Da*ový systém

Report
Daňový systém
• Daň = významný příjem státu
= příspěvek na podpůrnou úhradu veřejné správy financované podle
osobní a věcné únosnosti poplatníka ( Karel Engliš)
= příjem veřejných rozpočtů, který ze zákona odčerpává část
důchodu subjektu na nenávratném principu a principu solidarity
Ze zákona = povinně
Část důchodu = část toho, co si vydělal v hospodářském procesu
Nenávratný princip = společnost tyto prostředky vynakládá podle potřeb, ne podle
zásluh
Princip solidarity = podílí se i ti, kteří daně neplatí
Daňová soustava státu
= odráží konkrétní ekonomickou situaci
=jsou odlišné
= nejčastěji novelizované
Základní tlaky na podobu daňové soustavy
1. Stát chce daně co nejvyšší
2. Občan a firmy chtějí daně co nejnižší
3. Okolní státy chtějí ………………………………………………………..
4. Respektovat sociální únosnost daní
5. Technická a ekonomická kritéria výběru a vymahatelnosti daní
Poslední daňová reforma
• 1.1.1993
• Principy
 Spravedlnost zdanění
stejné podmínky pro různé subjekty(např. české i
zahraniční firmy)
 Všeobecnost zdanění
zdanění pro všechny typy vlastnictví (daň z úroku
zaplatíte z peněz uložených v bance i družstevní
kampeličce)
 Účinnost zdanění
stimulovat žádoucí aktivity vhodnými daňovými
úlevami (zaměstnávání tělesně postižených apod)
 Harmonizace zdanění
sbližování naší daňové soustavy s EU
Základní pojmy
• Poplatník = fyzická či právnická osoba, z jejíchž peněz je daň
placena( ten, z jehož kapsy peníze ubudou)
• Plátce = ten, kdo má povinnost peníze odvést státu
• Základ daně = částka, ze které se vypočítává odváděná daň
• Daň = vypočítaná částka
• Sazba daně = procentní poměr daně k základní dani
• Daně důchodové = podle výše příjmu
• Daně majetkové = podle velikosti a druhu majetku
• Daně univerzální = vybírány při prodeji téměř každého zboží
• Daně selektivní = pouze u vybraného druhu zboží
Alkohol
Cigarety
Benzín a nafta
Zemní plyn
elektřina
Dělení daní
• Přímé daně = PLATÍME PŘÍMO
1. Důchodové
Daň z příjmu
2. Majetkové
daň z nemovitosti
daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
daň silniční
• Nepřímé daně = PLATÍME PŘI KAŽDÉM NÁKUPU
1. Univerzální
daň z přidané hodnoty
1. Selektivní
daň spotřební
od 1.1.2008 nově
daň ze zemního plynu
daň z pevných paliv
daň z elektřiny
Správa daní a poplatků
• Správce daně = ten, kdo musí daně vybírat
 Celní úřad – vybírá spotřební daň a clo
 Finanční úřad – všechny ostatní daně
• Plátce daně – povinná registrace u finančního úřadu
- přiděleno DIČ –
- osvědčení o registraci
- záznamní povinnost
• Daňové přiznání
 Podává se za zdaňovací období – roční, pololetní, čtvrtletní, měsíční
 Stanoven termín pro předložení daň.přiznání
 Termíny pro odvod daně
 povinnost platit zálohy – využívá se pro postupné financování státu
•
Daňová povinnost – celková výše daně
nedoplatek
přeplatek
Úprava daňové soustavy od 1.1.2013
• Změny
 Zdanění osob
 Progresivní zdanění výdělků
nad 100000 měsíčně
 Zrušení daňové zvýhodnění
zelené nafty
 Zrušení daňového zvýhodnění
důchodců
 Daň z přidané hodnoty
1. Dolní sazba 15% + horní sazba 21%
2. Sjednocení daně na 17,5%
Daň z přidané hodnoty = DPH
• Připočítává se k ceně statků a služeb
Výhody HDP:
Všeobecná daň
Zdanění spotřeby ( málo spotřebuji, málo zaplatím)
Plátce platí pouze hodnotu, kterou přidal
Lehce sledovatelná
Dělení HDP
• Základní daň = 20%
• Snížená daň = 14% ( knihy, noviny, potraviny,
voda, pleny, MHD, kulturní činnost – vstupné)
• Osvobozeno od daně
 Poštovní služby
 Rozhlasové a televizní vysílání
 Pojišťovací a finanční služby
 Zdravotní služby
 Vzdělávání
 Sociální služby a pomoc
 Loterie
DPH
• Platí ti, jejichž obrat v uplynulém roce byl vyšší jak
1000000 Kč – povinná registrace
• Ostatní – dobrovolná registrace
• Daňová povinnost
 vzniká dnem dodání zboží nebo poskytnutí služby
( i když mi zaplatí fakturu později nebo vůbec musím
DPH odvést - HNED!!!)
