Prezentace Dr. Beneša

Report
Ekonomické škody ze
znehodnocování životního
prostředí
Ing. Petr Beneš Ph.D.
Ústav chemie ochrany prostředí
1. Ekonomické škody ze znehodnocování ŽP
1.2 Význam kvantifikace ekonomických škod ze
znehodnocování ŽP
1.3 Metody kvantifikace ekonomických škod ze
znehodnocování ŽP
2. Náklady na sanační zásah
3. Sanační optimum vs. reálná praxe
Škody na ŽP
Náklady na
Znečištěná příroda
sanaci
Uhynulé plodiny
.
.
.
Spotřeba energie
Spalování paliv
.
.
.
Správná cesta k nalezení optima?
Ekonomický výpočet, LCA…
1.1 Pojetí ekonomických škod ze
znehodnocování ŽP (1)
• Negativní ekonomické dopady, které
nesou různé ekonomické subjekty
• EŠZZ jsou funkcí stupně znehodnocení
(faktorů) životního prostředí
− S rostoucím stupněm znehodnocení škody
rostou
− Definujeme-li funkci, můžeme určit konkrétní
škody z konkrétního stupně znehodnocení
1.1 Pojetí ekonomických škod ze
znehodnocování ŽP (2)
FUNKCE EKONOMICKÉ
ŠKODY ZE
ZNEHODNOCOVÁNÍ ŽP
Závislost ekonomické
škody na úrovní
znečištění
Funkci lze také vyjádřit v
přírůstkovém tvaru
MEZNÍ EKONOMICKÁ
ŠKODA (křivka mezních
škod)
•DEG1 – výchozí úroveň znehodnocení ŽP
•DEG2 – nižší úroveň znehodnocení ŽP
•ED1 – ekonomická škoda odpovídající výchozí úrovni znečištění
•ED2 - ekonomická škoda odpovídající nižší úrovni znečištění
•ED – snížení ekonomické škody ze znehodnocování ŽP
Říká o kolik se zvýší
škoda (osa Y), pokud se
zvýší stupeň
znehodnocení (osa X)
1.1 Pojetí ekonomických škod ze
znehodnocování ŽP (3)
•Závislost škody na stupni znečištění se zpravidla
v čase vyvíjí.
−Stejné úrovni znehodnocování může v budoucnu
odpovídat jak vyšší, tak nižší škoda
•Ekonomická škoda má TŘI části
Ekonomická škoda ze znehodnocování ŽP
Ekonomické ztráty
Náklady a výdaje na
Náklady na vyhnutí se
(hodnoty, které v
důsledku znehodnocení
ŽP NEvznikly)
likvidaci či zmírnění
(již vzniklých škod)
(negativním důsledkům
působení faktorů ŽP)
1.1 Pojetí ekonomických škod ze
znehodnocování ŽP (4)
• Příklad ekonomické ztráty:
− Ztráta zemědělské produkce
− Pozemek ve znečištěné oblasti
• Menší výnos, nižší kvalita produktu
− Ztráta může být i záporná – kdyby znečištění
do určité míry působilo jako hnojivo, nebo
oteplení díky skleníkovému efektu stimuluje
růst
− Nižší produkce z důvodu vyšší nemocnosti
zaměstnanců
1.1 Pojetí ekonomických škod ze
znehodnocování ŽP (5)
• Příklad nákladů na likvidaci
− Čištění řeky po ropné havárii, SANACE lokality
− Léčení obyvatel nemocných v důsledku
znečištění ŽP
− Výměna zkorodovaných ocelových konstrukcí z
důvodu agresivity ovzduší
• Příklad nákladů na vyhnutí se
− Vícenáklady obyvatel na vitamíny, víkendové
cesty za „lepším ovzduším“
− Častější nátěry ocelových konstrukcí
1.2 Význam kvantifikace
ekonomických škod ze ZŽP(1)
• Důvody pro kvantifikaci ekonomických škod za
znehodnocování ŽP
− Zjištění výše škody pro potřeby soudních procesů, kde
poškozený požaduje náhradu
− Pro soukromé vyjednávání a obchodování
ekonomických subjektů
• Koupit či nekoupit znečištěný pozemek?
