Pengurusan Program 3..

Report
STRATEGI DAN PELAKSANAAN
PROGRAM PENGURUSAN SISA PEPEJAL MAMPAN
(3R- REDUCE, REUSE, RECYCLE)
PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM
Datuk Ab Rahim Bin Md Noor
Ketua Pegawai Eksekutif
Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam
PELAN STRATEGIK
PPSPPA
2014 - 2020
Terdapat tujuh (7) teras strategik :
Transformasi minda masyarakat supaya bertanggungjawab terhadap kebersihan
persekitaran
Melaksanakan pengurusan sisa pepejal secara mampan
(3R – Reduce, Reuse, Recycle)
Memperkasakan pengunaan teknologi, kemudahan dan fasiliti sisa pepejal yang cekap
dan berkesan
Memperkasakan tindakan penguatkuasaan dalam kawal selia
Sumber kewangan yang mampan
Mempergiatkan penyelidikan dan pembangunan
Meningkatkan imej korporat dan memperkasakan sistem penyampaian organisasi
STRATEGI DAN PELAKSANAAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL MAMPAN
(3R- REDUCE, REUSE, RECYCLE)
(TERAS STRATEGIK 2, PELAN STRATEGIK PPSPPA)
STRATEGI 1
• Memperkasakan pengurusan sisa pepejal yang mampan
STRATEGI 2
• Mendidik dan mentransformasikan minda masyarakat supaya prihatin kepada alam sekitar
dan melaksanakan pengurusan sisa pepejal yang mampan
STRATEGI 3
• Menerapkan penghayatan masyarakat supaya menghargai sisa sebagai satu sumber
ekonomi
STRATEGI 4
• Memperkasakan aktiviti 3R dengan berkesan (Reduce, Reuse, Recycle)
STRATEGI 5
• Memperkasakan kerjasama strategik dengan pihak-pihak berkepentingan dalam dan luar
negara berkaitan pengurusan sisa pepejal yang mampan (merangkumi rekabentuk
produk, pembungkusan, kutipan barangan kitar semula, penyelidikan, aktiviti kitar
semula, pengkongsian sumber, kepakaran dan maklumat
STRATEGI 6
• Mewujudkan pembangunan mekanisme institusi
STRATEGI 7
• Mengadakan fasiliti pengasingan sisa pepejal yang cekap, mesra alam dan kos berpatutan
PROGRAM PPSPPA YANG BERIMPAK TINGGI
Pertandingan Kitar Semula
Sekolah- Sekolah Peringkat
Kebangsaan
(13 Feb 2014)
586 Penyertaan hingga Jun 2014
Program Larian Kitar Semula setiap
tahun
(2011, 2012, 2013)
2012 (MBR)
Majlis Pelancaran Kelab Kitar Semula
Di Sekolah-sekolah Di Seluruh Negeri
(614 Kelab Kitar Semula hingga Jun
2014)
Majlis Pelancaran Program Anti Litter
Di Setiap Negeri
(9 Majlis)
Majlis Menandatanagi MOU bersama
Agensi Dalam Negara
(IPTA - 2, Hotel - 4, Agensi- (JKJR dan
MIGHT-METEOR)
Majlis Menandatanagi MOU bersama
Agensi Luar Negara
(Korea)
Program Public Engagement
Pameran (355)
Ceramah (326)
Program Value Food No Waste
Bersama Pihak Hotel
( Reduce)
(4 Hotel)
Program menggalakkan Outlet Second
Chance (Carboot, Jualan Bundle)
(Reuse)
(4 Lokasi)
Program Perawatan Sisa ,
Pengkomposan
(Recycle)
(37 Penyertaan)
PELAKSANAAN & PENCAPAIAN
STRATEGI 1
Memperkasakan pengurusan sisa pepejal yang mampan
Tahun
Sasaran
Bil
Tindakan
1.
