zapoznaj się z materiałami

Report
Konferencja
„TACY SAMI”
projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –
poddziałanie 9.1.2
TACY SAMI
Cele projektu to:
•podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji
uczniów, a tym samym zmniejszenie
dysproporcji w ich osiągnięciach szkolnych.
•zwiększenie odporności emocjonalnej,
podniesienie samooceny
•promowanie innowacyjnych, nowoczesnych
metod nauczania.
Grupowy trening inteligencji
emocjonalnej
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Panując nad emocjami, panujesz
nad swoim życiem.”
Stefan Konrad, Claudia Hendl „Inteligencja emocjonalna”
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Trening inteligencji emocjonalnej
Co to jest inteligencja emocjonalna?
Inteligencja
emocjonalna
to
zdolność
rozumienia siebie i własnych emocji,
kierowanie i kontrolowanie ich, zdolność
motywowania się, empatia oraz umiejętności
o charakterze społecznym.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Trening inteligencji emocjonalnej
Cele do osiągnięcia:
• podniesienie poziomu umiejętności
społecznych
i emocjonalnych
• rozpoznawanie
uczuć
• panowanie
nad emocjami
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Trening inteligencji emocjonalnej
Kręgi tematyczne:
•
•
•
•
•
•
•
Mam świadomość siebie.
Kontroluję swoje emocje.
Podejmuję decyzje.
Kontroluję stres.
Postrzegam siebie samego.
Jestem odpowiedzialny.
Uczę się komunikacji.
• Ja w grupie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Trening inteligencji emocjonalnej
Wysoka
inteligencja
emocjonalna
jest
niewątpliwym atutem w dzisiejszym świecie.
Wpływa na relacje z innymi, satysfakcję z życia
i umiejętność radzenia sobie ze stresem. Pomaga
w lepszym funkcjonowaniu w społeczeństwie
i podnosi jakość kontaktów towarzyskich.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Metoda integracji
sensorycznej (SI)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Metoda integracji sensorycznej
„Nie ma nic w umyśle, czego by
nie było wcześniej w zmysłach”
Arystoteles
Metoda integracji sensorycznej
Nowy kierunek w diagnozie
i usprawnianiu dzieci z dysfunkcjami
ośrodkowego układu nerwowego
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Metoda integracji sensorycznej
Co oznacza termin Integracja Sensoryczna?
Proces odbierania i przetwarzania przez układ
nerwowy informacji ze wszystkich zmysłów
(z ciała i środowiska) pozwalający na
wykorzystanie ich np. podczas nauki, zabawy,
czynności dnia codziennego, w stosunkach
międzyludzkich.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Metoda integracji sensorycznej
Na czym polega terapia SI?
Zespół działań leczniczych (zwykle aktywności
ruchowej całego ciała) mających na celu
poprawę sposobu
przetwarzania
i
organizowania przez
mózg docierających
do niego doznań
sensorycznych.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Metoda integracji sensorycznej
Czynniki wskazujące na dysfunkcje SI
• nadmierna wrażliwość na bodźce dotykowe,
wzrokowe, słuchowe oraz ruch
• zbyt mała wrażliwość na stymulację
sensoryczną
• zbyt wysoki lub niski poziom aktywności
ruchowej
• trudności z koncentracją, impulsywność
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Metoda integracji sensorycznej
Czynniki wskazujące na dysfunkcje SI cd.
• problemy z koordynacją
• opóźnienie rozwoju
mowy, rozwoju
ruchowego oraz
trudności w nauce
• słaba organizacja zachowania
• niskie poczucie własnej wartości
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Metoda integracji sensorycznej
Kogo dotyka problem zaburzeń SI
• Dzieci niepełnosprawne intelektualnie
• Dzieci z MPD
• Dzieci z autyzmem
• Niektóre dzieci w normie intelektualnej
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Metoda integracji sensorycznej
Jak terapia może pomóc dziecku?
