Wykonanie zobowiązania

Report
WYKONANIE
ZOBOWIĄZANIA
Dr hab. Marlena Pecyna
Wykład 20 stycznia 2015 r.
Wykonanie zobowiązania zgodnie z jego treścią
• Teorie wykonania zobowiązania;
• Przesłanki należytego wykonania zobowiązania (art. 354 k.c.);
obowiązek współdziałania przez wierzyciela
• Przesłanki należytego wykonania zobowiązania a jego treść;
• Relacja przesłanek należytego wykonania zobowiązania z art. 354 k.c.
• Kazus
• Gmina W zawarła z przedsiębiorcą Karolem umowę o wybudowanie stadionu sportowego,
który miał być gotowy w listopadzie 2011 r., bowiem wtedy miał zostać zatwierdzony przez
międzynarodową organizację piłki nożnej jako przydatny do organizacji Mistrzostw Europy.
W umówionym terminie, przedsiębiorca przygotował dokumentację odbioru stadionu.
Okazało się, że powierzchnia murawy ma rozmiar mniejszy niż przewidziana stosownym
regulaminem, co skutkuje wykluczeniem możliwości organizowania na tym stadionie
meczów piłki nożnej w ramach rozgrywek i stadion nie został zaakceptowany przez członków
organizacji piłki nożnej. Gmina W zapowiada, że określi stosowne roszczenia bądź skorzysta
z innych uprawnień względem Karola ze względu na nienależyte wykonanie zobowiązania.
Karol oświadcza, że zobowiązanie jest wykonane należycie, bowiem drobne zmiany
rozmiarów powierzchni były konieczne ze względu na liczbę miejsc na trybunach, a on
wykonywał zobowiązanie zgodnie z przedstawionym mu projektem.
• Czy przedsiębiorca Karol wykonał należycie zobowiązanie?
Należyte wykonanie zobowiązania a
należyta staranność
• Należyta staranność a treść zobowiązania
• Relacja art. 355 k.c. do art. 471 k.c. i 472 k.c.
• Zobowiązania starannego działania a zobowiązania
rezultatu – problem rozgraniczenia i jego skutków (ciężar
dowodu?),
• Kazus
Lekarz Jan zobowiązał się do poprawienia kształtu nosa Marii.
Nos miał zostać dostosowany do upragnionego przez Marię
kształtu. Mimo że Jan bardzo się starał, efekt ten nie został
osiągnięty. Maria domaga się ponownego przeprowadzenia
zabiegu. Czy zasadnie?
Ograniczenia zasady wykonania zobowiązania
zgodnie z jego treścią
Ograniczenia zasady pacta sunt servanda:
uprawnienia do jednostronnego zakończenia stosunku zobowiązaniowego przed
wykonaniem zobowiązania w całości (np. konsumenckie odstąpienie od umowy w
czasie do namysłu, odstąpienie od umowy z powodu naruszenia zobowiązania);
- klauzula rebus sic stantibus („duża” – art. 357 (1) k.c.);
- Kazus
• Aktor Jerzy zawarł umowę z producentem filmu fabularnego o zagranie głównej
roli męskiej. Reżyser filmu podkreślał, że jest to rola niejako przypisana właśnie
temu aktorowi. Po kilku dniach od rozpoczęcia pracy na planie filmowym Jerzy
uległ groźnemu wypadkowi samochodowemu po drodze z planu zdjęciowego do
domu. Wypadek był na tyle poważny, że zaistniała konieczność wielomiesięcznej
hospitalizacji Jerzego, co oznaczało, że niemożliwym stanie się nakręcenie filmu
przed nadejściem zimy, a scenariusz nie przewidywał zimowej scenerii, zaś wiele
scen miało zostać nakręconych w plenerze. Producent przedstawił te wszystkie
okoliczności Jerzemu, którego poprosił o rozwiązanie umowy, bowiem miał zamiar
przyjąć innego aktora do roli głównej, żeby film mógł zostać nakręcony w czasie
odpowiednim. Jerzy nie wyraził zgody, twierdząc, że jest to jego „rola życia”, a
jego wypadek ma charakter siły wyższej, wobec czego nie może on ponosić
odpowiedzialności.
• Oceń sytuację prawną producenta filmowego.
Ograniczenia zasady wykonania zobowiązania
zgodnie z jego treścią
• „Mała” klauzula rebus sic stantibus (art. 358 (1) par. 3-4 k.c.)
