AKTUALNE FORMY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZE

Report
AKTUALNE FORMY WSPIERANIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY i
EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Kijewo Królewskie ,marzec 2014r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
1
STRUKTURA WYDATKÓW FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI
ZATRUDNIENIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU
środki na podjęcie działalności
gospodarczej
16,1%
programy specjalne
2,3%
pozostałe wydatki
1,2%
za okres szkolenia
3,3%
za okres studiów
podyplomowych
0,1%
refundacja kosztów wyposażenia i
doposażenia stanowiska pracy
17,4%
stypendia i składki
na ubezpieczenie społeczne
38,6%
za okres stażu
35,1%
zatrudnienie wspierane
0,3%
za okres przygotowania
zawodowego dorosłych
0,1%
prace społecznie użyteczne
1,6%
roboty publiczne
12,5%
za okres kontynuowania nauki
0,1%
prace interwencyjne
5,5%
Źródło: Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy
szkolenia
4,5%
Środki Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego
w latach 2010-2014 [w tys. zł]
160,000.0
140,000.0
120,000.0
100,000.0
80,000.0
60,000.0
40,000.0
20,000.0
0.0
Algorytm
EFS
Rezerwa FP
AKTUALNE FORMY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY
1. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy dla skierowanego bezrobotnego
– Refundacja w wysokości do 6-krotnej wysokości przeciętnego
wynagrodzenia,
na dzień dzisiejszy kwota ta wynosi: 22 939,92 zł.
– Obowiązek utrzymania stanowiska pracy przez okres co najmniej
24 m-cy.
2. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
– Kwota do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, na dzień dzisiejszy
kwota ta wynosi: 22 939,92 zł.
– Obowiązek utrzymania działalności przez okres 12 m-cy.
AKTUALNE FORMY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY
3. Jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu
opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z
zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.
• Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy:
– pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym
wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 m-cy oraz
– po upływie 12 m-cy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal
zatrudniony.
– kwota refundowanych składek, nie może przekroczyć 3-krotności
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu
spełnienia warunków, na dzień dzisiejszy kwota ta wynosi: 5 040,00 zł.
AKTUALNE FORMY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY
4. Prace interwencyjne
– Pracodawca, który zatrudnił bezrobotnego na okres do 6 miesięcy może otrzymać część kosztów poniesionych na wynagrodzenia,
nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych
bezrobotnych w wysokości do kwoty połowy minimalnego
wynagrodzenia.
– Jeżeli pracodawca zatrudni bezrobotnego przez okres dalszych 6
miesięcy - może otrzymać jednorazową refundację wynagrodzenia w
wysokości nie wyższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia.
– Pracodawca, który zatrudnił bezrobotnego na okres do 12 miesięcy –
może otrzymać zwrot kosztów zatrudnienia w wysokości
nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na
ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia, jeżeli
refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich
zatrudnienia.
AKTUALNE FORMY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY
5. Staż
Staż to nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych
do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy,
bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a osobą
bezrobotną.
Staż może trwać:
• od 3 do 6 miesięcy w przypadku osób w szczególnej sytuacji na
rynku pracy
• od 3 do 12 miesięcy w przypadku bezrobotnych do 25. roku życia i
osób do 27. roku życia, w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia
szkoły wyższej.
W trakcie odbywania stażu osobie go odbywającej przysługuje
stypendium stażowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych
(na dzień 5 marca 2014 r. kwota ta wynosi 988,40zł)
AKTUALNE FORMY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY
6. Szkolenia
Na wniosek pracodawcy, który utworzył fundusz szkoleniowy,
PUP może refundować z Funduszu Pracy, na warunkach
określonych w umowie, koszty szkolenia pracowników lub
pracodawcy w wysokości do 50%, nie więcej jednak niż do
wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu
zawarcia umowy, na jedną osobę (na dzień 5 marca 2014 r.
3.823,32zł), a w przypadku osób w wieku 45 lat i powyżej - w
wysokości do 80%, nie więcej jednak niż do wysokości 300%
przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu zawarcia
umowy, na jedną osobę (na dzień 5 marca 2014 r. 11.469,96zł).
