دانلود

Report
‫غربالگري‬
‫جلسه دوم‬
‫اعتبار(‪( Validity‬‬
‫اعتبار اشاره به توانايي آزمون در جدا كردن يا تشخيص كساني كه بيمار هستند‬
‫از كساني كه بيمار نيستند ‪ ،‬دارد‪.‬‬
‫اعتبار دو جزء دارد‬
‫الف ‪ :‬حساسيت (‪)Sensitivity‬‬
‫ب ‪:‬ويژگي (‪)Specificity‬‬
‫هر دوي موارد باال با درصد بيان مي شود‪.‬‬
‫مثبت ها و منفي هاي حقيقي در غر بالگري‬
‫مثبت حقيقي‪ :‬كساني كه بيمار هستند و آزمون آنها مثبت مي باشد‪.‬‬
‫(‪(True Positive=TP‬‬
‫منفي حقيقي‪ :‬كساني كه بيمار نيستند و آزمون آنهامنفي مي باشد‪.‬‬
‫(‪(True Negative= TN‬‬
‫در هر دو حا لت فوق مشكلي نخوا هيم داشت‪.‬‬
‫مثبت ها و منفي هاي كاذب در غر بالگري‬
‫مثبت كاذب ‪ :‬كساني كه بيمار نيستند و آزمون آنها مثبت مي باشد‪.‬‬
‫(‪(False Positive= FP‬‬
‫منفي كاذب ‪ :‬كساني كه بيمار هستند و آزمون آنها منفي مي باشد‪.‬‬
‫(‪(False Negative = FN‬‬
‫در هر دو حا لت فوق مشكل خوا هيم داشت‪.‬‬
‫در منفي كاذب‬
‫افرادي كه واقعا بيمارهستند از سالم بودن خود مطمئن مي شوند‪.‬‬
‫در نتيجه فرد به پديدار شدن عالئم دقت نمي كند و در نتيجه تشخيص و‬
‫درمان وي به تأ خير مي افتد‪.‬‬
‫بنابراين الزم است آزمون غر بالگري منفي كاذب كمي داشته با شد‪.‬‬
‫در مثبت كاذب‬
‫افرادي كه واقعا سالم هستند در سالم بودن خود شك مي كنند‪.‬‬
‫در نتيجه افراد سالم تحت آزمايشات بعدي براي تشخيص قرار مي گيرند كه‬
‫در بعض ي موارد مشكل‪ ،‬ناراحت كننده ‪،‬اضطراب آور و گران است‪.‬‬
‫اين آزمايشات تا وقتي سالم بودن افراد ثابت شود ادامه خواهد يافت‪.‬‬
‫حساسيت (‪)Sensitivity‬‬
‫اولين بار در دهه چهل ميالدي به عنوان شاخص آماري جهت بيان بررس ي درستي تشخيص‬
‫به كار رفت‪.‬‬
‫تعريف ‪:‬‬
‫توانايي آزمون در تشخيص درست همه كساني كه بيمار هستند‪.‬‬
‫حساسيت ‪ %90‬يعني‬
‫‪ %90‬بیمارانی كه غربال مي شوند مثبت حقيقي خواهند بود و بقيه منفي كاذب‪.‬‬
‫وقتي ناديده گرفتن يك بيماري جريمه سنگين دارد بايد آزمون با حساسيت باال به كار رود‪.‬‬
‫در مراحل اوليه يك بررس ي تشخيص ي كه احتمال هاي زيادي وجود دارد از آزمون با‬
‫حساسيت باال بايد استفاده شود‪.‬‬
‫ويژگي (‪)Specificity‬‬
‫توانايي آزمون براي تشخيص درست همه كساني كه بيمار نيستند‬
‫ويژگي ‪ %90‬يعني‬
‫‪ %90‬افراد ساملی كه غربال مي شوند منفي حقيقي خواهند بود و بقيه مثبت كاذب‪.‬‬
‫اين آزمون ها وقتي مورد نيازند كه نتايج مثبت كاذب بتواند موجب صدمات فيزيكي‪،‬‬
‫عاطفي يا مالي براي بيماران شود‪.‬‬
‫ارزش اخباري ( ‪)Predictive Value‬‬
‫ارزش اخباري مثبت ( ‪)Positive Predictive Value = PPV‬‬
‫نشان مي دهد‬
‫چقدر احتمال وجود دارد كه فردي كه نتيجه تست او مثبت است بيمار با شد‬
‫ارزش اخباري منفي ( ‪)Negative Predictive Value = NPV‬‬
‫نشان مي دهد‬
‫چقدر احتمال وجود دارد كه فردي كه نتيجه تست اومنفي است سالم با شد‪.‬‬
‫نتيجه آزمون غر بالگري به وسيله تست قطعي‬
‫نتيجه آزمون‬
‫تشخيص‬
‫بيمار‬
‫جــــــــــمع‬
‫سالم‬
‫مثبت‬
‫مثبت حقيقي‬
‫‪)TP( a‬‬
‫مثبت كاذب‬
‫‪(FP( b‬‬
‫‪a+b‬‬
‫منفي‬
‫منفي كاذب‬
‫‪)FN( c‬‬
‫منفي حقيقي‬
‫‪)TN( d‬‬
‫‪c+d‬‬
‫جمع‬
‫‪a+c‬‬
‫‪b+d‬‬
‫‪a+b +c+d‬‬
‫)‪ (a‬مثبت حقيقي‬
‫= حساسيت (‪)Sensitivity‬‬
‫‪× 100‬‬
‫)‪(a‬‬
