จังหวัดนครสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด 11 จังหวัด

Report
บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหำชน)
CP All Public Company Lim
แรงบันดำลใจ
 ข้ าพเจ้ าได้ เลือกไปฝึ กงานบริ ษัทซีพี ออลล์ เพราะว่าบริ ษัทนี ้มีความ
น่าสนใจและบริ ษัทนี ้เป็ นบริ ษัทขนาดใหญ่ ดูแลธุรกิจค้ าปลีกประเภท
ร้ านค้ าสะดวกซื ้อภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “7-Eleven” ทัว่
ประเทศมีแผนก Logistics ซึ่งเป็ นแผนกที่ตรงกับสาขาที่ เรา
เรี ยน ทาให้ ข้าพเจ้ าอยากไปบริ ษัทนี ้อยากไปเรี ยนรู้ การทางาน และ
หาประสบการณ์การฝึ กงานเพื่อเป็ นการเรี ยนรู้การทางานในอนาคต
ต่อไป
วัตถุประสงค์
 1. เรี ยนรู้ การทางานของฝ่ ายสนับสนุนงาน logistics
และ
ช่วยเหลืองานของฝ่ าย ตามที่ได้ รับมอบหมาย
 2. ศึ ก ษาหาความรู้ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ใช้ ใ นการฝึ กงาน ได้ แ ก่ การฝึ กใช้
โปรแกรม ArcGIS และโปรแกรม Territory Planning
(TP) รวมทังศึ
้ กษาข้ อบังคับผังเมือง เพื่อใช้ ในการทาโครงงานตามที่
ได้ รับหมาย
 3. นาความรู้ที่ได้ จากการเรี ยนมาประยุกต์ในการทางานจริ ง
ประวัตแิ ละควำมเป็ นมำขององค์ กร
 บริ ษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 12 ธันวาคม 2531 เป็ นบริ ษัท
หลักในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจาหน่ายของเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ ประกอบ
ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจค้ าปลีกประเภทร้ านค้ าสะดวกซื ้อภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า 7Eleven บริ ษัทได้ บริ หารจัดการในลักษณะร้ านสะดวกซื ้อที่มีเครื อข่า ยกระจายอยู่
ในชุมชนต่างๆ ได้ แก่ ที่พกั อาศัย สานักงาน สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ ยว และร้ านที่
ตังอยู
้ ใ่ นสถานีบริ การน ้ามัน คลอบคลุมพื ้นที่กรุงเทพฯ ปริ มณฑล และต่างจังหวัดทัว่
ประเทศ ในปี 2554 มีจานวนร้ านสาขาทังสิ
้ ้น 6,276 สาขา
ปรั ชญำองค์ กร
เราปรารถนารอยยิม้ จากลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีความสุ ข
วิสัยทัศน์
เราให้บริ การความสะดวก กับทุกชุมชน
พันธกิจ
มุ่งสร้างความผูกพันกับลูกค้า ด้วยการสรรหาสิ นค้าและบริ การ
ที่มีคุณภาพ ภายใต้การบริ หารงาน แบบ Harmony พร้อมทั้ง
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั สังคมและชุมชน
งำนที่ได้ รับมอบหมำย
 1.งานด้ า นแผนที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานในร้ า น(7-Eleven)
ส่ วนมากงานด้านแผนที่ ซ่ ึ งจะทาให้กบั หน่ วยงานต่ างๆในบริ ษทั
แล้วแต่ หน่ วยงานแต่ ล ะหน่ วยงานต้องการข้อมูล แบบไหน โดย
ส่ วนมากข้อมูลแผนที่ที่ตอ้ งการจะเป็ น แผนที่จงั หวัด อาเภอ โซน
ร้าน (7-Eleven) ในประเทศไทย หรื อนาไปเพื่อดูเส้นทางการ
เดินรถขนส่ งสิ นค้า
งำนที่ได้ รับมอบหมำย
