Hanuliaková I., (Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda)

Report
Skúsenosť je náš úspech
– Najlepšie európske
metódy v oblasti
vzdelávania seniorov EOS
Bratislava
7. 12.2011
GRUNDTVIG
PARTNERSHIPS
Koordinátor projektu
ÚPSVR Dunajská Streda, SR
Partneri
Napra Forgó Rehabilitációs Nonprofit kft., HU
Úrad práce v Zlíne, ČR
Ibis acam Bildungs GmbH, Rakúsko
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Nemecko
Program celoživotného vzdelávania 2007-2013
Podprogram: Grundtvig
Typ akcie:Partnerstvá
Akcia: Grundtvig Učiace sa partnerstvá
Skúsenosť je náš úspech
Najlepšie európske metódy v oblasti vzdelávania
seniorov
Doba realizácie projektu: 1.8.2010 – 31.7.2012
Východiská






zvyšovanie počtu uchádzačov o zamestnanie nad 50 rokov
veku v evidencii
ťažkosti s uplatnením sa na trhu práce (nízke vzdelanie,
zdravotné problémy, dlhodobá nezamestnanosť)
nižší záujem zo strany zamestnávateľov (nižšia adaptabilita
a flexibilita, nevyhovujúca kvalifikácia, neznalosť cudzích
jazykov, častejšia pracovná neschopnosť, absencia motivácie
k osvojeniu nových vedomostí)
disponujú odbornými vedomosťami, pracovnými a životnými
skúsenosťami, sociálnymi kontaktmi
možnosť využitia v procese ich reintegrácie - zvýšenou
motiváciou najmä k ďalšiemu vzdelávaniu
podobná situácia aj v členských krajinách EÚ
skupiny
Cieľové skupiny
Priame


znevýhodnení občania nad
50 rokov veku
viacnásobne znevýhodnení
občania nad 50 rokov veku
(zdravotné postihnutie,
dlhodobá evidencia, nízke
vzdelanie)
Nepriame

zamestnávatelia

vzdelávacie inštitúcie

zamestnanci partnerských
inštitúcií
Hlavné ciele partnerstva



medzinárodná inštitucionálna spolupráca a výmena
skúseností v oblasti vzdelávania dospelých so
zameraním na občanov nad 50 rokov veku a na
viacnásobne znevýhodnených
výmena informácií o trhu práce a dobrých
skúseností v oblasti vzdelávania priamej cieľovej
skupiny
podpora (re)integrácie priamej cieľovej skupiny na
trh práce aplikáciou best practice a inovatívnych
metód vzdelávania
Výmena informácií na národnej a
medzinárodnej úrovni o situácii cieľovej
skupiny na trhu práce
Národná úroveň
analýza TP so zameraním
na cieľové skupiny
charakteristika TP so
zameraním na cieľové skupiny,
nástroje aktívnej politiky TP
zamerané na zvyšovanie
zamestateľnosti a
zamestnanosti, projekty a
programy pre cieľové skupiny
spolupráca aktérov TP na
lokálnej úrovni - WS
ÚPSVR, vzdelávacie inštitúcie,
zamestnávatelia, MO (závery zo
stretnutia)
Medzinárodná úroveň
výmena informácií o
regionálnych trhoch práce
zhrnutie -(ne)zamestnanosť,
požiadavky a ponuky v oblasti
vzdelávania dospelých nad 50
rokov veku, SWOT analýza
priamej cieľovej skupiny
prezentácia výsledkov
z národného stretnutia
formulácia spoločných
záverov, tvorba produktov
ANALÝZY TRHU PRÁCE
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Dunajskej Strede
Office of Labour, Social Affairs and Family
in Dunajská Streda
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Dunajskej Strede
Current situation of job-seekers over 50 years
on the labour market in the Gänserndorf
(Lower Austria)
Office of Labour, Social Affairs and Family
in Dunajská Streda
Aktuálna situácia UoZ nad 50 rokov na trhu práce
v okrese Dunajská Streda
Current situation of job-seekers over 50 years of age on
the labour market in the district Dunajská streda
European best methods in education of seniors“
Aktuálna situácia UoZ nad 50 rokov na trhu práce
v okrese Dunajská Streda
Napra Forgó Nonprofit Ltd.
Grundtvig Lernpartnerschaftsprojekt
2010-1-SK1-GRU06-01505-4
Projekt EOS
Labour market analyses about the current situation of
jobseekers over 50 years of age in Érd area
Current situation of job-seekers over 50 years of age on
the labour market in the district Dunajská streda
Projekt EOS
Projekt EOS
Skúsenosť je náš úspech
1 von 1
Skúsenosť je náš úspech
-1-
Seminár na národnej úrovni
Dobré skúsenosti, osvedčené postupy
partnerských krajín s cieľovými skupinami,
zapojenie priamej cieľovej skupiny
Priama cieľová skupina
zapojenie priamej cieľovej
skupiny do projektových
aktivít (dotazník )
 výmena dobrých skúseností
medzi učiacimi sa dospelými
návštevou partnerskej
inšitúcie v zahraničí,
nadviazanie kontaktov
prijímajúce organizácie
(AT
SK)
vysielajúce organizácie
(SK,HU – AT,DE)

