Presentatie

Report
Succesvol
rekenen
op 2F
Oorzaken van lagere scores
1. Nadruk op vaardigheden ipv instructie
2. Alleen voor rekenzwakke leerlingen
3. Te weinig uren
4. Geen afstemming met basisonderwijs
5. Geen gezamenlijke afspraken tussen rekenvakken
6. Te weinig afstemming met praktijkvakken
7. Rekenen als onderdeel van wiskunde
8. Te weinig aandacht op rekendidactiek
9. Onduidelijke rol rekencoördinator
10. Te weinig sturing door schoolleiding
Praktische tips: organisatie
1. Begin met een visie/ambitie op rekenen
2. Integreer rekenen in het kwaliteitsbeleid van de school
3. Zorg voor een goede taakomschrijving van de
rekencoördinator
4. Kies bewust voor rekendocenten met goede
rekendidactiek
5. Pas het rooster aan om te werken in niveaugroepen
6. Zorg voor overlegmomenten van de rekensectie
7. Zorg voor afstemming met de basisschool
Als jouw leraar in gesprek zou gaan met je leerkracht van groep 8 van de
basisschool en ze gaan over rekenen praten. Waar zouden zij samen over moeten
gaan praten? Wat vind jij belangrijk dat de reken leraar moet weten over het
rekenen op de basisschool?
Niveau:
•
“dat ik heel slecht was in rekenen en dat ik een ander boekje had”
•
“dat ik rekenen best wel lastig vind maar het steeds beter gaat”
•
“dat ik in sommige dingen van rekenen goed ben”
•
“dat het gewoon hetzelfde is en niet zo moeilijk”
Inhoud:
• “de tafels kennen is makkelijk bij andere sommen”
•
“dat ik niet zo goed kan rekenen vooral niet uit mijn hoofd”
•
“breuken, want dat vind ik lastig”
Lesgeven:
• “hoe je rekent op de basisschool en op deze school, wat vinden wij moeilijk en wat makkelijk”
• “dat we soms andere manieren gebruiken met rekenen”
• “de reken leraar moet weten wat er voor les op de basisschool wordt gegeven”
Praktische tips: de rekenles
• Stel hoge doelen samen met leerlingen
• Zorg voor een goede structuur en tempo in de les
• Maak rekenen leuk en sluit af of begin met iets waar hun
interesse ligt: www.kahoot.it
• Zorg voor een combinatie tussen digitaal maatwerk en
gezamenlijke instructie.
• Zet sterk in op motivatie/zelfvertrouwen van de leerlingen
• Zorg dat leerlingen ook thuis kunnen oefenen en betrek
ouders zo veel mogelijk hierbij
Praktijkvoorbeeld
• Er is een minimumprogramma opgesteld, verdeeld over de vier
leerjaren. Ieder leerjaar is verdeeld in vijf periodes van zeven weken.
Er is vastgelegd wat elke leerling binnen die periodes moet beheersen.
• Leerlingen weten wat ze moeten kennen. Als ze het niet halen, moeten
ze 8e uur naar hulpuur en dat willen ze niet, dus ze gaan thuis werken.
• Er volgt een gesprek met de ouders als leerlingen eind derde leerjaar
niveau 2F nog niet hebben behaald. Besproken wordt om de leerling
de aangepaste toets te laten maken
• Er is een workshop aan ouders voor bewustwording belang rekenen
en om te laten zien hoe got-it werkt. Zo nemen ouders ook hun
verantwoordelijkheid.
• Er wordt meer gericht geoefend voor het examen. Daarom nu ieder
rekenuur samen starten met 2 of 3 examensommen.
Praktische tips: afstemming
• Zorg dat rekenen gaat leven in de school
• Versterk het rekenen in de andere vakken
• Laat alle docenten zien wat de leerlingen
moeten kunnen om niveau 2F te halen
• Goede onderlinge afspraken over
voorkeurstrategieën, met name ook tussen
praktijkvakken en rekendocenten.
• Vertaal de gezamenlijke afspraken in een
rekenhandboek of rekenkaarten
Praktische tips: analyse
• Analyseer de aangeleverde gegevens van de basisschool
• Volg de leerlingen systematisch met landelijk genormeerde toetsen,
stel minimale doelen vast en stuur tijdig bij
• Analyseer samen de rekentoets en stem interventies daar op af
• Analyseer ook de vorderingen binnen muiswerk of got-it
• Documenteer de rekenresultaten van de (zwakke) leerlingen
• Overweeg leerlingen met ernstige rekenproblemen de aangepaste
toets te laten maken
• Bied leerlingen die goed in rekenen zijn de mogelijkheid de 3F-toets
te maken
• Monitor of de ambities/afspraken worden waargemaakt
Praktische tips: professionalisering
• Zorg voor scholing van rekendocenten op inhoud en op
rekendidactiek.
• Denk na over het gratis te gebruiken programma
ffrekenen (diagnosticerend en remediërend) voor de
zwakke rekenaars: www.ffrekenen.nl. Kijk ook naar
websites www.taalenrekenen.nl en
www.beleidtaalenrekenen.nl
• Neem kennis van het platform rekenbewust
vakonderwijs en het steunpunt taal/rekenen voor tips en
ondersteuning: www.steunpunttaalenrekenenvo.nl/ en
https://sites.google.com/site/rekenbewustvakonderwijs/
Zeven
succesfactoren

similar documents