prezentacja multimedialna (kliknij aby pobrać)

Report
Głusi w pracy
Charakterystyka Głuchego pracownika
i sposoby komunikacji
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
Projekt „Spróbujmy się zrozumieć”
• projekt innowacyjny testujący, współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu
Państwa.
• celem projektu jest wypracowanie nowoczesnych metod i narzędzi, które
pozwolą nie tylko na aktywizację osób Niesłyszących, ale także zwiększą
świadomość i otwartość w środowisku osób słyszących, dając podstawę do
łatwiejszej, lepszej i dzięki temu bardziej trwałej współpracy.
• projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
Głusi w pracy
1. Najczęstsze problemy oraz ich rozwiązania przy
zatrudnianiu Głuchych
2. Specyfika środowiska
3. Komunikacja
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
1. Najczęstsze problemy…
•
•
•
•
•
Obawy ze strony pracodawców
Obawy ze strony Głuchych
Słaba znajomość języka polskiego wśród Głuchych
Niewielki wybór zawodów (brak nowych zawodów)
Niska świadomość słyszących nt. możliwości, korzyści
i warunków zatrudniania Głuchych
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
… i możliwe rozwiązania
Zapoznanie się:
1. ze specyfiką środowiska (Kulturą Głuchych)
2. ze sposobami komunikacji z Głuchymi
– fakty i mity
3. z możliwościami/ umiejętnościami Głuchego kandydata
–
–
z dobrymi praktykami w zakresie zatrudniania Głuchych
próbny dzień/okres w pracy
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
2. Specyfika środowiska
• Niepełnosprawność – czym jest?
• Zróżnicowanie środowiska Głuchych
• Specyfika Głuchych pracowników
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
Niepełnosprawność
na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy o rehabilitacji oznacza
to trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról
społecznych z powodu stałego lub długotrwałego
naruszenia sprawności organizmu, w szczególności
powodującą nie zdolność do pracy.
[Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych z dn. 27.08.1997 r.]
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
Niepełnosprawność
jest wynikiem „interakcji między osobami z dysfunkcjami
a barierami wynikającymi z postaw ludzkich i
środowiskowych, które utrudniają tym osobom pełny
i skuteczny udział w życiu społeczeństwa, na
zasadzie równości z innymi osobami”.
[Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ]
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
głuchy, Głuchy, głuchoniemy…?
głuchy
• termin medyczny – niedosłuch głębokiego stopnia (powyżej 90 dB)
• ograniczone możliwości słuchowe - nie jest on w stanie w sposób
naturalny opanować języka mówionego
Głuchy
• człowiek, który jest członkiem określonej mniejszości językowej
• Polski Język Migowy jest jego pierwszym językiem
• deklaracja przynależności do Kultury Głuchych, do jej wartości, przekonań
i norm, nie zaś określenie stanu zdrowia
Nie używamy zaś określenia głuchoniemy – jest dla Głuchych obraźliwe.
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
Zróżnicowanie środowiska głuchych
• Osoby niedosłyszące/ słabosłyszące
• Osoby głuche/ Głuche
• Posługujące się Polskim Językiem Migowym
• Posługujące się językiem polskim
• Hermetyczność środowiska
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
Tożsamość kulturowa Głuchych
•
•
•
•
Własny język: Polski Język Migowy
Sposób postrzegania świata
System wartości
Kultura Głuchych
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
Polski Język Migowy (PJM)

