prezentacją

Report
 Otyłość
to stan nadmiernego gromadzenia się
tłuszczu w ustroju spowodowany brakiem
równowagi pomiędzy ilością energii
pobieranej przez organizm, a ilością energii
przez niego wydatkowanej.
otyłości nie są dokładnie zbadane,
choć wielu naukowców zajmuje się tym
zagadnieniem, gdyż jest to najczęstszy
problem zdrowotny związany z odżywianiem
(a w związku z jego rozmiarem, również i
społeczny).
 Przyczyny
 Powszechnie
uważa się, że otyłość
wywoływana jest czynnikami zewnątrz- i
wewnątrzpochodnymi .
 małą
aktywność ruchową
 nadmierne odżywianie
 zmianę standardu życiowego
 negatywne stany psychiczne
 Otyłość
taka rozwija się pod wpływem
otoczenia, rodziny, zwyczajów i
przyzwyczajeń w odżywianiu. Niebezpieczne
są czynniki psychiczne dotyczące
świadomości i podświadomości. Są ludzie,
którzy nie akceptują norm społecznych i
zdrowotnych. Świadomie jedzą obfite posiłki,
wzbraniają się przed ćwiczeniami fizycznymi
uznając, że otyłość nie wpływa na ich
samopoczucie i zdrowie.
 Zewnętrzne
bodźce ( wizualne, zapachowe,
smakowe ) prowadzą ich do nałogowego
objadania się, a w parze z tym idzie nawyk
siedzenia przed telewizorem. Równie
niebezpieczny jest nawyk "nagradzania się"
jedzeniem np. w kinie, na festynach,
wesołym miasteczku, u babci lub cioci.
 dziedzicznymi
(ale dziedziczy się tylko
skłonność, a nie otyłość)
 hormonalnymi (uaktywniającymi się w
okresie pokwitania, poporodowym i w okresie
klimakterium)
 genetycznym
 nerwowym (w ośrodku kory mózgowej
występują zaburzenia sytości i głodu)
W
przypadku doznawania negatywnych
przeżyć psychicznych (rozpacz, stres) może
powstać otyłość. Jedzenie staje się wówczas
rekompensatą negatywnych stanów
psychicznych.
 Otyłość
można zatem zdefiniować jako
szczególną kondycję człowieka, a jej genezę
rozumieć jako efekt konfliktu między
wewnętrznym a zewnętrznym środowiskiem
ustroju. Obecnie jednak nie jest to problem
wyłącznie zdrowotny, ale wielki problem
społeczny.

W latach 70 - 80 oszacowano, że na otyłość
zaawansowaną cierpi 6 - 8 % osób. W postaci
umiarkowanej występuje u około 20 - 30 % osób
żyjących w strefie cywilizacji przemysłowej. W
USA na otyłość cierpi aż 30 % Amerykanów, a w
Polsce wg danych Instytutu Żywności i Żywienia (
opublikowanych przez Szponara w 1997 r )
częstość nadwagi u młodych kobiet wynosiła 13
%, u mężczyzn 26 %. Podsumowując można
stwierdzić, że prawie co drugi Polak ma nadwagę
lub jest otyły.
 Wszystkie
te dane nie miałyby może
większego znaczenia poza problemem natury
psychicznej i estetycznej gdyby nie fakt, że
otyłość jest szkodliwa dla zdrowia i zwiększa
znacznie ryzyko zachorowalności

Ponieważ otłuszczenie w wieku szkolnym ma
znaczący wpływ na stan zdrowia w wieku dorosłym (
bo w tym czasie ustala się poziom otłuszczenia na
podstawie którego, mimo modyfikacyjnego wpływu
trybu życia, można z dużym prawdopodobieństwem
przewidzieć stopień otłuszczenia w dorosłym życiu )
w latach 77/78 : 87/88 przeprowadzono badania
mające na celu zbadanie wpływu warunków
ekonomiczno - społecznych na grubość tkanki
tłuszczowej u dzieci i młodzieży. Brano pod uwagę
poziom wykształcenia rodziców, miejsce
zamieszkania, liczebność rodziny.
 Zarówno
w 1978 jak i 1988 roku otłuszczenie
dzieci malało wraz z obniżaniem się poziomu
wykształcenia rodziców a także wraz ze
wzrostem liczby dzieci w rodzinie.
Zaobserwowano tendencję w kierunku
zmniejszania się różnic społecznych w
poziomie otłuszczania u dzieci rodziców z
wyższym wykształceniem w porównaniu z
dziećmi z pozostałych grup społecznych.

W 1998 roku podobne badania przeprowadzono w
Kielcach pod kierunkiem Zakładu Antropologii
Pedagogiki WSP i przy współudziale Poradni Medycyny
Szkolnej. Zakres badań rozszerzono, ponieważ do
oceny zróżnicowania stopnia nadwagi u dzieci i
młodzieży oprócz wykształcenia rodziców i liczby
dzieci w rodzinie brano pod uwagę również miejsce
zamieszkania ( wieś, małe miasto i Kielce ) oraz
źródła utrzymania rodziny w odniesieniu do dzieci
zamieszkałych w środowisku wiejskim, gdzie na
podstawie zawodu wykonywanego przez ojca
wyróżniono 3 typy rodzin ( rolnicza, chłopo robotnicza i nierolnicza ).
W
wyniku przeprowadzonych badań
stwierdzono, że nadwaga wśród dziewcząt
jest większa niż u chłopców oraz w
środowisku miejskim ( 7,8 % ) niż wiejskim (
6,8 % ). Chłopcy mieszkający w mieście mają
większą nadwagę, niż chłopcy ze wsi (
podobnie dziewczyny ).
 Chłopcy
ojców z wyższym wykształceniem są
szczuplejsi ( podobnie dziewczyny ).

Dziewczęta pochodzące z rodzin, w których
matki miały tylko podstawowe wykształcenie
miały największą nadwagę, a u chłopców
zasadnicze zawodowe. Najmniejsza nadwaga
zarówno u chłopców jak i u dziewczyn
występowała w rodzinach jednodzietnych. W
środowisku wiejskim u wszystkich badanych
nadwaga zmniejszała się wraz ze wzrostem
liczby dzieci w rodzinie. Najmniejszą nadwagę
miały córki nierolników i synowie chłopo robotników. Największą nadwagę miały
dziewczyny z rodzin rolniczych i chłopo robotniczych.
 Walka
z nadwaga u dzieci jest trudna i
wymaga wysiłku całej rodziny (koncentracja
wszystkich na problemie) lepiej jest zatem
dbać o prawidłowy jego rozwój. Sądzę że
podnoszący się poziom kultury zdrowotnej
wpłynie na ograniczenie tego zjawiska. Jeżeli
nie, to następne pokolenie będą pokoleniami
grubasów atakowanymi przez wiele chorób
skracającymi życie.
Dziękuję.

similar documents