− Zjištění výše škody pro účel stanovení sazby
ekologického poplatku případně daně
− Získávání dat pro modelování ekonomických strategií
− Přísun informací pro širokou veřejnost
1.2 Význam kvantifikace
ekonomických škod ze ZŽP(2)
• Ne vždy je ale možno použít přesnou
ekonomickou kvantifikaci
− Velká časová a finanční náročnost výpočtů
− Nedůvěra subjektů v ekonomickým metodám
− Jiné normativní přístupy (normy životního
prostředí) bez přihlédnutí k ekonomickému okolí
− Politická averze k exaktním metodám - MŽP
• Je třeba širší podpora oceňování škod
− Podporováno řadou ekonomů – praktiků
1.2 Význam kvantifikace
ekonomických škod ze ZŽP(3)
•Je tedy vhodné rozšířit pojetí HODNOTY
− Nejen poskytování přímého užitku
− Celková hodnota jako souhrn důvodů, za které je
subjekt ochoten zaplatit:
Rohlík – čistě užitná hodnota
Městský park – ochota platit z
různých důvodů:
•
Navštěvuji ho
•
Abych ho mohl navštívit i
v budoucnu
•
Aby zůstal zachován pro
jiné
•
Zachování stromů
1.3 Cesty a metody kvantifikace
ekonomických škod ze ZŽP (1)
• Cesta ke kvantifikaci škod v peněžních
jednotkách má 4 KROKY
− 1. krok – znečištění – emise
− 2. krok – znečištění – imise
− 3. krok – negativní dopady na ŽP a člověka
− 4. krok – zkoumání ekonomické ztráty dopadu
− Tyto kroky jsou typické pro škody způsobené
znečištěním složek ŽP – pro jiné druhy škod
mohou být modifikovány
1.3 Cesty a metody kvantifikace
ekonomických škod ze ZŽP (2)
• 1. krok – znečištění – emise
− Objemy znečišťujících látek vypouštěné ze zdroje do
ovzduší, vody, půdy…
− Jsou měřeny případně kalkulovány (t/rok, g/s)
− Důležitá průkaznost a přesnost měření – jedná se o
velké objemy
− Významné tam, kde se škody opravdu propočítávají a
jsou finančně kompenzovány
− Případně kde se platí poplatky či daně ze znečištění
− Náklady na měření nejsou zanedbatelné – intervaly
jsou dané zákonem
1.3 Cesty a metody kvantifikace
ekonomických škod ze ZŽP (3)
• 2. krok – znečištění – imise (koncentrace)
− Emise se rozptylují, přemisťují, případně chemicky
mění a vznikají imise
− Imisím jsou pak vystaveny příslušné prvky ŽP
− Mohou být měřeny analyticky, případně počítány
pomocí rozptylových modelů (mg/m3)
• Rozptylové modely
− Kalkulace změn lokálních koncentrací v závislosti na
změnách emisí
− Dopady jednotlivých zdrojů (i budoucích, případně
odstavení stávajících zdrojů)
1.3 Cesty a metody kvantifikace
ekonomických škod ze ZŽP (4)
• 3. krok – negativní dopady na ŽP a člověka
− Problém kvantifikace negativních dopadů
− Vyjadřuje se v naturálních jednotkách
− Prokázání příčinné souvislosti (kauzality) mezi
faktorem a dopadem na určitý prvek je zásadní krok –
mnohdy velmi složitý
− Negativní efekt na prvek ŽP může mít více příčin,
některé faktory silnější vliv, jiné slabší
• Onemocnění dýchacích cest obyvatelstva je způsobeno
kombinací různých znečištění od různých znečišťovatelů
− Důležité je oddělit námi sledovaný faktor
1.3 Cesty a metody kvantifikace
ekonomických škod ze ZŽP (5)
•3. krok – negativní dopady na ŽP a člověka
−Metoda statické regresní analýzy údajů z praxe
−Statická korelace proměnných NEZNAMENÁ potvrzení kauzality
−Sledování dlouhodobého působení malých koncentrací
(chronické expozice) – vyžaduje dlouhodobé statistické údaje
−Komerční subjekty chtějí
informace ihned – zavedení nové
látky do výroby
−Vztah mezi úrovní znečištění a
dopadem nazýváme funkcí DÁVKAÚČINNEK (DOSE-RESPONSE)
−Ověřené parametry křivek jsou
velmi cenné informace pro
rozhodování a alokaci zdrojů
1.3 Cesty a metody kvantifikace
ekonomických škod ze ZŽP (6)
• 4. krok – zkoumání ekonomické stránky dopadu
− Hlavní úkol pro ekonomy
• Kvalitativní etapa analýzy
− Identifikace ekonomických subjektů, kterým je škoda
působena – otázka KOMU?
