Slide Syarat Baharu Pengetua / Guru Besar

Report
TAKLIMAT SYARAT BAHARU PEMILIHAN
PENGETUA & GURU BESAR
Inisiatif Piagam Pemimpin Sekolah
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
(PPPM) 2013-2025
OLEH
BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (PPPM)
Pelaksanaan transformasi dalam tiga (3)
2013-2025
Gelombang iaitu : Gelombang 1 (2013-2015) :
Mengubah sistem dengan
memberi sokongan kepada guru
dan penekanan kepada
kemahiran teras
 Gelombang 2 (2016-2020) :
Mempercepatkan peningkatan
kemajuan sistem
 Gelombang 3 (2021-2025) :
Menganjak ke arah
kecemerlangan melalui
peningkatan keluwesan operasi
ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN
ASPIRASI MURID
ANJAKAN TRANSFORMASI
ASPIRASI ANJAKAN 5
PPPM
Memastikan setiap sekolah tanpa mengira lokasi dan
tahap prestasi, mempunyai PGB yang berkualiti
tinggi untuk menyediakan kepimpinan pendidikan
dan memacu prestasi sekolah secara menyeluruh.
Mesyuarat LKPPP Bil. 6/2013
yang dipengerusikan oleh
YBhg. Tan Sri KSN pada 08
Oktober 2013
Meluluskan syarat baharu pemilihan PGB
berasaskan kompetensi supaya dapat
memperkukuhkan proses perancangan
penggantian PGB
UNJURAN PGB YANG AKAN BERSARA
2014-2025
1400
1200
1000
1194
1099
1082
950
849
800
663
600
549
429
400
412
275
268
187
200
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bilangan Pemimpin Bersara
UNJURAN PEMIMPIN SEKOLAH YANG AKAN
BERSARA WAJIB (2013-2017)
1194
1099
1082
950
908
827
820
736
718
553
286
279
255
232
2014
908
286
1194
2015
820
279
1099
2016
827
255
1082
2017
718
232
950
183
GURU BESAR
PENGETUA
JUMLAH
2013
553
183
736
SYARAT UMUM PGB
SYARAT SEDIA ADA GURU
BESAR
SYARAT SEDIA ADA PENGETUA




Mencapai tahap prestasi yang
ditetapkan iaitu sekurangkurangnya 80% berdasarkan
wajaran LNPT tiga (3) tahun
terakhir
Bebas
daripada
tatatertib

Disahkan dalam perkhidmatan
(ke Gred DGA32 sahaja)

Mencapai tahap prestasi yang
ditetapkan
berdasarkan
wajaran LNPT tiga (3) tahun
terakhir :
(a) ke Gred DGA32 : 80%
(b) ke Gred DGA34 : 90%
tindakan
Telah mengisytiharkan harta
Lulus
tapisan
keutuhan
Suruhanjaya
Pencegahan
Rasuah Malaysia (SPRM)
tindakan
SYARAT BAHARU PENGETUA
DAN GURU BESAR
 Mencapai tahap prestasi yang
ditetapkan
iaitu
sekurangkurangnya 85% berdasarkan
wajaran LNPT tiga (3) tahun
terakhir
Tahun 1
20%
Tahun 2
35%
Tahun 3
45%

Bebas
daripada
tatatertib

Telah mengisytiharkan harta
 Telah mengisytiharkan harta
 Bebas
daripada
tatatertib
tindakan

Bebas
daripada
Senarai
Peminjam
Tegar
Institusi
Pinjaman Pendidikan

Lulus
tapisan
keutuhan
Suruhanjaya
Pencegahan
Rasuah Malaysia (SPRM)
 Lulus
tapisan
keutuhan
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah
Malaysia (SPRM)

Diperakukan
Jabatan

Bebas
daripada
Senarai
Peminjam
Tegar
Institusi
Pinjaman Pendidikan
 Bebas daripada Senarai Peminjam
Tegar
Institusi
Pinjaman
Pendidikan

