Prezentacja KFS

Report
Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część
składek
na
odprowadzanych
Fundusz
Pracy
Funduszu Pracy)
przez
(docelowo
2%
pracodawców
przychodów
Zapobieganie
utracie
zatrudnienia
przez
osoby
pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych
do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki
W latach 2014 – 2015 – wsparcie kształcenia
ustawicznego pracowników i pracodawców
w wieku powyżej 45 lat
W kolejnych latach o wsparcie środkami KFS będą
mogli ubiegać się pracodawcy zamierzający
inwestować w podnoszenie kompetencji osób
pracujących, określonych w priorytetach
na dany rok
O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą ubiegać się
wszyscy PRACODAWCY, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie
swoich własnych kompetencji lub kompetencji zatrudnionych
PRACOWNIKÓW
definicja
PRACODAWCA – jednostka organizacyjna, chociażby
nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba
fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika
PRACOWNIK – osoba zatrudniona na podstawie umowy
o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej
umowy o pracę (bez znaczenia rodzaj umowy o pracę
i wymiar etatu)
Ze środków KFS PUP może finansować:
Kursy * i studia
podyplomowe,
w których wezmą udział
pracownicy z inicjatywy
pracodawcy lub za jego
zgodą
Egzaminy
umożliwiające
uzyskanie
dyplomów
potwierdzających nabycie
umiejętności, kwalifikacji
lub uprawnień
zawodowych
Badania lekarskie
i psychologiczne
wymagane do podjęcia
kształcenia ustawicznego
lub pracy zawodowej po
ukończonym kształceniu
Ubezpieczenia
od następstw
nieszczęśliwych
wypadków
w związku z udziałem
w kształceniu ustawicznym
*kursy należy rozumieć jako pozaszkolne zajęcia planowane i zrealizowane przez instytucję
szkoleniową w określonym czasie według ustalonego programu
Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne pozostaje po stronie pracodawcy.
Mikroprzedsiębiorca (pracodawca zatrudniający mniej
niż 10 pracowników oraz roczny obrót lub bilans firmy
nie przekracza 2 mln EUR) –
100 % kosztów
Pozostali pracodawcy zatrudniający
więcej niż 10 osób–
80 % kosztów
Maksymalna wysokość dofinansowania kosztów kształcenia
to 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jedną osobę
 Środki z KFS stanowią pomoc de minimis, o której mowa
we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy
de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie
lub rybołóstwie
 Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia udzielanego
przedsiębiorcom ze środków publicznych, którego
maksymalna wielkość z różnych źródeł nie może
przekroczyć 200 tys. euro w okresie 3 kolejnych lat
PUP
• Złożenie wniosku w PUP właściwym ze względu na
siedzibę
lub
miejsce
prowadzenia
działalności
pracodawcy (wzór wniosku na stronie PUP lub w siedzibie
urzędu)
Komisyjne rozpatrywanie
wniosków zgodnie
z kolejnością wpływu
w terminie do 30 dni
•W
przypadku
wniosku
niekompletnego
lub
nieprawidłowo wypełnionego – uzupełnienie wniosku
w ciągu 7 dni
Zawarcie umowy
z Pracodawcą/odmowa
wraz z uzasadnieniem
• Środki KFS przelewane na konto Pracodawcy w terminie
określonym w umowie
• Zawarcie umów z pracownikami kierowanymi na różne
formy kształcenia ustawicznego
Kontrola wydatkowania
środków z KFS
• Przekazywanie informacji o rozpoczęciu/zakończeniu
danej formy kształcenia ustawicznego
• Umożliwienie przeprowadzenia kontroli dokumentacji
wydatkowania środków KFS
Rozliczenie wydatkowanych
środków
• Udokumentowanie wydatków w postaci dokumentów
finansowych (faktura/rachunek) wraz z potwierdzeniem
dokonania płatności
• Szczegółowa specyfikacja rodzaju wydatków, dane
statystyczne w formie wymaganej przez urząd
PRACODAWCA
Ogłoszenie o naborze
wniosków w siedzibie i na
stronie internetowej PUP
 Magdalena Reszka
pokój 27
tel. 523950726
e-mail: [email protected]
 Joanna Jażdżewska
stanowisko 11
tel. 523950712
e-mail: [email protected]

similar documents