Menyediakan Pelan Tindakan Pengurusan Sisa Pepejal Yang
komprehensif, Bersepadu dan Mampan 2014 – 2020
STRATEGI 2
2014
Status (Sehingga Mei 2014)
Deraf akhir telah disediakan
(30 Julai 2014)
Mendidik dan mentransformasikan minda masyarakat supaya prihatin kepada
alam sekitar dan melaksanakan pengurusan sisa pepejal yang mampan
Bil
Tindakan
Tahun
Sasaran
Status (Sehingga Mei 2014)
1.
Meningkatkan kesedaran masyarakat tentang keperihatinan
alam sekitar dalam pengurusan sisa pepejal yang mampan
melalui kempen dan promosi
2014-2020
Mengadakan kempen & promosi secara
berterusan
2.
Menyediakan
bahan-bahan
pendidikan
dokumentari dan rancangan khas TV
dalam
bentuk
2015 – 2020
Penyediaan maklumat dan
bahan berbentuk pendidikan
bahan-
PELAKSANAAN & PENCAPAIAN
STRATEGI 2
Bil
3.
4.
5.
Mendidik dan mentransformasikan minda masyarakat supaya prihatin kepada
alam sekitar dan melaksanakan pengurusan sisa pepejal yang mampan
Tindakan
Mewujudkan modul latihan Kelab Kitar Semula
Menyemak dan memantapkan subjek pendidikan berkaitan
pengurusan sisa pepejal yang mampan
Melaksanakan pelbagai aktiviti 3R dan alam sekitar peringkat
komuniti
Tahun
Sasaran
Status (Sehingga Mei 2014)
2014
Kementerian Pendidikan Malaysia telah
memberi
kelulusan
untuk
menggunapakai Modul Latihan Kelab
Kitar Semula di seluruh sekolah di
Malaysia
2015
Perancangan kerjasama dengan pihak
MIGHT,
UMP
dan
UiTM
bagi
mewujudkan Pusat Kecemerlangan
Pengurusan Sisa Pepejal Negara
2014-2020
Perancangan pelbagai aktiviti 3R dan
alam sekitar
6.
Menggalakkan Badan Bukan Kerajaan (NGO) sebagai penggerak
dalam aspek transformasi minda
2014-2020
Perbincangan dengan Badan Bukan
Kerajaan (NGO) berkaitan
7.
Mewujudkan kesukarelawan di kalangan mahasiswa/i
/IPTA/IPTS
2015-2020
Perbincangan dengan IPTA/IPTS yang
berkaitan
PELAKSANAAN & PENCAPAIAN
STRATEGI 3
Bil
1.
Menerapkan penghayatan masyarakat supaya menghargai sisa
sebagai satu sumber ekonomi
Tindakan
Menjalankan kajian nilai sisa sebagai satu sumber ekonomi
Tahun
Sasaran
Status (Sehingga Mei 2014)
2015 - 2016
Telah mengadakan kerjasama strategik
dengan luar negara seperti UK, Korea
dan Jepun
Mengadakan kempen melalui media di
setiap negeri secara berterusan serta
menyediakan
dan
mengedarkan
phamplet dan risalah
2.
Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan sisa sebagai satu
sumber
2014 – 2020
3.
Melaksanakan projek perintis pengurusan sisa sebagai satu
sumber ( biomass, biodiesel dan pengkomposan)
2017
Kajian sedang dijalankan
PELAKSANAAN & PENCAPAIAN
STRATEGI 4
Memperkasakan aktiviti 3R dengan berkesan (Reduce)
Bil
Tindakan
1.
Mendidik pengguna/masyarakat bagi melaksanakan pengurangan sisa
semasa dan selepas penggunaan produk
2.
Menjalankan kajian keberkesanan green purchasing di
kerajaan
3.
Mendidik peniaga bagi melaksanakan pengurangan sisa semasa dan
selepas penggunaan produk
4.
Mendidik pihak industri bagi melaksanakan pengurangan sisa semasa
dan selepas penggunaan produk
5.
