awans zawodowy 2014

Report
Awans zawodowy nauczyciela
Płock, październik 2014 roku
1
Zasady awansu zawodowego nauczycieli
określają przede wszystkim:
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, poz. 1198)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni
awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2013 r. poz. 393)
2
Poszczególne stopnie awansu odzwierciedlają etapy
rozwoju zawodowego nauczycieli:
► etap pierwszy to etap adaptacji w zawodzie, podczas którego nauczyciel sprawdza
w praktyce wiedzę wyniesioną ze studiów, wchodzi w życie szkoły - podczas stażu na
stopień nauczyciela kontraktowego;
► etap drugi, obejmujący staż na stopień nauczyciela mianowanego, to okres stabilizacji
zawodowej, podczas którego nauczyciel doskonali umiejętności zawodowe;
► etap trzeci, staż na stopień nauczyciela dyplomowanego to okres,
w którym nauczyciel ma osiągnąć mistrzostwo w zawodzie.
3
Za prawidłowy i właściwy przebieg awansu
zawodowego odpowiadają:
►
przede wszystkim nauczyciel
►
ale również dyrektor szkoły, który jest moderatorem całego
procesu awansowego nauczyciela
4
Szczegółowe obowiązki dyrektora względem
nauczyciela odbywającego staż określają przepisy
§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli.
(Dz. U. z 2013 r. poz. 393)
5
㤠4.1.
Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do:
1) obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, w szczególności
zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej samej lub innej
szkole;
2) udziału w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
i potrzeb szkoły;
3) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych
placówek i instytucji oświatowych.”
6
Zadania dyrektora szkoły dotyczące
nauczyciela odbywającego staż w trakcie awansu
zawodowego:

przydziela nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu
opiekuna stażu (nauczyciel mianowany lub dyplomowany)

zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela i ma wpływ (pieczę)
na jego realizację
7
Zadania dyrektora szkoły dotyczące
nauczyciela stażysty:

dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela

przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

przewodniczy komisji kwalifikacyjnej, która przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną,
dotyczącą wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego
8
Zadania dyrektora szkoły dotyczące
nauczyciela kontraktowego:

dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela

wchodzi w skład komisji egzaminacyjnej, która ocenia spełnianie
przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia
nauczyciela mianowanego
9
Zadania dyrektora szkoły dotyczące
nauczyciela mianowanego:

zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela i ma wpływ (pieczę)
na jego realizację

dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela

wchodzi w skład komisji kwalifikacyjnej, która ocenia spełnianie przez
nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela
dyplomowanego
10
Dyrektor powinien w szczególności sprawdzić, czy przedłożony
przez nauczyciela plan rozwoju zawodowego:
►
jest zgodny z potrzebami szkoły oraz środowiska lokalnego
►
uwzględnia obowiązki i wymagania niezbędne do uzyskania
poszczególnych stopni awansu zawodowego
►
zapisane przez nauczyciela przedsięwzięcia są pożyteczne
dla szkoły
►
realizacja przedsięwzięć jest realna
11
Poza tym dyrektor:

może zwrócić nauczycielowi plan rozwoju do poprawy i zobowiązać
go do naniesienia niezbędnych zmian

w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie trwania stażu może
pisemnie zobowiązać nauczyciela do korekty planu rozwoju zawodowego

uwzględnia w wewnątrzszkolnym planie doskonalenia zawodowego
nauczycieli formy doskonalenia przydatne w realizacji działań
i zadań zawartych w ich planach rozwoju zawodowego
12
Poza tym dyrektor:

zgodnie z art. 9c ust. 6 KN dokonuje oceny dorobku zawodowego
nauczyciela za okres stażu, w terminie nie dłuższym niż 21 dni
od dnia złożenia przez niego sprawozdania z realizacji planu rozwoju
zawodowego

ocena musi być sporządzona na piśmie i zawierać uzasadnienie oraz
pouczenie o możliwości wniesienia odwołania
13
Uwagi dotyczące oceny dorobku zawodowego:

dyrektor powinien w szczególności odnieść się do stopnia realizacji
planu rozwoju zawodowego nauczyciela

uzasadnienie pozytywnej oceny powinno zawierać informacje
o efektach realizacji planu rozwoju zawodowego

uzasadnienie pozytywnej oceny powinno zawierać informacje
o korzyściach odniesionych przez szkołę
14
Terminy, o których należy pamiętać:



nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później
jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć
nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela
mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat
od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego
nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela
dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej
roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu
zawodowego
15
Terminy, o których należy pamiętać:

nauczyciel stażysta w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć
przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego

nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju
zawodowego załącza do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego
do dyrektora szkoły

w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć – dyrektor szkoły
zatwierdza projekt planu plan rozwoju zawodowego
16
Terminy, o których należy pamiętać:

w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa
dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego - dyrektor szkoły ustala ocenę
dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu
17
Terminy, o których należy pamiętać:
nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek
o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego
w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego

nauczyciel mianowany w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej
oceny dorobku zawodowego za okres stażu składa wniosek
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

