TiORB_W19_MK

Report
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA
ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY MONTAŻOWE – MONTAŻOWA CHARAKTERYSTYKA
ELEMENTÓW
PREFABRYKATY DO MONTAŻU – PODZIAŁ
ZE WZGLĘDU NA MASĘ I WYMIARY



wielkowymiarowe o powierzchni gabarytowej ponad 2
m2, których masa zwykle przekracza 1000 kg. Są one
przeznaczone do montażu ciężkimi maszynami
montażowymi,
średniowymiarowe o powierzchni gabarytowej do 2
m2, o masie w granicach 200–1000 kg; można je
montować przy użyciu lekkich maszyn montażowych,
drobnowymiarowe, o powierzchni gabarytowej nie
przekraczającej 2m2, i masie do 200 kg. Mogą być one
montowane również ręcznie.
PREFABRYKATY DO MONTAŻU – PODZIAŁ
ZE WZGLĘDU NA KSZTAŁT
Prefabrykaty płaskie służą do zestawiania przegród ściennych,
stropowych i dachowych. Mogą one występować jako:
 blokowe
(bloki), są to zwykle elementy ścienne,
samostateczne, tj ustawiane bez konieczności stosowania
dodatkowych podpór i usztywnień;
 płytowe, zwane w skrócie płytami są to zwykle płyty ścienne,
stropowe i dachowe,
 prętowe, których wymiary w przekroju poprzecznym są małe
w stosunku do wymiaru długości; są to belki i słupy.
Prefabrykaty przestrzenne zamykają w sobie lub budowli
pewną określoną przestrzeń i mogą występować jako:
dwuścienne, trójścienne, czterościenne, pięciościenne i
powłokowe.
ZACZEPY MONTAŻOWE W ELEMENTACH
PREFABRYKOWANYCH




pętlowe, powstałe w wyniku zabetonowania w elemencie
betonowym specjalnie ukształtowanych wkładek wykonanych
ze stali zbrojeniowej, których wystająca z powierzchni betonu
część w kształcie pętli pozwala na zaczepienie haka zawiesia,
sworzniowe, w których hak zawiesia zaczepia się za sworzeń,
końcami zabetonowany w elemencie i umieszczony w
specjalnym zagłębieniu wykonanym w elemencie
prefabrykowanym,
gwintowane, czyli specjalne kształtki metalowe, zaopatrzone
w gwintowany otwór i wbetonowane w element,
tulejowe - powstałe przez zabetonowanie w elemencie tulei
metalowej, przechodzącej przez całą grubość (szerokość)
elementu; w tuleję tę wsuwa się sworzeń łączący specjalnego
(szpilkowego) typu zawiesia.
ZACZEPY MONTAŻOWE W ELEMENTACH
PREFABRYKOWANYCH
Zaczepy montażowe elementów:
a. pętla
b. sworzeń
c. zaczep wkręcany w tuleję wbetonowaną w element
RODZAJE POŁĄCZEŃ MIĘDZY
ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI

styki suche, najczęściej stosowane przy opieraniu
dźwigarów dachowych na słupach, płyt dachowych i
stropowych na belkach i dźwigarach oraz w połączeniach
płyt ze słupami w ogrodzeniach prefabrykowanych.
Czasami suche styki poziome zapełnia się zaprawą,
głównie w przypadkach, kiedy trzeba otrzymać
wyrównaną powierzchnię,
RODZAJE POŁĄCZEŃ MIĘDZY
ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI

złącza na betonowe trzpienie łączące wykonywane
zwykle po zmontowaniu elementów i służące zwiększeniu
monolityczności konstrukcji. Betonuje się je w
odpowiednich wycięciach stykających się elementów
pionowych i poziomych. Czasem trzpienie takie są
wzmacniane zbrojeniem,
RODZAJE POŁĄCZEŃ MIĘDZY
ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI

złącza z wiązaniem lub spawaniem zbrojenia,
stosowane zazwyczaj do łączenia elementów zginanych; w
specjalnie ukształtowanych zakończeniach prefabrykatów
wiąże się lub spawa wystające zbrojenie, betonując
następnie wolne przestrzenie,
Złącza zginane:
a) z dodatkowym zbrojeniem
podporowym
b) ze spawanym zbrojeniem
łączonych elementów
c) ze zbrojeniem tworzącym węzeł
RODZAJE POŁĄCZEŃ MIĘDZY
ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI

złącza spawane to najczęściej obecnie stosowany
rodzaj złącz w elementach pionowych i poziomych;
polegają one na zespawaniu bezpośrednim lub pośrednim
specjalnych wypustów lub blach (marek), właściwie
zakotwionych w elemencie, zaletą jest prędkość i łatwość
wykonania, a wadą lokalne przegrzewanie betonu w
miejscu spawania,
1 - słup
2 - kołpak stalowy
3 - spoina
4 - rygiel
5 - wstawki
6 -siatka
7 - blacha
RODZAJE POŁĄCZEŃ MIĘDZY
ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI

złącza klejone stosowane do łączenia elementów
pionowych lub scalania elementów poziomych; wymagają
bardzo starannego wyrównania powierzchni styków,
wykonuje się je zazwyczaj wykorzystując kleje
epoksydowe.
SPRZĘT MONTAŻOWY

maszyny główne montażowe (podstawowe) służące
do unoszenia i opuszczania elementów; są to z reguły:



dźwignice
żurawie budowlane
sprzęt pomocniczy, który ułatwia wykonanie wyżej
wymienionych operacji.
SPRZĘT MONTAŻOWY

Haki - znormalizowane elementy stanowiące integralną
część maszyn montażowych.

Haki są montowane na wysięgnikach żurawi
montażowych, wózkach suwnic lub w zawiesiach
linowych. Wielkością charakterystyczną haków jest ich
udźwig, czyli masa jaką można na nich zawiesić. Udźwig
haków jednorożnych wynosi od 0,3 do 100t, a haków
dwurożnych od 5,0 do 100t.
SPRZĘT MONTAŻOWY

Haki: jedno- i dwurożny
SPRZĘT MONTAŻOWY

Krążki wykonane zwykle z żeliwa, rzadziej ze staliwa, są
to najprostsze urządzenia podnośne. Służą do kierowania
ruchem lin w wielu maszynach montażowych. Krążek
wraz z osią nazywa się zbloczem. Jeżeli zblocze połączy
się z hakiem za pomocą obejm otrzymamy zblocze
hakowe.

Wielokrążek otrzymuje się łącząc co najmniej dwa
krążki nieruchome z dwoma krążkami ruchomymi.
SPRZĘT MONTAŻOWY
Krążki
Wielokrążek
SPRZĘT MONTAŻOWY