Melaksanakan program pengurangan sisa makanan
Tahun Sasaran
agensi-agensi
Status (Sehingga Mei 2014)
di
2014 – 2020
Mengadakan kempen
secara berterusan
agensi
2015
Perbincangan dengan
(JPSPN & JAS)
2015 – 2020
Mengadakan kempen
secara berterusan
di
setiap
negeri
2014 – 2020
Mengadakan kempen
secara berterusan
di
setiap
negeri
2014 – 2020
setiap
negeri
berkaitan
Telah menandatangani MoU dengan pihak
perhotelan dengan kempen “Value Food,
No Waste”. Senarai hotel adalah seperti
berikut :
1. Hotel Putra Palace, Perlis
2. Hotel Seri Malaysia, Perlis
3. TH Hotel, Kedah
4. Hotel Holiday Villa, Kedah
LAMPIRAN 1
PELAKSANAAN & PENCAPAIAN
STRATEGI 4
Bil
Memperkasakan aktiviti 3R dengan berkesan (Reuse)
Tindakan
Tahun
Sasaran
Status (Sehingga Mei 2014)
2014 – 2020
Mengadakan kempen di setiap negeri
secara berterusan
1.
Mendidik masyarakat bagi melaksanakan Reuse
2.
Menyediakan filem dokumentari berkaitan konsep Reuse
3.
Mempromosikan aktiviti guna semula yang terdapat di dalam
portal 3R For Life
2014 – 2020
Promosi secara berterusan
4.
Menggalakkan industri pemuliharaan dan pemulihan semula
peralatan rumah, kilang dan institusi supaya dapat diguna
semula
2015 - 2020
Mengadakan kempen di setiap negeri
secara berterusan
5.
Menggalakkan
bundle)
2014 – 2020
Telah menjalankan Car Boot Sale dan
Jualan Bundle di setiap negeri
6.
Menggalakkan industri yang mengeluarkan produk dari bahanbahan yang diguna semula
2015-2020
7.
Menggalakkan inisiatif menambah nilai bahan-bahan buangan
menjadi sesuatu yang bernilai seni seperti kraftangan, hiasan,
arca, muzik, lukisan, fesyen pakaian dan hasil seni yang lain
2015
outlet second chance (Car boot sale, Jualan
2015
Pengumpulan input yang berkaitan
Perbincangan
berkaitan
dengan
industri
yang
PELAKSANAAN & PENCAPAIAN
STRATEGI 4
Bil
1.
Memperkasakan aktiviti 3R dengan berkesan (Recycle)
Tindakan
Menjalankan aktiviti kitar semula melibatkan pelbagai
kumpulan sasaran Bank Kitar Semula
(Kolaborasi dengan agensi lain)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Sekolah
Prasekolah dan tabika
Pejabat kerajaan
Pusat komersial
Komuniti
Institut Pengajian Tinggi
Industri
Badan Bukan Kerajaan (NGO)
Tahun
Sasaran
2014 – 2020
Status (Sehingga Mei 2014)
Jumlah kutipan barangan kitar semula
meningkat daripada tahun 2010
sehingga tahun 2014
Jumlah keseluruhan
(Tahun 2010-Mei 2014):
2,694,868.04kg
Jumlah
penyertaan
meningkat
daripada tahun 2010 sehingga 2014
Jumlah Keseluruhan
(Tahun 2010– Mei 2014):
1521 penyertaan.
LAMPIRAN 2
PELAKSANAAN & PENCAPAIAN
STRATEGI 4
Bil
2.
Memperkasakan aktiviti 3R dengan berkesan (Recycle)
Tindakan
Tahun
Sasaran
Status (Sehingga Mei 2014)
Menjalankan program perawatan sisa organik (Pengkomposan)
a. Kajian Pelaksanaan Projek Pengkomposan di hotel-hotel
Bukit Fraser
2014
b. Pelaksanaan Projek Pengkomposan Pulau Peranginan
(Pulau
Tuba,
Langkawi,
Pulau
Tioman
&
Pulau
Perhentian)
2015-2017
c. Program Pengkomposan di Penjara/ Rumah Orang Tua
2014-2020
d. Program Pengkomposan di Sekolah Berasrama Penuh
2014-2020
e. Program Pengkomposan di Kilang
2014-2020
f. Program Pengkomposan di Medan Selera
2014-2020
g. Mewujudkan Tenaga Pakar dalam bidang pengkomposan
2014-2020
Kajian sedang dijalankan
Kajian pelaksanaan
dijalankan
projek
sedang
Jumlah penyertaan meningkat setiap
tahun bermula tahun 2012 sehingga
2014
Jumlah Keseluruhan (Tahun 2012– Mei
2014):
37 penyertaan.
