TL_4-7_web_NN - Valderøy barneskule

Report
4.4.– –
7.7.
steg
steg
Trivselsleder AS © 2012
1
Trivselsprogrammets mål
•
Få meir variert leik/aktivitet i
storefriminutta.
•
At me leikar og gjer trivelege ting
saman.
•
At alle har det bra i friminutta og at
ingen går åleine.
•
Skape verdiar som inkludering,
vennlegheit og respekt
4. – 7. steg
Trivselsleder AS © 2012
2
4. – 7. steg
Trivselsleder AS © 2012
3
Trivselsleiarar legg til rette for leik
• Elevar på 4. - 7. trinn blir valde
av medelevar.
•
• Trivselsleiarar blir valde for eit
halvt år av gongen.
• Dei som allereie er TL kan
stille på nytt.
• Elevrådsrepresentantar kan òg
vere TL.
4. – 7. steg
Trivselsleder AS © 2012
4
Trivselsleiarar legg til rette for leik
• Ber ut og inn små fotballmål,
ballar, heng opp pilspel, osb.
• Startar opp leiken.
Trivselsleiarar deltar også
sjølve i leiken.
• Passar på at utstyr brukast
rettferdig: Dei yngre kan leike
like mykje som dei eldre,
jenter like mykje som gutar
osb.
• Passar på at ingen går åleine.
4. – 7. steg
Trivselsleder AS © 2012
5
Trivselsleiarar legg til rette for leik
• TL er delt opp i to grupper som
har oppgåver annankvar dag (fire
dagar i veka, fredag fri).
• TL jobbar i storfriminuttet.
• TL går ut og inn 5 minutter før og
etter dei andre elevane. Dette for
å setje ut og rydde utstyr til sin
aktivitet.
4. – 7. steg
Trivselsleder AS © 2012
6
TL jobbar mot mistrivsel
• Brukar synlege vestar
• Passar på at alle har det bra!
• Trivselsleiarane jobbar for å få alle
som vil med på leiken/aktiviteten
4. – 7. steg
Trivselsleder AS © 2012
7
Nominasjonsval
4. – 7. steg
Trivselsleder AS © 2012
8
Elevar som mobbar kan ikke bli valde
• Viss du plagar andre, kan du ikkje bli vald.
• Det er inga rett å bli trivselsleiar.
• Du må vise at du er grei mot alle elevar.
4. – 7. steg
Trivselsleder AS © 2012
9
Aktivitetskurs i hall eller utandørs
Felles leikekurs for trivselsleiarane i
kommuna i stor hall/utandørs to
gonger i året.
Innhald:
• Presentasjon av (nye) leikar
• Leikestasjonar, elevane roterer
4. – 7. steg
Trivselsleder AS © 2012
10
Kin-Ball
Kin-ball
4. – 7. steg
Trivselsleder AS © 2012
11
Ta flagget, Hesteskokast
Ta flagget
Hesteskokast
4. – 7. steg
Trivselsleder AS © 2012
12
Frisbee
Frisbee
4. – 7. steg
Trivselsleder AS © 2012
13
Las Vegas,
Scoop
Kasteog Kulespel
Las vegas
Scoop
4. – 7. steg
Trivselsleder AS © 2012
14
Periodeplan
Vaktordning
henges opp
4. – 7. steg
Trivselsleder AS © 2012
15
Utstyrsbod:
Organisering
Organisering
Den TL-ansvarlege, ein vaksen
tilsynsperson eller nokre av dei eldste
trivselsleiarane får ansvaret for å halde
orden og låse opp og igjen boden.
4. – 7. steg
Døme: Trivselsleiarane som i
periodeplanen får ansvaret for
kubbespel, ber kubbespelet ut og inn
av boden osb. Viss utstyr blir borte, får
TL-ansvarleg melding!
Trivselsleder AS © 2012
16
…eller merkede
poser til faste TL
Organisering
4. – 7. steg
Trivselsleder AS © 2012
17
Kubbespill
Kubbespel
4. – 7. steg
Trivselsleder AS © 2012
18
Fallskjerm
Fallskjerm
4. – 7. steg
Trivselsleder AS © 2012
19
Kanonball
Kanonball
4. – 7. steg
Trivselsleder AS © 2012
20
Plystreball
Plystreball
5’ern
4. – 7. steg
Trivselsleder AS © 2012
21
Paradis og strikkhopp
Konkurranseparadis
4. – 7. steg
Trivselsleder AS © 2012
Flygaren
22
Sistenvarianter
Sisten
HAien kjem
4. – 7. steg
Trivselsleder AS © 2012
23
STreetbasket
Streetbasket
4. – 7. steg
Trivselsleder AS © 2012
24
Gjemmeleker
Gruppeleikar
Boksen går
4. – 7. steg
Trivselsleder AS © 2012
25
Dans
Trivselsdans
4. – 7. steg
Trivselsleder AS © 2012
26
Kanonball
Åpen
ogGymsal
leikar mot vegg
Sjøslag
Hoppe lus
4. – 7. steg
Kjeglekrangel
Trivselsleder AS © 2012
27
Hest og
Hest
ogkjerre
kjerre
4. – 7. steg
Trivselsleder AS © 2012
28
www.Trivselsleder.no
www.Trivselsleder.no
4. – 7. steg
Trivselsleder AS © 2012
29
Diplom
4. – 7. steg
Trivselsleder AS © 2012
30
Kulturkort
4. – 7. steg
Trivselsleder AS © 2012
31
Kommunal «Takk for innsatsen-dag»
4. – 7. steg
Trivselsleder AS © 2012
32
Tips til trivselsleiarane
• Ha utstyret klart!
• Høge og tydelege beskjedar
• Helse
• Kva viss nokon går åleine?
• Korleis dele inn i lag?
• Delta i aktiviteten sjølv
• Kva om ingen kjem bort til din aktivitet?
• Ikkje ver ein tenar!
• Kva gjer du viss nokon blir plaga?
• Kva om andre elevar ikkje høyrer på TL, øydelegg
aktiviteten eller tek utstyret?
LUKKE TIL!
4. – 7. steg
Trivselsleder AS © 2012
33
4.4.– –
7.7.
steg
steg
Trivselsleder AS © 2012
34

similar documents