Slide 1 - Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia

Report
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga
dan Masyarakat
SEMINAR AKSESIBILITI OKU KEPADA BANGUNAN DAN KEMUDAHAN
AWAM – “PBT PRIHATIN, OKU INKLUSIF”
(24 – 25 November 2011)
Hotel Berjaya Times Square
‘Aplikasi Perundangan Dalam Mewujudkan
Persekitaran Bebas Halangan’
ZALIHA BINTI OMAR
Penasihat Kebajikan/Pembangunan Masyarakat
Kepada YBM Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
M.B.B.S (Mal), FRCP (Glasg), DMR (RCP, Lond
FAFRM (RACP)(Hon), Grad, Cert Med. Acu (Monash), CME USA)
Artikel 30: TMK (ICT)
Artikel 33:
Habilitasi &
Rehabilitasi
Artikel 35:
Kesihatan
Ratifikasi: 19 Julai 2010
Hak saksama
akses kepada
alambina
Artikel 24: Pendidikan
AAC
Artikel 28: Pendidikan
Undangundang
Malaysia 685
AKTA OKU
2008
Artikel 29:
Pekerjaan
UNCRPD
ITU
DASAR
KPWKM
BERKAITAN
ALAMBINA
INKLUSIF
Dasar OKU
16 Nov
2007
Kesaksamaan hak &
peluang penyertaan penuh
dalam masyarakat
Artikel 26: Kemudahan,
Ameniti, Perkhidmatan,
& Bangunan
Proklamasi ‘Agenda for
Action’’ - 1994
UNESCAP
Biwako Millennium
Framework of
Action
BMF Target : 2012
OKU dapat akses
kepada alambina
BMF Target 7:
2010: Sekurangkurangnya 75% kanakkanak dan remaja kurang
upaya tamat pendidikan
sekolah rendah
Disediakan oleh Dato' Dr. Zaliha Omar, Penasihat Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat kepada YB Menteri KPWKM
SIRIM, CIDB, EPU DAN MS1183, 1184 & MS1331
*Evolusi rekabentuk sejagat 1984 Undang undang Kechil Banguan seragam. SIRIM
proaktif - perbincangan berkala sehingga ujudnya SIRIM Code of Practice Kod
MS1183, MS1184 dan MS 1331
penglibatan :  OKU
 para profesyenal berkaitan rawatan dan pengurusan OKU
(seperti Pakar Perubatan pemulihan dan Jurupulih Perubatan
cara Kerja )
 para profesional bangunan seperti Arkitek, Jurutera
akademik terutama dari Universiti Malaya dan Universiti
Islam Antarabangsa Malaysia
**Inisiatif SIRIM terus maju dengan kajian semula MS terkini
*** Bagi memastikan kaedah terbaik untuk memenuhi keperluan dan kemudahan
asas OKU di dalam projek-projek bangunan Kerajaan : Elemen-elemen kritikal
keperluan OKU dalam bangunan telah diserapkan kedalam garis panduan dan
peraturan bagi perancangan bangunan oleh jawatankuasa standard dan kos unit
perancang ekonomi, jabatan perdana menteri edisi tahun 2008 bab 7: kemudahan
orang kurang upaya 275
3
DEKAD OKU 1993-2002 & 2003-2012, BMF, UNESCAP DAN
UNCRDP
 Malaysia ahli United Nation Economic and Social Commission Of Asia Pacific (UNESCAP)
 Proklamasi Dekad OKU 1993 – 2002, 2003 – 2012
 bertanggungjawab melaksanakan perkara perkara yang tertera dalam BIWAKO MILLENNIUM
FRAMEWORK FOR ACTION TOWARDS AN INCLUSIVE, BARRIER-FREE AND RIGHTS-BASED
SOCIETY FOR PERSONS WITH DISABILITIES IN ASIA AND THE PACIFIC, October 2002.
 Persidangan Berkala UNESCAP
 sejak peringkat awal Malaysia