• Je třeba identifikovat subjekty, které nesou škodu (případně
kladný užitek) – spotřebitelé, domácnosti, firmy, instituce,
kterých se negativní dopady dotýkají
• Případně identifikace poškozených skupin
• Definice zasažených území a subjektů, které se zde nacházejí
• Rozčlenění do skupin dle zátěže, kterou nesou
(zemědělec - produkce X továrna – nemocnost zaměstnanců)
1.3 Cesty a metody kvantifikace
ekonomických škod ze ZŽP (7)
• 4. krok – zkoumání ekonomické stránky dopadu
− Identifikace konkrétních položek ekonomické škody
otázka CO?
• Co je subjektům působeno
• Je nutné nají vhodný indikátor – například při poškození
zemědělské firmy snížení produkce – snížení výnosu konkrétní
plodiny – ztrátu je nutné následně převést na peněžní
jednotky
• Kvantitativní etapa
− Máme identifikování KOMU a CO, nyní zjišťujeme
KOLIK je toho působeno
− Vyjádření škody v nepeněžních (naturálních)
jednotkách, převedení na peněžní, nebo přímo €
1.3 Cesty a metody kvantifikace
ekonomických škod ze ZŽP (9)
• A) Metody využívající data z reálných trhů
− Kvantifikace dopadů v naturálním vyjádření a
následný přepočet na peněžní jednotky pomocí
tržních cen – snížení hektarového výpočtu a následný
přepočet tržní cenou obilí
− Nákladové metody – kvantifikace nákladů potřebných
na uvedení poškozené složky do původního stavu (ne
vždy proveditelné)
− Hedonická metoda – jak se faktory ŽP promítají do
ceny nemovitostí, jak se kvalita pracovního prostředí
promítá do výše mzdy
− Metoda cestovních nákladů – zjištění ekonomické
rekreační hodnoty určitého území
2. Náklady na sanační zásah
Garance MŽP – ani při navyšování se nesmí vyčerpat víc, než kolik je v garanci.