Nowe formy wspierania
przedsiębiorczości zaplanowane
w projekcie Ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy z dnia 2 września 2013 r.
Nowe formy wspierania przedsiębiorczości zaplanowane
w projekcie Ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy z dnia 2 września 2013 r.
1. Grant na telepracę dla przedsiębiorców chcących zatrudnić
w formie telepracy:
– bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy
wychowującego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub
bezrobotnego, który zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad
osobą zależną w okresie ostatnich 3 lat;
– w kwocie nie wyższej niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia
– na dzień dzisiejszy kwota ta wyniosłaby: 10 080,00 zł;
– obowiązek utrzymania zatrudnienia skierowanego
bezrobotnego przez okres 12 m-cy w pełnym wymiarze czasu
pracy lub przez okres 18 m-cy w ½ wymiaru czasu pracy.
Nowe formy wspierania przedsiębiorczości zaplanowane
w projekcie Ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy z dnia 2 września 2013 r.
2. Świadczenie aktywizacyjne dla przedsiębiorców za
zatrudnienie na pełen etat:
– bezrobotnego powracającego na rynek pracy po przerwie
związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego, który
zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi
na konieczność sprawowania opieki nad osobą zależną.
– Świadczenia aktywizacyjne w wysokości: 1/2 minimalnego
wynagrodzenia za zatrudnienie na okres 12 miesięcy lub 1/3
przeciętnego wynagrodzenia za zatrudnienie na okres 18
miesięcy.
– Pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudniania
skierowanego bezrobotnego, po upływie okresu przysługiwania
świadczenia aktywizacyjnego, przez okres 6 miesięcy lub
odpowiednio 9 miesięcy.
Nowe formy wspierania przedsiębiorczości zaplanowane
w projekcie Ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy z dnia 2 września 2013 r.
3. Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki
na ubezpieczenia społecznego
– za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia,
którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.
– Refundacja przysługuje przez okres do 6 miesięcy w
kwocie nie wyższej niż kwota ½ minimalnego
wynagrodzenia.
– Pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudniania
skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po
zakończeniu okresu refundacji.
Nowe formy wspierania przedsiębiorczości zaplanowane
w projekcie Ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy z dnia 2 września 2013 r.
4. Dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawców lub
przedsiębiorcy zatrudniających osoby bezrobotne w wieku 50+
– Dofinansowanie do wartości 30% minimalnego
wynagrodzenia za pracę, na dzień dzisiejszy kwota ta
wyniosłaby: 504,00 zł.
– Przez 12 m-cy dla zatrudniających osoby w wieku 50-60 lat.
– Obowiązek pracodawcy dalszego zatrudniania bezrobotnego
po upływie dofinansowania przez 6 m-cy.
– Przez 24 m-ce dla pracodawców zatrudniających osoby w
wieku 60+.
– Obowiązek pracodawcy dalszego zatrudniania bezrobotnego
po upływie dofinansowania przez 12 m-cy.
Nowe formy wspierania przedsiębiorczości zaplanowane
w projekcie Ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy z dnia 2 września 2013 r.
5. Pożyczka na stworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego.
– Pożyczek będą udzielali pośrednicy finansowi wyłaniani przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
•
O pożyczkę będą mogli ubiegać się:
– Przedsiębiorcy;
– żłobki lub kluby dziecięce tworzone i prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne i
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Warunki:
– Wartość pożyczki: 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, na dzień dzisiejszy kwota
ta wyniosłaby: 22 939,92 zł.
– Oprocentowanie stałe i w skali roku wynosi: 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (na dzień
dzisiejszy wysokość oprocentowania pożyczki wyniosłaby 0,69% w skali roku).
– Okres spłaty: nie dłużej niż 3 lata.
– Obowiązek utrzymania stanowiska przez okres 12 miesięcy.
•
Zabezpieczenie pożyczki
– Prawne zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel własny pożyczkobiorcy oraz
poręczenie dwóch osób fizycznych.