PELAKSANAAN & PENCAPAIAN
STRATEGI 4
Memperkasakan aktiviti 3R dengan berkesan (Recycle)
Bil
Tindakan
3.
Menyediakan data dan maklumat pengusaha dan fasiliti kitar
semula:
a. Mewujudkan Bank Data Maklumat players kitar semula
b. Bank Data Fasiliti
Tahun
Sasaran
2015
4.
Mewujudkan anugerah sebagai insentif kepada sekolah terbaik
dalam melaksanakan aktiviti 3R
2014
5.
Mewujudkan kriteria aktiviti 3R yang dilaksanakan oleh PBT di
dalam Sistem Star Rating oleh KPKT
2015
6.
Melaksanakan kerjasama strategik bersama Pihak Berkuasa
Tempatan (PBT)
2015-2020
Status (Sehingga Mei 2014)
Pengemaskinian data dan maklumat
pengusaha dan fasiliti kitar semula
Pemberian Anugerah Pertandingan
Kitar Semula Sekolah-sekolah Peringkat
Kebangsaan akan diadakan pada 1
November 2014
Telah
mengadakan
perbincangan
dengan PBT untuk dilaksanakan
PELAKSANAAN & PENCAPAIAN
STRATEGI 5
Memperkasakan kerjasama strategik dengan pihak-pihak berkepentingan dalam dan luar
negara berkaitan pengurusan sisa pepejal yang mampan (merangkumi rekabentuk
produk, pembungkusan, kutipan barangan kitar semula, penyelidikan, aktiviti kitar
semula, pengkongsian sumber, kepakaran dan maklumat
Tahun
Sasaran
Bil
Tindakan
1.
Mengadakan kerjasama strategik dengan industri, perniagaan
dan vendor kitar semula
2015 – 2020
Menandatangani MoU dengan MIGHT –
Meteor Advanced Manufacturing Sdn
Bhd (MMAM) pada 1 Jun 2014 dan
Bengkel Fore Sight 2030 (2013)
2.
Mengadakan kerjasama dengan Badan Bukan Kerajaan (NGO)
dan Badan Berasaskan Komuniti (CBO)
2017
Kerjasama dengan agensi lain melalui
program NBOS
3.
Mengadakan kerjasama
penyelidikan
2017
Kerjasama dengan UTHM dalam
penyelidikan Smart Recycle Bin dan
pembangunan
Construction
Waste
Portal
4.
Menjalankan kerjasama antara pelbagai kementerian
2016
Kerjasama
dengan
Kementerian
Pelancongan & Kebudayaan Malaysia
(Visit Malaysia 2014), JKJR bagi
Program Anti-litter dan Kementerian
Belia dan Sukan (Program Festival
Belia Putrajaya 2014)
dengan
IPTA/IPTS
dalam
bidang
Status (Sehingga Mei 2014)
PELAKSANAAN & PENCAPAIAN
STRATEGI 5
Bil
Memperkasakan kerjasama strategik dengan pihak-pihak berkepentingan dalam dan luar
negara berkaitan pengurusan sisa pepejal yang mampan (merangkumi rekabentuk
produk, pembungkusan, kutipan barangan kitar semula, penyelidikan, aktiviti kitar
semula, pengkongsian sumber, kepakaran dan maklumat
Tahun
Sasaran
Tindakan
5.
Menjalankan kerjasama dengan bandaraya
tentang amalan 3R dan kesedaran awam
6.
antarabangsa
Status (Sehingga Mei 2014)
2014 – 2020
Kerjasama
strategik
dengan
Kitakyushu City Hall, Jepun dan R&D
Center
For
Valuable
Recycling
(Korea)
Bekerjasama dengan Jabatan Alam Sekitar (JAS) bagi
membantu aktiviti yang berkaitan dengan pengurusan sisa
pepejal di bawah agensi berkenaan
2015-2020
Perbincangan dengan Jabatan Alam
Sekitar bagi membantu aktiviti yang
berkaitan
7.