 2. การจัดสายรถจะใช้โปรแกรม Territory Planner
(TP) เป็ นโปรแกรมในการคานวณระยะทางการเดินรถ มา
คานวณหาระยะทางและทาแผนที่เส้นทางการเดินรถ สามารถเพิ่ม
สายรถเสริ ม ระบุจานวนร้ านค้าที่ตอ้ งการ ทาการคานวณออกมา
เป็ นวันหรื อรวมเป็ นระยะทางออกมาดูได้
ภำพกำรใช้ โปรแกรม Territory Planner (TP)
โครงงำนที่จัดทำระหว่ ำงฝึ กงำน
 เรื่ อ งการวิ เ คราะห์ ห าที่ ต้ ัง เพื่ อ สร้ า ง
ศู น ย์ก ระจายสิ น ค้า ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ
จัง หวัด นครสวรรค์เ ป็ นการหาที่ ต้ ัง
เพื่อสร้ างศูนย์กระจายสิ นค้าควบคุม
อุ ณ หภู มิ แ ห่ ง ใหม่ โ ดยพื้ น ที่ ที่ จ ะตั้ง
ศูนย์กระจายสิ นค้าจะต้องครอบคลุ ม
พื้นที่ได้ท้ งั หมด 11 จังหวัด
โครงงานทีจ่ ัดทาระหว่ างฝึ กงาน (ต่ อ)
การหาทีต่ ้งั ศูนย์ กระจายสิ นค้ าจะต้ องพิจารณา
1. ที่ต้ งั ร้านสาขา (7-Eleven) 2. เขตผังเมือง
3. เส้นทางคมนาคม
4. ฮวงจุย้
ขัน้ ตอนกำรศึกษำกำรตัง้ ศูนย์ กระจำยสินค้ ำควบคุมอุณหภูมิ
(Chilled Distribution Center) จ.นครสวรรค์
โครงงำนที่จัดทำระหว่ ำงฝึ กงำน (ต่ อ)
ขั้นตอนการทา
 1. นาข้ อมูลร้ าน เพือ่ กาหนดเป็ น centroid (ตัวแทนร้ าน
สาขารายอาเภอ)
ใช้ โปรแกรม ArcGis นาเข้ าข้ อมูลร้ าน 7-Eleven และข้ อมูลอาเภอแต่ละ
จังหวัดมาเชื่องโยงความสัมพันธ์กบั ร้ าน7-Eleven ตามที่ตงทางภู
ั้
มิศาสตร์ และนา
ข้ อมูลร้ านที่ได้ มาสร้ างเป็ นตัวแทนแต่ละอาเภอ (Centroid) โดย 1 อาเภอจะมี
ตัวแทนเป็ น 1 ร้ าน
โครงงำนที่จัดทำระหว่ ำงฝึ กงำน (ต่ อ)
 2. นำเข้ ำข้ อมูลตัวแทนร้ ำนสำขำรำยอำเภอ(centroid) ลง
ในโปรแกรม TP และคำนวณระยะทำง
นาเข้ าข้ อมูลตัวแทนร้ านสาขารายอาเภอ ในโปรแกรม TP และคานวณ
ระยะทางจากตัวแทนร้ านสาขารายอาเภอไปยังร้ านสาขาทุกร้ านที่อยู่ ใน
พื ้นที่ศกึ ษา 11 จังหวัด เพื่อพิจารณาจุดตัวแทนรายอาเภอที่ มีระยะทางสัน้
ที่สดุ จึงเป็ นตัวแทนรายอาเภอที่มีความเหมาะสมในการสร้ างศูนย์กระจาย
สินค้ า
โครงงำนที่จัดทำระหว่ ำงฝึ กงำน (ต่ อ)
 3. เลือกตัวแทนรำยอำเภอที่มีระยะทำงสัน
้ ที่สุด
5 อันดับ
ในการหาระยะทางจะใช้ โปรแกรม TP ในการรันหาระยะทางโดยจะหา
ระยะทางที่น้อยที่สดุ เพื่อให้ ได้ ตวั แทนรายอาเภอที่มีระยะทางไปยังทุกร้ าน
รวมกันน้ อยที่สดุ 5 อันดับ
โครงงำนที่จัดทำระหว่ ำงฝึ กงำน (ต่ อ)
 4. ศึกษำผังเมือง
ศึกษาผังเมือง เพื่อพิจารณาถึงข้ อบังคับในการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิน ว่ามี
บริเวณไหนบ้ างในเมืองนันๆ
้ ที่สามารถตังศู
้ นย์กระจายสินค้ า ได้ ในการหา
ที่ตงศู
ั ้ นย์กระจายสินค้ าจะใช้ ผงั เมืองรวมเมืองในการพิจารณาดูข้อบังคับ
การใช้ ประโยชน์ และดูข้อบังคับประเภทอาคารที่สามารถสร้ างโรงงานห้ อง
เย็นได้
ภาพผังเมือง
ข้อบังคับผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์
 5. นำเข้ ำข้ อมูลพืน้ ที่ท่ อ
ี นุญำตให้ สร้ ำงตำมข้ อบังคับผังเมือง
โครงงานที่จัดทาระหว่ างฝึ กงาน (ต่ อ)
 6.