Zblocze hakowe
SPRZĘT MONTAŻOWY

Liny stalowe to podstawowy element większości
maszyn stosowanych do transportu pionowego. Liny
stalowe wykonuje się z drutów o średnicy 0,5–2,0 mm,
wykonanych ze stali węglowej o wytrzymałości Rs = 1300
– 1800MPa.
SPRZĘT MONTAŻOWY
Liny według rodzaju splotu dzieli się na:
 jednozwite, wykonywane z drutów o jednakowej grubości,
splecionych spiralnie jedno lub wielowarstwowo, dookoła
drutu centralnego; mają one dużą sztywność i nie mogą być
nawijane na bębny, stosuje się je więc na odciągi do kotwienia
masztów lub innych stałych urządzeń,
 dwuzwite, wykonane ze splotów złożonych z pojedynczych
drutów; Sploty są ułożone spiralnie w jednej lub kilku
warstwach dookoła rdzenia (duszy). Rdzeń może być stalowy
lub wykonany z liny jutowej, konopnej lub manilowej. W
przypadku skręcenia drutu w splocie i w całej linie w tym
samym kierunku linę nazywamy współzwitą; jeżeli kierunki te
są przeciwne linę nazywamy przeciwzwitą.
SPRZĘT MONTAŻOWY
Liny współzwite obciążone swobodnie zawieszonym
ładunkiem rozkręcają się - nie mogą mieć zastosowania w
robotach montażowych
URZĄDZENIA PODNOŚNE - ŻURAWIE
Podstawowymi parametrami pracy żurawi budowlanych są:
 udźwig, tj. największa masa ładunku, jaką przy danym
wysięgu może podnieść żuraw, pracując z zachowaniem
wszystkich niezbędnych warunków bezpiecznej pracy,
 wysięg, tj. odległość między osią obrotu żurawia a
pionową osią zblocza hakowego,
 wysokość podnoszenia, tj. mierzona w pionie odległość
podłoża (posadzki hali, nawierzchni drogi lub główki
szyny) do poziomej osi haka umieszczonego w
najwyższym punkcie możliwym do osiągnięcia przy danym
wysięgu.
UDŹWIG MASZYNY MONTAŻOWEJ
Wymagane parametry maszyny montażowej dobiera się wychodząc z przyjętej ogólnej
koncepcji wykonania montażu, która musi określić rozkład stanowisk roboczych
maszyny montażowej lub drogę jej poruszania się w czasie pracy.
Wymagany udźwig maszyny montażowej Q oblicza się ze wzoru:

Gc max  GKS  GZ
Q
s
n
[t]
gdzie:
 Gcmax – maksymalna masa elementu montażowego (masa + tolerancje montażowe i
ewentualne zawilgocenie elementu)
 GKS – masa konstrukcji usztywniającej element w czasie montażu
 Gz – masa zawiesia montażowego
 n – liczba maszyn współpracujących przy podnoszeniu elementu
 s – współczynnik niejednorodności obciążenia maszyny (w zależności od typu
stosowanych maszyn i zawiesi wartość jego waha się od 1,0 do 1,8).
WYSIĘG MASZYNY MONTAŻOWEJ

Niezbędny wysięg maszyny montażowej lzmin oblicza się wg wzoru:
lz min  lo  lb  0,5  lc  0,2
[m]
w którym:
 lo – minimalna odległość między skrajem maszyny a obrysem wznoszonej
konstrukcji (w odniesieniu do żurawi wieżowych: promień obrotu
przeciwwagi powiększonej o 0,7 m, tj. szerokość strefy bezpieczeństwa
między konstrukcją a maszyną,
 lb – szerokość fragmentu konstrukcji przewidziana do montowania ze
stanowiska lub drogi przemieszczania maszyny
 lc – szerokość najdalej od maszyny odsuniętego elementu montowanego z
danej drogi przemieszczania lub stanowiska
 0,2 m – wielkość rezerwowa wysięgu, przeznaczona na pokrycie
niedokładności w ustawieniu maszyny, określona obowiązującymi
przepisami
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA
Niezbędną wysokość podnoszenia maszyny montażowej hmin oblicza się ze
wzoru:
hmin  ho  hc  hbm  hz
[m]
w którym
 ho – wysokość położenia górnej krawędzi elementu po zmontowaniu (w
odniesieniu do poziomu ustawienia maszyny)
 hc – wysokość elementu
 hbm – wysokość bezpiecznego manewrowania, przy której możliwe jest
bezpieczne przeniesienie elementu nad istniejącą konstrukcję (słupy i płyty
ścienne mają hbm = 0,7 m, belki, płyty stropowe i dachowe – hbm = 2,0 m)
 hz – wysokość konstrukcji zawiesia, tj. jego wysokość w czasie
przemieszczania elementu mierzona od haka maszyny do górnej krawędzi
elementu
DROGI I TORY POD ŻURAWIE
DROGI: Na ogół żurawie kołowe wymagają utwardzonej
powierzchni dróg, po których poruszają się i pracują.
Budowa takich dróg odpowiada budowie dróg
tymczasowych na placu budowy przeznaczonych dla
prowadzenia ruchu ciężkiego.
TORY: Żurawie torowe wymagają dla właściwej pracy
ułożenia odpowiednich torów. Stosuje się dwa typy
torowisk:
 uformowanych z użyciem podkładów drewnianych
 wykonanych z użyciem żelbetowych pojedynczych
poduszek
WYMAGANIA DLA BUDOWY TOROWISK
Podłoże pod torowisko powinno być oczyszczone ziemi
roślinnej i wyrównane. Przy czym:
1.



