Nejstarší literární památky ze světové literatury

Report
 „EU
peníze středním školám“
Název projektu
Moderní škola
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0526
Název aktivity
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Název vzdělávacího materiálu
Nejstarší památky světové literatury
Číslo vzdělávacího materiálu
VY_32_INOVACE_33/11
Jméno autora
Mgr. Simona Tomášková
Název školy
Střední škola živnostenská Sokolov,
příspěvková organizace
Egypt, Mezopotámie, Řecko
Vypracovala : Mgr. SIMONA TOMÁŠKOVÁ
Název
Aktivita III/2. Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT – Český jazyk a literatura
Popis
Aktivita –Nejstarší literární památky ze světové
literatury – určeno pro žáky 1. ročníků tříletých učebních
oborů
Přispěvatelé
Jazyk
Typ interakce
Druh výukového zdroje
Jazyk cílové skupiny
Typická délka použití
Speciální vzdělávací potřeby
Licence a práva užití
Technické a softwarové požadavky
Celková délka
Zařazení do struktury RVP
Podniková klíčová slova
Mgr. Simona Tomášková
český
Výkladové učení
prezentace
český jazyk
0 h 45 minut
žádné
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%A9r
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GilgameshTabl
et.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Epos_o_Gilgame%C5%A1ovi
Interaktivní tabule, projektor
0 h 45 minut
všeobecné vzdělávání
Egypt – Kniha mrtvých, Mezopotámie – Epos o
Gilgamešovi, Řecko – řečtí bozi, Diovy děti, Homér –
Illias a Odyssea
písemné památky vzniklé ve starém Egyptě; vznikla
zde řada děl různých literárních druhů, dochovala se
vesměs fragmentárně. Prvními pokusy o krásnou
literaturu byly biografie na stěnách hrobek velmožů,
vyskytující se po celou dobu trvání egyptského státu;
z nich později vznikly další slovesné druhy.
Náboženskou literaturu představují texty v
pyramidách (Texty pyramid, objevují se v
závěru 5., dále 6. a 8. dynastie) a na rakvích (Texty
rakví, objevují se rovněž na stěnách hrobek a
součástech pohřební výbavy od 11. do 17. dynastie),
na ně navazuje Kniha mrtvých; obsahují magické
předpisy a modlitby. Sluneční kult dokazují hymny na
boha Re, světskou literaturu reprezentuje lyrika,
zvláště milostná, a próza.
 Tématy
prózy byla naučení, příběhy s
obsahem náboženství a historie (např.
vyprávění Sinuhetovo, vyprávění
ztroskotaného námořníka, vyprávění
výmluvného rolníka, příběh dvou bratří, spor
Hora a Sutecha, dobytí Joppy a životopisy).
Naučná literatura zahrnuje mnoho vědních
disciplín (matematiku, geometrii, astronomii,
lékařství). V češtině vyšly překlady Papyrus
vezíra Ptahhotepa, výbory F.LEXY Beletristická literatura staroegyptská,
Náboženská literatura staroegyptská.
 Ležela
mezi řekami Eufrat a Tigris. (území
dnešního Iráku)
 Na
území se vystřídali Sumerové, Akkadové,
Babyloňané a Asyřané.
 Vznikla
zde nejstarší literární památka světa
Epos o Gilgamešovi.
 Přesné
stáří eposu lze určit obtížně, protože
než byl zaznamenán písemně, tak koloval
mezi lidem v ústní podobě.
 Prvně
ho tvořily Sumerské mýty (konec 3.
tisíciletí př.n.l.). Babyloňané a Asyřané tyto
mýty upravili do písemné podoby, kterou
známe dodnes.
Obsah
 Gilgameš, ze dvou třetin bůh a z jedné třetiny
člověk, byl tyranský vládce Uruku. Poddaní
museli tvrdě pracovat na stavbě hradeb, a proto
požádali o pomoc bohy, kteří seslali na pomoc
Enkidua. Ten se utkal s Gilgamešem a přemohl
ho. Postupem času se ale spřátelili a spolu čelí
různým nástrahám. Nakonec Enkidu umírá a
Gilgameš, z obavy ze smrti, se vydává hledat
tajemství nesmrtelnosti. Aby se stal
nesmrtelným, tak musí bdít 6 dní a 7 nocí. Tento
úkol Gilgameš nesplnil a usnul. Vrací se do svého
rodného města, kde je jeho útěchou mohutná
hradba.

Řecká literatura patří mezi nejstarší evropské
literární památky. Počátky jsou v 8. st. př. nl.
 Řecko mělo dobrou pozici pro obchodní cesty, a
proto se dobře rozvíjelo. Již v 5. st. př. nl. byla
většina Řeků gramotná. V tu dobu žilo v Aténách
k 300 000 obyvatelům.
 Řečtí spisovatelé se snažili být originální a
nenapodobovat jiná díla. Zajímavostí také je, že
produkovali díla jednoho žánru.
 Z počátku byla literatura pojímána jako druh
zpěvu a později i divadla. Byly vyhlašovány také
různé liberální soutěže, kterých si řečtí
spisovatelé velmi cenili.


Olympská božstva
 Zeus (latinsky Jupiter) – nejvyšší řecký bůh; vládce
oblohy, hromů a blesků, vládce nad bohy i lidmi
 Héra(latinsky Juno) – Diova sestra a manželka,

královna nebe a hvězd, ochránkyně manželství,
posvátnosti a neporušitelnosti manželských svazků
Diovi sourozenci
 Hádés (latinsky Plútó) – bůh podsvětí
 Poseidón(latinsky Neptun) – bůh moří
 Hestiá – bohyně rodinného krbu
 Démétér (latinsky Cérés) – bohyně plodnosti země
a rolnictví, údajně naučila lidstvo pěstovat obilí
 Athéna – bohyně moudrosti a vítězné války, ochránkyně
statečnosti, práva, spravedlnosti a umění
 Apollón – bůh slunce a světla,lékařství,hudby,poezie,umění a
čistoty,vládce múz a věštíren

Artemis – bohyně měsíce, ochránkyně přírody a zvěře, vášnivá

Héfaistos (latinsky Vulcanus) – bůh ohně a kovářství, zbrojíř
lovkyně
bohů a ochránce řemeslníků pracujících s ohněm a kovářství
Arés (latinsky Mars) – bůh ničivé války a krvavého zabíjení
 Hermés (latinsky Merkur) – bůh obchodníků, poutníků,

řečníků, atletů, vynálezců, podvodníků a zlodějů; posel bohů

Trojici nejmocnějších bohů tvoří Zeus – nejvyšší vládce,
Poseidón – vládce nad vodami a Hádés – vládce podsvětí
 Homér
je obecně známý především jako
autor dvou eposů stojících na počátku řecké
a evropské literatury, Iliady a Odysseje.
Skutečné autorství těchto děl je však sporné.
Jistý se zdá původ eposů v řecké Malé Asii.
Potvrzuje to jazyková analýza díla, podle níž
jsou obě básně sepsány v iónském dialektu
řečtiny. Ilias a Odyssea jsou první písemné
doklady řeckých dějin a jimi podle klasického
mínění začínají evropské kulturní a duchovní
dějiny.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%A9r
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gilga
meshTablet.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Epos_o_Gilgame
%C5%A1ovi

similar documents