Memberi pengiktirafan kepada Industri yang melaksanakan
pengurusan sisa pepejal yang mampan
2015-2020
Perbincangan dengan Industri
menentukan kriteria berkaitan
8.
Melaksanakan pengurusan sisa pepejal yang mampan di
pejabat-pejabat kerajaan dengan mewujudkan garis panduan,
fasiliti 3R dan pengkomposan dan pengiktirafan Green 5 S.
2015-2020
Perbincangan dengan pejabat-pejabat
kerajaan
bagi
melaksanakan
pengurusan sisa pepejal yang mampan
bagi
PELAKSANAAN & PENCAPAIAN
STRATEGI 6
Bil
Mewujudkan pembangunan mekanisme institusi
Tindakan
Tahun
Sasaran
Status (Sehingga Mei 2014)
1.
Mengkaji kesesuaian pengenalan insentif kewangan/ekonomi
2014
Perbincangan dan kajian kesesuaian
sedang dijalankan
2.
Mewujudkan peraturan berkaitan kitar semula
a. Sistem Bayaran Balik Deposit
b. Sistem Terimaan Balik
c. Mewujudkan Disposal Fee (Recycling Fee)
2016
2016
2017
Telah mencadangkan kepada JPSPN
untuk dilaksanakan
2015
Pengemaskinian data dan maklumat
berkaitan
3.
Mempertingkatkan pengurusan data dan maklumat berkaitan
pengurangan sisa.
PELAKSANAAN & PENCAPAIAN
STRATEGI 7
Bil
Mengadakan fasiliti pengasingan sisa pepejal yang cekap,
mesra alam dan kos berpatutan
Tindakan
Tahun
Sasaran
1.
Menjalankan kajian dan penyelidikan berkaitan fasiliti
pengurusan sisa pepejal yang mesra alam, efektif dan kos
berpatutan
2015 – 2020
2.
Mengadakan fasiliti untuk penerimaan sisa pepejal yang boleh
di kitar semula
2015 – 2020
3.
Menyediakan fasiliti 3R dan pengkomposan (pejabat kerajaan,
Industri dan pelbagai Institusi lain)
2015-2020
4.
Menyediakan kenderaan kutipan barangan 3R
2016
Status (Sehingga Mei 2014)
Kerjasama Strategik di antara negara
luar seperti Jepun, Korea bagi
menjalankan kajian & penyelidikan
berkaitan
Perbincangan untuk penyediaan fasiliti
dengan agensi berkaitan
Persediaan menentukan
yang diperlukan
spesifikasi
THE WAY FORWARD
PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM
REDUCE
PELANCARAN PROGRAM
VALUE FOOD NO WASTE
• LOKASI- Hotel- hotel di Kuala Lumpur
• TARIKH – September 2014
• TUJUAN – Menerapkan nilai-nilai menghargai makanan
dan mengelakkan pembaziran di kalangan
pelanggan/pekerja hotel
PELANCARAN PROGRAM
PERAWATAN SISA
ORGANIK
(PENGKOMPOSAN)
• LOKASI- Pulau Tuba (Langkawi, Kedah) dan Kota Belud
(Sabah)
• TARIKH – September 2014
• TUJUAN – Mengolah sisa makanan kepada sumber tenaga
baharu (Renewable Energy)
REDUCE
PELANCARAN TAPAK
KAJIAN RUMPUT YANG
KOS EFEKTIF
• LOKASI- Taman Alam Rimba, Bukit Kiara
• TARIKH – September 2014
• TUJUAN- Mempunyai nilai estetika dan ciri yang
tahan lasak
• JENIS RUMPUT- 1) Zoysia Japonica 2) Zoysia Matarela
RECYCLE
CADANGAN PELANCARAN PROGRAM OLEH YB MENTERI
KAEDAH PELAKSANAAN
INPUT
OUTPUT
SOSIAL
• Menjadikan 3R sebagai budaya hidup masyarakat
EKONOMI
• Meningkatkan pendapatan isi rumah melalui
amalan 3R sebagai penyumbang pendapatan
keluarga komuniti dan negara
PERSEKITARAN
• Menjadikan Malaysia sebuah negara yang bersih,