Geneze procesu - Co předchází
•
Ekologický audit
•
Analýza rizika (vstupní)
Vlastní proces:
•
Výběrové řízení – na základě čeho (mj. priority MŽP), vypisuje MF nebo
MŽP, podle čeho se rozhoduje (nejnižší cena nebo více kritérií), jak se tvoří
konsorcia, komparsisté v nabídkách
•
Projekt – jaká je strategie (připravme se na to, že vždy budou další
požadavky), s kým vším se projednává: MF, MŽP, ČIŽP, státní správa,
nabyvatel, supervize
•
Další etapy sanace – obvykle se zjistí, že práce podle projektu nestačí
k úplnému vysanování
•
Metodické změny
•
Dodatky projektu – navyšování financí
•
Část prací je možno vyhlásit jako samostatnou zakázku
2. Náklady na sanační zásah
Stát (MŽP)
Nabyvatel
Zhotovitel
• Přípravné legislativní práce
• Přípravné terénní průzkumné práce
• Laboratorní zkoušky
• Pilotní pokus / poloprovozní zkouška
• Provozní („full-scale“) aplikace
• Postsanační monitoring
Přípravné legislativní práce
• Analýza rizika
− Hrubý rozpočet akce
• Vypracování realizačního projektu
− Kalkulace nákladů sanace
• Soutěž o zakázku
− Schválení x snížení rozpočtu
• Potřebná povolení
− Stavební, vodoprávní, atd…
Přípravné terénní průzkumné
práce
• Hydrogeologický průzkum
− Zmapování lokality
− Fyzikálně-chemické vlastnosti podloží
− Toky podzemních vody
• Zasakovací zkouška
− Hltnost vrtů
• Úvodní monitoring
• Stopovací zkouška
− Fluorescein, lithium
Zasakovací
zkouška
Práce s ruční
vrtací
soupravou
Zasakovací
zkouška
Stopovací
zkouška
Přípravné laboratorní zkoušky
• Testuje se vhodnost metody pro
danou lokalitu – cca 100 000,- CZK
• Vlastnosti horninového prostředí
− Preferenční toky
− Možné úniky do přilehlých toků či studní
• Spotřeba oxidantu na necílové složky
• Výsledkem je doporučení, či
nedoporučení použití metody ISCO
Přípravné laboratorní zkoušky
Pilotní pokus / poloprovozní
zkouška
• Pomocí push – pull testu
• Jeden vrt
• Zasáknutí oxidantu a následné vyčerpání
přebytku
• Zadefinování reálné spotřeby
• Problematické vyhodnocení dat
Provozní („full-scale“) aplikace
metody ISCO
• Zasakování oxidačního činidla do
několika vrtů
• Směrem po proudu podzemní vody síť
tzv. pojistných vrtů
• Neustálý monitoring situace
− Koncentrace oxidantu
− Koncentrace kontaminantu
• Dosažení sanačního limitu
Provozní aplikace ISCO
Řízení sanačního
zásahu
Odborná
manipulace s
regulátory
Postsanační monitoring
• Sledování stavu lokality po
ukončení zasakování
oxidantu
• Měření zbytkových
koncentrací
− Koncentrace oxidantu
− Koncentrace kontaminantu
• Data do závěrečné zprávy
• Na lokalitě MOTOCO byla
metoda ISCO úspěšně
aplikována
Náklady na realizaci sanace
Věcné třídění:
•
•
•
•
spotřeba materiálu, energie a externích
služeb,
osobní náklady (mzdy, platy, provize,
náklady na sociální zabezpečení,
sociální náklady aj.),
odpisy hmotného i nehmotného
dlouhodobého majetku,
finanční náklady (např. nákladové
úroky).
Náklady na realizaci sanace
Rozlišujeme:
• náklady jednicové (přímé)
lze jednoznačně PŘIŘADIT jednotlivým druhům výrobků
(výrobní materiál, SANAČNÍ ČINIDLO)
• náklady režijní (nepřímé)
jsou společně vynaloženy na více druhů výrobků nebo na
chod celého útvaru (dílna, provoz, podnik) a
k jednotlivým výrobkům je lze přiřadit pouze pomocí
různých přirážek (ostatní).
Kalkulace nákladů – písemný přehled o jednotlivých
položkách nákladů a jejich úhrnu na kalkulační jednici.
Kalkulační jednice – určitý výkon (výrobek, polotovar,
VYSANOVANÝ KG KONTAMINANTU) vymezený měřící
jednotkou (množství – 1 kus, hmotnosti – 1 kg).
Všeobecný kalkulační vzorec – přehled jednotlivých nákladových
položek. Není závazný, ale používá ho většina podniků – U SANACÍ NE
ZCELA POUŽITELNÝ.
