Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojams

Report
www.autotvarkymas.lt
1
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS
PRINCIPO TAIKYMAS TVARKANT
EKSPLOATUOTI NETINKAMAS
TRANSPORTO PRIEMONES
2
Vadovaujantis 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių, Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo
įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimais tvarkant eksploatuoti
netinkamas transporto priemones taikomas gamintojo
atsakomybės principas, pagal kurį transporto priemonių
gamintojams ir importuotojams teisės aktuose įtvirtinama
atsakomybė už jų vidaus rinkai pateiktų gaminių poveikį
aplinkai per viso būvio ciklą nuo gamybos iki saugaus atliekų
sutvarkymo, įskaitant ENTP surinkimo, vežimo, perdirbimo,
naudojimo ir šalinimo sistemos organizavimą ir (ar)
finansavimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų
gaminių atliekų tvarkymo užduočių įgyvendinimą, informacijos
apie ENTP tvarkymą teikimą šių gaminių naudotojams ir
atliekų tvarkytojams.
3
Transporto priemonė – bet kokia transporto priemonė, priskiriama
M1 klasei (ne mažiau kaip keturis ratus turinti transporto priemonė,
skirta keleiviams vežti, kurioje yra ne daugiau kaip 8 sėdimos vietos
keleiviams ir viena sėdima vieta vairuotojui) arba N1 klasei (ne mažiau
kaip keturis ratus turinti transporto priemonė, skirta kroviniams vežti,
kurios bendroji masė yra ne didesnė kaip 3,5 t) ir triratė motorinė
transporto priemonė, išskyrus motorines trirates transporto
priemones su simetriškai išdėstytais ratais.
Eksploatuoti netinkama transporto priemonė (ENTP) – transporto
priemonė, priskiriama atliekoms, apibrėžtoms LR atliekų tvarkymo
įstatyme.
Transporto priemonių gamintojų ir importuotojų pareigos (privalo):
registruotis aplinkos ministro nustatyta tvarka;
organizuoti surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, kurios susidarė
naudojant gamintojų ir importuotojų tiektas Lietuvos Respublikos
vidaus rinkai verslo tikslais transporto priemones;
4
užtikrinti, kad būtų sudarytos sąlygos asmeniui, kuriam priklausanti
eksploatuoti netinkama transporto priemonė neturi rinkos vertės ar ši
vertė yra neigiama, nemokamai atiduoti tvarkyti šią eksploatuoti
netinkamą transporto priemonę;
aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo klausimais:
apie transporto priemonėse esančias pavojingas medžiagas;
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių netinkamo tvarkymo
poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai; transporto priemonių dalių
pakartotinio naudojimo galimybes, eksploatuoti netinkamų transporto
priemonių ir jų dalių tvarkymo galimybes. Tokia informacija gali būti
pateikiama reklaminėje literatūroje, kuri naudojama parduodant
transporto priemones;
apmokėti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo,
vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo išlaidas, taip pat visuomenės
informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas;
tvarkyti transporto priemonių apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas
aplinkos ministro nustatyta tvarka.
5
 patys arba per jiems atstovaujančias licencijuotas gamintojų ir
importuotojų organizacijas imtis visų priemonių, užtikrinančių šių
surinktų ENTP ir jų dalių perdirbimą ar kitokį naudojimą, kad būtų
įvykdytos šios užduotys:
– pakartotinio naudojimo ir naudojimo procentas (pagal vienos
transporto priemonės vidutinį svorį) – 85;
– pakartotinio naudojimo ir perdirbimo procentas (pagal vienos
transporto priemonės vidutinį svorį) – 80;
• Nuo 2015 metų:
– pakartotinio naudojimo ir naudojimo procentas (pagal vienos
transporto priemonės vidutinį svorį) – 95;
– pakartotinio naudojimo ir perdirbimo procentas (pagal vienos
transporto priemonės vidutinį svorį) – 85;
 transporto priemonių gamintojai ir (ar) importuotojai turi užtikrinti
ne mažiau kaip vienos eksploatuoti netinkamų transporto
priemonių priėmimo vietos kiekvienoje apskrityje buvimą ir
organizuoti tokiose vietose priimtų eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių perdavimą tokias atliekas turinčiam teisę
tvarkyti atliekų tvarkytojui.