sihat dan selamat menjelang tahun 2020
COMMUNICATE
Menyampaikan maklumat berkaitan kepentingan menjaga kebersihan dan penerapan
amalan 3R melalui saluran yang tepat
Mewujudkan
jaringan yang lebih
meluas dengan pihak
media
STRATEGI MEDIA
PPSPPA
Mempelbagaikan
saluran Media
Sosial berasaskan
inovasi
Memantapkan usaha
mempromosikan Core
Business, Kempen dan
program Perbadanan
Melaksanakan tindak
balas yang pantas
terhadap isu semasa
yang berkaitan
Memantapkan Imej
PPSPPA
Menganjurkan Program Larian Kitar Semula
- Dijadualkan diadakan pada bulan September 2014
- Program tahunan yang melibatkan 9 buah lokasi
Menganjurkan Program 3R International Carnival
and Marathon
- Dijadualkan diadakan pada bulan Mac 2015
- Acara kemuncak bagi Larian Kitar Semula
Menggalakkan penghasilan karya seni (lagu, drama,
filem dan animasi) yang mengetengahkan budaya
menjaga kebersihan persekitaran
- Sasaran 2 karya setahun (2015-2020)
Menggunakan Ikon yang menjadi ikutan dan
penyampai masej budaya menjaga kebersihan
persekitaran
- 1 Ikon setiap tahun (2014-2020)
LAMPIRAN 3
EDUCATE
Mengubah minda masyarakat ke arah persekitaran yang bersih dan sejahtera melalui
pendidikan
Pembelajaran
secara informal
dan sepanjang
hayat
 Garis Panduan Sistem Pendidikan Informal
 Modul bagi melahirkan “Family Role Model”
Pendidikan
Pra-sekolah &
Tadika
Peringkat
Pendidikan
 Membudayakan amalan menjaga kebersihan
(membersihkan bilik darjah, tandas)
Pendidikan
Sekolah Rendah &
Menengah
 Membentuk kurikulum yang lebih mantap
 Menganjurkan Pertandingan Kitar Semula Sekolah-Sekolah
Peringkat Kebangsaan LAMPIRAN 4
Institusi
Pengajian
Tinggi Awam &
Swasta
Organisasi /
Komuniti
Mewujudkan
‘CHAMPION’
di kalangan
pendidik
 Menganjurkan Pertandingan Pidato Antara IPT LAMPIRAN 5
 Kolaborasi & Kerjasama Strategik dengan IPT
Dalam dan Luar Negara LAMPIRAN 6
 Program yang menggunakan elemen kerohanian dan keagamaan
 Program untuk memberi inspirasi kepada masyarakat
ENGAGE
Menggalakkan penglibatan agensi kerajaan, swasta, NGO dan masyarakat dalam setiap
penganjuran aktiviti
 Membudayakan amalan kebersihan (Amalan 5S)
 Kolaborasi dengan Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia
(Kempen meningkatkan keselamatan jalan raya dan kesedaran awam “Anti-Litter”)
LAMPIRAN 7
Agensi Kerajaan
 Program Corporate Social Responsibility (CSR)
 Kalaborasi dengan Pihak Perhotelan (Kempen “Value Food, No
Waste”)
Agensi Swasta /
Badan Bukan
Kerajaan (NGO)
Penglibatan
Agensi/
Masyarakat
 Menganjurkan Pertandingan Taman Bersih ( 1 Daerah 1 Taman)
 Menganjurkan program-program “Kebertanggungjawaban Bersama”
(Anak Angkat Taman Permainan, Longkang, Pusat Komuniti dan lainlain) LAMPIRAN 8
Masyarakat /
Komuniti
Industri


Menggalakkan industri yang mengeluarkan produk dari bahanbahan yang diguna semula
Memberi pengiktirafan kepada Industri yang melaksanakan
pengurusan sisa pepejal yang mampan
ENGAGE