 perwakilan : kerajaan ( Kementerian Kebajikan Masyarakat )
badan bukan kerajaan termasuk Majlis Pemulihan Malaysia, Persatuan
Arkitek Malaysia dan lain lain.
 TARGETS AND ACTION IN THE PRIORITY AREAS E Access to built environments and public transport,
UNESCAP menyarankan
 promosi, memperteguhkan polisi, melaksanakan serta menambahbaik kualiti
kebolehaksesan alam sekitar yang disempurnakan pada tahun 2012.
 Ratifikasi Konvesyen Hak Asasi OKU Bangsa Bangsa Bersatu (UNCRDP)
 memperkukohkan pendirian Malaysia untuk memastikan keperluan kebolehaksesan OKU ke
alam sekitar
 lain lain keperluan hidup di ambilkira dalam perkembangan pembangunan negara termasuk
Program Transformasi Kerajaan (GTP)Program Transformasi Ekonomi (ETP).
4
DASAR SOSIAL NEGARA DAN AKTA OKU 2008
 KPWKM 19 Ogos 2003 :
 menetapkan bahawa keperluan asas individu, keluarga dan masyarakat hendaklah dipenuhi
melalui beberapa asas termasuk persekitaran fizikal yang sihat, bersih, selamat dan mesra
insan.
 Selaras dengan dasar ini, OKU mempunyai hak yang sama dan tidak boleh dinafikan
daripada menikmati kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh Kerajaan
 dalam menjalankan tugas harian
 menimba ilmu
 bergerak ke mana sahaja
 kemudahan-kemudahan lain yang dinikmati oleh rakyat biasa di negara ini.
 Wajar kita bersama laksanakan selaras dengan salah satu strategi BMF ia itu Promoting
disability-inclusive development, reinforce a rights-based approach to disability issues dan
Promote an enabling environment and strengthen effective mechanisms for policy.
 Langkah positif KPWM serta agensi berkaitan ia itu Jabatan Kebajikan Masyarakat : AKTA OKU
2008
 hasil kerjasama yang amat rapat serta kongsi bijak bersama semua stakeholder termasuk,
warga OKU, badan bukan kerajaan berkaitan, para akademik dan keluarga OKU. Bab I
Kebolehaksesan - Akses kepada kemudahan, ameniti, perkhidmatan dan bangunan
 Semua kehendak dan keperluan mereka diambil kira dan dirancang pada peringkat awal reka
5
bentuk lagi.
MAJLIS KEBANGSAAN BAGI ORANG KURANG UPAYA
 Bagi maksud Akta OKU 2008, Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya telah ditubuhkan.
 Pengerusi : YB Menteri KPWKM
 KetTimbalan Pengerusi : Ketua Setiausaha Kementerian KPWKM
 Ahli ahli terdiri dari
Peguam Negara Malaysia, atau wakilnya
 Ketua ketua Setiausaha Kementerian kewangan, pengangkutan, sumber manusia, Pendidikan
 Ketua Pengarah Kesihatan
 Pengerusi Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan
 tidak lebih daripada sepuluh orang yang mempunyai pengalaman, pengetahuan dan kepakaran
yang sesuai dalam permasalahan dan isu yang berhubungan dengan orang kurang upaya yang
dilantik oleh Menteri.
 Kini keahlian Majlis Kebangsaan OKU termasuk OKU dari kategori Masaalah penglihatan,
pendengaran, pembelajaran, fizikal dan pelbagai, berjumlah 7 orang