นำที่ดนิ 4 แปลง (ที่มีผ้ ูเสนอเข้ ำมำ) มำวิเครำะห์ ทำงด้ ำน
ผังเมือง /รูปร่ ำง/ขนำด/ที่ตงั ้
 7. นำที่ดน
ิ 4 แปลง คำนวณใน TP เพื่อหำระยะทำง
 8. หำ Mileage baht จำกยอดขำยร้ ำน (ข้ อมูลสมมุต)ิ
โครงงำนที่จัดทำระหว่ ำงฝึ กงำน (ต่ อ)
ในการวิเคราะห์หาที่ต้ งั เพื่อสร้างศูนย์กระจายสิ นค้าควบคุมอุณหภูมิ จังหวัดนครสวรรค์
โดยการนาพื้นที่ท้ งั หมด 4 แปลงมาพิจารณา ในการพิจารณาแปลงแต่ละแปลงที่ได้จะต้อง
เป็ นแปลงที่ตรงตามข้อบังคับผังเมือง การใช้ประโยชน์และประเภทที่ดินผังเมือง จากการ
วิเคราะห์ที่ดินที่สามารถสร้างศูนย์กระจายสิ นค้าได้ จะต้องอยูใ่ นพื้นที่สีเขียวประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม และเป็ นพื้นที่ที่สามารถสร้างโรงงานห้องเย็น จาพวกที่ 3 ได้
เนื่องจากจานวนเครื่ องจักร และจานวนคนงานที่มีจานวนมากกว่า 50 คน ซึ่ งจากการศึกษา
พื้นที่สีเขียวจึงเหมาะสมที่จะตั้งศูนย์กระจายสิ นค้ามากที่สุด และในแต่ละแปลงที่ทาการ
วิเคราะห์พ้นื ที่ แปลงที่ได้จะเป็ นพื้นที่ที่ติดถนนใหญ่ทาให้การขนส่ ง สะดวก รวดเร็ ว
ยิง่ ขึ้น
แผนที่กำรตัง้ ศูนย์ กระจำยสินค้ ำ จังหวัดนครสวรรค์ รวมทัง้ หมด 4 แปลง
ที่ดนิ แปลงที่ 1 อ.เมืองนครสวรรค์
ที่ดนิ แปลงที่ 2 อ.เมืองนครสวรรค์
ที่ดนิ แปลงที่ 3 อ.เก้ ำเลีย้ ว
ที่ดนิ แปลงที่ 4 อ.เก้ ำเลีย้ ว
ตำรำงสรุ ปผลกำรปฏิบัตกิ ำร
ปั ญหำที่พบระหว่ ำงกำรฝึ กปฎิบัตงิ ำน
 1. ในการปฏิบตั ิงานครัง้ นี ้เป็ นการปฏิบตั ิงานครัง้ แรก และยังไม่ค่อยสามารถปรับตัว
ให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมภายในบริ ษัทได้ จึงส่งผลให้ ช่วงแรกๆ ของการทางานยังไม่
สามารถทางานได้ อย่างเต็มที่มากนัก
 2. ปั ญหาการใช้ โปรแกรม TP เนื่องจากเป็ นโปรแกรมใหม่จึงต้ องมีการเรี ยนรู้ใหม่
 3. ปั ญหาเรื่ องการไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งในช่วงแรกๆต้ องศึกษาเส้ นทางในกรุ งเทพ
ใหม่เนื่ องจากไม่ร้ ู เส้ นทางและเป็ นเรื่ องใหม่เมื่ อเปรี ยบเทียบกับการเดินทางในจ.
พิษณุโลก
 4. เนื่องจากราคาห้ องพักในเขตกรุงเทพมีราคาสูง จึงทาให้ เกิดปั ญหาค่าครองชีพสูง
แนวทำงแก้ ไขปั ญหำ
 1. ควรทาการศึกษารายละเอียดของสถานที่ฝึกงานก่อนที่เราจะเลือกฝึ กงาน ทังใน
้
ด้ านลักษณะของงานในหน่วยงานนันๆ
้ และโปรแกรมที่หน่วยงานใช้ ในการปฏิบตั ิงาน
 2.
รู้ จกั แบ่งเวลาในการทางาน และพยายามทางานที่ได้ รับมอบหมายให้ เสร็ จทัน
กาหนด
 3. ให้ ความสนใจ และเอาใจใส่กบ
ั การปฏิบตั ิงานมากขึ ้น และเรี ยนรู้เพิ่ม เติมในงานที่
ทา
 4. มีความอดทนในการทางาน และตรงต่อเวลา รับฟั งความคิดเห็นและคาแนะนา
จากผู้อื่น
 5. สร้ างมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีและสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับผู้อื่นได้
บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหำชน)
CP All Public Company Lim

similar documents