18
Terminy, o których należy pamiętać:

w terminie 14 dni od otrzymania decyzji w sprawie nadania stopnia
awansu zawodowego lub odmowy nadania, nauczycielowi przysługuje
prawo wniesienia odwołania do organu wyższego stopnia
19
Najczęściej występujące nieprawidłowości
(ze strony nauczycieli)

niewłaściwe dokumenty potwierdzające przygotowanie pedagogiczne
(dokumentami potwierdzającymi przygotowanie pedagogiczne są: dyplom
ukończenia studiów z adnotacją „specjalność nauczycielska”, świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych, suplement z uczelni, zaświadczenie
z uczelni, świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego)

brak dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska,
posiadanie dwóch imion
20
Najczęściej występujące nieprawidłowości
(ze strony nauczycieli)




brak uzasadnienia do aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego
załączanie kserokopii dokumentów niepotwierdzonych za zgodność
z oryginałem (pieczątka szkoły + zgodność z oryginałem + pieczątka
i podpis dyrektora)
brak wszystkich zaświadczeń dyrektora w przypadku nauczyciela zatrudnionego w czasie
stażu w kilku szkołach
brak osobistych podpisów nauczyciela pod poszczególnymi wymaganiami
21
Najczęściej występujące nieprawidłowości
(ze strony nauczycieli)

załączanie do wniosku: planu rozwoju zawodowego, sprawozdania
z realizacji planu (powinien być przedstawiony tylko dyrektorowi!), zaświadczeń
i potwierdzeń dotyczących szczególnych osiągnięć w okresie stażu (obecnie
wystarczy, że nauczyciel o tym napisze i potwierdzi własnym podpisem)

uwzględnianie tego samego zadania przy wykazywaniu
spełniania kilku wymagań
22
Najczęściej występujące nieprawidłowości
(ze strony nauczycieli)
trudności z przedstawieniem spełnienia wymagań w formie opisu i analizy
[wyjaśnienie: opis - prosta relacja z tego, na czym polegała realizacja
określonego zadania (co? gdzie? kiedy? jak?), zaś analiza - dokładnie
omawia, dlaczego dane zadanie zostało wykonane, w czym tkwił jego
sens, na czym opierała się jego istota, na czym polegała jego specyfika
i wyjątkowość oraz jaka jest jego charakterystyka]

23
Najczęściej występujące nieprawidłowości
(ze strony nauczycieli)

wypisywanie na siłę efektów i segregowanie ich w trzech grupach: efekty dla
ucznia, dla szkoły i dla nauczyciela (jest to zupełnie nic nieznacząca beletrystka,
najczęściej skopiowana z Internetu)

często opisywane efekty są lakoniczne i nic niemówiące, np. „Dzięki tym
działaniom wzrosła jakość pracy szkoły” i od razu nasuwają się pytania: Gdzie
wzrosła? O ile wzrosła? Jak zmieniły się wskaźniki?
24
Najczęściej występujące nieprawidłowości
(ze strony nauczycieli)

przywoływanie form doskonalenia zawodowego bez wykazywania praktycznego
wykorzystania zdobytych podczas szkoleń umiejętności i uzyskanych efektów

zamieszczanie wszystkich działań nauczyciela realizowanych w szkole
a nie tych, które potwierdzają jego pomysłowość, kompetencje, kreatywność
i nowatorskie rozwiązania
25
Najczęściej występujące nieprawidłowości
(ze strony dyrektora):




nieprecyzyjne wskazywanie w zaświadczeniu informacji o nauczanym
przez nauczyciela przedmiocie, co utrudnia ustalenie zgodności zatrudnienia
z wymaganymi kwalifikacjami
brak wskazania typu szkoły, w której nauczyciel pracuje (w przypadku zespołu szkół)
nieprawidłowe przedłużanie stażu np. o okres urlopu wypoczynkowego
lub uzupełniającego
przyjmowanie sprawozdania za okres stażu - w dniu 31 maja,
tj. jeszcze w okresie trwania stażu
26
Dziękuję za uwagę
27

similar documents