Opdracht 1

Report
Opdracht 1
Waarom is het voor een onderneming
belangrijk om een strategie te hebben?
Zonder strategie is het niet duidelijk voor het de
organisatie hoe ze haar doerstellingen moet
bereiken.
Opdracht 2
Wat kan worden verwacht van de toekomst van een
onderneming waarvan het productassortiment voor 70
procent bestaat uit stars, voor 20 procent uit cash cows en
voor 10 procent uit dogs? Motiveer je antwooord en maak
onderscheid tussen de middellange en de lange termijn.
Dat ze zullen gaan investeren in de stars zodat
ze op langetermijn nogsteeds geld uit kunnen
halen, en dat ze in de cows en dogs niet veel
zullen investeren omdat de markt toch niet
meer groeit en er zoveel geld uit willen halen.
Opdracht 3
Noem een paar bedrijven of bedrijfstakken
die sterk afhankelijk zijn van demografische
factoren en leg uit waarom ze dat zijn.
Creshes, zonder jonge stelletjes die voor baby's
zorgen zal er niet veel vraag zijn. Ict, zonder
hoogopgeleiden zullen ze geen geschikte
werknemers vinden om de taken te voltooien.
Opdracht 4
Probeer een voorbeeld te geven waarin de
samenhang tussen twee 'de pest'-factoren
tot uiting komt.
De overheid beslist om scholen te verbeteren,
hierdoor verhoog je het gemiddelde
opleidingsniveau van de bewoners en
beinvloed je de koopkracht van diezelfde
mensen omdat ze nu betere banen kunnen
krijgen en hierdoor een betere baan hebben.
Opdracht 5a
Beschrijf de werking, het belang en de
uitkomsten van de confrontatiemaktrix.
De confrontatiemaktrix is een schema waarin je
de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van
een organisatie kan zien. Dit is belangrijk voor een
bedrijf omdat ze hier door duidelijk kunnen zien
hoe ze ervoor staan en hoe ze dit moeten gaan
aanpakken.
Opdracht 5b
Vak 1 is de combinatie van sterkte en kansen, als
ze dit beide hebben kunnen ze uitbreiden.
Vak 2 die van kansen en zwakten, hier kunnen ze
verbeteringen herkennen.
Vak 3 is de combinatie van sterkten en
bedreigingen, zal de uitkomst verdedigen zijn
Vak 4 word het kernprobleem gevonden, dit is de
combinatie van bedreigingen en zwaktes en zal
het grootste verbeterpunt zijn voor het bedrijf.
Opdracht 6
Geef voorbeelden van bekende
ondernemingen en/of producten, gekoppeld
aan de groeistrategieen van ansoff.
Jumbo probeert door middel van goedkoper zijn
dan de concurenten de markt te penetreren.
Carglass wil met behulp van reclame bekender
zijn dan de concurenten en hierdoor meer
klanten binnenslepen.
Opdracht 7
Is er, wanneer een fietsenfabriek de grossier
overslaat en in het vervolg de
fietsenwinkeliers rechtstreek gaat
benaderen, sprake van integratie of
diffrentatie?
Diffrentatie, de fietsenfabriek stoot de grossier af
en gaat rechtstreeks naar de fietsenwinkelier.
Ze slaan dus een keten over en nemen er niet
een over zoals dat bij integratie gaat.
Opdracht 8
Beschrijf het verschil tussen analyse,
diagnose en prognose.
Analyseren is het binnenahlen van gegevens van
je bedrijf, een diagnose is het interpreteren
hiervan en met de prognose bepaal je of je je
beleid moet aanpassen gebaseerd op de
prognose.
Opdracht 9
Wat zijn afnemers? Kun je daarin
verschillende groepen onderscheiden?
Afnemers is alles wat van jou bedrijf dingen koopt,
dit kan je verdelen in consumenten en nietconsumenten (zoals andere bedrijven).
Opdracht 10
Beschrijf het businessdefinition-model van
Abell en geef een eigen voorbeeld.
Het businessdefinition-model van Abell beschrijft
het werkterrein van een onderneming door middel
van de drie polen: wie, wat en hoe. Een cel in het
midden geeft aan welke van die polen ze
gebruiken.
Eindcase
Formuleer een of meer doelstellingen voor
ITCOM
Het op zichzelf kunnen staan en niet meer
afhankelijk zijn van Bertel.
Zijn er strategische problemen bij ITCOM en zo
ja, welke?
Ze specialiseren in een techniek wat eigenlijk
achterloopt en leven dus in het verleden. Ze
kunnen zich beter gaan specialiseren in mobiele
verbindingen en gegevens koppelen aan
informatie systemen.
Eindcase
Formuleer een aantal sterkten, zwakten, en
kansen en bedreigingen bij ITCOM
Sterkte: goed gespecialiseerd in
telefooninstallaties voor het mkb
Zwakte: het binnenhalen van orders en klanten
Kansen: overstappen van vaste telefoon
connecties naar mobiele verbindingen en
gegevens koppelen aan informatie systemen.
Bedreigingen: De technologie die zij leveren is
achterhaald en dus kunnen ze daardoor worden
weg gespeeld.
Eindcase
Tot welke mogenlijke keuzes leidt deze
analyse van sterkten, zwakten, kansen en
bedreigingen?
Het moeten aanpassen van specialisatie op een
ander product waar meer vraag naar is.
Eindcase
Beschrijf een aantal relevante
omgevingsfactoren die ITCOM kunnen helpen
bij het bepalen van de strategie.
-Als er een economische omslag komt waardoor
mobiele verbindingen veel te duur worden en
iedereen schakelt dus weer terug naar oudere
telefooninstallaties.
-Als door de politiek mobiele verbinding worden
gesubsidieerd om een technologische voortgang
te ontwikkelen.
Eindcase
Kiest men op grond van de SWOT-analyse
voor een groeistrategie en zo ja, voor welke?
Verklaar waarom.
Als ze gaan groeien en daar door ook gaan
specialiseren in mobiele verbindingen en
gegevens koppelen aan informatiesystemen, dan
denk ik dat er genoeg kans ligt om groter te
woorden.
Eindcase
Hoe kan men erachter komen of een eenmaal
gekozen strategie werkt of niet?
Door te kijken of het verbetering voor hun bedrijf
levert of door te zien dat het alleen maar slechter
gaat.
Hoe zou men bij ITCOM (kunnen) controleren
of de gekozen strategie werkt?
Door meer omzet te generen of door een groter
marktaandeel te krijgen.
Opdracht - Efteling
1. Op welke markten begeeft de Efteling zich
1. Internationale entertainment and amusment
markt.
2. Welke behoefte vervult de Efteling
1. Om amusement en entertainment te verzorgen
op europees niveau
3. Waar komt de belangrijkste concurrentie
vandaan
1. Uit Amerika, barcelona,
4. Wat zijn de sterkten en zwakten
Sterkte: het sprookjes thema wat altijd goed en sterk
zou blijven. In plaats van Futuroscope
Zwakte: veel concurrentie, lange reistijden naar het
park
5. Wat zijn de kansen en bedreigingen
Kansen: uitbreiden naar oost europa
Bedreigingen: meerdere concurrentie in nederland
door andere nieuwkomers\

similar documents