Prezentacja PFRON

Report
Możliwości wsparcia osób
niepełnosprawnych ze środków
PFRON
Programy PFRON jako pomoc w
wejściu na rynek pracy
Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
to fundusz celowy działającym na mocy Ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane są
na rehabilitację zawodową i społeczną osób
niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.
Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON
Programy i zadania PFRON
służące rehabilitacji zawodowej:
JUNIOR – program aktywizacji zawodowej
absolwentów niepełnosprawnych.
Aktywny samorząd – program wsparcia
rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON
Programy i zadania PFRON
służące rehabilitacji zawodowej c.d.:
System dofinansowań i refundacji
wynagrodzeń i składek ZUS
pracowników i przedsiębiorców
niepełnosprawnych.
Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON
Program Junior –
celem programu jest zwiększenie możliwości
osób niepełnosprawnych w korzystaniu ze staży,
jako instrumentu rynku pracy.
Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON
Program Junior – cele szczegółowe:
1. Podnoszenie zainteresowania osób niepełnosprawnych
podejmowaniem staży poprzez ograniczanie barier finansowych oraz
materialne motywowanie do podejmowania staży.
2. Podnoszenie zainteresowania i stopnia zaangażowania PUP w
udostępnianiu stażu absolwentom niepełnosprawnym oraz tworzenie
warunków dla jego pomyślnego kończenia.
3. Podnoszenie zainteresowania i stopnia zaangażowania pracodawców
w angażowaniu na staż niepełnosprawnych oraz tworzenie warunków
dla jego pomyślnego kończenia.
Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON
Program Junior - adresaci pomocy:
Adresatami programu są osoby z orzeczonym
znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem
niepełnosprawności w wieku do 30 roku życia,
skierowane na staż zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2013, poz. 674, z późn. zm.)
Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON
Program Junior formy pomocy:
- pomoc dla absolwenta skierowanego na staż przez Powiatowy Urząd
Pracy, w formie dofinansowania będącego świadczeniem na
rehabilitację zawodową.
Wysokość dofinansowania, uzależniona jest od stopnia
niepełnosprawności osoby skierowanej na staż, do wysokości:
a) 800,00 zł - dla osób z znacznym stopniem niepełnosprawności,
b) 650,00 zł - dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
c) 500 zł - dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności,
Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON
Program Junior formy pomocy c.d.:
- premia dla doradcy zawodowego za wykonywanie
dodatkowych czynności.
Doradca zawodowy odpowiada za przygotowanie osoby
niepełnosprawnej do podjęcia pracy w ramach stażu oraz
zapewnienie warunków odpowiednich do nawiązania
kontaktu z osobą niepełnosprawną, przełamania jej
wewnętrznych lęków i oporów. Ma również ułatwić
rozpoznanie zainteresowań i predyspozycji oraz określić
odpowiedni rodzaj pracy, nawiązanie kontaktu i współpracy
z potencjalnym pracodawcą oraz zapewnić sprawowanie
pieczy nad odbywaniem stażu przez osobę niepełnosprawną.
Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON
Program Junior formy pomocy c.d.:
- premia dla pracodawcy za przeprowadzony staż
osoby niepełnosprawnej w wysokości stanowiącej
iloczyn liczby miesięcy odbytego stażu i kwoty :
a) do 400 zł, gdy stażysta posiada znaczny lub
umiarkowany stopień niepełnosprawności,
b) do 200 zł, gdy stażysta posiada lekki stopień
niepełnosprawności.
Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON
Program Junior formy pomocy c.d.:
Oprócz zachęty finansowej efektem
towarzyszącym realizacji programu powinno być
przełamanie barier psychologicznych
pracodawców, związanych z zatrudnianiem osób
niepełnosprawnych.
Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON
Program Junior - realizatorzy:
- Powiatowe Urzędy Pracy we współpracy z
Oddziałami wojewódzkimi PFRON.
Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON
Program Aktywny samorząd
Celem głównym programu jest wyeliminowanie
lub zmniejszenie barier ograniczających
uczestnictwo beneficjentów programu w życiu
społecznym, zawodowym i w dostępie do
edukacji.
Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON
Program Aktywny samorząd
Szczegółowe cele programu związane z
rehabilitacją zawodową:
- przygotowanie beneficjentów programu do
aktywizacji społecznej, zawodowej lub
wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez
likwidację lub ograniczenie barier w
poruszaniu się oraz barier transportowych,
Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON
Program Aktywny samorząd
Szczegółowe cele programu związane z
rehabilitacją zawodową c.d.:
- umożliwianie beneficjentom programu
aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie
elementów wspierających ich zatrudnienie,
Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON
Program Aktywny samorząd
Szczegółowe cele programu związane z
rehabilitacją zawodową c.d.:
- poprawa szans beneficjentów programu na
rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku
pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON
Program Aktywny samorząd – struktura
programu:
• Moduł I – likwidacja barier utrudniających
aktywizację społeczną i zawodową.
• Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia
na poziomie wyższym.
Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON
Program Aktywny samorząd – Moduł I:
• Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do
posiadanego samochodu,
– Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
• Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w
społeczeństwie informacyjnym:
– Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego
elementów oraz oprogramowania,
– Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego
w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON
Program Aktywny samorząd – Moduł I c.d.:
• Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym,
– Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
– Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej
posiadanej protezy kończyny,
• Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej
poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON
Program Aktywny samorząd – Moduł II:
• opłata za naukę (czesne),
• dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,
• dodatek na uiszczenie opłaty za
przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w
przypadku osób, które mają wszczęty przewód
doktorski, a nie są uczestnikami studiów
doktoranckich.
Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON
Moduł Obszar Zadanie
Maksymalna kwota dofinansowania
Zadanie 1 5.000 zł.
Obszar A
Zadanie 2 2.100 zł.
30.000 zł - dla osoby niewidomej.
Moduł I
Zadanie 1
Obszar B
10.000 zł - dla osób
niedowidzących .
5.000 zł - dla osób z dysfunkcją
obu kończyn górnych.
Zadanie 2
4.000 zł - dla osoby
głuchoniewidomej.
2.000 zł - dla pozostałych
adresatów.
Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON
Moduł
Moduł I
Obszar Zadanie
Zadanie 1
7.000 zł z możliwością
zwiększenia do
20.000 zł.
Zadanie 2
2.000 zł.
Zadanie 3
Kwoty dofinansowania
uzależnione od zakresu
amputacji maksymalnie
do 26.000 zł.
Zadanie 4
Do 30% kwot o których mowa
w Zadaniu 3.
Obszar C
Obszar D
Maksymalna kwota
dofinansowania
200 zł miesięcznie nie więcej niż 2.400 zł na rok.
Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON
Moduł
Rodzaj kosztów
Maksymalna kwota
dofinansowania
Opłata za naukę
(czesne).
Równowartość
czesnego w ramach
jednej, aktualnie
realizowanej formy
kształcenia.
Dodatek na pokrycie kosztów
kształcenia.
Nie mniej niż 1.000 zł.
Dodatek na uiszczenie opłaty
za przeprowadzenie przewodu
doktorskiego.
Do 4.000 zł.
Moduł II
Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON
Program Aktywny samorząd – realizatorzy:
- Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie we
współpracy z Oddziałami wojewódzkimi
PFRON.
Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON
System dofinansowań i
refundacji
wynagrodzeń i składek ZUS
pracowników i przedsiębiorców
niepełnosprawnych
Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON
Adresaci pomocy:
• Osoby niepełnosprawne prowadzące
działalność gospodarczą
• Pracodawcy zatrudniający osoby
niepełnosprawne
Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON
Formy pomocy:
Refundacja składek ZUS
- 30 % składek na ubezpieczenie społeczne i
rentowe dla osób z lekkim stopniem
niepełnosprawności,
- 60 % składek na ubezpieczenie społeczne i
rentowe dla osób z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności,
- 100 % składek na ubezpieczenie społeczne i
rentowe dla osób z znacznym stopniem
niepełnosprawności.
Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON
Dofinasowanie do
wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
Stopień niepełnosprawności
Schorzenie specjalne
od II kwartału 2014 r
Wszyscy pracodawcy
znaczny
umiarkowany
lekki
ze schorzeniem
specjalnym
2 400 zł
bez schorzenia
specjalnego
1 800 zł
ze schorzeniem
specjalnym
1 725 zł
bez schorzenia
specjalnego
1 125 zł
ze schorzeniem
specjalnym
1 050 zł
bez schorzenia
specjalnego
450 zł
Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON
System dofinansowań i refundacji
– realizator:
PFRON,
ul. Jana Pawła II 13,
00-828 Warszawa.
Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON
Dziękuję za uwagę.

similar documents