Nowe formy wspierania przedsiębiorczości zaplanowane
w projekcie Ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy z dnia 2 września 2013 r.
6. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej.
Pożyczek udzielać będą pośrednicy finansowi wyłaniani przez BGK.
O pożyczkę będą mogli ubiegać się:
– bezrobotni
– Poszukujący pracy absolwenci szkół wyższych w okresie 48 miesięcy od dnia
otrzymania dyplomu;
– studenci ostatniego roku studiów wyższych.
Warunki
– Wartość pożyczki: 20-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia, na dzień dzisiejszy
kwota ta wyniosłaby: 76 466,40 zł.
– Oprocentowanie stałe i w skali roku wynosi: 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (na dzień
dzisiejszy wysokość oprocentowania pożyczki wyniosłaby 0,69% w skali roku).
– Okres spłaty: 7 lat.
– Możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy.
– Pożyczka może stanowić do 100% przedsięwzięcia.
– Obowiązek prowadzenia działalności prze okres 12 miesięcy
Nowe formy wspierania przedsiębiorczości zaplanowane
w projekcie Ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy z dnia 2 września 2013 r.
Zabezpieczenie pożyczki
– Prawne zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel własny
pożyczkobiorcy oraz poręczenie dwóch osób fizycznych.
Wsparcie doradcze i szkoleniowe
– Osoby, którym zostaną udzielone będą mogły również skorzystać z usług
doradczych związanych z podejmowanym przedsięwzięciem lub ze
szkolenia w zakresie przedsiębiorczości .
Inne formy wspierania
przedsiębiorczości
Mikropożyczki w ramach projektu realizowanego
w Działaniu 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
W ramach ogłoszonego w 25 maja 2012 r. konkursu w ramach Działania 6.2 „Wsparcie
oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
podpisał umowę na realizację projektu z Kujawsko Pomorskim Funduszem Pożyczkowym.
I. Wartość projektu: 20 mln zł. ( w tym 19 mln zł kapitał pożyczkowy)
II. Termin realizacji projektu: od 01.10.2012 r. do 31.12.2015 r.
Projekt przewiduje objęcie wsparciem osób bezrobotnych (80 osób), osób
nieaktywnych zawodowo (70 osób) oraz osób zatrudnionych (450 osób).
Łącznie planowane jest objęcie wsparciem 600 osób z województwa kujawskopomorskiego.
III. Forma wsparcia:
– Mikropożyczki w kwocie do 50 000 zł, dla 600 osób,
– Okres spłaty mikropożyczki – do 60 miesięcy. Preferencyjne oprocentowanie roczne – 1%
– Planowana liczba osób, które zostaną objęte szkoleniami podstawowymi oraz
doradztwem – 600,
– Planowana liczba osób, które zostaną objęte szkoleniami rozszerzonymi (negocjacje
w biznesie, obsługa trudnego klienta, e-commerce, plan marketingowosprzedażowy, windykacja należności, tworzenie stron internetowych) – 216.
Instrumenty wspierania przedsiębiorczości
Bank Gospodarstwa Krajowego
Program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" BGK
– Obecnie realizowany jest pilotażowy program pt.„Pierwszy biznes Wsparcie w starcie", którego celem jest rozwój przedsiębiorczości i
tworzenie nowych miejsc pracy przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Program skierowany jest do:
• absolwentów szkół wyższych w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania
dyplomu, pozostający bez pracy,
• studentów ostatniego roku studiów wyższych, pozostający bez pracy.
– w kolejnych etapach wdrażania Programu, przewiduje się objecie nim
także osób bezrobotnych.
•
•
Program ma charakter ogólnokrajowy. Realizowany będzie w dwóch etapach początkowo w województwach małopolskim, świętokrzyskim i mazowieckim. W 2014
roku Program obejmie pozostałe województwa. BGK zarządzając Programem wybierze
pośredników finansowych, którzy udzielać będą pożyczek uprawnionym osobom.
W województwie kujawsko-pomorskim nie wyłoniono jeszcze pośrednika finansowego.
