Dědické právo - SOŠ a SOU Milevsko

Report
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 777
399 01 Milevsko
www.issou-milevsko.cz
Dědické právo
Název projektu
CHCEME BÝT LEPŠÍ
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0557
Číslo a název klíčové aktivity
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Označení DUM
VY_32_INOVACE_02_C_14_ZSV
Název školy
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 777
399 01 Milevsko
Autor
Mgr. Iveta Kašparová
Předmět
Právo
Tematický okruh
Občanské právo
Téma
Dědické právo
Ročník
4. ročník (denní studium), 2. ročník (dálkové studium)
Datum tvorby
25. 9. 2012
Anotace
Prezentace je určena pro výuku předmětu Právo ve 4. ročníku
denního studia, popř. ve 2. ročníku dálkového studia. Téma je
zpracováno podle nového občanského zákoníku. Předmět
Právo je součástí bloku RVP – společenskovědní vzdělávání.
Inovativnost materiálu spočívá v netradiční formě výuky s
důrazem na praktickou aplikaci nových poznatků. Interaktivita
se projevuje ve využití ICT.
Metodické pokyny:
• 5. – 11. snímek: výkladová část – Dědické právo –
zpracováno podle nového občanského zákoníku, který
nabyde účinnosti 1. 1 . 2014 (Občanské právo v rámci
systému práva)
• 7. snímek: hypertextový odkaz na vzor závěti (po kliknutí
myší na obrazec) - možnost použití funkce pera v Office
2010
• 12. – 14. snímek: test pro ověření znalostí – obsahuje
otevřené úlohy k vyložené látce (8 otázek) – pro kontrolu
se po kliknutí myší objeví správná odpověď
Dědické právo
souhrn právních norem, které upravují
přechod majetku zemřelého (zůstavitele)
na jeho právní nástupce (dědice)
 dědit mohou fyzické i právnické osoby
 nabytí majetku potvrzuje soud
 vlastnické právo přechází dnem úmrtí
 není-li dědic, pozůstalost připadá státu
(odúmrť)

Způsoby dědění
závěť
 dědická smlouva
 ze zákona
 kombinace

Závěť



vyjadřuje přání občana
přednost před děděním ze zákona
lze pořídit
 notářským zápisem
 vlastní rukou (vlastnoruční podpis,
datum)
 jiným zákonným způsobem
Závěť
(vzor)
Dědická smlouva
forma veřejné listiny
 zůstavitel x dědic nebo odkazovník
 odkazovníku se odkazem zřizuje
pohledávka na vydání určité věci z
pozůstalosti
 odkazovník není dědic (neodpovídá za
zůstavitelovy dluhy)

Ze zákona

podle 6 dědických tříd:
 1. třída – manžel, děti - stejným dílem
 2. třída – manžel, rodiče, spolužijící
osoby ve společné domácnosti (min. 1
rok) – manžel min. polovinu, ostatní
stejným dílem
 3. třída – sourozenci a spolužijící
osoby – stejným dílem
 4. třída – prarodiče zůstavitele – stejným
dílem
 5. třída – prarodiče rodičů zůstavitele
 6. třída – potomci dětí sourozenců
zůstavitele a potomci prarodičů
zůstavitele (popř. jejich děti)

neopomenutelní dědicové – potomci,
právo na povinný podíl z pozůstalosti

vydědění – lze z důvodů uvedených v
zákoně (např. dědic trvale vede
nezřízený život…)

odmítnutí dědictví – lze (např. když byl
zůstavitel zadlužen), ale ne jen z části
TEST
1) Kdo je zůstavitel?
Osoba, jejíž majetek se po její smrti dědí.
2) Co je to pozůstalost?
Majetek po zemřelém (i dluhy).
3) Co znamená slovo odúmrť?
Pozůstalost připadající státu, nedědí-li žádný dědic.
4) Jakými způsoby se dědí?
Ze závěti nebo dědické smlouvy, ze zákona, popř. kombinací.
5) Kdo je to odkazovník?
Druhá smluvní strana při dědění z dědické smlouvy. Není
to dědic, neodpovídá za dluhy.
6) Podle kolika dědických tříd se dědí ze zákona?
Podle 6 tříd.
7) Kdo jsou neopomenutelní dědicové?
Potomci zůstavitele - právo na povinný podíl z pozůstalosti.
8) Lze dědictví odmítnout?
Ano, např. když byl zůstavitel zadlužen. Ale ne jen z části.
Zdroje:

RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika.
Právo pro střední školy. Praha: Eduko,
2012, ISBN 978-80-8720-457-3.

similar documents