3 orang yang mempunyai pengalaman dan kepakaran bidang ini.
 Antara lain Fungsi Majlis adalah
 menyelia pelaksanaan dasar negara dan pelan tindakan negara berhubungan OKU
 untuk membuat syor kepada Kerajaan mengenai semua aspek OKU termasuk
berhubungan sokongan, penjagaan, perlindungan, rehabilitasi, pembangunan dan kesejahteraan
OKU
6

JAWATANKUASA REKABENTUK SEJAGAT MAJLIS
KEBANGSAAN BAGI OKU
 Salah satu jawatankuasa utama yang telah dibentuk dibawah Majlis Kebangsaan OKU adalah




Jawatankuasa Rekabentuk Sejagat .
Ahli ahli tetap terdiri dari 3 orang ahli Majlis tersebut iaitu seorang arkitek, seorang fasilitator
audit akses dan seorang pakar perubatan pemulihan.
Ahli yang jemputan termasuk semua ahli majlis yang semua kategori OKU, arkitek dari Dewan
Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL), Universiti Islam Antarabangsa, Persatuan Arkitek Malaysia,
Lembaga Arkitek Malaysia serta Jurutera Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
(KPKT), Jabatan Kerja Raya dan Lembaga Jurutera Malaysia.
Aktiviti 2009 - 2011:
 JKT Bangunan baru KPWKM Putrajaya
 Program kongsi bijak: OKU, EPU, PAM, LAM,LJM, JKR, KPKT, KemPengangkutan & KTMB
(SOP), Air Asia, UNDP dll.
 Audit Akses
 Bengkel persediaan Kertas Cadangan Konsultan Akses dan Auditor Akses di Malaysia
 Persediaan Manual Fasilitator Rekabentuk Sejagat
Kehendak dan keperluan mereka diambil kira dan dirancang pada peringkat awal reka bentuk
lagi.
 Beberapa garis panduan sedia ada yang perlu dirujuk semasa mereka bentuk projek7
projek bangunan Kerajaan termasuklah:
BENGKEL PERSEDIAAN KERTAS CADANGAN KONSULTAN
AKSES DAN AUDITOR AKSES DI MALAYSIA
FAKTOR KEPELBAGAIAN OKU
Disediakan oleh Dato' Dr. Zaliha Omar, Penasihat Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat kepada YB Menteri KPWKM
www.mind.org.my
CK
SDN
BHD
www.mind.org.my
CK INKLUSIF
AAC
untuk
L
I
T
E
R
A
S
I
STANDARD OPERATING PROCEDURE
SERVICES PROVISION
Customer service assistance and
counter services
Sensory information
Braille and large print guides
Induction loops
Manual wheelchair availability and
portable ramp
Assistance dog welcome
Access guide
Training for staff (DET)
ACCESS FEATURES
Parking
Approach & Entry
Entrance
W.C.
Emergency Exits
Ramps
Stairs
Lifts
Door widths
Wayfinding / signages
Other features
ACCESS STATEMENT AND IMPLEMENTATION
MECHANISM
 Access Statement to be part of implementing mechanism in
the Development Process – implication of cabinet decision
Minister to report
 How to have enforcing stakeholders in Construction Industry
of Universal Design
DEVELOPMENT CONTROL PROCESS
Reactive Process
Client’s
Brief
Design
Process
Planning
Control
Design Process
Proactive
Process
Building
Control
Proactive
Process
Construction
Universal
Design
(1) DEVELOPMENT PROCESS, POLICIES, FUNCTION OF
PROFESSIONALS AND LOCAL AUTHORITIES
Planner
Architect
Engineer
(A)
(B)
(C)
Planning
x
x
x
Building Plan
Construction
(D)
Delivery
(CCC)
x
x
x
x
x
x
x
x
Local Authority
Contractor
Supervisor
Policy
x
x
Act 172;
Guideline A
UBBL
Guideline B
UBBL
Guideline C
Figure 1: Draft of enforcing stakeholders in Construction Industry of Universal
Design (Fong Tian Yong, KPKT)
1. Planning Plan : Statement on the plan
2. Building Plan : Statement on the plan
3. Construction: Form G
4. Delivery: Endorsement
ACCESSIBLE PRODUCTS
 Need to have standards for Accessible Products such as
ITU ICT
 MICC not in OKU council, but need to be address
 EPU already in the know as Singapore ITU forum on
inclusive ICT
 Need to also survey Accessible Products and Technology
in Malaysia
UNIVERSITY COURSE CURRICULUM
 University Course curriculum : Cabinet memo
to MOHE
 Kurikulum Kursus Ijazah Pertama & Kedua
Seni Bina untuk semua IPTA & IPTS.
OKU INKLUSIF
Pelan
Strategik
Penambahbaikan
REKABENTUK
SEJAGAT
Implementasi
Pemantauan
SUSULAN UNTUK PBT YANG PRIHATIN



Disediakan oleh Dato' Dr. Zaliha Omar, Penasihat Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat kepada YB Menteri KPWKM
TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIPAN TIAP-TIAP KEMENTERIAN,
AGENSI, BADAN ATAU PERTUBUHAN KERAJAAN BERKENAAN
BERKAITAN AKTA OKU 2008
Pihak berkuasa tempatan sebagai badan kerajaan bertanggungjawab seperti
berikut:
(a) untuk bekerjasama dengan dan membantu Majlis dalam pelaksanaan
fungsi Majlis di bawah Akta ini;
(b) untuk memberi pertimbangan wajar kepada dasar negara dan pelan
tindakan negara yang berhubungan dengan orang kurang upaya
(c) untuk mengambil langkah atau menjalankan tindakan yang dikehendaki
supaya diambil olehnya mengikut apa apa bentuk atau cara sebagaimana
yang diperuntukkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain
atau selainnya yang berhubungan dengan orang kurang upaya
21
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga
dan Masyarakat
PBT Prihatin, OKU Inklusif

similar documents