6
Transporto priemonių gamintojai ir importuotojai turėtų:
 Transporto priemonių gamintojai ir (ar) importuotojai, jiems
atstovaujančios licencijuotos gamintojų ir importuotojų
organizacijos ir ENTP tvarkančios įmonės turėtų
bendradarbiauti su savivaldybėmis, kad būtų pašalintos iš
kiemų ir kitų teritorijų paliktos be priežiūros ENTP.
 ENTP ir, kiek tai techniškai įmanoma, naudotų dalių, išimtų
remontuojant keleivines transporto priemones, tvarkymo
sistemos turėtų užtikrinti efektyvų ENTP esančių tinkamų
naudoti dalių pakartotinį naudojimą, netinkamų naudoti dalių
ir medžiagų atliekų naudojimą, visų pirma perdirbimą,
nepažeidžiant aplinkos apsaugos ir transporto priemonių
saugos reikalavimų.
7
Transporto priemonių gamintojai ir importuotojai nustatytas pareigas
turi teisę vykdyti:
 individualiai – organizuodami po jų Lietuvos Respublikos vidaus
rinkai verslo tikslais tiektų transporto priemonių naudojimo
susidariusių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių
tvarkymą; organizuoti surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti,
naudojimą eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, kurios
susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektas Lietuvos
Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais transporto priemones;
 kolektyviai – steigdami licencijuotą organizaciją ir (ar) tapdami
tokios organizacijos dalyviais ir jai pavesdami organizuoti
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą ir vykdyti
visas ar dalį jiems nustatytų pareigų arba organizacijai sutartiniais
pagrindais pavesdami organizuoti eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį nustatytų
pareigų netapdami organizacijos dalyviais.
8
2013 m. LR vidaus rinkai patiektų TP skaičius
231 669 vnt.
250000
Vidaus rinkai patiektų TP
skaičius pagal VĮ "Regitra"
duomenis
200000
150000
100000
35 189 vnt.
Vidaus rinkai patiektų TP
skaičius pagal G/I sąvade
registruotų TP
importuotojų pateiktas
ataskaitas
50000
0
2013 m. duomenys
9
TP gamintojų ir importuotojų pateiktų vidaus
rinkai TP kiekis
15%
85%
2013 m. duomenys
Gamintojų/importuotojų
sąvade registruotų TP
importuotojų LR vidaus
rinkai tiekiamas TP kiekis
Gamintojų/importuotojų
sąvade neregistruotų TP
importuotojų LR vidaus
rinkai tiekiamas TP kiekis
10
Gamintojų ir importuotojų sąvade registruoti TP
importuotojai
Marijampolės
regionas 60
Klaipėdos regionas
150
Kauno regionas 154
Iš viso 805 TP importuotojai
2013 metais 514
2012 metais 405
Panevėžio
regionas 111
Alytaus regionas 42
Kauno regionas 154
Klaipėdos regionas 150
Šiaulių regionas 113
Marijampolės regionas 60
Panevėžio regionas 111
Šiaulių regionas 113
Vilniaus regionas
149
Utenos regionas 26
Vilniaus regionas 149
Alytaus regionas 42
Utenos regionas 26
* 2014 m. rugsėjo mėn. Gamintojų ir importuotojų sąvado duomenys
11
EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ
TVARKYMO SRITYJE ESANČIOS PAGRINDINĖS PROBLEMOS,
PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS
 Problema (I):
 Didžioji dalis transporto priemonių gamintojų ir importuotojų
nevykdo jiems LR atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų pareigų arba
jas vykdo netinkamai.
 Priežastys:
 nepakankamai vykdoma (NEVYKDOMA) kontrolė.
