Psykiatriområdet, PRIO-satsningen vuxna, Eva

Report
Taktisk grupp Programområde Psykiatri
FOCUS
att uppfylla de långsiktiga målen i
regeringen PRIO plan 2016
att klara de årliga prestationskraven
EOG/YB 2013-08-22
Innehåll i mål och handlingsplanen
2013 - 2016
1) Gemensam utveckling som behöver ske
tillsammans kommunerna och regionen
2) Satsningar som enbart berör kommuner
3) Satsningar som enbart berör regionen
4) Länsgemensam kompetensutveckling
EOG/YB 2013-08-22
Gemensam utveckling kommunerna
och regionen 1
Regionala mål
• Samverkan mellan
kommunerna och
regionen ska fungera
utifrån de samverkansöverenskommelser som
träffats i länet.
• Vård och stöd ska ges
på lika villkor i hela
länet
Krav i PRIO* som vi
jobbar med
Dokumenterad
uppföljning och
handlingsplan för att
utveckla samverkan ska
redovisas.
*Gäller både barn och
vuxna
EOG/YB 2013-08-22
Gemensamt utvecklingsarbete
kommunerna och regionen 2
Regionalt mål
Alla personer som har
behov av insatser från
kommunerna och
regionen samtidigt ska ha
rätt till en samordnad
individuell plan - SIP
Utvecklingsbehov
En utredning pågår hur
arbetet med SIP planer
fungerar i länet. Åtgärder
kommer att planeras
utifrån resultatet. Gäller
alla målgrupper där SIP
kan vara aktuellt.
PRIO* prestationskrav
barn och unga
EOG/YB 2013-08-22
Gemensamt utvecklingsarbete
kommunerna och regionen 3
Regionalt mål
De nationella
riktlinjerna för
psykosociala insatser
vid schizofreni ska vara
vägledande för
utveckling av
arbetsmetoder runt alla
personer med allvarlig
eller komplicerad
psykiatrisk problematik
Utvecklingsarbete
Försöksverksamhet med
utveckling av integrerade
team/ arbetssätt.
 Två lokala projekt kommer
att bedrivas i länet, Laholm
och Kungsbacka, för att få
erfarenhet från olika
kommuner med olika
storlekar.
 Taktiska gruppen formulerar
projektuppdrag och är
styrgrupp för projekten.
EOG/YB 2013-08-22
Gemensamt utvecklingsarbete
kommunerna och regionen 4
Regionalt mål
I länet ska finnas en väl
utvecklad missbruksverksamhet som även tar
hand om personer med
missbruksproblematik och
samtidig psykisk sjukdom
Utvecklingsarbete
Taktisk grupp inom
missbruk, beroende har
tagit fram ett konkret
förslag inom ramen för
den länsgemensamma
missbruksutredningen.
EOG/YB 2013-08-22
Gemensamt utvecklingsarbete
kommunerna och regionen 5
Regionalt mål
Personer med psykisk
funktionsnedsättning ska
kunna få tillgång till de
kognitiva hjälpmedel som
man kan ha nytta av för
att underlätta vardagen
Utvecklingsarbete
Utredning pågår om
personer med psykiska
funktionsnedsättningar får
tillgång till de hjälpmedel
som man behöver och
eventuella hinder som
finns
EOG/YB 2013-08-22
Gemensamt utvecklingsarbete inom
kommunerna och regionen 6
Regionalt mål
Personer med psykiska
funktionsnedsättningar ska
få bättre somatisk hälsa
Utvecklingsområden
• Personalen ska ha ett
hälsofrämjande synsätt i
vardagsarbetet
• Årlig somatisk
hälsoundersökning
• Uppsökande tandvård
• FoUU och högskolan i
Halmstad genomför en
interventionsstudie med
focus på levnadsvanor
EOG/YB 2013-08-22
Gemensamt utvecklingsarbete
kommunerna och regionen 7
Regionalt mål
Verksamheterna ska ha ett
väl utvecklat
brukarinflytande
Utvecklingsarbete
• Utvecklingsplan och mål
och aktivitetsplan
förankras hos
Hallandsrådet och de
lokala brukarråden på
respektive ort.