Bank Gospodarstwa Krajowego
dla przedsiębiorstw
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Finansowanie
Wspieranie eksportu
Finansowanie spółek komunalnych
Finansowanie podmiotów
udzielających świadczeń zdrowotnych
Finansowanie podmiotów ekonomii
społecznej
Preferencyjne pożyczki ze środków
UE dla podmiotów ekonomii
społecznej.
Poręczenia i gwarancje
Fundusze Poręczeń Kredytowych z
udziałem BGK
Obsługa działalności bieżącej
Produkty depozytowe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bony i obligacje
Instrumenty pochodne
Usługi emisyjno – inwestycyjne
Usługi powiernicze
Usługi powiernicze - rachunki
papierów wartościowych
(depozytowe) dla klientów.
Fundusze celowe
Programy rządowe
Pakiety
Inicjatywa JEREMIE
System przepływu środków
europejskich
•
PO Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
•
Inicjatywa JESSICA
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020
(RPO WK-P 2014-2020)
Projekt 3.0
z dnia 26.02.2014 r.
Priorytet Inwestycyjny 8.7 Samozatrudnienie,
przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy
RPO WK-P 2014-2020
Cel szczegółowy PI 8.7:
• Wzrost przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie
Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć:
1. Wsparcie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia
Przykładowe typy przedsięwzięć:
– Działania szkoleniowo-doradcze dla osób planujących rozpoczęcie działalności
gospodarczej, w tym również w początkowym okresie prowadzenia działalności,
– Wsparcie w formie instrumentów finansowych na rozpoczęcie działalności
gospodarczej (pożyczki preferencyjne, dotacje na spłatę odsetek, granty
zwrotne),
– Wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności
gospodarczej dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,
– Wsparcie pomostowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
Priorytet Inwestycyjny 8.7 Samozatrudnienie,
przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy
RPO WK-P 2014-2020
Potencjalni beneficjenci:
Wszystkie podmioty posiadające osobowość prawną – z wyłączeniem osób
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową
na podstawie przepisów odrębnych).
Grupa docelowa:
• osoby fizyczne planujące rozpocząć działalność gospodarczą,
• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w początkowym okresie.
Kwota alokacji na PI 8.7 (Wsparcie UE): 21 214 706,55 euro
Priorytet Inwestycyjny 8.9 Adaptacja pracowników,
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian
RPO WK-P 2014-2020
Cel szczegółowy PI 8.9:
• Rozwój kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz dostosowanie przedsiębiorstw
do zmian
Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć:
1. Wsparcie w zakresie rozwoju kwalifikacji pracowników sektora MSP zgodnie ze
zdiagnozowanymi potrzebami pracodawców z wykorzystaniem modelu popytowego,
2. Wsparcie w zakresie kompleksowych usług szkoleniowo-doradczych odpowiadających
na potrzeby przedsiębiorstw,
3. Wsparcie w zakresie usług szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorstw,
odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej ukierunkowanych na
zapobieganie sytuacjom kryzysowym, w tym pomoc doradcza w zakresie opracowania i
wdrożenia planu rozwoju działalności/planu restrukturyzacji,
4. Wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji programów outplacementowych w
przedsiębiorstwach,
5. Wsparcie w zakresie wspólnych inicjatyw partnerów społecznych na rzecz
adaptacyjności.
Priorytet Inwestycyjny 8.9 Adaptacja pracowników,
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian
RPO WK-P 2014-2020
Potencjalni beneficjenci:
Wszystkie podmioty posiadające osobowość prawną – z wyłączeniem osób
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową
na podstawie przepisów odrębnych).
Grupa docelowa:
• przedsiębiorcy z sektora MMŚP oraz ich pracownicy, • przedsiębiorstwa
przechodzące procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne oraz ich pracownicy,
• osoby zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, przewidziane do
zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
• pracodawcy, • partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i związki zawodowe),
• samorządy gospodarcze i zawodowe, • jednostki samorządu terytorialnego,
• instytucje rynku pracy, • społeczność lokalna, • organizacje pozarządowe.
