor (2547/6 Fıkra)
4) Devalı Statüde Çalışan Öğretim Elemanlarından; Hekim, Diş
Tabibi ve Tıpta Uzmanlı Mevzuatına Göre Uzman Olanlara
Mesai Sonrası, Kurumsal Sözleşme İle Özel Hastane ve Vakıf
Üni. Hst’de Çalışma Hakkı Getiriliyor (2547/7 Fıkra)
Üniversitelerde Çalışan Öğretim
Elemanları Açısından-2
• 37 Madde İle Döner Sermaye Kapsamında
Üniversite Dışında Çalışma Hakkı Devam Ediyor
• 38 Madde İle Diğer Kamu Kurumlarında Çalışma
Hakkı Devam Ediyor
• 39 Madde İle Yurtiçinde ve Yurt Dışında
Görevlendirme Devam Ediyor
• 40 Madde İle Diğer Üniversitelerde
Görevlendirme Devam Ediyor
Mesai Sonrası Çalışmada Tercih Hakkı
Devalı Statüde Çalışan Öğretim Elemanlarından;
Hekim, Diş Hekimi ve Tıpta Uzmanlık Mevzuatına
Göre Uzman Olanlara:
1. Mesai Sonrası Hoca Farkı Uygulaması İle
Üniversitesinde Çalışma Hakkı (5510/Md 73 ve
2547/58 Md)
2. Ana Bilim Dalındaki Prof. ve Doç. ların En Fazla
%50’sine, Mesai Sonrası Kurumsal Sözleşme İle
Özel Hst veya Vakıf Üni. Hst’de Çalışma Hakkı
1) Üniversitede Çalışmayı Tercih Etmesi
Durumunda
• Hoca Farkı Uygulaması Getiriliyor (5510/Md 73 ve 2547/58
Md)
• Bakanlar Kurulu Kararı İle Asgari Ücretin 2 Katına Kadar
Hoca Farkı Alınabilir Hale Geldi (2.142 TL)
– Poliklinik Muayenelerinde: SUTx2
– Diğer İşlemlerde
: SUTx1
• Döner Sermaye Payı En Az %50, En Fazla %60 Olarak
Garantilendi
• Hazine ve BAP Kesintisi Kaldırıldı
• Mesai Dışı Gelir, Mesai İçin Yapılan Performansı Geçemiyor
• Mesai İçi+Mesai Sonrası Çalışma İle
– Doç. İçin Toplam 29.000 TL Tavan Gelir İmkanı
– Prof İçin: Toplam 38.000 TL Tavan Gelir İmkanı
2) Dışarıda Çalışmayı Tercih Etmesi
Durumunda-1
• Dışarıda Çalışacak %50’nin Tespitinde Kriterler, SB ve YÖK
Tarafından Belirlenecek
• %50 Uygulamaya İlişkin Performans Kriterleri, %50
Akademik Faaliyet Kriteri Esas Alınacak
• %50 Üst Sınır Olup, Üniversiteler Daha Düşük Oranları
Belirleyebilecek
• Sadece 1 Yerde Kurumsal Sözleşmeli Çalışılabilecek
• Aylık Sözleşme Ücreti, Mesai Dışı Toplam Tavan Ek Ödeme
Brüt Tutarından Az Olamayacak (Yaklaşık: 16.000 TL ila
19.000 TL).
• Sözleşme Nedeniyle Elde Edilecek Ücretin Tavanı Yok
• Bu Gelir Döner Sermayeye Ödenecek. %50’si Öğretim
Üyesine Ödenecek
2) Dışarıda Çalışmayı Tercih Etmesi
Durumunda-2
• İdari Görevlerde Bulunamaz
• Hoca Farkı Alarak Çalışma Hakkı Yok
• Özel Hst ve Vakıf Üni. Hst, Kadrosunun %20’sinden
Fazla Hekim İle Kurumsal Sözleşme Yapamayacak
• Sözleşme Kurallarının İhlalinde 1 Yıl ve Tekerrürü
Halinde 5 Yıl Sözleşme Yapılmaması Yaptırımı Getiriliyor
• Uygulama Usul ve Esasları YÖK Onayı ile Üniversite
Yönetim Kurulları Belirleyecek
• Uygulama 3 Ay Sonra Başlayacak (18 Nisan 2014),
Kriterler 1 Ay İçinde (18 Şubat 2014) Belirlenecek
(2547/Geçici 65 Md)
Geçiş Süreci
• Dışarıda Çalışan Prof ve Doç lar En Geç 3 Ay
İçinde (18 Nisan 2014) Serbest Çalışmalarını
Sonlandırmak Zorundalar.