Náklady na realizaci sanace
Náklady podle závislosti na změnách objemu výroby / SANACE
Náklady variabilní (proměnné)
jsou ovlivněny změnami objemu (jednicové mzdy, jednicový
materiál) a to buď
• proporcionálně (rostou stejně rychle),
• nadproporcionálně (rostou rychleji),
• podproporcionálně (rostou pomaleji)
Náklady fixní (stálé)
při změně objemu výroby zůstávají na stejné úrovni (nájemné,
odpisy, úroky z úvěrů), mění se (skokem) až při změně kapacity
výroby (např. instalace nových strojů).
Členění nákladů na proměnné a fixní
• závisí na čase - v delším časovém měřítku jsou všechny náklady
variabilní,
• je relativní - většinou jde o odhady, záleží na úrovni rozlišení.
• SE SNIŽUJÍCÍ SE KONCENTRACÍ KONTAMINANTU STOUPÁ
NÁROČNOST JEHO ODSTRANĚNÍ – CENA!!!
Nákladový model sanační technologie –
oxidace manganistanem draselným
Plánování procesu likvidace kontaminantu
Vstupní charakteristiky vsakování
Volba režimu vsakování
měrná jednotka
1. rok
2. rok
3. rok
z celkového
množství
Zdrojová oblast
Podíl vsakovaného činidla v jednotlivých letech
%
72450.00
70
20
10
Injektovaný objem roztoku
%
2415
1690.50
483.00
241.50
Podíl vsakovaného činidla v jednotlivých letech
%
174150.00
20
60
20
Injektovaný objem roztoku
%
5805
1161.00
3483.00
1161.00
Likvidace odpadů - nebezpečný (N)
% odpadu z oxid.činidla
5
Likvidace odpadů - ostatní (O)
% odpadu z oxid.činidla
10
Oblast předpolí
Převod počtu injektážních vrtů z Technol_modelu
počet vrtů určen z hodnoty jímavosti vrtů
1/0
0
odvozený počet aktivních injektážních vrtů v letech
zdrojová oblast
25
17.50
5.00
2.50
odvozený počet aktivních injektážních vrtů v letech
oblast předpolí
160
32.00
96.00
32.00
45
Nákladový model sanační technologie –
oxidace manganistanem draselným
Proces likvidace kontaminantu – průběh v čase
Proces vsakování - Oblast 1
období [měsíce]
Aktivace procesu vsakování
Počet aktivních injektážních vrtů - kalkulace
Počet aktivních injektážních vrtů - plný počet
Množství vsakovaného činidla KMnO 4 v období
Injektovaný objem
Objem vsakování jedním vrtem
Spotřeba el.energie
Množství odpadů - nebezpečný (N)
Množství odpadů - ostatní (O)
měrná jednotka
1/0
1
2
3
4
5
leden
únor
březen
duben
květen
0
0
0
1
1
ks/měsíc
0.00
0.00
0.00
25.00
25.00
ks/měsíc
kg/měsíc
m3/měsíc
m3/1 vrt
kWh/měsíc
kg/měsíc
kg/měsíc
0
0.00
0
0.00
0
0.00
25
8378.96
25
8378.96
0.00
0.00
0.00
271.10
271.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.84
838.29
418.95
837.90
10.84
838.29
418.95
837.90
46
Nákladový model sanační technologie –
oxidace manganistanem draselným
Přímé náklady oxidace v čase
Proces vsakování - Oblast 1
období [měsíce]
náklady spotřeby - KMnO4
náklady spotřeby - voda
el.energie technologická
likvidace odpadů - nebezpečný (N)
likvidace odpadů - ostatní (O)
měrná jednotka
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4
167 579.30
5 964.10
2 514.86
4 189.48
83.79
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Proces vsakování - Oblast 2
období [měsíce]
náklady spotřeby - KMnO4
náklady spotřeby - voda
el.energie technologická
likvidace odpadů - nebezpečný (N)
likvidace odpadů - ostatní (O)
měrná jednotka
