Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm

Report
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Beneficjent projektu: Miasto Chełm

Projekt :

realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu
oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju
szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

na podstawie umowy nr UDA-POKL.03.05.00-00-027/13-00 z
dnia 15.10.2013r. pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji
w Warszawie a Miastem Chełm,

skierowany do 13 szkół dla dzieci i młodzieży i 2
przedszkoli oraz nauczycieli w nich zatrudnionych.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Źródło finansowania projektu:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, tj.:


Europejski Fundusz Społeczny – 85%

Budżet państwa – 15 %
Okres realizacji projektu:
01.10.2013 – 31.08.2015
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W jakim celu
realizowany jest
projekt dotyczący
kompleksowego
wspomagania
rozwoju szkół?
Pilotaż nowego modelu
systemu doskonalenia i
zewnętrznego
wspomagania pracy
szkoły
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Założenia nowego systemu doskonalenia nauczycieli




Prowadzenie doskonalenia zgodnie ze zdiagnozowanymi
potrzebami szkoły i przedszkola
Pomoc w wykorzystaniu w praktyce szkolnej wiedzy i
umiejętności nabytych przez nauczyciela
Lepsze wykorzystanie potencjału różnych placówek
wspierających rozwój szkół
Organizowanie współpracy nauczycieli i dyrektorów z
różnych szkół i przedszkoli na terenie powiatu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Cel główny projektu:
• podniesienie jakości procesu doskonalenia
nauczycieli i zewnętrznego wspomagania
pracy szkoły poprzez opracowanie i
wdrożenie kompleksowego Programu
Wspomagania Szkół Miasta Chełm w
obszarach wymagających wsparcia w okresie
od 01 października 2013 r. do 31 sierpnia
2015 r. w 13 szkołach i 2 przedszkolach,
obejmując 380 nauczycieli/lek, w tym 15
dyrektorów.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Cele szczegółowe projektu:
Wzrost kompetencji nauczycieli przedszkoli oraz szkół I-III etapu
edukacyjnego Miasta Chełm, uczestniczących w projekcie, w obszarach
objętych wsparciem w okresie od 01.10.2013-31.08.2015.
Poprawa jakości współpracy kadry pedagogicznej Miasta Chełm
uczestniczącej w projekcie, w aspekcie doskonalenia i
samodoskonalenia zawodowego w okresie od 01.10.2013-31.08.2015.
Wzrost rzetelności diagnozy potrzeb szkół/przedszkoli z Miasta Chełm
uczestniczących w projekcie, w zakresie doskonalenia nauczycieli
placówki w obszarach wymagających szczególnego wsparcia poprzez
opracowanie rocznych planów wspomagania w okresie od 01.10.201331.07.2015 opartych na wynikach pogłębionej walidacji podjętych działań.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Założenia projektu:

działalność Szkolnych Organizatorów Rozwoju
Edukacji (SORE);

realizacja w 13 szkołach i 2 przedszkolach tzw.
Rocznych Planów Wspomagania (RPW);

uruchomienie na terenie Miasta Chełm 4 sieci
współpracy i samokształcenia;