2.
podłoże piaszczyste powinno być wzmocnione warstwą żwiru,
podłoża gliniaste i ilaste powinny być wymieniane na żwirowo –
piaszczyste (w górnej warstwie grubości ok. 30 cm).
podłoże powinno też być wyprofilowane w sposób
zapewniający szybkie odprowadzenie wód opadowych.
Podkłady powinny być układane na podsypce z tłucznia
o grubości warstwy 50 cm przy gruntach słabych, 20 cm
przy gruntach zwartych.
WYMAGANIA DLA BUDOWY TOROWISK
1.
2.
3.
4.
Odchyłka prześwitu pomiędzy szynami toru nie może
przekraczać +/- mm na długości 5 m, różnica wysokości
poziomu główek szyn nie może przekraczać 10 mm, a spadek
toru w jego kierunku podłużnym 0,3 %.
Przed końcami każdej z szyn toru należy zainstalować
zabezpieczające
ograniczniki
jazdy,
wyłączającymi
automatycznie mechanizm jazdy po dojściu poprzednich kół
maszyny na odległość 1 m od końca toru. Końce torowiska
powinny być zaopatrzone również w kozły oporowe
mocowane do szyn.
Wzdłuż torowiska należy ułożyć i zamocować koryto dla
ochrony kabla elektrycznego zasilającego żuraw w energię.
Tor musi być uziemiony a poszczególne odcinki szyn łączone
ze sobą przewodami metalowymi.
SPRZĘT POMOCNICZY DO MONTAŻU





zawiesia
rusztowania, pomosty, drabiny
sprzęt do prowizorycznego zamocowania elementów i
ich rektyfikacji
urządzenia i sprzęt pomiarowy
drobne narzędzia
ZAWIESIA
Zawiesie - urządzenie umożliwiające połączenie haka maszyny
montażowej z zaczepami elementu prefabrykowanego.
Ze względu na sposób przenoszenia obciążenia zawiesia dzieli się
na:
 mechaniczne (haki, łańcuchy, liny itp.),
 elektromagnetyczne,
 pneumatyczne.
W budownictwie prawie wyłącznie mają zastosowanie zawiesia
mechaniczne.
ZAWIESIA
Podstawowymi parametrami zawiesi są:
 udźwig, czyli maksymalna masa jaką może unieść,
 wysokość zawiesia,
 rozstaw zaczepów montażowych w podanym elemencie.
ZAWIESIA
zawiesie dwulinowe – składa się z dwóch odcinków liny
stalowej połączonych ze stalowym uchem, które umieszcza się w
gardzieli haku maszyny montażowej oraz haków (najczęściej
jednorożnych). Zawiesia tego typu są przeważnie używane do
montażu belek. Do montażu płyt stosuje się zwiesia
czterolinowe.
ZAWIESIA

Zawiesie belkowo – linowe
RUSZTOWANIA, POMOSTY I DRABINY
Służą do:
 odpinania zawiesi od ustawionych i prowizorycznie
zamocowanych elementów wysokich,
 wykonywania złączy
POMOSTY MECHANICZNE I PODNOŚNIKI
TELESKOPOWE
URZĄDZENIA DO PROWIZORYCZNEGO
ZAMOCOWANIA I REKTYFIKACJI ELEMENTÓW




odciągi
rozpory montażowe
łączniki imadłowe
opaski centrujące i konduktory
URZĄDZENIA DO PROWIZORYCZNEGO
ZAMOCOWANIA I REKTYFIKACJI ELEMENTÓW

