Sprawno** ruchowa osób niepe*nosprawnych intelektualnie ze

Report
Wiesław Wojtanowski1
Agnieszka Jankowicz-Szymańska1,
Edyta Mikołajczyk2,
Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
Tarnowie
2 Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
1
Ocena cech somatycznych w badanych grupach
oraz określenie sprawności ruchowej na podstawie
wybranych testów.
Wykazanie na podstawie uzyskanych wyników
różnic w poziomie sprawności ruchowej między
chłopcami niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi.
Grupę eksperymentalną tworzyło 20 chłopców
upośledzonych w stopniu umiarkowanym
w wieku 18-20 lat z Ośrodka Szkolno–
Wychowawczego w Tarnowie.
Grupę porównawczą stanowili uczniowie
pełnosprawni z Zespołu Szkół MechanicznoElektrycznych w Tarnowie w tej samej liczbie
i wieku.
Podstawowe statystyki opisowe:
średnia, mediana, minimum,
maksimum, odchylenie standardowe.
Test t dla prób zależnych.
Autorzy pracy w toku realizacji badań przyjęli
jako technikę badawczą zmodyfikowany
Europejski Test Sprawności Fizycznej.
Do przeprowadzenia testów wybrano cztery
próby zawarte na stronach EUROFIT-u.
Siła eksplozywna: skok w dal z miejsca obunóż.
Wytrzymałość lokalna mięśni brzucha: siady z leżenia.
Gibkość: skłon w przód w siadzie prostym.
Siła mięśni i koordynacja ruchowa: pchnięcie piłką
lekarską 2 kg jednorącz.

Analiza cech somatycznych w badanych grupach
Cechy
somatyczne
Wysokość
ciała
Masa ciała
BMI
Średnia
Mediana
Rozstęp
Średnia
Mediana
Rozstęp
Średnia
Mediana
Rozstęp
Chłopcy
pełnosprawni
Chłopcy
upośledzeni
intelektualnie
1,77
1,77
25
75,88
76,5
33
24,16
23,6
7
1,68
1,68
24
64,9
64
30
22,82
22,7
8,6
Siła eksplozywna: skok w dal z miejsca obunóż.
p=0,037 istotna różnica statystyczna

Średnia Odchylenie Współczynnik
arytmetyczna standardowe zmienności
Grupa
N
Chłopcy
niepełnosprawni
intelektualnie
20
1,28
0,3
Chłopcy
pełnosprawni
20
1,97
0,24
Max
Min
Rozpiętość
wyników
23%
1,95
0,65
1,3
12%
2,35
1,6
0,75
Wytrzymałość lokalna mięśni brzucha: siady z leżenia.
p=0,027 istotna różnica statystyczna

Średnia Odchylenie Współczynnik
arytmetyczna standardowe zmienności
Grupa
N
Chłopcy
niepełnosprawni
intelektualnie
20
19,2
3,32
Chłopcy
pełnosprawni
20
27,05
2,26
Max
Min
Rozpiętość
wyników
17%
25
12
13
8%
30
21
9
Gibkość: skłon w przód w siadzie prostym.
p=0,245 nieistotna różnica statystyczna

Średnia Odchylenie Współczynnik
arytmetyczna standardowe zmienności
Grupa
N
Chłopcy
niepełnosprawni
intelektualnie
20
26,15
11,04
Chłopcy
pełnosprawni
20
26,65
8,03
Max
Min
Rozpiętość
wyników
42%
44
12
32
30%
39
13
26
Siła mięśni i koordynacja ruchowa: pchnięcie piłką lekarską 2
kg jednorącz.
p=0,000 istotna różnica statystyczna

Średnia Odchylenie Współczynnik
arytmetyczna standardowe zmienności
Grupa
N
Chłopcy
niepełnosprawni
intelektualnie
20
6,03
1,44
Chłopcy
pełnosprawni
20
12,05
1,82
Max
Min
Rozpiętość
wyników
24%
9,2
3,2
6
15%
14,9
8,8
6,1
Chłopcy niepełnosprawni wykazują niższy poziom cech
somatycznych, ale mniejszy udział procentowy osób z nadwagą.
Chłopcy pełnosprawni posiadają większą siłę eksplozywną, siłę
mięśni brzucha i ramion oraz koordynację.
Obie grupy cechuje gibkość na podobnym poziomie (jest to
cecha wysoko rozwinięta u niepełnosprawnych).
Najniższy poziom siły i koordynacji prezentują niepełnosprawni
w próbie pchnięcia piłką lekarską 2 kg jednorącz.

similar documents