Karel Čapek 1 - SŠHL Frýdlant

Report
Projekt:
CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“
Škola:
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant
Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Šablona:
Sada:
III/2
VY_32_INOVACE_ČjL.2.37
Vytvořeno:
Ověřeno:
1. 5. 2013
2. 5. 2013
Třída:
2. OA, 2. VE
Vzdělávací oblast:
Předmět:
Ročník:
Autor:
Jazyk a jazyková komunikace.
Český jazyk a literatura
2.
Mgr. Martina Sedlářová
Časový rozsah:
Pomůcky:
1 vyučovací hodina
žádné
Klíčová slova: demokratický proud v české próze, Karel Čapek, Josef Čapek, Karel Poláček,
Eduard Bass, pragmatismus, relativismus, Zahradníkův rok, Měl jsem psa a kočku,
„pátečníci“, Ze života hmyzu, Zářivé hlubiny, Krakonošova zahrada, Boží muka, Trapné
povídky, lyrická hra Loupežník, alegorická hra R.U.R, utopický román Továrna na
absolutno, utopický román Krakatit, utopické drama Věc Makropulos, Povídky z jedné a
druhé kapsy
Anotace:
Žák se z prezentace dozví o Karlu Čapkovi a jeho díle 20. let 20. století. V závěru
prezentace se nachází test pro zopakování látky formou otevřených otázek.
ČESKÁ PRÓZA
1. POL. 20. STOL.
Demokratický proud literatury v české próze,
Karel Čapek
DEMOKRATICKÝ PROUD LITERATURY
V ČESKÉ PRÓZE
*Karel Čapek
*Josef Čapek
*Karel Poláček
*Eduard Bass
Karel Čapek (1890–1938)
*světově známý spisovatel,
novinář (tvůrce tzv. sloupku),
překladatel
« Malé Svatoňovice,
*dětství v Úpici; studium
filozofie v Praze,
*zájem o filozofický
pragmatismus (měřítko pravdy
je v užitečnosti hodnotného
díla, konaného s dobrým
úmyslem)
*novinář – Národní listy a zvl.
Lidové noviny
*Bratr Josef vynikl jako malíř a spisovatel,
*sestra Helena kromě několika próz je autorkou vzpomínkové
knihy Moji milí bratři (1962)
Karel Čapek podnikl řadu cest do zahraničí, z nichž získal
podněty pro své cestopisné fejetony a prózy
*Byl zvolen prvním předsedou československého PEN-KLUBU
*Ženou Karla Čapka byla herečka a spisovatelka Olga
Scheinpflugová
*záliba v cestování, práci na zahradě Zahradníkův rok ,
*vztah k zvířatům Měl jsem psa a kočku
*Osobitý styl založený na virtuózním zvládnutí češtiny,
vyjádření srozumitelné, se smyslem pro humor
* dialogičnost
*Sklon k hovorovosti, plynulá mluva, Bezprostřednost
výpovědi, konkrétnost hromadění synonym, hovorový jazyk
*V Čapkově vile se scházeli tzv. „pátečníci“ (vždy v pátek)
– přátelé T. G. Masaryk, Ferdinand Peroutka, nakladatel
J. Firt aj.
*Na podzim 1938 navržen francouzskými spisovateli na
Nobelovu cenu, ale o Vánocích téhož roku zemřel
*Zemřel 25. prosince 1938 v Praze na zápal plic.
*Je pochován na Vyšehradě
Spoluautorství s bratrem
Josefem Čapkem
*Zářivé hlubiny
* soubor povídek
*Krakonošova zahrada
* krása světa X
obava ze zneužití techniky
*Lásky hra osudná
* pokus o návrat k renesanční komedii
*Hra Ze života hmyzu
*a) do r. 1921
* povídky Boží muka, Trapné povídky – filozofičtější pojetí –
opakující se motivy tajemství, zázraku, transcendentna, vliv
války, otázky svobody člověka, smyslu života, možnosti
poznání pravdy, motivy tajemství, záhad (Šlépěj – motiv
osamocené lidské stopy v sněhové závěji)
* hra Loupežník – konverzační lyrická komedie - střetnutí
výbojného mládí s opatrnictvím a pokrytectvím dospělých, boj
o právo na lásku, výsměch měšťáckým konvencím
* Oslava mládí – boj o právo na lásku
x opatrnictví a
pokrytectví dospělých
* překlady moderních francouzských básníků – Francouzská
poezie moderní doby a Apollinairovo Pásmo
*b) do pol. 20. let
* dramatické a románové utopie
* převratné vynálezy ohrožují člověka
* alegorická hra R.U.R. (1920) – kritický vztah k přeceňování
techniky, úzkost nad budoucností lidstva (vynález umělého člověka
– robota ohrozí existenci lidstva);
*Světoznámé drama,
*Domin, ředitel závodů na výrobu robotů, je přesvědčen
o schopnosti robotů nahradit plně člověka
*Roboti se však vzbouří, lidstvo je vyhubeno, až na
stavitele Alquista, který je dominantní postavou – má za
úkol obnovit zničený recept na výrobu robotů. Jeho úsilí
je marné.
*Jiskra naděje pro lidstvo – mezi dvěma roboty cit
(nejdokonalejší roboti Helena a Primus)– stávají se lidmi
a civilizace začíná od úplného začátku
*R.U.R = Rossums Univerzal Robots
*Roboti = symbol odlidštěných dělníků či techniky
samotné
*Techniku Č. neodmítá, ale hodnoty života mohou být za
jistých okolností ohroženy
*Slovo robot je novotvar, vymyslel ho Josef Čapek
*hra Ze života hmyzu (1922) – alegorická komedie