• Poprawia koordynację ruchową w zakresie dużej
i małej motoryki
• Poprawia reakcje
na bodźce
sensoryczne
• Poprawa
zachowania
• Poprawia poczucie
własnej wartości
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Metoda integracji sensorycznej
Jak rodzice mogą wspomagać rozwój procesów SI u
swojego dziecka?
• Najważniejsza jest świadomość rodziców na temat
SI i jej roli w rozwoju dziecka
• Aranżowanie
otoczenia
dziecka w taki sposób aby
dostarczać mu bodźców
sensorycznych
• Zrozumienie,
że
każde
dziecko jest inne i ma
indywidualne
potrzeby
zainteresowania
oraz
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
reakcje
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Terapia EEG Biofeedback
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Terapia EEG Biofeedback
Podstawowe informacje
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Terapia EEG Biofeedback
Co to jest EEG Biofeedback ?
EEG-Biofeedback to rodzaj terapii, dzięki której dziecko, w
sposób świadomy, uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal
w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej. Sygnał z
wybranego punktu na głowie ucznia jest przetwarzany przez
system EEG na zrozumiałą dla niego formę graficzną (wykresu,
animacji bądź gry wideo).
Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu, uczeń wie, kiedy jest
skoncentrowany a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala
to nauczyć się reakcji własnego mózgu, a dzięki temu tak
zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.
Terapia EEG Biofeedback
Trening EEG BIOFEEDBACK stanowi nową
skuteczną pomoc w zwiększeniu możliwości
naszego umysłu. Pesymiści mówią, że z
możliwości mózgu wykorzystujemy 10 - 20% trening EEG BIOFEEDBACK zwiększa szybkość
myślenia, kreatywność i pamięć o 25 – 30 %.
Terapia EEG Biofeedback
EEG-Biofeedback to profesjonalny trening mózgu. Uczeń nie
musi używać klawiatury. Informacja o stanie umysłu dochodzi do
niego za pośrednictwem sygnału EEG.
Widok ekranu terapeuty – wykresy fal mózgowych
Przykładowe gry
Gabinet terapii metodą EEG Biofeedback
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Terapia EEG Biofeedback
Wskazania dla dzieci :
•
•
•
•
•
•
•
zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi
poprawa szybkości uczenia się
nadpobudliwość psychoruchowa ( ADHD)
problemy szkolne
dysleksja, dysortografii
trema, reakcje stresowe, agresja
chęć poprawy wyników w dziedzinach wymagających
koncentracji ( sport, muzyka)
Terapia zajęciowa
Terapia zajęciowa
Czym jest terapia zajęciowa?
Terapia zajęciowa – leczenie pracą, celowe
organizowanie zajęć wytwórczych za pomocą
prostych narzędzi i materiałów w celu
przyspieszenia
powrotu
utraconych
funkcji
i sprawności, a w przypadkach zmian
nieodwracalnych wyrobienie funkcji zastępczych.
Terapia zajęciowa wzmacnia także psychikę.
Terapia zajęciowa
Cele i zadania terapii zajęciowej
• Cele terapii zajęciowej w odniesieniu do poszczególnych
osób powinny być zawsze określane indywidualnie.
• Terapia zajęciowa z punktu widzenia potrzeb
podopiecznego może spełniać następujące zadania:
1. usprawniać fizycznie,
2. usprawniać psychicznie,
3. usprawniać społecznie, w tym dawać wytyczne do
wyboru zawodu.
Terapia zajęciowa
Formy organizacji zajęć terapii zajęciowej:
• grupowa
• indywidualna
Terapia zajęciowa
Rodzaje terapii zajęciowej:
I.
II.
III.