 Pasekmės:
 ENTP tvarkymas ir visuomenės informavimas bei švietimas nėra
vykdomas ir finansuojamas;
 Kiemuose ir kitose teritorijose paliktos be priežiūros ENTP teršia
aplinką;
 Nelygios konkurencijos sąlygos tarp savo pareigas vykdančių ir
nevykdančių transporto priemonių gamintojų ir importuotojų.
12
Problema (II):
Nevykdomos LR Vyriausybės nustatytos surinktų ENTP ir jų dalių
perdirbimo ar kitokio naudojimo užduotys.
ENTP tvarkymo užduotys
2012-2014 m.
ENTP tvarkymo užduotys nuo
2015 m.
5%
15 %
85 %
Pakartotinio naudojimo ir
naudojimo procentas (pagal vienos
TP vidutinį svorį)
95 %
Pakartotinio naudojimo ir naudojimo
procentas (pagal vienos TP vidutinį
svorį)
13
 Priežastis:
 Didžioji dalis transporto priemonių gamintojų ir importuotojų nesiima
visų priemonių, užtikrinančių surinktų ENTP ir jų dalių perdirbimą ar kitokį
naudojimą.
 Pasekmė:
 Nekuriama efektyvi ENTP tvarkymo sistema, ENTP tvarkymo metu
susidarančios neigiamos vertės atliekos nesubsidijuojamos
(nefinansuojamos),
 ENTP tvarkymo metu susidarančios atliekos su buitinėmis atliekomis
patenka į sąvartynus ir aplinką bei ją teršia.
14
Kolektyviai ir individualiai organizuojančių ENTP
tvarkymą gamintojų ir importuotojų pasiskirstymas
pagal ataskaitų duomenis
42 %
58 %
14 822 vnt. TP
20 367 vnt. TP
*2013 m. duomenys
Individualiai ENTP
tvarkymą
organizuojančių
gamintojų/importuotojų
LR vidaus rinkai patiektų
TP kiekis
GIA narių LR vidaus rinkai
patiektų TP kiekis
15
ESAMA SITUACIJA ENTP TVARKYMO SRITYJE
2013 m. įregistruotų M1 ir N1 klasės TP kiekis
231 669 vnt.
218 209 vnt.
250000
200000
150000
100000
13 460 vnt.
50000
0
Iš viso įregistruota
*VĮ "Regitra" duomenys 2013 m.
Iš jų įregistruota
naudotų TP
Iš jų įregistruota
naujų TP
16
2013 m. įregistruotos ir išregistruotos TP
Dėl išardymo
Dėl išvežimo į užsienį
231 669 vnt.
39 536 vnt.
67 742 vnt.
28 206 vnt.
Įregistruota TP
*VĮ "Regitra" duomenys 2013 m.
Išregistruota TP
17
ESAMA SITUACIJA EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ
TRANSPORTO PRIEMONIŲ TVARKYMO SRITYJE
• Pagal teisės aktų reikalavimus ENTP Lietuvoje turi būti
saugiai ir nekenkiant aplinkai išardytos, susidariusios
atliekos perdirbamos, o tinkamos naudoti dalys
naudojamos pakartotinai.
• ENTP gali surinkti ir apdoroti tik apdorojimo įmonės,
turinčios leidimą, kuriame apibrėžtos ENTP surinkimo ir
apdorojimo sąlygos. Visos ENTP turi būti nugabentos tik į
apdorojimo įmonę, atitinkančią nustatytus reikalavimus.
Apdorojimo įmonė gali pagal sutartį įgalioti jos vardu priimti
ENTP ir išduoti sunaikinimo pažymėjimą kitą panašia veikla
(pavyzdžiui, automobilių remontu) užsiimančią įmonę.
18
EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ
TVARKYMO SRITYJE ESANČIOS PAGRINDINĖS PROBLEMOS,
PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS
• Problema (III): Neteisėtas (neturint leidimų ir licencijų) eksploatuoti
netinkamų transporto priemonių ardymas.