• Relacja „małej” i „dużej” klauzuli rebus sic stantibus
• Kazus
• Przedsiębiorca
Marek zawarł umowę z bankiem B umowę opcji
walutowej, która polegała na tym, że bank (nabywca opcji) uzyskał prawo
do kupna od Marka (sprzedawcy opcji) 1 miliona euro za złotówki według
kursu bazowego, który strony określiły w chwili zawarcia umowy na 3,5
zł. Zgodnie z umową opcji bank był uprawniony do dokonania zakupu w
ciągu listopada 2014 r. Za powyższą opcję bank zapłacił Markowi 100
tys. zł. 15 listopada bank złożył oświadczenie woli wobec Marka, że
kupuje milion euro, na które opiewa opcja. Dla Marka sprzedaż oznacza
stratę w wysokości ponad pół miliona złotych, co może doprowadzić do
jego upadłości. Wobec tego Marek domaga się waloryzacji świadczenia
banku ze względu na nadzwyczajną sytuację kryzysową i znaczne
obniżenie wartości złotego.
• Oceń zasadność żądania Marka.
Osoby uprawnione do wykonania zobowiązania
• Zasada: brak obowiązku dłużnika osobistego spełnienia świadczenia
• Wyjątki (art. 356 par. 1 k.c.)
• Kazus
• Magdalena zamówiła w salonie Chanel suknię ślubną oświadczając, że chce aby
była niepowtarzalna i stworzona specjalnie dla niej przez głównego projektanta.
Pracownica salonu zmierzyła Magdalenę, zrobiła fotografie, bowiem projektant
nie był obecny w tym dniu w salonie ze względu na przygotowywany pokaz mody.
Po kilku tygodniach Magdalena zjawiła się w salonie, żeby obejrzeć projekt sukni,
który bardzo przypadł jej do gustu. Magdalena umówiła się na przymiarki sukni, a
następnie po jej odbiór. Przed datą odbioru Magdalena dowiedziała się jednak, że
przygotowywana dla niej suknia była już prezentowana na ostatnim pokazie
salonu mody Chanel i nie była zaprojektowana przez głównego projektanta.
Zdenerwowana udała się do salonu i oświadczyła, że żąda zaprojektowania
nowej sukni, a za tę uszytą nie zamierza płacić ani jej odebrać. Pracownica
salonu odpowiedziała, że suknia jest niepowtarzalna, bo nikt takiej jeszcze nie
zakupił, a poza tym Magdalena widziała projekt i podczas przymiarek suknia
bardzo jej się podobała, a więc powinna ją odebrać. Czy zasadnie?
•
• Wymagalność wierzytelności pieniężnej a osobiste świadczenie dłużnika
(art. 356 par. 2 k.c.)
Porządek legitymacyjny
• Odpowiada na pytanie o to, kto jest uprawniony do odbioru
świadczenia;
• Zasada: wierzyciel;
Wyjątki: art. 452 k.c.
• Kazus
• Monika jest dłużnikiem Jarosława z tytułu umowy pożyczki. Jarosław
jest dłużnikiem Mariusza z tytułu umowy sprzedaży. Wszystkie
roszczenia pieniężne są wymagalne. Ponieważ Monika nie mogła się
spotkać z Jarosławem i oddać mu pieniędzy, a spotkała Mariusza, to
spełniła świadczenie na rzecz Mariusza. Jednakże Jarosław nie
chciał zaspokajać wierzytelności Mariusza, bowiem miał jeszcze
innych wierzycieli, których chciał zaspokoić równomiernie z pieniędzy,
które miał otrzymać od Moniki.
•
• Czy Monika spełniła świadczenie na rzecz Jarosława?
Porządek legitymacyjny
• Świadczenie do rąk nieuprawnionego a pokwitowanie (art. 464 k.c.)
• Kazus
Janusz prowadzący hurtownię spożywczą miał dostarczyć towar
zamówiony u niego przez Marka do sklepu Marka. W umówionym dniu
pracownik Janusza przywiózł towar do sklepu Marka wraz z fakturą na
kwotę 2000 zł podpisaną, jak sądził, przez pracownicę Janusza.
Pracownica Marka przyjęła towar oraz zapłaciła za niego cenę zgodnie z
przedstawioną fakturą. Po tygodniu okazało się, że pracownik Janusza,
który przywiózł towar do sklepu Marka sfałszował tę fakturę i nie przekazał
Januszowi otrzymanej kwoty. Janusz żąda od Marka zapłaty za towar
wystawiając właściwą fakturę twierdząc, że Marek nie zwolnił się ze
zobowiązania.
Czy Marek jest zwolniony z zobowiązania względem Janusza?
•
Świadczenie do rąk nieuprawnionego a znak legitymacyjny
stwierdzający obowiązek świadczenia - art. 921 (15) k.c.
Złożenie przedmiotu świadczenia do
depozytu sądowego
• Art. 467 – 470 k.c. i art. 692 – 693 (10) k.p.c.
• - surogat wykonania zobowiązania;
należyte (zgodne z przesłankami k.c.)
przedmiotu
świadczenia
do
depozytu
wygaśnięciem zobowiązania.
•-
złożenie
skutkuje

similar documents