 = DPH na výstupu – DPH na vstupu
 Musím vystavit daňový doklad – nutná archivace 10
let
 Při částce do 10000 stačí zjednodušený daňový doklad
Proč být plátcem HDP?
příklad
Tři podnikatelé
• A má náklady 5000 a chce vydělat 5000
• B má náklady 10000 a chce vydělat 5000
• C má náklady 15000 a chce vydělat 10000
1. všichni jsou plátci DPH
A = 5000 + 5000 = 10000 +20%DPH = 12000 Kč
B = 12000 - 2000DPH + 5000 = 15000+20% = 18000 Kč
C = 18000 - 3000DPH + 10000 = 25000+20% = 30000 Kč
2. Tři podnikatelé – jeden není plátce DPH
A = 5000+5000=10000+20%=12000 Kč
B = 12000 + 5000 = 17000 Kč
C = 17000 + 10000 = 27000 + 20% = 32 400 Kč
Daňový doklad
Zjednodušený daňový doklad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Itálie
Irsko
Kypr
Lucembursko
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Malta
Německo
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Velká Británie
Přehled sazeb DPH
21
20
20
25
20
23
19,6
21
23
15
15
21
22
27
18
19
19
23
23
20
24
23
20
20
18
25
20
základní
6 / 12
9
14
–
9
9 / 13
5,5 / 7
10
9 / 13,5
5/8
6 / 12
5/9
12
5 / 18
5/7
7
6
5/8
6 / 13
10
5/9
6,5 / 13
10
8,5
8
6 / 12
5
snížená
Spotřební daň
• Platí pro vybrané výrobky
• Chceme zamezit jejich spotřebu x nedaří se
• významný zdroj příjmu státu = největší část
státního rozpočtu
Spotřební daň
 Platíme přímo v ceně výrobku
 Plátci = výrobci + prodejci
 Základ daně = množství v naturálních jednotkách(např. litr)
 Velikost daně není závislá na ceně výrobku
 Litr vína ( tichého) = 0 Kč šumivé víno = 2340 Kč/ hl
 Motorový benzín = 12 840 Kč/ 1 000 litrů
 Cigarety = 1,07 Kč/ ks +28% z ceny pro konečného spotřebitele
( nejm. 2,01 Kč)
 Litr čistého alkoholu = 285 Kč
Př. 0,5 l 40% tuzemáku Kolik činí spotřební daň?
285 x 0,5 x 0,4 = 57 Kč
Kolik musí stát výsledný produkt, jestliže náklady jsou 10 Kč a
podnikatel chce na jedné lahvi vydělat 2 Kč?
10 + 57 + 2 +20%DPH = 69 + 13,80 = 82,80
• Stát celkem vydělal
57 + 13,80 = 70,80
Spotřební daň
Používají tzv. daňové sklady = povinnost
Přísně sledované
Správcem daně je celní úřad
Zdaňovací období – měsíční
Nově od 2008
Daň ze zemního plynu
Daň z pevných paliv
Daň z elektřiny
Platí dodavatel (např. ČEZ)
Sazba pevně daná ve vztahu k fyzikálním
jednotkám dodané energie ( MWh, GJ)
Přímé daně
1. Důchodové
 Daň z příjmu
2. Majetkové
 daň z nemovitosti
 daň dědická, darovací a z převodu
nemovitostí
 daň silniční
Silniční daň
• Platí se z vozidel určených k podnikání
nebo výdělečné činnosti
• Poplatníkem = držitel vozidla zapsaný v technickém
průkazu
= zaměstnavatel u soukromých vozů
používaných ke služebním cestám
• Základ daně = největší povolená hmotnost(v t) + počet náprav
– nákladní vozy, autobusy, přívěsy, návěsy, traktory
= objem válců motoru – osobní vozy
• Zdaňovací období – roční
• Sazba daně
1 800 Kč – osobní automobil do 1250cm3,vozidlo do 1t
50 400 Kč – vozidlo nad 36t a s třemi nápravami
Daň z nemovitosti
• Daň z pozemků + daň ze staveb
• Poplatníkem = vlastník
• Základ daně = odlišná podle místa i druhu pozemku a
stavby
• Není závislá na tržní hodnotě ( za dům za 1 000 000Kč i
za 20 000 000Kč, jsou-li stejně velké a ve stejné obci,
zaplatíme stejnou daň)
• Finanční úřad ověří výši daně a vydá daňový výměr
• Každoročně zašle nový výměr
• Nemusí se podávat každoroční daňové přiznání
( pokud nedojde ke změně)
Daň dědická, darovací
• Tři skupiny osob podle vztahu
I. Skupina – příbuzní v přímé linii
II. Skupina – příbuzní v nepřímé řadě (sourozenci, tety, bratranci…)
III. Skupina - ostatní
A. Předmět dědické daně = majetek movitý i nemovitý
B. Předmět darovací daň = dar
• I. a II.skupina = od daně osvobozena
• Dar do 20 000( 50 000)Kč – osvobozen od daně
• III. Skupina = od 7% ( do 1 000 000) až do 12 460 000 + 40 % (nad
50 000 000) - dědická daň je poloviční
 Daň jednorázová
 Platí příjemce – obdarovaný, dědic…
 Sazba u převodu= 3% hodnoty odhadní nebo kupní ( ta vyšší)
 Splatnost do 30 dnů
Daň z převodu nemovitosti
• Platí prodávají
• Jednotná sazba = 3% z hodnoty odhadní nebo
tržní - ta cena, která je vyšší!!!
• Povinnost podat daňové přiznání
• Povinnost zaplatit do konce 3.měsice od
vkladu na katastru nemovitosti

similar documents