Kwota alokacji na PI 8.9 (Wsparcie UE): 18 562 868,23 euro
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
(PO WER)
Wersja z dnia: 08.01.2014 r.
Priorytet Inwestycyjny 8.6 Trwała integracja
na rynku pracy ludzi młodych (…)
PO WER
Cele szczegółowe PI 8.6:
• Poprawa sytuacji osób młodych do 24 r.ż. bez pracy
• Zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych do 29 r.ż. bez pracy z wykorzystaniem
instrumentów zwrotnych
OCZEKIWANE EFEKTY PI 8.6
• Nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji przez osoby młode do 24 r.ż.
• Zwiększenie liczby nowoutworzonych przedsiębiorstw założonych przez osoby młode
do 29 r.ż., z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych
Przykładowymi typami operacji realizowanymi w ramach PI 8.6 będą:
W ramach celu 1. Poprawa sytuacji osób młodych do 24 r.ż. bez pracy
- Głównie usługi i instrumenty rynku pracy umożliwiające młodzieży zdobycie lub
uzupełnienie kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego.
W ramach celu 2. Zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych do 29 r.ż. bez pracy
- Udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Priorytet Inwestycyjny 8.6 Trwała integracja
na rynku pracy ludzi młodych (…)
PO WER
Potencjalnymi beneficjentami w PI 8.6 będą:
• Bank Gospodarstwa Krajowego,
• Powiatowe Urzędy Pracy,
• Ochotnicze Hufce Pracy,
• partnerzy społeczno-gospodarczy,
• organizacje pozarządowe,
• niepubliczne agencje zatrudnienia
Potencjalnymi grupami docelowymi działań realizowanych w PI 8.6 będą:
• osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-24 lat bez pracy, które nie
uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. kategoria NEET) (w odniesieniu do
środków pochodzących z YEI);
• osoby młode, w tym niepełnosprawne, do 24 r.ż. bez pracy (w odniesieniu do
środków spoza YEI);
• osoby młode, w tym niepełnosprawne, do 29 r.ż. bez pracy w odniesieniu do
pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Wysokość środków zaplanowanych na pożyczki udzielane przez BGK: 50 mln euro
Priorytet Inwestycyjny 8.9 Przystosowanie pracowników,
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian
PO WER
Cele szczegółowe PI 8.9:
• Podniesienie jakości zarządzania rozwojem przedsiębiorstw
• Poprawa efektywności systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania
przedsiębiorstw na zmiany gospodarcze
OCZEKIWANE EFEKTY PI 8.9
• Wzrost świadomości przedsiębiorców (właściciele i kadra zarządzająca)
podejmujących działania w zakresie zarządzania rozwojem swojego
przedsiębiorstwa
• Funkcjonowanie kompleksowego i spójnego systemu wczesnego ostrzegania i
szybkiego reagowania przedsiębiorstw na zmiany gospodarcze
Opis przykładowych typów operacji realizowanych
w ramach PI 8.9 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw
i przedsiębiorców do zmian – PO WER
W ramach celu 1. Podniesienie jakości zarządzania rozwojem przedsiębiorstw:
 Realizacja działań budujących świadomość właścicieli i kadry zarządzającej MMŚP na
temat korzyści z zarządzania rozwojem (w tym zarządzania strategicznego i
zarządzania zasobami ludzkimi) oraz zachęcanie do podejmowania działań w
powyższym zakresie:
• we współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi oraz administracją
publiczną na szczeblu krajowym i regionalnym;
• przy wykorzystaniu narzędzi budowania relacji i kontaktów oraz kanałów
komunikacji pośredniej z przedstawicielami grupy docelowej, pozwalających na
skuteczne dotarcie do przedsiębiorców;
• poprzez opracowanie, przetestowanie (pilotaże) oraz udostępnienie rozwiązań
możliwych do samodzielnego stosowania przez przedsiębiorców,
odpowiadających na zidentyfikowane deficyty w zakresie zarządzania rozwojem
(w tym zarządzania strategicznego oraz zarządzania zasobami ludzkimi), np. w
zakresie opracowania strategii rozwoju, planowania i zarządzania uczeniem się
w miejscu pracy.