Utworzenie Powiatowego Programu Wspomagania
Szkół
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zadania w projekcie:
1. Przeprowadzanie procesu doskonalenia nauczycieli oraz
wdrożenie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie szkoleń
2.Organizacja i realizacja współpracy dyrektorów szkół i nauczycieli
w ramach 4 sieci tematycznych przy współpracy placówek systemu
oświaty;
3. Opracowanie i monitorowanie realizacji Powiatowego Programu
Wspomagania Szkół (PWS)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1. Przeprowadzanie procesu doskonalenia nauczycieli oraz
wdrożenie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie szkoleń
Cel: przeprowadzenie procesu diagnozy, szkoleń oraz wsparcie
implementacji wiedzy i umiejętności
Wdrożenie w każdej szkole/przedszkolu 2 ofert doskonalenia
Roczny Plan Wspomagania (RPW) - plan doskonalenia w danej placówce,
zbudowany na bazie jednej z ofert doskonalenia opracowanej w ramach
projektu ORE „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym
kompleksowym wspomaganiu szkół” i będący odpowiedzią na
zdiagnozowane problemy i potrzeby danej placówki
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
RPW – zadania ekspertów zewnętrznych
zapoznanie się ze specyficznymi potrzebami konkretnej szkoły (współpraca z
SORE)
przygotowanie i przeprowadzenie dostosowanych do potrzeb szkoły
warsztatów i/lub innych form szkoleniowych zaplanowanych dla nauczycieli
w ramach RPW (konsultacji grupowych i indywidualnych)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Roczny Plan Wspomagania (RPW):
• plan zbudowany na bazie jednej z ofert doskonalenia,
realizowany w szkole lub przedszkolu
• RPW obejmuje cały proces, tj.:
• diagnozę potrzeb,
• planowanie i realizację konkretnych działań (np. warsztaty,
szkolenia, konsultacje),
• pomoc nauczycielom we wprowadzaniu zmiany,
• ewaluację podjętych działań.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE)
- rola i zadania
• osoba współodpowiedzialna za prowadzenie rocznych
planów wspomagania realizowanych w placówkach
• wspiera dyrektora i nauczycieli w diagnozowaniu potrzeb
• współpracuje z dyrektorem i radą pedagogiczną w zakresie
przygotowania rocznego planu wspomagania (RPW)
• prowadzi działania związane z realizacją rocznego planu
wspomagania (spotkania, konsultacje grupowe i
indywidualne, współpraca z ekspertami zewnętrznymi)
• podsumowuje działania.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2.Organizacja i realizacja współpracy dyrektorów szkół i nauczycieli
w ramach 4 sieci tematycznych przy współpracy placówek systemu
oświaty
Cel: utworzenie i funkcjonowanie 4 sieci współpracy i samokształcenia
Sieć współpracy i samokształcenia - międzyszkolny zespół nauczycieli lub
dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia,
celem wspólnego rozwiązywania problemów, dzielenia się pomysłami,
spostrzeżeniami i propozycjami – zarówno za pośrednictwem internetowej
platformy traktowanej jako forum wymiany doświadczeń, jak i spotkań
osobistych (czasem z udziałem ekspertów zewnętrznych)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Praca na platformie informatycznej
• Dyskusje, wymiana informacji i spostrzeżeń dotyczących
tematyki sieci (forum wymiany doświadczeń, forum
dyskusyjne).
• Koordynowanie pracy uczestników nad wspólnie tworzonymi
rozwiązaniami.
• Publikacja efektów pracy (np. wypracowane narzędzia,
scenariusze lekcji itp.).
• Dzielenie się zasobami użytecznymi dla uczestników sieci
(zamieszczanie dokumentów, filmów, prezentacji, zdjęć itp.).
• Udział w szkoleniach e-learningowych
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynator sieci współpracy i samokształcenia
- rola i zadania
• Przygotowuje plan działania sieci współpracy i
samokształcenia
• Organizuje spotkania (przygotowuje i prowadzi, zaprasza
metodyków, ekspertów – w zależności od potrzeb
zgłaszanych przez uczestników)
• Moderuje forum dyskusyjne na platformie cyfrowej
• Zamieszcza na platformie cyfrowej materiały
samokształceniowe i inne zasoby edukacyjne
• Sporządza roczne sprawozdanie z pracy sieci
• Promuje działania sieci
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3. Opracowanie i monitorowanie realizacji Powiatowego Programu
Wspomagania Szkół (PWS)
Cel: opracowanie i bieżący monitoring PWS
Powiatowy Program Wspomagania Szkół (PWS) – dokument zawierający
informacje o realizacji wspomagania szkół i przedszkoli na poziomie Miasta
Chełm
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Specjalista ds. utworzenia i monitorowania Powiatowego
Programu Wsparcia Szkół (PWS)
• Współpraca z SORE i koordynatorem sieci podczas diagnoz
i przygotowania PWS
• Tworzenie i dobór narzędzi monitorujących PWS
• Bieżący monitoring realizacji PWS
• Przygotowanie kwartalnych raportów z realizacji PWS
• Raport końcowy z realizacji PWS
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA:
• Wspólnie z radą pedagogiczną podejmuje decyzje dotyczące
rozwoju szkoły - określa obszary i zasięg wspomagania.
• Diagnozuje potrzeby szkoły/przedszkola oraz przygotowuje
roczny plan wspomagania we współpracy z SORE
• Uczestniczy w spotkaniach, konsultacjach i warsztatach
• Wdraża nowe umiejętności i wypracowane procedury
• Udziela informacji zwrotnej
• Bierze udział w podsumowaniu podjętych działań
• Wykorzystuje efekty RPW w dalszej pracy
szkoły/przedszkola
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Biuro Projektu:
Urząd Miasta Chełm
Wydział Oświaty, pok. 42A
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
tel. 82 564 09 00
e-mail koordynatora projektu: [email protected]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dziękuję za uwagę
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

similar documents