4. Řadiče, shadery…

Report
ŘADIČ ELEKTROLUMINISCENČNÍHO
DISPLEJE,VEKTOROVÉHO DISPLEJE,
SHADERY
ŘADIČ ELEKTROLUMINISCENČNÍHO
DISPLEJE
Zápis obrazových dat na elektrooptický měnič se
děje najednou po mikrořádcích
 V tomto se řadič liší nejvíce od řadiče CRT
displeje
 Řídící obvod řádkového rozkladu obsahuje
posuvný registr, ve kterém se posouvá a
zapamatuje právě jedna jednička v místě na
měnič zapisovaného řádku
 Datové bity odpovídající sloupcům se sériově
přenášejí a ukládají do sloupcové paměti

Na aktivační linku sloupcových budičů se pak
přivede kladný napěťový puls (+60V), na
aktivační linku řádkových budičů puls záporný (170V).
 Napěťový rozdíl je dostatečně veliký (230V) k
tomu, aby v místě, kde sloupcový budič otevřel
horní tranzistor došlo k luminiscenci.
 Opačná hodnota sloupcového bitu otvírá spodní
tranzistor.
 Proces, který byl popsán se opakuje tak dlouho,
dokud neprojdou všechny mikrořádky stínítka.

ŘADIČ VEKTOROVÉHO DISPLEJE
Činnost vektorového displeje řídí posloupnost
grafických a dalších instrukcí, které předává
prostřednictvím systémového rozhranní
nadřazený procesor
 Při obnovování obrazu na stínítku řadič
vektorového displeje periodicky interpretuje
právě tuto posloupnost.
 Paměť grafického programu je tedy nutnou
součástí každého vektorového displeje
 Označuje se také termínem D souboru (d – file)

Mezi instrukcemi vektorového, ale i rastrového
displeje najdete tyto typické: kresba vektoru,
kresba kruhového oblouku, volby režimu
zobrazení, kresba znaku, přesun bez stopy na
stínítku, volba typu čáry, intenzity, blikání aj.
 Volání graf. podprogramu, nepodmíněný skok….
 Obsah D souboru generuje grafická aplikace
nadřazeného PC

AKCELEROVANÝ ŘADIČ GRAFICKÉHO
DISPLEJE
Též grafické akcelerátory, představují skupinu
grafických řadičů využívající pro vybrané
grafické aplikace, či jednotlivé fáze procesu
vykreslování obrazu specializované obvody
 Pomocí těchto obvodů – grafických procesorů
(GPU) – jsou vybrané operace značně
urychlovány a díky tomu se snižuje zatížení
hlavního procesoru (CPU) počítače a sběrnice
(odpadá velké množství přesunů dat mezi hlavní
pamětí počítače a pamětí řadiče – video pamětí)

Počátky vývoje grafických akcelerátorů spadají
do 80. let 20. stol.
 1984 firma IBM představila akcelerátor PCG
(Professional graphic controler).
 PCG je tvořen celkem třemi deskami plošných
spojů a obsahuje dva sloty pro rozšiřující karty v
PC XT (později PC AT).

Další vývoj v oblasti akcelerace se ubíral směrem
ke specializovaným čipům
 Postupně byly přidávány různé funkce z oblasti
2D grafiky – např. HW podpora vykreslování
kurzoru myši a dalších operací s rastrovými daty
pro využití v oblasti grafických uživatelských
rozhraní.
 Byla přidána podpora pro rychlé vykreslování
videa a později i pro dekompresi videa (MPEG)
 Dalším krokem byla podpora vykreslování
trojrozměrných obrazů a scén

SHADERY – JEDNOTLIVÉ BLOKY GPU
Jsou obecně programy ovlivňující vykreslení dané
grafické scény. Lze pomocí nich např. ovlivňovat
vykreslování textur, výpočet osvětlení, lze
provádět transformace geometrie atd.
 Moderní grafické akcelerátory implementují tyto
shadery a změnou jejich parametrů pak umožňují
ovlivňovat vykreslování scény.
 Implementovány jsou zejména 2 základní typy
shaderů – vertex shader a pixel shader

VERTEX SHADER
Je jednotka GPU sloužící k transformaci vrcholů
(vertexů) objektů.
 Tyto jednotky umožňují modifikovat
transformační řetězec, kterým procházejí
geometrické informace (souřadnice, normálové
vektory) o všech vrcholech jednotlivých plošek
grafických objektů ještě před fází rasterizace.
 Vhodným naprogramováním tohoto vertex
shaderu je možné vytvářet různé efekty (jako
např. skutečně zdrsněný (hrbolatý) povrch
objektů. Obecně nabízí vertex shader pro
programátora velmi silný nástroj. Univerzálnost
této jednotky je závsilá na konkrétním typu GPU

PIXEL SHADER
Je podobně jako pixel shader jednotkou GPU
 Tento typ shaderu však slouží k operacím nad
jednotlivými vykreslovanými fragmenty –
texturování a další efekty na pixelové úrovni
 Funkce pixel shaderu lze stejně jako u vertex
shaderu do jisté míry programově ovlivňovat

GEOMETRY SHADER

Je speciální typ shaderu přímo ovlivňující
geometrii objektů přidáváním a odebíráním
jednotlivých bodů (vrcholů)
Grafické procesory GPU ve vybraných operacích
(vektorové transformace) výkonově
několiknásobně převyšují klasické procesory
 Díky jednotnému API se grafické procesory
stávají univerzálními kooprocesory


similar documents