Opis przykładowych typów operacji realizowanych
w ramach PI 8.9 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw
i przedsiębiorców do zmian – PO WER
 Opracowanie, przetestowanie (pilotaże) i upowszechnienie efektywnych modeli
rozwoju działalności gospodarczej (od jednoosobowej działalności gospodarczej do
przedsiębiorcy-pracodawcy).
 Wsparcie na rzecz zwiększenia udziału MMŚP w rynku zamówień publicznych, w tym
działania edukacyjne, badawcze i informacyjne.
 Opracowanie modeli wykorzystania narzędzi ICT i internetu w działalności
gospodarczej oraz przygotowanie narzędzi diagnostycznych (w tym do autodiagnozy)
badania poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii w działalności MMŚP
oraz poziomu kompetencji cyfrowych ich pracowników.
 Wypracowanie i wdrożenie efektywnych rozwiązań systemowych wspierających
rozwój przedsiębiorstw w branżach i sektorach istotnych z punktu widzenia rozwoju
gospodarczego kraju oraz realizacja działań mających na celu zapewnienie
szerokiego dostępu do wiedzy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
(platforma szkoleń e-learning).
 Koordynacja wsparcia rozwojowego udzielanego na rzecz przedsiębiorstw i
pracowników na poziomie regionalnym.
Opis przykładowych typów operacji realizowanych
w ramach PI 8.9 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw
i przedsiębiorców do zmian – PO WER
 Opracowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi dialogu społecznego w zakresie
organizacji pracy, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, zarządzania
zmianą gospodarczą oraz zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi.
W ramach celu 2 Poprawa efektywności systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego
reagowania przedsiębiorstw na zmiany gospodarcze
 Prowadzenie cyklicznych badań pozwalających prognozować zmiany dynamiki
kluczowych trendów mikro- i makroekonomicznych, zachodzących na poziomie
określonych branż gospodarczych, sektorów i obszarów geograficznych (wczesne
ostrzeganie).
 Stworzenie systemowych narzędzi zapobiegania sytuacjom kryzysowym
przedsiębiorstw, które odczuwają negatywne skutki zmiany gospodarczej (szybkie
reagowanie).
 Realizacja działań budujących świadomość przedsiębiorców, w szczególności sektora
MMŚP, w zakresie korzyści i sposobów przewidywania i radzenia sobie z sytuacjami
kryzysowymi oraz racjonalnego podejścia do zagadnienia porażki biznesowej.
 Realizacja działań niwelujących negatywne stereotypy związane z porażką biznesową.
Priorytet Inwestycyjny 8.9 Przystosowanie pracowników,
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian
PO WER
Potencjalnymi beneficjentami w PI 8.9 będą:
• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
• minister właściwy ds. gospodarki
• minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego
• partnerzy społeczno-gospodarczy
Potencjalnymi grupami docelowymi działań realizowanych w PI 8.9 będą:
• przedsiębiorstwa i ich pracownicy
• instytucje otoczenia biznesu
• partnerzy społeczno-gospodarczy
TUCHOLSKI
STOPA
21,8%
ŚWIECKI
(+0,7 pkt.%)
18,1%
20,7%
(-1,9 p kt.%)
(+ 0,4 pkt. %)
CHEŁMIŃSKI
BYDGOSKI
NAKIEL SKI
BRODNICKI
25,2%
WĄBRZESKI
15,8%
22,8%
(+0,6 pkt.%)
(+0,5 pkt.%)
23,6%
POWIATÓW
(-1,0 pkt.%)
GRUDZIĄDZ
25,1%
13,9%
WEDŁUG
27,1%
(-0,7 pkt.%)
SĘPOLEŃSKI
BEZROBOCIA
GRUDZIĄDZKI
(+0,7 pkt.%)
(+0,2 pkt.%)
BYDGOSZCZ
TORUŃSKI
(+0,2 pkt.%)
21,2%
(+0,8 pkt.%)
8,8%
GOLUBSKO
-DOBRZYŃSKI
24,3%
RYPIŃSKI
21,1%
(+ 0,9 pkt. %)
TORUŃ
(+0,1 pkt.%)
10,2%
(+0,6 pkt.%)
(+0,6 pkt.%)
L IPNOWSKI
WOJEWÓDZTWA
ŻNIŃSKI
INOWROCŁAWSKI
22,9%
23,5%
(+0,2 pkt.%)
KUJAWSKO-
(-0,2 pkt.%)
(+1,4 pkt.%)
20,0%
(-1,3 pkt.%)
26,3%
WŁOCŁAWSKI
28,0%
w procentach:
12,1 - 16,0 (2)
16,1 - 20,0 (2)
20,1 i więcej (17)
Opracowanie własne WUP w Toruniu na podstawie danych GUS
WŁOCŁAWEK
RADZIEJOWSKI
(-0,7 pkt.%)
12,0 i mniej (2)
GRUDNIA 2013 R.