Medzinárodné stretnutie


predstavenie dobrých
skúseností, osvedčených
metód a projektov v oblasti
vzdelávania dospelých nad 50
rokov veku
možnosť využitia „best
practice“, výsledkov
dotazníkov a osobných
skúseností na tvorbu návrhu
inovatívnych vzdelávacích
metód a produktov
Tvorba produktov

päťjazyčný informačný leták o projekte
informácie o partnerských inštitúciách, o cieľoch,
cieľových skupinách a o produktoch projektu
brožúra pre cieľovú skupinu
o projekte, patnerstve, o metódach v oblasti
vzdelávania dospelých nad 50 rokov veku, službách
podpor. (re)integráciu priamej cieľovej skupiny
webová stránka, DVD-rom
informácie o projekte, produktoch, výsledkoch ,
užitočné linky pre cieľové skupiny

informačné fórum pre priamu cieľovú
skupinu (o projekte, o aktivitách, výsledkoch vrátane referátov
účastníkov mobilít)
LETÁK O PROJEKTE
Webová stránka
www.eos.mixxt.eu
medzinárodná
spolupráca
spolupráca na
lokálnej úrovni
(re)integrácia
na TP
zapojenie priamej
cieľovej skupiny
produkty projektu
Termín
Aktivita
Krajina
10/2010
Kick-off meeting (úvodné stretnutie)
Slovensko
01/2010
Seminár na na národnej úrovni na tému
“Vzdelávanie dospelých vo veku nad 50
rokov“
vo vlastnej
krajine
03/2011
Metódy a výmena dobrých skúseností v
oblasti vzdelávania dospelých nad 50
rokov veku
Česká republika
05/2011
Výmena dobrých skúseností v oblasti
vzdelávania dospelých nad 50 rokov veku
medzi učiacimi sa dospelými
Rakúsko
05/2011
Výmena dobrých skúseností v oblasti
vzdelávania dospelých nad 50 rokov veku
medzi učiacimi sa dospelými
Príprava produktov po obsahovej a
formálnej stránke
Slovenská
republika
09/2011
Maďarsko
01/2012
Finalizácia produktov projektu
Maďarsko
04/2012
Informačné fórum
Slovenská
republika
05/2012
Záverečná konferencia
Slovenská
republika
Prínos projektu
Pre partnerské inštitúcie
 využitie dobrých skúseností prispieva k tvorbe inovatívnych
návrhov v oblasti vzdelávania dospelých
 rozvoj odborných vedomostí a zručností zamestnancov
 zvýšenie kvality poskytovaných služieb pre klientov
Pre učiacich sa dospelých
 zvýšenie informovanosti a motivácie využitím produktov
projektu
 získanie širšieho prehľadu o možnostiach vzdelávania
Vzdelávacie inštitúcie
 zvýšenie kvality vzdelávacích služieb prostredníctvom
výmeny informácií na národnej a medzinárodnej úrovni
 zvýšenie flexibility pri tvorbe vzdelávacích programov
Ďakujem za pozornosť!
Ing. Ildikó Hanuliaková
vedúca oddelenia APTP
ÚPSVR Dunajská Streda
[email protected]

similar documents