Diperakukan
Jabatan
oleh
Ketua
oleh
Ketua
 Diperakukan oleh Ketua Jabatan
SYARAT KHUSUS PGB
SYARAT SEDIA ADA
PENGETUA

Telah dinaikkan pangkat ke Gred
DG48

Mempunyai
pengkhususan
di peringkat
Ijazah Sarjana
Muda dalam bidang-bidang
berikut :
SYARAT SEDIA ADA GURU BESAR
 Berkhidmat sekurang-kurangnya lima (5) tahun di atas
Gred DGA29 atau telah dinaikkan pangkat ke Gred
DGA32 / DGA34
 Mempunyai pengkhususan dalam bidang tertentu :
( a ) Bidang Umum (BU) - Sekolah Kebangsaan
( b ) Bidang Cina (BC) –SJK(C)
( c ) Bidang Tamil (BT)–SJK(T)
(a) Bidang Umum (BU)
(b) Bidang Teknikal (BTek)
(c ) Bidang Pendidikan Islam
(BPI)
 Markah penilaian mengikut komponen yang ditetapkan
seperti berikut :(a) LNPT – 80% berdasarkan LNPT tiga (3) tahun
terakhir
(b) Markah penilaian calon – 20% mengikut kriteria di
bawah :
• Pengalaman dan tempoh memegang jawatan
pentadbiran sebagai Guru Besar / Penyelia /
Penolong Kanan (4%)
• Sijil Kursus Kepengetuaan (2%)
• Kelayakan akademik tambahan (2%)
• Tahap kemahiran ICT (2%)
• Tempoh berkhidmat di kawasan pedalaman
(2%)
• Sumbangan profesional dan anugerah yang
diterima (8%)
SYARAT BAHARU PENGETUA
DAN GURU BESAR
 Telah dinaikkan pangkat ke :
(a) Gred DG48 (PPPS);
(b) Gred DGA32 atau
(c) sekurang-kurangnya 5 tahun di
Gred DGA29
• Mempunyai pengkhususan dalam
tertentu:
(a) Pengetua : BU/BTek/BPI
(b) Guru Besar : BU/BC/BT
bidang
• Lulus Program Kelayakan Profesional
Kepimpinan Pendidikan
Kebangsaan
(NPQEL) atau Program Kelayakan Profesional
Kepengetuaan Kebangsaan (NPQH)
• Mempunyai
pengalaman
berkhidmat
sekurang-kurangnya tiga (3) tahun sebagai
Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Bidang /
Penolong
Kanan
/
jawatan-jawatan
pentadbiran di PPD/ JPN/ Bahagian / IAB /
IPG / KM
• Mempunyai sekurang-kurangnya tiga (3)
tahun tempoh perkhidmatan sebelum bersara
(tertakluk kepada tarikh kekosongan)
• Melepasi tahap kesihatan yang memuaskan
(Perenggan 9, Pekeliling Perkhidmatan
Bilangan 1 Tahun 2013)
NATIONAL PROFESSIONAL QUALIFICATION FOR
EDUCATIONAL LEADERS (NPQEL)
Salah satu daripada
inisiatif latihan dalam
perkhidmatan bagi
bidang kepimpinan
dan pengurusan di
bawah Institut
Aminuddin Baki (IAB)
2007
1999
2012
2011
Program NPQEL menjadi pra syarat
kepada pelantikan Pengetua dan Guru
Besar dalam Laporan Awal PPPM (2013
– 2025) yang dilancarkan pada 11 Sept
2012 oleh Perdana Menteri
Pada 17 Mac 2011 Mod Baru program
NPQEL
e-Learning dan mendapat
kelulusan JPA
Program NPQH diberi nilai taraf PTK dan bertukar
nama kepada Program National Professional
Qualification for Educational Leaders (NPQEL).
Dikenali sebagai Program Kelayakan Profesional Kepengetuaan Kebangsaan
(National Professional Qualification for Headship [NPQH]). Dilancarkan oleh
Y.B. Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Menteri Pelajaran pada 1