• Representanterna i
taktiska gruppen för en
dialog med
representanter för
brukarorganisationerna
EOG/YB 2013-08-22
Utvecklingsområden som bara berör
kommunerna
Regionalt mål
Personer med psykiska
funktionsnedsättningar
ska erbjudas boendestöd
eller boende och arbete/
sysselsättning som är
anpassat efter personens
behov
Prestationskrav PRIO*
• Godkänd Inventering +
• Analys av hur väl
individens behov är
tillgodosedda på
boendeområdet och
sysselsättningsområdet.
Planering hur
verksamheten ska
utvecklas 2013 – 2014
EOG/YB 2013-08-22
Lokala utvecklingsaktiviteter
kommunerna
• Alla kommunerna planerar lokala
utvecklingsaktiviter utöver de krav som ställs i
prestationskraven för att få PRIO medel
• Olika förslag finns med i Mål och
handlingsplanen 2013 – 2016
Ex lokal samornare för utveckling av arbetet med SIP planer
arbetsterapeutisk kompetens som hjälp till boendestödet
EOG/YB 2013-08-22
Utvecklingsområden som bara berör
regionen/psykiatri 1
Regionalt mål
Heldygnsvården inom
psykiatrin ska bedriva en
vård och behandling som
bygger på en hög
kompetens. Tvångsåtgärder
ska i möjligaste mån
undvikas.
Prestationskrav PRIO*
• Medverkan i
genombrottsprojekt +
rapportering till PARregistret.
Utvecklingsarbete
• Sprida de kunskaper som
genombrottsprojektet
gett till alla
vårdavdelningar genom
information, workshops
m.m. Fortsatt satsning på
KBT.
EOG/YB 2013-08-22
Utvecklingsområden som bara berör
regionen/ psykiatri 2
Regionalt mål
Utveckling av registreringen
i befintliga kvalitetsregister
ska ske
Prestationskrav i PRIO*
Rapportera möjliga
verksamheter + antal som
kan rapporteras.
Uppföljning hur många som
rapporterats jämfört med
prognos
Utvecklingsarbete
Ta tillvara på och ta lärdom
av den information man kan
få fram genom
kvalitetsregistren
EOG/YB 2013-08-22
Utvecklingsarbete som bara berör
regionen/psykiatri 3
Regionalt mål
Öppenvården inom
psykiatrin ska vara basen i
specialistverksamheten och
den mesta vård ska bedrivas
på denna vårdnivå.
Samverkan ska ske med
vårdgrannar runt personer
med psykiska funktionsnedsättningar så att vård
och stödinsatser kan ges
gemensamt.
Utvecklingsarbete
Utveckling behöver ske av
verksamheterna inom
psykiatrins öppenvård. Detta
gäller såväl vårdens innehåll,
kompetens som variationer i
utbud.
EOG/YB 2013-08-22
Utvecklingsarbete som bara berör
regionen/ psykiatri 4
Regionalt mål
Vuxenpsykiatrin ska ha ett
Barnperspektiv
Utvecklingsarbete
Barnombud ska finnas
inom vuxenpsykiatrin i
hela länet
EOG/YB 2013-08-22
Länsgemensam kompetensutveckling
Regionalt mål
Personer inom kommunerna och
psykiatrin som kommer i kontakt
med personer med en allvarlig
eller komplicerad psykiatrisk
problematik ska ha sådan
kunskap så att de kan möta dessa
personers behov utifrån bästa
tillgängliga kunskap. De nationella
riktlinjerna för psykosociala
insatser vid schizofreni ska vara
utgångspunkten i mötet både
inom kommunerna och inom
psykiatrin
Utbildningsaktiviteter
som planeras
• Supported employment
• Vård och
stödsamordning 7,5
poäng
• Vård och
stödsamordning 30
poäng
EOG/YB 2013-08-22
Länsgemensam kompetensutveckling
Övriga områden
• Bemötande/motivation – MI
• SIP – hur man kan arbeta med SIP
Dubbeldiagnoser
• Utvecklingsstörning/ psykisk sjukdom
• Missbruk/ psykisk sjukdom
EOG/YB 2013-08-22
Erfarenheter under arbetets gång
• Processen tar lång tid, men den är viktigt..
• Viktigt med trygghet i samverkan
• Vi är på god väg i vår grupp med vår gemensamma
plan 2013 – 2016
• Planen är inte ”färdig” utan ska utvecklas successivt
men
• Svårigheter med beslutsgång
• Byråkratisering och hinder istället för kreativa lösningar
EOG/YB 2013-08-22

similar documents