Projekt infrastruktur 2.0

Report
Projekt Infrastruktur 2.0
en projektintroduktion
Henrik Schildt, 131104
www.cehis.se
Vad är projekt Infrastruktur 2.0?
• Ett upphandlingsprojekt
– Gemensamma tjänster för nationell eHälsa
• Sex tjänster berörs
–
–
–
–
–
–
Datakommunikationstjänst Sjunet
Video- och distansmöte
Katalogtjänst (Nuvarande HSA)
Identifieringstjänst (Nuvarande SITHS)
Säkerhetstjänsterna (Autentisering, Logg, Samtycke…)
Nationella tjänsteplattformen
• Avgränsning
– Ej drift
Sid 2
www.cehis.se
Sid 3
Varför görs upphandlingen?
• Ny teknik – nya möjligheter
– Dagens lösningar en funktion av historiska krav och tekniskt möjligheter
– Vi har en situation baserad på en evolution (som alltid)
• Förändrad behovsbild
– Fler användare
– Nya ehälsotjänster baserats på den gemensamma infrastrukturen
• Pascal, NPÖ, Journal på nätet, Vårdens intyg mfl.
– Ökade krav på tillgänglighet och prestanda
• Nuvarande avtal löper ut under 2014/2015
– Ger möjlighet till förändringar
www.cehis.se
Sid 4
För vem görs upphandlingen?
• Upphandlingen görs för samtliga Sveriges kommuner och
landsting/regioner
• Ett viktigt syfte med infrastrukturtjänsterna är att underlätta en
säker och tillförlitlig informationsdelning över vårdgivargränser
– Privata vårdgivare ska därför kunna ta del av de tjänster som upphandlas
– Affärsmodellen för detta ännu ej definierad
• Upphandlingen styrs och leds av CeHis
och Kommunal eHälsa på SKL
www.cehis.se
Sid 5
Hur bedrivs projektarbetet?
Beställare
CeHis och Kommunal eHälsa (SKL)
Styrgrupp
Företrädare för beställaren
PSG
Infrastruktur
CeHis programstyrgrupp
för Infrastruktur
PL
Projektgrupp
Ett delprojekt per tjänst
Övergripande kravhantering
Arbetsgrupper
Arbetsgrupper
Arbetsgrupper
www.cehis.se
Sid 6
Processen
• En tidplan per tjänst
• Styrs av förändringsbehov i kombination med avtalets utgång
• Arbete med att detaljera tidplanerna pågår
• Exempelmodell
Nuläge
Konsekvens
Behov / Lösning
2013
Krav
Upphandling
2014
2015
www.cehis.se
Sid 7
Att-göra-lista
•
Resurser och arbetssätt
–
–
•
Dokumentering av nuläget
–
•
Inga nya områden adderas till projektet!
Uppdatera styrande dokument
–
•
•
Sammanställa tillgängligt material från styrande dokument som exempelvis
nulägesanalyser, T-boken och projektdirektiv.
Frys omfattningen
–
•
Sammanfattas enligt en gemensam mall
Definiera ramarna gällande upphandlingsobjekten
–
•
Roller och ansvar i projektgruppen
Definiera beslutsprocesserna för krav
Uppdatera projektdirektiv så att det är i linje med aktuell omfattning.
Utforma målbild för infrastrukturen för nationell eHälsa.
Definiera de reella förändringsmöjligheterna
–
–
Per område
Beakta nuläge, nuvarande avtalsperiod, ev migrering, …
www.cehis.se
För många obekanta faktorer
Sid 8
www.cehis.se
Sid 9
Tidplanen medger inte några förändringar, annat än på marginalen!
www.cehis.se
Sid 10
Förvaltnings-/upphandlingsobjekt (scenario 1)
Datakom
Video
ID
Katalog
Säkerhetstjänster
TP (med stödfkn.)
Drift
2013
2014
2015
2016
2017
www.cehis.se
Sid 11
Förvaltnings-/upphandlingsobjekt (scenario 2)
Datakom
Video
ID
Katalog
Säkerhetstjänster
TP (med stödfkn.)
Drift
2013
2014
2015
2016
2017
www.cehis.se
Sid 12
Förvaltnings-/upphandlingsobjekt (scenario 3)
Datakom
Video
ID
Katalog
Säkerhetstjänster
TP (med stödfkn.)
Drift
2013
2014
2015
2016
2017
www.cehis.se
Sid 13
Förvaltnings-/upphandlingsobjekt (scenario 4)
Datakom
Video
ID
Katalog
Säkerhetstjänster
TP (med stödfkn.)
Drift
2013
2014
2015
2016
2017
www.cehis.se
Sid 14
Målbild - IKT för nationell eHälsa
•
Goda och effektiva IKT-lösningar spelar en avgörande roll i modern hälso-och sjukvård. För
nationell eHälsa, med mycket höga krav på tillförlitlighet och prestanda, blir IKTinfrastrukturen ett fundament för att dessa krav ska kunna mötas.
•
IKT-infrastrukturen ska:
–
–
–
–
–
–
–
•
Stödja CeHis handlingsplan 2013-2018
Bidra till bättre samverkan i vård- och omsorgsprocesser inom och mellan olika vårdgivare samt
medborgare i Sverige (och inom EU?)
Skapa möjligheter för medborgaren att vara en aktiv part i sin egen vård
Bidra till att de anställda kan utföra sitt arbete där det är som mest effektivt
Säkerställa att personlig integritet och säkerhet beaktas i alla lösningar
Vara modern och framtidsorienterad och därmed kunna tillgodose behov av IKT-stöd, såväl i närtid
som i framtiden
Vara robust, tillgänglig och tillförlitlig
Denna målbild skall karaktäriseras av följande ledord:
–
–
–
–
Mobilitet
Säkerhet
Flexibilitet
Samverkan
IKT = Information- och KommunikationsTeknologi
Med inspiration från Nya Karolinska Sjukhuset…
www.cehis.se
Sid 15
Möjlig logisk modell
Spår 2 - Upphandling framtid
(nuläge, behov, krav, …)
Anpassning / Migrering / Produktion
Spår 1 - Upphandling as is
(nuläge, behov, krav, …)
2013
2014
Produktion
2015
2016
2017
www.cehis.se
Sid 16
Puckelkostnader
Kostnad
Migrering / anpassning
Framtida lösning
Nuvarande lösning
2013
2014
2015
2016
2017
2018
www.cehis.se
Sid 17
Öppna frågor … som måste stängas!
• Hur förhindra puckelkostnader?
• Hur säkerställa att befintliga kort fungerar som nu efter Q1
2015?
• Hur arbeta med att identifiera långsiktiga behov, krav och
lösningar?
– Vad krävs för måluppfyllnad enlig CeHis plan 2013-2108
• Tankar kring förvaltnings-/upphandlinsobjekt
– Som idag?
– Annan skärning?
Tack!
http://www.cehis.se/infrastruktur/infrastrukturtjanster_it_20/

similar documents