Jun 1999.
12
Sekolah
PPD/JPN/
BHG
Agensi/
Jabatan
• Guru Kanan Mata
Pelajaran
• Penolong Kanan
• Penolong Pengarah
Penolong Pegawai
Pendidikan Daerah
Ketua Unit
Ketua Penolong Pengarah
Ketua Sektor
Penyelia/Pengelola
• Pegawai
Pinjaman/Pertukaran
Sementara
CONTOH
JAWATANJAWATAN
PENTADBIRAN
MEMPUNYAI BAKI PERKHIDMATAN TIGA (3)
TAHUN SEBELUM BERSARA
CONTOH
Iklan urusan pemangkuan 2014 bagi kekosongan mulai Julai-Disember 2014
BIL
NAMA
LAYAK
TIDAK
LAYAK
Calon 1
Encik Abu bin Ismail
Tarikh bersara : 31.12.2017
√
Calon 2
Encik Ismail bin Ramli
Tarikh bersara : 01.07.2017
√
Calon 3
Puan Ramlah binti Ali
Tarikh bersara : 30.06.2017
X
Calon 4
Puan Latifah binti Omar
Tarikh bersara : 31.12.2016
X
LAPORAN PEMERIKSAAN KESIHATAN
Bagi pegawai yang SEDANG BERKHIDMAT
yang dikehendaki untuk menjalani semula
pemeriksaan kesihatan atau mengemukakan
maklumat kesihatan yang telah disahkan oleh
pengamal perubatan berdaftar kepada Ketua
Jabatan, pegawai hendaklah menggunakan
borang pemeriksaan perubatan seperti di
Lampiran B
-Perenggan 9, Pekeliling Perkhidmatan
Bil.1/2013
PROSES PEMILIHAN DAN PENEMPATAN PGB
National Professional
Qualification for
Educational Leaders
NPQEL
ePangkat
• Lulus NPQEL/NPQH
• Pengesanan kekosongan jawatan menerusi Modul Penggantian
Pemimpin Sekolah (MPPS) dalam ePangkat
• Permohonan jawatan menerusi ePangkat
• Proses pemilihan bakal calon Pengetua / Guru Besar (JPN) melalui
temuduga / pentaksiran
Lembaga Kenaikan
Pangkat
• Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pelajaran (BPSM/JPA)
• Arahan pemangkuan dan penempatan (BPSM/JPN)
Program Residency
dan Immersion (PRIme)
• Mengikuti Program Residency 1 bulan sebelum menjalankan
tugas sebagai Pengetua / Guru Besar
• Memangku tugas Pengetua / Guru Besar selama 1 tahun (PPPS)
/ 6 bulan (PPPLD)
• Melaksanakan Program Immersion bersama Principal Coach
selama 7 hari (42 jam) dalam tempoh 6 bulan pertama
Pengetua / Guru Besar
• Melaksanakan tugas sebagai Pengetua / Guru Besar
• Tindak susul oleh IAB
Program Residency dan Immersion
(PRIme) merupakan program transisi bakal Pengetua/Guru
Besar (PGB) dalam menyedia dan memantapkan pelbagai
kompetensi kepimpinan dan pengurusan yang diperlukan sejajar
dengan peranan mereka sebagai pemimpin sekolah
MODUL PENGGANTIAN PEMIMPIN
SEKOLAH (MPPS)
ALIRAN PROSES MPPS
BPSM
BPSM
JPN / BHGN
Selesai
CALON
PGB
BPSM
JPN / BHGN
CALON
BPSM/JPN/ BHGN
JPN / BHGN
IAB
CARTA ALIRAN PROSES
PERMOHONAN PEMANGKUAN
PENGETUA/GURU BESAR
PELAN PELAKSANAAN SYARAT
BAHARU PGB
MANUAL PENGGUNA MPPS
TARIKHTARIKH
PENTING
Tarikh tutup
peringkat
pemohon
pada
15/12/2013
Tarikh tutup
peringkat
Ketua Jabatan
pada
01/01/2014
Tarikh tutup
peringkat
JPN/Bahagian
pada
16/02/2014
SEKIAN
TERIMA KASIH

similar documents