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
47
Nákladový model sanační technologie –
oxidace manganistanem draselným
Ostatní přímé náklady sanačního procesu
Monitoring
období [měsíce]
měrná jednotka
1
2
3
4
leden
únor
březen
duben
12
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
10
12
10
Rozvrh - monitoring
odběr - staticky
odběr KMnO4
odběr ClU
hladina
počet
počet
počet
počet
odběrů
odběrů
odběrů
odběrů
/
/
/
/
měsíc
měsíc
měsíc
měsíc
Ekonomika - monitoring
Ceny odběrů - vstupy
odběr - staticky
odběr KMnO4
odběr ClU
hladina
Kč/odběr
Kč/odběr
Kč/odběr
Kč/odběr
100
200
250
50
Náklady na monitoring
odběr - staticky
odběr KMnO4
odběr ClU
hladina
Kč
Kč
Kč
Kč
1 200.00
0.00
3 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 200.00
2 000.00
3 000.00
500.00
Monitoring celkem
Kč
4 200.00
0.00
0.00
6 700.00
48
Nákladový model sanační technologie –
oxidace manganistanem draselným
Ostatní přímé náklady sanačního procesu
Ekonomika - mzdové náklady
Mzdy technického personálu - vstupy
příprava a infiltrace roztoku
kontrola a technol. dozor
průběžné úpravy a opravy technol.zařízení
sled a řízení
sociální pojištění
Kč/hod
Kč/hod
Kč/hod
Kč/hod
%
250
500
250
600
35
Mzdové náklady a náklady soc. pojištění
období [měsíce]
obsluha - příprava a infiltrace roztoku
obsluha - kontrola a technol.dozor
obsluha - průběžné úpravy a opravy technol.
obsluha - sled a řízení
mzdy - příprava a infiltrace roztoku
mzdy - kontrola a technický dozor
mzdy - průběžné úpravy a opravy technol.
mzdy - sled a řízení
mzdy - celkem
sociální pojištění
měrná jednotka
hodiny/měsíc provozu
hodiny/měsíc provozu
hodiny/měsíc provozu
hodiny/měsíc provozu
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
1
2
3
4
leden
únor
březen
duben
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0
20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 12 000.00
0.00 12 000.00
0.00 4 200.00
20
5
5
10
5 000.00
2 500.00
1 250.00
6 000.00
14 750.00
5 162.50
49
Nákladový model sanační technologie –
oxidace manganistanem draselným
Model oxidace KMnO4 - Položky přímých nákladů oxidace v dílčích obdobích
900000
800000
mzdy obsluhy vč. pojištění
700000
likvidace odpadů
spotřeba el.energie
600000
náklady (Kč)
spotřeba vody
500000
spotřeba oxidačního činidla
400000
300000
200000
100000
0
1
5
9
13
17
21
25
29
33
období (měsíce)
50
Nákladový model sanační technologie –
oxidace manganistanem draselným
Model oxidace KMnO4 - Vývoj přímých nákladů ve struktuře položek
9000000
8000000
mzdy obsluhy včetně pojištění
likvidace odpadů
7000000
el.energie technologická
náklady spotřeby - voda
6000000
náklady (Kč)
náklady spotřeby - KMnO4
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
1
5
9
13
17
21
25
29
33
období (měsíce)
51
Nákladový model sanační technologie –
oxidace manganistanem draselným
Model oxidace - jednotkové náklady
(odhad likvidace kontaminantu dle zaplněného objemu kontaminovaného tělesa)
5 000
4 500
4 000
marginální náklady (provozní)
jednotkové náklady (odpisy)
3 500
jednotkové náklady (investice)
JN (Kč/kg)
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
období (měsíce)
52
3. Sanační optimum

similar documents