Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Report
Odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu
Aleš Roztočil
25.4.2012
Největší právnická firma
v České republice
Klienty nejlépe hodnocená
právnická kancelář
v České republice
Největší právnická firma
v České republice
(2011)
1. místo v počtu realizovaných
fúzí a akvizic v České republice
a východní Evropě
(2010)
1. místo mezi domácími
právnickými firmami
(2010)
Zemědělský půdní fond (ZPF)
Zákon č. 344/1992 Sb., o zemědělském půdním fondu, § 1:
• pozemky zemědělsky obhospodařované:
o orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny
• půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale
dočasně obdělávána není
• rybníky
• nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby
o polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní
nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo
zátopou, ochranné terasy proti erozi
• V pochybnostech rozhoduje orgán ochrany ZPF (obecní úřad obce s
rozšířenou působností)
Ochrana ZPF a územně plánovací dokumentace
Při projednávání zásad územního rozvoje, územního plánu nebo
regulačního plánu:
• Orgány ochrany ZPF musí vydat souhlasné stanovisko k připravované územně
plánovací dokumentaci.
• Zdůvodnění řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu
nejvýhodnějšího včetně vyhodnocení variant.
• Metodický pokyn Ministerstva zemědělství OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze
zemědělského půdního fondu – obsahuje kritéria, která musí být ze strany orgánů
ochrany ZPF
Judikatura: Rozsudek NSS z 18.1.2011, čj. 1 Ao 2/2010-185
• Obec Moravany, změna územního plánu: vymezení nových zastavitelných ploch
pro bydlení, zábor ZPF: 33 ha bonitní orné půdy
• NSS: souhlasné stanovisko orgánu ochrany ZPF nebylo odůvodněno v souladu s
kritérii uvedenými v ministerské metodice, změna UP byla proto zrušena.
Odnětí ze ZPF
• K jakémukoli záměru, v rámci něhož dojde k využívání ZPF pro jiné než
zemědělské účely je nutný souhlas orgánu ochrany ZPF s odnětím.
• Souhlas není vyžadován pouze k záměrům v § 9 odst. 2:
→ na účelových plochách u objektů občanské vybavenosti
→ garáže, zahrádkářské chaty, rekreační chaty, drobné stavby v
zastavěném území (pouze ve vlastnictví fyzické osoby)
→ stavby pro bydlení v zastavěném území
→ odnětí k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně
doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu
• Souhlas vydává formou závazného stanoviska:
→ obecní úřad obce s rozšířenou působností
→ krajský úřad (zábor od 1 do 10 ha)
→ Ministerstvo zemědělství (zábor nad 10 ha)
Dočasné odnětí ze ZPF
• Pokud má být pozemek v ZPF dočasně využíván pro nezemědělské účely
na určitou dobu delší než 1 rok
• Součástí žádosti musí být plán rekultivací (navrácení půdy pro zemědělské
účely), v rámci souhlasu jeho schválení
Sankce
• Bez souhlasu s odnětím ze ZPF nelze vydat rozhodnutí, kterým by bylo
povoleno jiné využití půdy než k zemědělským účelům (územní rozhodnutí).
• Pokud by bylo vydáno rozhodnutí bez souhlasu s odnětím ze ZPF,
představuje to důvod pro zrušení rozhodnutí (soudem, správním orgánem v
přezkumném řízení apod).
• Bez souhlasu orgánu ZPF nelze změnit ani druh pozemku evidovaný v
katastru nemovitostí
• Odnětí půdy bez souhlasu orgánu ZPD je správním deliktem
→ pokuta až 4 miliony Kč
Odvody za odnětí pozemku ze ZPF
• Výše odvodu je orientačně stanovena již v souhlasu s odnětím.
• Závazně je vyměří rozhodnutím obecní úřad obce s rozšířenou působností
→ až po pravomocném rozhodnutí, kterým se záměr povoluje
• Pouze v případě odnětí pro účely umístění stavby, těžbu nebo terénní
úpravy vyžadující skrývku ornice.
• Kalkulace podle třídy ochrany půdy
• Odvod je příjmem
o 75% státní rozpočet
o 15% SFŽP
o 10% obec (vázanost na zlepšení ŽP)
• Osvobození od odvodů (např. bytová výstavba, zemědělské stavby,
občanské a technické vybavení, ČOV)
Výpočet odvodů
• Výrazné zvýšení odvodů zákonem č. 402/2010 Sb., účinnost od 2011
• Sazebník odvodů v Příloze zákona o ochraně ZPF
• Základní sazba: cena pozemku podle vyhlášky č. 3/2008 Sb. (dle BPEJ)
• Koeficient zohledňující umístění v chráněných územích, znehodnocení půdy
imisemi
• Odvody za dočasné odnětí: za každý rok 1% z odvodu za trvalé odnětí.
Příklad
• Výstavba výrobního areálu na ploše 2 ha (mimo zastavěné území obce, v
zastavitelném území, mimo chráněné oblasti)
• Odvod za trvalé odnětí: 1.105.200 Kč
• Do roku 2010: 148.000 Kč
Děkuji za pozornost!
Mgr. Aleš Roztočil, LL.M.
advokát
[email protected]
+420 734 518 496
8
© 2011 Autorská práva vyhrazena

similar documents