‫)‪ (c‬منفي كاذب‪ +‬مثبت حقيقي‬
‫)‪ (d‬منفي حقيقي‬
‫= ويژگي (‪)Specificity‬‬
‫‪× 100‬‬
‫)‪ (b‬مثبت كاذب‪ +‬منفي حقيقي )‪(d‬‬
‫‪×100‬‬
‫‪× 100‬‬
‫)‪(a‬مثبت حقيقي‬
‫= ارزش اخباري مثبت (‪)ppv‬‬
‫)‪ (b‬مثبت كاذب‪ +‬مثبت حقيقي‬
‫)‪(a‬‬
‫)‪(d‬منفي حقيقي‬
‫= ارزش اخباري منفي (‪)npv‬‬
‫)‪(c‬منفي كاذب ‪ +‬منفي حقيقي )‪(d‬‬
‫نتيجه آزمون غر بالگري به وسيله تست قطعي‬
‫تشخيص‬
‫نتيجه آزمون‬
‫بيمار‬
‫ج ـ ـ ــمع‬
‫سالم‬
‫مثبت‬
‫‪40‬‬
‫‪)T P(a‬‬
‫‪20‬‬
‫‪(FP(b‬‬
‫‪60‬‬
‫‪a+b‬‬
‫منفي‬
‫‪100‬‬
‫‪)FN(c‬‬
‫‪9840‬‬
‫‪)TN(d‬‬
‫‪9940‬‬
‫‪c+d‬‬
‫جمع‬
‫‪a+c‬‬
‫‪140‬‬
‫‪b+d‬‬
‫‪9860‬‬
‫‪a+b +c+d‬‬
‫‪10000‬‬
40
)Sensitivity( ‫= حساسيت‬
× 100 = 57/28
40+100
)Specificity (‫= ويژگي‬
9840
9840 +20
× 100 = 79/99
‫‪40‬‬
‫= ارزش اخباري مثبت (‪)ppv‬‬
‫‪×100 = 66/66‬‬
‫‪40+ 20‬‬
‫‪9840‬‬
‫‪× 100 = 9/98‬‬
‫= ارزش اخباري منفي (‪)npv‬‬
‫‪9840 100‬‬
‫ارزش اخباري مثبت و ارزش اخباري منفي‬
‫در شيوع هاي متفاوت‬
‫نتيجه آزمون‬
‫تشخيص‬
‫بيمار‬
‫سالم‬
‫تشخيص‬
‫بيمار سالم‬
‫تشخيص‬
‫بيمار سالم‬
‫مثبت‬
‫‪40‬‬
‫‪190‬‬
‫‪80‬‬
‫‪180‬‬
‫‪120‬‬
‫منفي‬
‫‪10‬‬
‫‪760‬‬
‫‪6/16‬‬
‫‪20‬‬
‫‪720‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫ارزش اخباري مثبت‬
‫ارزش اخباري منفي‬
‫‪170‬‬
‫‪680‬‬
‫‪3/41‬‬
‫‪7/98‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2/97‬‬
‫‪10‬‬
‫‪7/95‬‬
‫‪15‬‬
‫حساسيت(درصد)‬
‫‪80‬‬
‫‪80‬‬
‫‪80‬‬
‫ويژگي(درصد)‬
‫‪80‬‬
‫‪80‬‬
‫‪80‬‬
‫شيوع (درصد)‬
‫نتايج حاصل از جدول قبل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هر چه شيوع بيماري به صفر درصد نزديك شود ارزش اخباري مثبت آن‬
‫به صفر نزديك مي شود‪.‬‬
‫هر چه شيوع بيماري به صد درصد نزديك شود ارزش اخباري منفي آن به‬
‫صفر نزديك مي شود‪.‬‬
‫ارزيا بي برنا مه هاي غر بالگري‬
‫‪‬‬
‫كار آزمايي شاهد دار تصا دفي شده‬
‫‪ ‬ايده آل ترين روش ارزيابي مي با شد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫كار آزمايي بدون شاهد‬
‫مطا لعات مورد شاهدي‬
‫مقايسه روند بيماري بين مناطقي كه درجات متفاوتي از پو شش غر بالگري‬
‫را دارند‪.‬‬
‫منابع سوگرايي در غر بالگري‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫سوگرايي زمان اضافه(‪(Lead time bias‬‬
‫فا صله زماني بين كشف يك بيماري از طريق غر بالگري و كشف همان‬
‫بيماري بطور عادي با گزارش عاليم و نشانه ها‬
‫ممكن است غر بالگري از طريق كشف زودتر زمان تشخيص را جلوتر‬
‫بياندازد‪.‬‬
‫در نتيجه فاصله بين تشخيص و مرگ را افزايش دهد‪.‬‬
‫سوگرايي مدت (‪(Length bias‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مواردي كه از طريق يك برنامه مرتب به موقع كشف شده اند از مواردي‬
‫كه در غربالگري كشف نشده اند ولي بين آزمايشات خودشان كشف‬
‫شده اند مراحل پيش باليني طوالني تري دارند‪.‬‬
‫ممكن است مواردي كه در غربالگري كشف شده اند از مواردي كه با‬
‫عاليم كشف شده اند پيش آگهي بهتري داشته با شند‪.‬‬
‫سو گرايي ناش ي از داو طلب شدن‬
‫‪‬‬
‫افرادي كه براي شركت در برنامه غربالگري داوطلب ميشوند ممكن است از‬
‫نظر پاره اي خصو صيات كه با پيش آگهي رابطه داشته باشد متفا وت با‬
‫شند‪.‬‬

similar documents