Ergoterapia – terapia pracą, terapia poprzez
zajęcia manualne
Socjoterapia – terapia zaburzeń zachowania i
zaburzeń emocjonalnych w toku spotkań
grupowych, towarzyskich
Arteterapia – terapia sztuką, kontakt bierny lub
czynny ze sztuką i kulturą
Terapia zajęciowa
Metody stosowane w poszczególnych rodzajach
terapii zajęciowej:
• Ergoterapia: dziewiarstwo, hafciarstwo, tkactwo,
krawiectwo, kaletnictwo, metaloplastyka, stolarstwo,
ogrodnictwo, wikliniarstwo, garncarstwo i ceramika.
• Socjoterapia: ludoterapia/zabawoterapia, terapia
ruchem, trening umiejętności społecznych, rekreacja.
• Arteterapia: rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba,
sztuki użytkowe, zdobnictwo i dekoratorstwo,
muzykoterapia, biblioterapia, filmoterapia,
teatroterapia, choreoterapia.
Terapia metodą Tomatisa
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kim był Alfred Tomatis?
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Terapia metodą Tomatisa
Rola narządu słuchu
Narząd słuchu pozwala na komunikowanie się z otoczeniem.
To, co słyszymy wpływa na kształtowanie się naszego głosu,
mowy i języka. Profesor Tomatis dowiódł, że sposób działania
słuchu ma również wpływ na przyswajanie sobie umiejętności
czytania, pisania, a nawet na postawę ciała, koordynację
ruchów i stany emocjonalne.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Terapia metodą Tomatisa
Uwaga słuchowa, czyli czym różni się
słyszenie od słuchania?
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Terapia metodą Tomatisa
Lateralizacja słuchowa – czy prawe ucho
słucha inaczej niż lewe?
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Terapia metodą Tomatisa
Co to jest Metoda Tomatisa (stymulacja
audio-psycho-lingwistyczna) i na czym
polega terapia tą metodą?
Metoda Tomatisa polega na
usprawnianiu
czynnego
słuchania. Oznacza to, że u
osób, u których stwierdza się
zaburzenia uwagi słuchowej i
lateralizacji
słuchowej,
istnieje
możliwość
ich
poprawienia.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Terapia metodą Tomatisa
Komu może pomóc metoda Tomatisa?
Najczęstsze zastosowania Metody Tomatisa:
u dzieci:
- zaburzenia mowy (jąkanie,
rozwój mowy, wady wymowy,
- zaburzenia głosu,
- dysleksja,
- autyzm,
- adhd,
- trudności szkolne,
- zaburzenia koncentracji,
-wspomagająco podczas
-nauki języków obcych.
opóźniony
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Terapia metodą Tomatisa
u dorosłych:
- zaburzenia mowy,
- zaburzenia głosu spowodowane niewłaściwym
używaniem głosu, np. u śpiewaków i aktorów,
- stres (Metoda Tomatisa ze względu na efekt
w postaci zmniejszenia
napięcia, lęku i wzrost
kreatywności jest stosowana
jako wspomaganie walki
ze stresem).
Indywidualna terapia
logopedyczna
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Indywidualna terapia logopedyczna
„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział
wszystko co pomyśli głowa…”
(J.Słowacki, Beniowski)
Indywidualna terapia logopedyczna
•
•
•
•
•
Terapia logopedyczna – dla uczniów
z autyzmem,
niedosłuchem,
rozszczepem podniebienia,
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
opóźnionym rozwojem mowy.
Indywidualna terapia logopedyczna
• Główny cel zajęć to stymulacja rozwoju mowy oraz
umiejętności komunikowania się werbalnego.
• Istotnym elementem terapii jest
podnoszenie poziomu motywacji
dziecka do pracy nad poprawnością
wymowy oraz odczuwania radości
i satysfakcji z efektów swojej pracy.
Indywidualna terapia logopedyczna
• Gabinet logopedyczny wyposażony jest w
programy komputerowe do diagnozy i terapii
mowy oraz w serię programów do wczesnej
terapii
zaburzeń
funkcji
poznawczych
i percepcyjno – motorycznych oraz wspierania
wszechstronnego
rozwoju dzieci.
Zajęcia wyrównawcze

similar documents