(+0,4 pkt.%)
(-0,5 pkt.%)
(+2,0 pkt.%)
POMORSKIEGO.
STAN W KOŃCU
24,1%
MO GILEŃS KI
22,6%
29,1%
ALEKSANDROWSKI
Polska - 13,4%
(0,0 pkt. %)
Województwo
Kujawsko-Pomorskie - 18,1% (0,0 pkt.%)
Podregion bydgosko-toruński
Podregion grudziądzki
Podregion włocławski
- 11,1% (+0,4 pkt.%)
- 21,2% (-0,3 pkt.%)
- 23,8% (0,0 pkt.%)
(ZMIANA STOPY BEZROBOCIA DO STANU W KOŃCU GRUDNIA 2012 R.)
Źródło: Opracowanie własne WUP w Toruniu na pods tawie danych G łó wne go Urzędu Sta tystyczn ego
4 000
2 000
0
Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy
7 315
Lipno
3 988
3 872
3 645
3 597
Tuchola
Grudziądz – powiat
ziemski
Rypin
Sępólno Krajeńskie
3 166
4 028
Mogilno
Wąbrzeźno
4 274
Golub-Dobrzyń
4 595
Chełmno
4 309
4 822
Brodnica
Radziejów
5 049
5 460
5 907
6 350
Aleksandrów Kujawski
Bydgoszcz – powiat
ziemski
Żnin
Świecie
6 703
7 345
Toruń – powiat ziemski
Nakło nad Notecią
7 523
Grudziądz – powiat
grodzki
9 190
6 000
Włocławek – powiat
ziemski
8 000
9 433
10 000
Toruń – powiat grodzki
10 143
12 000
Włocławek – powiat
grodzki
14 233
15 198
16 000
Bydgoszcz – powiat
grodzki
Inowrocław
osoby
BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM WEDŁUG POWIATÓW
STAN W DNIU 31 GRUDNIA 2013 R.
20 000
18 000
14 000
Pośrednictwo pracy
Wojewódzki Urząd Pracy i Powiatowe Urzędy
Pracy świadczą usługi pośrednictwa pracy, tj.
pomocy w zakresie selekcji i rekrutacji
kandydatów na pracowników spełniających
określone wymagania pracodawcy.
Rekrutacja może zostać przeprowadzona
również w formie giełdy pracy.
8643
3486
3571
listopad
grudzień
styczeń
luty
2615
3244
4011
5327
3583
4120
2906
4000
3623
4340
5202
6000
3488
zmiana w osobach
6432
6531
7234
7168
8000
8865
9268
10000
9873
10579
12000
10190
ZMIANA LICZBY BEZROBOTNYCH
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W MIESIĄCACH ZIMOWYCH
(w odniesieniu do poprzedniego miesiąca)
2000
-371
0
-2000
2008/2009 rok
2009/2010 rok
Źródło: Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy
2010/2011 rok
2011/2012 rok
2012/2013 rok
2013/2014 rok
Dziękuję za uwagę
ARTUR JANAS
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń
tel.: (0-56) 669 39 00
fax: (0-56) 669 39 99
e-mail: [email protected]
38

similar documents