System Językowo-Migowy (SJM)
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
Głusi pracownicy
• Co może dziwić we współpracy z Głuchymi
– przy rekrutacji
– przy pracy
– przy zwolnieniach
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
Rekrutacja
• Dokumenty aplikacyjne:
– CV może nie być zupełnie bezbłędne
– Przy nr telefonu pojawi się „[tylko SMS]”
– List motywacyjny napiszą nieliczne osoby
• Rozmowa:
–
–
–
–
–
Częste i pierwsze pytanie o zarobki
Chęć pracy tylko na 1 zmianę
Ważna bliskość zakładu pracy i dojazd
7 godzin pracy
Częste urlopy i zwolnienia
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
Praca
• Zapytanie o zarobki „na czarno” (ze względu na renty)
• Ważne: 7 godzin pracy, dodatkowy urlop, inne przywileje …
• Możliwe nieporozumienia
– Głusi „mocniej patrzą oczami” (ważne są: spojrzenia, mimika, gesty; to
czego nie widać – tego w zasadzie nie ma)
– Zmiana stanowiska pracy, obowiązków (wyjaśnienie, wytłumaczenie)
• Odsyłanie do sprzątania ma znaczenie „dyskryminacyjne”
• Spóźnienia, absencje – ustalenie zasad, sposobu kontaktu
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
Zwolnienia
• Czasem nagłe – trzeba podkreślić okres wypowiedzenia
• Różne powody:
– „Ktoś mnie nie lubi”
– „Jestem dyskryminowany”
• Nierzadko możliwe do uniknięcia
– Nie każdy Głuchy powie, że mu źle, niektórzy będą się bali porozmawiać
i po prostu odejdą
• W miarę możliwości nie uprzedzajmy się do Głuchych
pracowników, jeśli jeden z nich negatywnie nas zaskoczy
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
O czym warto pamiętać?
• Ustalamy i wyjaśniamy zasady współpracy
• Wszystkie ważne informacje zapisujemy skrótowo na kartkach
(godziny zmian, dni wolne, grafik, numery kontaktowe, zasady)
• Staramy się pamiętać – „czego nie widać, tego nie ma”
• Nie polegamy na przytakiwaniu – staramy się upewnić czy
zostaliśmy zrozumiani, szukamy kontaktu
• Uwrażliwiamy na te kwestie zespół – koordynatorzy,
brygadziści, najbliżsi współpracownicy
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
3. Komunikacja z Głuchymi – fakty i mity
Głusi
• Migają
• Piszą
• Mówią lub nie 
Słyszący
• Mówią
• Piszą
• Migają lub nie 
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
mit: wystarczy karta i długopis
fakt: nie ma znaczenia czy machasz długopisem czy
ustami
problemem jest dalej gramatyka języka polskiego tak
różna od gramatyki PJM
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
 można pisać prostymi zdaniami
 używać prostych konstrukcji gramatycznych
 bez trudnych słów i wielokrotnie złożonych zdań
 można zapoznać się z zasadami gramatyki PJM –
łatwiej będzie zbudować czytelny komunikat
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
mit: wszyscy Głusi czytają z ruchu warg
fakt: przecież wargami ruszasz w gramatyce języka
polskiego
a to właśnie ona jest problemem dla Głuchych
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
Można próbować mówić:
 nieco wyraźniej
 nieco głośniej (w przypadku osoby słabosłyszącej)
 w normalnym tempie
 patrząc na rozmówcę (nie chodzić po pokoju)
 nie zasłaniając ust
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
mit: wystarczy się nauczyć daktylografii (alfabet palcowy)
fakt: proszę sobie wyobrazić, że ktoś do nas mówi
literując, np. „Pe eR a Ce A” [PRACA]
• … Poza tym wiele słów, zwłaszcza specjalistycznych,
jest nieznanych Głuchym – pismo/ daktylografia nie
pomoże, trzeba wyjaśnić sedno 
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
 daktylografia – nazwy własne, ew. tylko krótkie
kluczowe słowa
 PJM – nauka kilku podstawowych znaków
 SJM – bez sensu
 np. www.migam.org
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
mit: Głusi mają problem z uczeniem się, dlatego słabo
piszą w języku polskim
fakt: system edukacji w Polsce nie przewiduje, że dla
kogoś urodzonego w Polsce, języki polski może być
drugim językiem
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
mit: żaden Głuchy nie może nauczyć się mówić
fakt: owszem, może choć będzie to mowa zniekształcona
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
 Cierpliwość
 Szacunek dla starań komunikacji w języku obcym
 Skupienie na przekazie niewerbalnym – mowa ciała,
mimika
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
Komunikacja – fakt podstawowy
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
Nauka PJM
• Nauka PJM (podstaw gramatyki, często używanego
słownictwa, alfabetu)
• Dofinansowanie do nauki języka migowego (PFRON)
• Złożenie wniosku jako osoba mająca kontakt z Głuchym
• Listopad-grudzień – decyzja w styczniu
• Do 90% kosztów szkolenia
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
Gdzie się uczyć Polskiego Języka Migowego?
• Uniwersytet Wrocławski:
-e-mail: [email protected]
-FB: Polski Język Migowy na Uniwersytecie Wrocławskim
• Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski
-ul. Braniborska 2/10 Wrocław
-www.pzg.wroclaw.pl/jezyk_migowy
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
Savoir – vivre w komunikacji z Głuchymi
• Sposoby zwrócenie uwagi, rozpoczęcia rozmowy
– machanie ręką, lekkie klepnięcie w ramię, uderzenie
otwartą dłonią w stół, tupanie, miganie światłem,
rzucenie kulką papieru, wysłanie sygnału z telefonu
– nie wolno (!): klepać w okolice karku/ głowy, rzucać
ciężkim przedmiotem
– nie używaj słowa „głuchoniemy”
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
Savoir – vivre w komunikacji z Głuchymi
•
–
–
–
–
Podczas rozmowy:
nie błądź wzrokiem, utrzymuj kontakt wzrokowy,
nie zajmuj się inną czynnością,
nie wpatruj się w dłonie (patrz w oczy)
podczas rozmowy z tłumaczem, zwracaj się
bezpośrednio do rozmówcy, nie do tłumacza
– nie przechodź między dwoma migającymi osobami
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
Komunikacja – podsumowanie
• Warto poznać podstawy gramatyki PJM, podstawowe
znaki, alfabet palcowy
• Mówimy krótkimi zadaniami, prostymi słowami
• Nie zasłaniamy ust, patrzymy w oczy
• Używamy całego ciała, mimiki, gestów
• Kluczowe informacje zapisujemy na kartce/telefonie
• Można powtarzać, pytać o zrozumienie, prosić o
powtórzenie – nie rezygnujmy w trakcie rozmowy
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy
Komunikacja - podsumowanie
https://www.facebook.com/video.php?v=566313086760254
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy

similar documents