TH*C TR*NG Ô NHI*M N**C * TP H* CHÍ MINH

Report
Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
Khoa Địa Lí
GVHD : Th.s Nguyễn Thị Kim Liên
Th.s Hà Văn Thắng
Nhóm : Sức mạnh niềm tin
Tóm tắt bài dạy
Ô nhiễm môi trường là vấn đề mang
tính cấp bách và quy mô toàn cầu.
Hiện nay ô nhiễm nguồn nước có nguy
cơ gia tăng, ảnh hưởng rất lớn đến đời
sống con người và sinh vật. Ở TP Hồ
Chí Minh hiện đang đối mặt với tình
trạng ô nhiễm môi trường nước ngày
càng nghiêm trọng, làm sao để giảm
thiểu tình trạng ô nhiễm.
Hình ảnh ô nhiễm
nguồn nước ở tp hcm
Câu hỏi khái quát
Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ và
cải tạo nguồn nước hiện nay?
Câu hỏi bài học
1. Tại sao ô nhiễm nước ở TP Hồ Chí
Minh ngày càng nghiêm trọng?
2. Ô nhiễm nước tác động gì tới sự phát
triển Kinh tế Xã hội ở TP Hồ Chí
Minh?
3. Chúng ta cần làm gì để bảo vệ nguồn
nước?
Câu hỏi nội dung
1. Khái niệm môi trường?
2. Nguyên nhân gây ra ô nhiễm nguồn
nước?
3. Thực trạng ô nhiễm nguồn nước ở TP
Hồ Chí Minh?
4. Hậu quả của sự ô nhiễm nguồn nước ở
TP Hồ Chí Minh?
5. Chúng ta cần có những biện pháp nào để
bảo vệ và khắc phục tình trạng ô nhiễm
nước?
Giới thiệu dự án
Với dự án “Thực trạng ô nhiễm nước ở
TP Hồ Chí Minh” cho học sinh đóng
các vai: người gây ra ô nhiễm nước, 2
người bị ảnh hưởng hậu quả, chuyên
gia môi trường. Từ đó đưa ra những
nguyên nhân gây ô nhiễm nước, ảnh
hưởng như thế nào đến đời sống con
người, đồng thời giáo dục ý thức của
mỗi người trong việc bảo vệ môi
trường.
Mục tiêu
• Kiến thức chuẩn:
 Nắm được khái niệm môi trường, phân loại môi
trường
 Biết được chức năng và vai trò của môi trường
 Hiện nay ô nhiễm môi trường nước ở TP Hồ Chí
Minh ngày càng nghiêm trọng cần phải làm gì?
• Vấn đề địa phương: ở TP.HCM nguồn nước bị ô
nhiễm trầm trọng không chỉ ở nước mặt (nước
ao, hồ, sông, suối), mà nước ngầm trong lòng đất
và nước mưa.
• Kỹ năng của thế kỉ 21:
Học sinh có tư duy độc lập và giải
quyết vấn đề.
Khả năng giao tiếp và hợp tác trong
tình huống.
Sử dụng các phương tiện thông tin
truyền thông và công nghệ.
 Hình thành 1 số kỹ năng sống.
Nhiệm vụ của học sinh
Đóng vai: người gây ra ô nhiễm, người
bị ảnh hưởng, chuyên gia môi trường.
Thực hiện sản phẩm: publisher, video
clip, tranh ảnh, …
Cách thức thực hiện: hoạt động nhóm,
khảo sát thực tế, tuyên truyền và vận
động.
Ý nghĩa của dự án
Học sinh hiểu được những nguyên
nhân gây ô nhiễm nước, hậu quả của
nó.
Tình trạng ô nhiễm nước ở TP Hồ Chí
Minh hiện nay cần nâng cao ý thức bảo
vệ môi trường, tuyên truyền giáo dục
đến mỗi cá nhân và cộng đồng.

similar documents