Menggalakkan penglibatan agensi kerajaan, swasta, NGO dan masyarakat dalam setiap
penganjuran aktiviti
Mewujudkan Duta 3R
Melantik pelajar IPTA/IPTS
terpilih untuk mendidik
masyarakat melaksanakan
aktiviti berkaitan 3R
Program Fun-Learning For
Kids
Mendidik dengan cara
lakonan (pemakaian
kostum) kepada kanakkanak
Program 3R For Life
Program mendidik
masyarakat untuk
mengamalkan 3R sebagai
budaya hidup
Program Smart Reuse
Pertukaran barangan
terpakai kepada golongan
yang memerlukan
Program Anti Litter
Program mendidik
masyarakat untuk
mengamalkan kebersihan di
persekitaran sebagai
budaya hidup
Program “Value Food No
Waste”
Berkabolarasi dengan pihak
Hotel & Katering untuk
mengurangkan sisa
makanan
ENFORCE
Menguatkuasakan Akta 672 bagi Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam & PeraturanPeraturan di bawahnya
Seksyen 74
Pengasingan sisa di sumber
Menguatkuasakan undang-undang berkaitan
pengurangan sisa dan kitar semula seperti yang
termaktub dalam Akta 672
Seksyen 102
Sistem terima balik dan sistem
bayaran balik deposit
Seksyen 101
Pengurangan sisa dan kitar semula
PROGRAM PENGURUSAN SISA
PEPEJAL DI KOMUNITI
CADANGAN PELAKSANAAN
CADANGAN
PELAKSANAAN
OBJEKTIF PROGRAM
PEMILIHAN
KAWASAN
• Bulan September 2014
• Lokasi : Parlimen Serdang (YB. Dr Ong Kian Meng)
• Mentransformasikan minda masyarakat untuk menghargai sisa
sebagai satu sumber
• Memperkasakan amalan 3R
• Premis bercampur (Rumah teres, rumah kedai, rumah bertingkat)
• Kategori penduduk : Middle Income
• CADANGAN 1
•
ADUN BALAKONG (YB Eddie Ng Tien Chee)
•
Kawasan : Taman Balakong Jaya
•
Anggaran premis : 6,000 unit
•
Penduduk berbilang bangsa
• CADANGAN 2
•
ADUN BANGI (YB Tuan Mohd Shafie bin Ngah)
•
Kawasan : Seksyen 8, Bangi
•
Anggaran premis : 12,000 unit
•
Penduduk majoriti berbangsa Melayu
1.PENGUMPULAN BARANGAN
TERPAKAI
- Dermakan kepada golongan yang
memerlukan (anak yatim, ibu
tunggal dan lain-lain)
- Dijual melalui “Car Boot Sales”
dan jualan “bunddle”
2. “BOTTLE PLANT”
- Gunakan bekas plastik yang
diubahsuai untuk dijadikan bekas
tanaman hiasan dan sayuran
RECYCLE
1. KEMPEN PENGURANGAN SISA
-Ceramah dan Penerangan
-Pengedaran Risalah
- Panduan berbelanja berhemah
2. DEMONSTRASI MASAKAN SIHAT
DAN MESRA ALAM
- Menggunakan lebihan makanan
harian
REUSE
REDUCE
CADANGAN PENGISIAN PROGRAM
1. PENGASINGAN SISA DI SUMBER
- 500 rumah dipilih untuk projek
perintis
- Barangan kitar semula perlu
diasingkan mengikut jenis dalam
plastik sebelum dimasukkan dalam
tong kitar semula
- Barangan kitar semula yang akan
dikutip : kertas, kaca, plastik, ferrous
metal dan non-ferrous metal
2.PENGUMPULAN MINYAK TERPAKAI
-Kutipan minyak masak terpakai di
restoran, penjaja pasar malam dan
premis kediaman secara berjadual.
3. PENGHASILAN BARANGAN
KRAFTANGAN DAN BARANGAN
HIASAN SENI
-Dihasilkan daripada barangan yang
boleh dikitar semula
.
PROGRAM MH 360˚:
Berjalan kaki sambil mengutip sampah disepanjang perjalanan
TERIMA KASIH

similar documents