Bratři ze Soluně - Základní škola Úvaly

Report
Výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu
Pořadové číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.1080
Šablona: 32_02
Sada: 03
Ověření ve výuce: 26.září 2011
Datum: 24.září 2011
Třída: 7.A, 7.B, 8.A,8.B,8.C
BRATŘI ZE SOLUNĚ
Předmět:
Literární seminář
Ročník:
7. a 8.
Klíčová slova:
Staroslověnština, hlaholice, světci, legendy
Jméno autora:
Mgr. Marcela Havelková
Škola – adresa:
ZŠ Úvaly, náměstí Arnošta z Pardubic 8, Úvaly
 Co víte o Velkomoravské říši?
 Kde se rozprostírala?
 Jak se jmenovala velkomoravská knížata? Vyber:
Přemysl - Neklan - Svatopluk - Mojmír I. - Bořivoj Mojmír II. - Spytihněv - Boleslav I. - Vladivoj Rastislav
 Sestav z rozházených písmen jména dvou významných
učenců Velké Moravy, které přišli na pozvání:
Tatinkonsn a Dějtome
 pozval je kníže Rastislav
 na Velkou Moravu dorazili v roce





863 n. l.
misionáři (měli hlásat víru ve
slovanském jazyce)
měli rozšířit na Velkou Moravu
křesťanství
měli zvětšit gramotnost lidí
vytvořili jazyk zvaný
staroslověnština
vytvořili písmo zvané hlaholice
 narozen r. 827 Soluň; zemřel r. 869







Řím
vystudoval teologii, filosofii a
literaturu
vysokoškolský profesor v Cařihradě
vytvořil písmo hlaholici
přeložil první církevní texty
napsal PROGLAS(=veršovaná
předmluva k překladu Evangelia),
který definuje program
staroslověnské literatury
přeložil část bible do staroslověnštiny
v Římě přijal řeholní jméno Cyril
Kdo může povědět všechna podobenství,
jež usvědčují národy bez knih,
nehovoří-li řečí srozumitelnou?
Ani umí-li všechny řeči,
nedovede vylíčit jejich bezmoc.
Nahé jsou zajisté všechny národy bez knih
a nemohou bojovati bez zbraní
s protivníkem našich duší, uchystáni za kořist věčné
muky.
 narozen r. 813 Soluň; zemřel r. 885 Velehrad
 původní jméno Michael (Metoděj je řeholní








jméno)
vystudoval práva, pracoval ve správní službě
spravoval oblast severně od Soluně
věnoval se vědě
měl organizační schopnosti
působil i v Římě
po návratu na Velkou Moravu byl vězněn
pokřtil českého knížete Bořivoje a
jeho ženu Ludmilu
je pravděpodobně pochován na Velehradě
 posílili Velkou Moravu jako státní útvar tím, že






vytvořili jazyk a písmo
po příchodu na Velkou Moravu vzdělávali kněží a svoje
pokračovatele
jejich činnost měla všeslovanský význam
zjednodušenou hlaholicí je cyrilice ( písmo azbuka)
přinesli s sebou překlady náboženských textů
jejich dílo má převážně biblický charakter
vytvořili jednoduchý právní systém a sepsali jej –
Nomokánon a Zákon sudnyj ljudem
 PANONSKÉ LEGENDY – ŽIVOT KONSTANTINŮV A
ŽIVOT METODĚJŮV
 KYJEVSKÉ LISTY
 PRAŽSKÉ HLAHOLSKÉ ZLOMKY
 legendy vytvořili jejich žáci
 legendy pravdivě vypráví o životě obou světců a době,
ve které žili
 legendy jsou dokladem vysoké jazykové a umělecké
úrovně staroslověnštiny
 Zatímco se filozof veselil v Bohu, naskytla se opět jiná
věc a úkol ne menší dřívějších. Neboť Rostislav, kníže
moravský, vnuknutím božím, po radě se svými knížaty
a s Moravany, vypravil poselství k císaři Michalovi, řka:
"Náš lid se odřekl pohanství a drží se křesťanského
zákona. Nemáme však takového učitele, který by nám
pravou křesťanskou víru vyložil v našem jazyku , aby
též jiné kraje, vidouce to, nás podobily. Nuže, pošli
nám, pane, takového biskupa a učitele. Od vás zajisté
vždy šíří dobrý zákon do všech krajin.„
 Stalo se v ty dny, že Rostislav, kníže slovanský, se
Svatoplukem vypravili poselství z Moravy k císaři
Michaelovi a pravili takto: „Jsme , Bohu díky, zdrávi.
Přišlo k nám mnoho křesťanských učitelů z Vlach, z
Řecka a z Němec, a ti nás rozličně učili.
My Slované jsme lid prostý a nemáme,
kdo by nás vedl k pravdě a její smysl vyložil.
Nuže, vznešený pane (vladaři), pošli takového muže,
který nám pořídí „všechnu spravedlnost“.
KYJEVSKÉ LISTY
PRAŽSKÉ
HLAHOLSKÉ
ZLOMKY
 rukopis vznikl kolem
 psáno hlaholicí
roku 900
 je psán hlaholicí
 obsahuje úryvky
z Konstantinových
překladů
 jsou to dva pergamenové
listy obsahující úryvek
staroslověnského
překladu modliteb
 z 11.století
 význam obou bratří vyzdvihoval už Karel IV.
 v Praze se nachází kostel sv. Cyrila a Metoděje v
Resslově ulici – 18.června 1942 zde zahynulo sedm
českých parašutistů, kteří vykonali atentát na
zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha
 dne 5.července je státní svátek na počest Cyrila a
Metoděje
 papež Jan Pavel II. dne 31.12.1980 prohlásil oba bratry
za patrony Evropy
ZDROJE
Bláhová, R., Chvalovská. E., Polášková, T., Slepička, P., Srnská. K.,
Literatura pro 1. ročník středních škol. Pracovní sešit. 1. vydání. Brno:
Didaktis s. r. o., 2008. 156 s. ISBN 978-80-7358-116-9. str. 58-59
Bláhová, R., Chvalovská. E., Polášková, T., Slepička, P., Srnská. K.,
Literatura pro 1. ročník středních škol. učebnice. 1. vydání. Brno: Didaktis s.
r. o., 2008. 151 s. ISBN 978-80-7358-115-2. str. 58-59
www.wikipedie.cz (staženo 24.9.2011)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1000_Kirill_i_Mefody.jpg?uselang=cs (staženo
24.9.2011)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Zelen%C3%BD__Svat%C3%BD_Cyril_a_Metod%C4%9Bj.jpg (staženo 24. 9. 2011)

similar documents