• Dönmeyenlerin Üni. İle İlişiği Kesilecek
(2547/Geçici 64 Md)
Üniversitelerde Çalışan Hekimler İçin
Sağlanan Diğer Kazanımlar-1
• Nöbet Ücretleri YB/Acil/112 Hizmetlerinde
%50 Fazla Ödenmesi İmkanı (657/ek 33 Md)
• Yöneticilik Görevi Bulunmayan Hekimlere 30
Saat İşyeri Hekimliği Yapma Hakkı (1219/Md
12)
• İşyeri Hekimliği İçin Az Tehlikeli İşlerde 10’dan
Az İşçi Çalıştıran İşyerlerinde Sertifika
Zorunluluğu Kaldırıldı (1219/Md 12)
Üniversitelerde Çalışan Hekimler İçin
Sağlanan Diğer Kazanımlar-2
• Afiliye EAH’de Temel Tıp Bilimlerine Ek Ödeme
Yapılması Getirilmektedir (3359/ Ek 10 Md)
• Uzmanlık Eğitimi Alan Yabancı Uyruklu Hekimlere Aylık
1000 TL Ödeme İmkanı Getirilmektedir (1219/Ek 14
Md)
• 6 Sınıf Tıp Fakültesi Öğrencilerinden Türk Vatandaşı
Olmayanlar da Ücret Ödemesinden (335 TL)
Yararlanacak (657/ Ek 29 Md)
• Devlet Hizmeti Yükümlülüğü 5. ve 6. Bölgede Bir Kez
Yapıldığında, Diğerlerinde Tekrar 5. ve 6. Bölgelere
Gitmek Zorunda Olmayacak (3359/ Ek 4 Md)
Üniversiteleri İlgilendiren Diğer
Düzenlemeler
• Yıllara Sari İhale Yapma Yetkisi, İlaç ve Tıbbi
Cihazlar İçin de Sağlanmaktadır (5018/ Md 28)
• 7 Yıla Kadar İhale Yapma Yetkisi, 2015 Yılından
2023 Yılına Kadar Uzatılmaktadır (5018/ Geçici
19 Md)
SB Bünyesinde Çalışan Sağlık Personeli
Açısından
• Tam Gün Çalışma ve Özelde Çalışma Yasağı Devam
Etmektedir (657/ Md 28)
• Mesai Sonrası, Kurumsal Sözleşme İle Özel
Hastanelerde Ya Da Vakıf Üniversite Hastanelerinde
Çalışma Hakkı, Bakanlar Kurulu Kararı İle Mümkün
(209/3 Md)
• Bu Haktan Eğitim ve Araştırma Hastaneleri İle Afiliye
EAH’de
Doç.,
Prof.,
ve
Eğitim
Görevlileri
Yararlanabilecek (209/3 Md)
• Yararlanma Koşulları Üniversite’deki Doç., ve Prof., lar
İle Aynı
Askeri Hastanelerde Çalışan Sağlık
Personeli Açısından
• Mesai Dışı Özelde Çalışma Hakkı Yok (926/Ek
27 Md)
• 3 Ay İçinde Dönmeyenler İstifa Etmiş Sayılıyor
• Sağlık Tazminatları 100 Puan Arttırılmakta
(926/ek 17 Md)
• Serbest Çalışan Prof ve Doç lar %5 Oranında
Sözleşmeli Çalışabilir (2955/Md 32)
Diğer Sağlık Meslekleri Açısından
• Lise Düzeyinde Sağlık Mesleği Eğitimine Son
Verilmektedir
– Hemşire Yrd, Ebe Yrd, Sağlık Bakım Teknisyenliği
Hariç
Sağlık Personeline Şiddet Konusunda
Cezai Düzenlemeler
• Sağlık Personeline Görevleri Sırasında veya
Görevlerinden Dolayı İşlenen Suçlar Tutuklama
Gerekçesi Sayılacak (3359/Ek Md 12)
• Özel Sağlık Kurumlarında Çalışanlar İçin De
Kamudaki Hekimlere İşlenmiş Suç Sayılacak
(3359/Ek Md 12)
Diğer Cezai Düzenlemeler
• Cezai Yaptırımlar (3359/Ek Madde 11):
– Ruhsatsız Sağlık Hizmeti Sunanlara Hapis Cezası,
– Yetkisiz Kişilere Sağlık Hizmeti Verdirenlere Hapis
Cezası,
– İzinsiz Brim Açanlara Aylık Cironun %50 İdari Para
Cezası,
– Kayıt Tutmayan ve Bildirimleri Yapmayanlara Aylık
Gelirin %1 İdari Para Cezası,
– Acil Hastaya Müdahale Kriterlerine Uymama Aylık
Gelirin %5 İdari Para Cezası,
Genel Düzenlemeler
• 1.1.2013 Tarihinden Önce Yurtdışında Mesleki
Faaliyette Bulunan Hekimlere 3 Yıl Türkiye’de Çalışmak
Koşuluyla DHY Muafiyet Sağlanmakta (3359/Geçici 9
Md)
• Yurtdışından Organ ve Doku Nakli Yetkisi SB Tarafından
Yetkilendirilen Kurumlara Verilmektedir (2238/Md 10)
• Tıbbi Ölüm Tespit Yetkisi 2 Hekim İle Yapılabilecektir
(2238/ Md 11)
• Yurtdışından Kadavra Temini Hükümleri Yeniden
Düzenlenmektedir (2238/14)
• Sünnet İşlemleri 31.12.2014 Tarihinden İtibaren
Hekimler Tarafından Yapılabilecek (1219/Md 3)
Yasal Düzenlemelerin
Üniversite Hastanelerimiz ve
Öğretim Üyelerimiz Açısından;
Vatandaşlarımıza Hizmette, Akademik Hayatta,
Mali Haklarda Yeni Kazanımlara Katkı Sağlayacağı
İnancıyla
Teşekkürlerim Sunuyorum

similar documents