*(spoluautorství s J. Čapkem) – prvky expresionismu
*kritika lidských chyb a nedostatků - obrazně na jednání
jednotlivých druhů hmyzu (mravenci, motýli, chrobáci
aj. = výrazné typy lidí, nositelé sobectví, vládychtivosti,
povrchnosti, lakomství, netečnosti ap.)
*postava tuláka – pozoruje hmyzí hemžení, hledá smysl
života
*utopický román Továrna na absolutno (1922)– vynález
síly, která mění lidi;
*Objev zvláštního karburátoru, který rozbíjí atomy, ale
současně uvolňuje absolutno.
*Tato síla začne měnit lidi a vyvolává v nich náboženský
fanatismus
*Konečným důsledkem je opět válka a ničení
*utopický román Krakatit (1924)–
*o vynálezu nekonečně účinné třaskaviny, schopné zničit
celý svět;
*Problém odpovědnosti člověka za důsledky zneužití
vynálezu
* hlavní postava – vynálezce inženýr Prokop objeví
třaskavinu – schopná zničit celý svět – je mu však
odcizena a on v horečnaté cestě za ukradeným vynálezem
prochází různým prostředím (např. sídlem vládců,
anarchistickou komunitou).
*Všude však naráží na snahu vynález zneužít ve prospěch
jedné ze skupin
*Kniha zakončena téměř pohádkově – uštvaný a
zdecimovaný Prokop se potkává se staříkem, aby došel k
humanistickému krédu, že je třeba dělat malé věci
„dobré lidem“
*drobná užitečná práce pro lidstvo (humanistický závěr)
*myšlenka odpovědnosti vědce
* utopické drama Věc Makropulos (1922)
*(opera L. Janáčka) – téma dlouhověkosti a nesmrtelnosti
*Recept na prodloužení života je nakonec spálen, protože
herečka Elina Makropulová, která objevu využívala a
procházela historií v mnoha podobách, je člověkem
hluboce nešťastným, je unavená životem, vnitřně
vyprahlá, neschopná se z čehokoliv radovat
*Spíše v ní zůstala závist
*Morálně etický problém
*Námět odlidštění – herečka se dlouhověkostí odlidštila,
není schopna citu, je duševně odumřelá, téměř jako
robot
*c) přelom 20. a 30. let
* drobné prózy, fejetony, sloupky
* povídkové soubory Povídky z jedné kapsy,(1929) (Šlépěje,
Básník, Rekord, Případ dr. Mejzlíka ) – noetické povídky –
poznává a objevuje skutečnost a povídky justiční – otázka,
jak trestat.
* Hledání pravdy a spravedlnosti
* Povídky z druhé kapsy (1929)
*Odhaluje se zločin, opět pocit, že člověk není ve svém
jádru zlý
*zdánlivě neřešitelná záhada je logicky vyřešena, ale
neoznačeno, na čí straně je zlo - filozofie relativismu=
subjektivita lidského poznání
*Kritériem pravdy je zkušenost, praxe jednotlivce –
pravdivé je pro nás poznání, které se shoduje s naší
zkušeností = neexistuje žádná absolutní pravda, ale
pojetí pravdy je relativní
*Povídky z druhé kapsy (1929) vypravěčské umění
*živý hovorový styl, konkrétnost, srozumitelnost, zaměření
na detail
*Odhaluje se zločin, opět pocit, že člověk není ve svém
jádru zlý
*témata z černé kroniky s detektivní zápletkou
*Povídky např. O lyrickém zloději, Sbírka známek, Balada
o Juraji Čupovi
Opakování
*Kteří spisovatelé patřili k demokratickému proudu v
české próze?
*Karel Čapek
*Josef Čapek
*Karel Poláček
*Eduard Bass
*K jakým ideálům a myšlenkám se hlásili?
*K demokratickým a humanitním ideálům
*Vyznávali filosofii pragmatismu
*Co víš o Karlu Čapkovi?
*světově známý spisovatel, novinář (tvůrce tzv. sloupku),
překladatel
*studium filozofie v Praze
*zájem o filozofický pragmatismus (měřítko pravdy je v
užitečnosti hodnotného díla, konaného s dobrým úmyslem)
*novinář – Národní listy a zvl. Lidové noviny
*Jaký je Čapkův styl psaní?
*Osobitý styl založený na virtuózním zvládnutí češtiny, vyjádření
srozumitelné, se smyslem pro humor
*Dialogičnost
*Sklon k hovorovosti, plynulá mluva, bezprostřednost výpovědi,
konkrétnost hromadění synonym, hovorový jazyk
*Které hry napsal společně se svým bratrem Josefem?
*Zářivé hlubiny - ( soubor povídek)
*Krakonošova zahrada – krása světa X obava ze zneužití techniky
*Lásky hra osudná (pokus o návrat k renesanční komedii)
*Hra Ze života hmyzu
*Vyjmenujte Čapkovy románové a dramatické utopie?
*hra R.U.R.
*román Továrna na absolutno
*román Krakatit
*drama Věc Makropulos
*román Válka s mloky
Použité zdroje
*Obrázky:
* Karel Čapek. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2013, 27.5.2013 [cit.
2013-06-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Čapek
KONEC

Navazující prezentace: VY_32_INOVACE_ ČjL.2.38 - Karel Čapek 2
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné
používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení
autorova jména.

similar documents