19
ENTP tvarkytojų skaičius pagal apskritis
Šiaulių apskritis
38
Iš viso 338 ENTP tvarkytojai
2013 m. 320 tvarkytojų
2012 m. 265 tvarkytojai
Klaipėdos
apskritis 43
Panevėžio apskritis
36
Tauragės apskritis
27
Kauno apskritis 58
Alytaus apskritis 4
Telšių apskritis 10
Marijampolės apskritis 23
Vilniaus apskritis 75
Utenos apskritis 24
Tauragės apskritis 27
Panevėžio apskritis 36
Utenos
apskritis 24
Marijampolės
apskritis 23
*2014 m. duomenys
Šiaulių apskritis 38
Klaipėdos apskritis 43
Alytaus
apskritis 4
Telšių apskritis 10
Kauno apskritis 58
Vilniaus apskritis 75
20
 Priežastys:
 kontroliuojančios institucijos (Regioniniai aplinkos apsaugos
departamentai, Policija, Mokesčių inspekcija, Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnyba ir pan.), kompetencijos ribose,
per mažai dėmesio skiria ENTP tvarkymo veiklos kontrolei,
šiuo klausimu tarpusavyje nebendradarbiauja;
 teisės aktuose nors ir numatytos griežtos baudos, tačiau
praktikoje nėra taikomos;
 abejingas gyventojų ir pačių teisėtų ardytojų požiūris į
neteisėtus ardytojus.
 Pasekmės:
 iškraipoma rinka, t.y. teisėti (turintys leidimus, licencijas,
mokantys mokesčius) ENTP tvarkytojai negali konkuruoti su
neteisėtai ENTP superkančiais ir ardančiais asmenimis;
 neteisėtai vykdomos veiklos metu susidarančios atliekos
dažniausiai tvarkomos netinkamai, teršiama aplinka.
21
VĮ „Regitra“ raštas dėl transporto
priemonių išregistravimo
„ Net ir po savaiminio
transporto priemonių
išregistravimo, ENTP
sunaikinimo pažymėjimai bei VĮ
„Regitrai“ grąžinami valstybiniai
registracijos numerio ženklai ir
transporto priemonių
registravimo dokumentai yra
priimami, tam, kad pagal
nustatytą tvarką, registre būtų
patvirtinama, kad transporto
priemonė yra baigta
eksploatuoti, o pareiškėjo
pageidavimu jam išrašoma
pažyma apie transporto
priemonės išregistravimą “
22
• 2013 metais Projekto metu visiems
Lietuvos gyventojams buvo suteikta
galimybė atiduoti turimą ENTP
tinkamam sutvarkymui ir pranešti
apie aplinką teršiančias ENTP.
• Mokant gyventojus perduoti ENTP
atsakingiems atliekų tvarkytojams,
2013 metais buvo perduotos 599
transporto priemonės, gauti 132
pranešimai apie be priežiūros
paliktas ENTP, 20 pranešimų apie
nelegalius ENTP ardytojus.
23
DAUGIAU ERDVĖS KIEMUOSE
• 2014 metais kartojamas
projektas, kurio metu
gyventojai skatinami pranešti
apie kiemuose paliktus ENTP,
nelegalius ardytojus, ar
pageidavimus priduoti savo
TP Asociacijos nariams.
• https://www.youtube.com/
watch?v=6zs2qA2N2xw&ind
ex=5&list=UUTD1aMpOBoeE
AF93rRCdCSg
24
LR aplinkos ministerijos raštas dėl
darbo grupės
Ministro pirmininko
potvarkiu sudaryta
tarpinstitucinė darbo
grupė naudotų transporto
priemonių ir jų dalių bei
ENTP įvežimo ir tvarkymo
kontrolei užtikrinti ir
pasiūlymams dėl teisės
aktų tobulinimo teikti.