Odciągi i rozpory montażowe
URZĄDZENIA DO PROWIZORYCZNEGO
ZAMOCOWANIA I REKTYFIKACJI ELEMENTÓW
Rozpory łączy się z uchwytami. Najczęściej stosowane
uchwyty to:
 kotewa wkręcona do mocowania wkrętu w gruncie,
 uchwyt rozprężny do mocowania rozpory w otworach
30 wierconych w płytach stropowych,
 uchwyt szczelinowy do mocowania rozpór w szczelinach
między płytami stropowymi,
 uchwyt do mocowania rozpór w elementach kanałowych.
URZĄDZENIA DO PROWIZORYCZNEGO
ZAMOCOWANIA I REKTYFIKACJI ELEMENTÓW
Najczęściej stosowane uchwyty górne to:
 uchwyt imadłowy,
 uchwyt rozprężny do mocowania uchwytów w otworach
wierconych w ścianach.
Łącznik imadłowy
URZĄDZENIA DO PROWIZORYCZNEGO
ZAMOCOWANIA I REKTYFIKACJI ELEMENTÓW

W zależności od typu masa rozpory z uchwytami
dochodzi do 20 kg.

Do prowizorycznego zamocowania płyt ściennych służą
zazwyczaj rozpory sztywne. Obowiązuje tu zasada, że
płyty ścienne o szerokości do 1,5 m można usztywniać
jedną rozporą. Usztywnienie płyt szerszych wymaga
użycia dwóch rozpór.
URZĄDZENIA DO PROWIZORYCZNEGO
ZAMOCOWANIA I REKTYFIKACJI ELEMENTÓW
Specjalną grupą urządzeń do prowizorycznego
zamocowania stanowią:
konduktory,
opaski centrujące.
SPRZĘT POMIAROWY I NARZĘDZIA
ROBOCZE
Sprzęt pomiarowy stosowany
podzielić na dwie grupy:
 ogólnego stosowania,
 sprzęt specjalizowany.
przy
montażu
można
Sprzęt pomiarowy ogólnego stosowania wykorzystywany
przy robotach montażowych to:
 poziomice zwykłe do ustawiania elementów w poziomie,
 poziomice wodne do przenoszenia poziomów,
 pion ciesielski do sprawdzania pionowości elementów,
 taśmy miernicze i miarki składane do ustalenia odległości.
SPRZĘT POMIAROWY I NARZĘDZIA
ROBOCZE
Sprzęt pomiarowy specjalizowany:
 pion montażowy przystosowany specjalnie do robót
montażowych i pozwalający znacznie szybciej (nie z
pomocą zwykłego pionu ciesielskiego) ustawić element w
pionie
 odchyłomierz optyczny spełniający analogiczną rolę,
 pochyłościomierz, pomocny przy sprawdzaniu położenia
płyt dachowych itp.
NARZĘDZIA UŻYWANE DO MONTAŻU
Z narzędzi używanych do innych robót budowlanych przy
montażu wykorzystuje się: młotki murarskie, pucki, przecinaki,
kielnie, czerpaki, łopaty i szufle i łupki ciesielskie.
Narzędzia stosowanych wyłącznie do montażu:
 drążek do naprowadzania elementów w końcowej fazie ich
opuszczania na miejsce wbudowania, wykonany z prętu
stalowego o średnicy ok. 30 mm i długości 1200 – 1500 mm.
Może on być prosty lub z zakrzywionym końcem,
 łopatkę do podbijania mieszanki betonowej w czasie
wypełniania spoin poziomych; może ona być z twardego
drewna lub metalowa,
NARZĘDZIA UŻYWANE DO MONTAŻU




konewkę o pojemności ok. 4,8 l służącą do przenoszenia
zaprawy i wypełniania nią pionowych kanałów między
elementami,
lej płaskodenny do ułatwienia wypełnienia spoin
pionowych,
kliny stalowe do regulacji ustawienia prefabrykatów,
kliny z twardego drewna, służące do stabilizacji słupów w
stropach kielichowych.

similar documents