25
LIETUVOS RESPUBLIKOS
MINISTRAS PIRMININKAS
POTVARKIS
DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO
2014 m. spalio 3 d. Nr. 189
Vilnius
1. Sudarau šią darbo grupę pasiūlymams dėl teisės aktų tobulinimo, siekiant užtikrinti
naudotų transporto priemonių ir jų dalių bei eksploatuoti netinkamų transporto
priemonių įvežimo ir tvarkymo kontrolę, teikti (toliau – darbo grupė): <...>
2. Pavedu darbo grupei iki 2015 m. gegužės 1 d. pateikti Ministrui Pirmininkui išvadas
ir pasiūlymus dėl:
2.1. transporto priemonių gamintojų Lietuvoje ir importuotojų veiklos kontrolės;
2.2. apmokestinamųjų gaminių (padangų, filtrų, amortizatorių, akumuliatorių)
gamintojų Lietuvoje ir importuotojų veiklos kontrolės;
2.3. transporto priemonės pripažinimo eksploatuoti netinkama transporto priemone
kriterijų;
2.4. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių įvežimo į Lietuvos Respublikos
teritoriją kontrolės;
2.5. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir jų dalių tvarkytojų veiklos
kontrolės.
3. Leidžiu darbo grupei prireikus pasitelkti ekspertų, specialistų, kitų institucijų ir
organizacijų atstovų.
4. Pavedu Aplinkos ministerijai techniškai aptarnauti darbo grupę.
Ministras Pirmininkas
Algirdas Butkevičius
26
AKTUALI INFORMACIJA
• Įgyvendinus teisės aktų pakeitimus, Pavojingąsias atliekas
tvarkančių įmonių vadovaujantiems darbuotojams ir specialistams
išduoti kvalifikacijos atestatai galioja iki atestate nurodytos
galiojimo datos, bet ne ilgiau kaip iki 2014 m. gruodžio 12 d. Šie
kvalifikacijos atestatai prilyginami naujai vadinamiems pavojingąsias
atliekas tvarkančių specialistų mokymo kursų baigimo
pažymėjimams.
• Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų mokymo ir kompetencijos
tobulinimo kursus turi teisę organizuoti ir vesti TIK tos mokymo
įstaigos, kurių mokymo programas patvirtino Aplinkos ministerija
(skelbiama www.am.lt). Šiuo metu mokymus vesti, turi teisę dvi
įstaigos:
1) Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos
institutas
2) VšĮ “Aplinkos vadybos ir audito institutas”.
27
Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos
Tinkama
Netinkama
28
EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO
PRIEMONIŲ TVARKYTOJŲ ASOCIACIJA
 Pagrindiniai 2015 metų tikslai:
 atstovauti ir ginti Asociacijos narių interesus visose visuomeninėse,
valstybinėse Lietuvos, Europos ir tarptautinėse institucijose ir
organizacijose;
 sudaryti sąlygas glaudesniam įmonių bendradarbiavimui tarpusavyje ir su
valstybės valdymo institucijomis, kad racionaliau būtų panaudojami ir
vystomi įmonių potencialai;
 siekti įtraukti visus Asociacijos narius į ENTP tvarkytojų tinklą ir užtikrinti
tinkamą ir skaidrų ENTP tvarkymui skirtų lėšų panaudojimą;
 siekti visų Asociacijos narių įtraukimo į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar)
pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų
sąrašą;
 dalyvauti Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų, galinčių turėti įtakos
Asociacijos narių veiklai, rengimo procese. Teikti tokių teisės aktų projektus
savo nariams, siekiant gauti jų pastabas ir pasiūlymus. Apibendrinus
Asociacijos narių pastabas ir pasiūlymus, suformuoti bendrą poziciją ir ją
teikti Lietuvos ir Europos Sąjungos institucijoms ir organizacijoms;
 bendradarbiauti su transporto priemonių gamintojais ir importuotojais,
siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų vykdymą;
 tęsti visus kitus pradėtus darbus.
29
Kviečiame tapti Eksploatuoti
netinkamų transporto priemonių
tvarkytojų asociacijos nariais ir
prisidėti prie tinkamo ENTP
tvarkymo Lietuvoje!
NARIO MOKESTIS 20 LT+PVM
31
AČIŪ UŽ DĖMESĮ!
32

similar documents