Oil price shocks and stock market behavior in nigeria

Report
Oil price shocks and stock
market behavior in nigeria
‫علی باالپور‬
‫مقدمه‬
‫هدف‪:‬‬
‫شوک قیمتی نفت رو بازار سهام چه اثری داره ؟‬
‫نتایج ‪:‬‬
‫‪ .1‬در ابتدا بازده بازار سهام اثر مثبت ولی ناچیز‬
‫از شوک قیمتی می پذیرد ولی در دوره های زمانی آتی‬
‫بعد از شوک قیمتی این اثر بسته به نوع شوک منفی‬
‫است‪( .‬از لحاظ آماری)‬
‫‪ .2‬نوسانات قیمت نفت باعث دپرس شدن بازده سهام می‬
‫شه!!!‬
‫‪ .3‬اثر شوک قیمتی نفت از اثر نرخ مورد انتظار در‬
‫داده ها‬
‫‪ .1‬اثر تورم از قیمت نفت خام حذف شده‬
‫‪ .2‬نرخ بهره مورد انتظار ‪ 3‬ماهه در نظر گرفته شده‬
‫‪ .3‬شاخص بازار سهام از ‪ 5‬صنعت ( کشاورزی‪-‬تولید‪-‬‬
‫مالی‪-‬بازرگانی‪-‬خدماتی) بدست آمده‬
‫‪ .4‬از ‪ GDP‬صنعتی استفاده شده (نه ‪ GDP‬کل کشور)‬
‫‪ .5‬اطالعات از بانک مرکزی نیجریه بدست آمده‬
‫‪ .6‬بازده سهام)‪ln (nst/nst-1‬‬
‫‪ .7‬تمامی متغیر ها به جز بازدهی واقعی سهم‬
‫)‪log(1+r/100‬‬
‫‪ .8‬نرخ بهره مورد انتظار‬
‫‪ .9‬دوره زمانی اطالعات فصل اول ‪ 1995‬تا فصل آخر‬
‫‪2008‬‬
‫‪Lag .10‬ها یا وقفه زمانی به صورت ‪ 3‬ماهه یا فصلی‬
‫در نظر گرفته شده است‪.‬‬
‫‪ .11‬فرمولی که با آن بازده واقعی سهم مطالعه شده ‪:‬‬
‫‪( CCR‬بازده مرکب پیوسته) ‪Log (inft – inft-1)-‬‬
‫‪CCR= continuously compounded return‬‬
‫‪r= log of short-term interest rate‬‬
‫‪Ind= log of real industrial GDP‬‬
‫‪Op= log of real oild price‬‬
‫‪Infl= log of CPI‬‬
‫متدولوژی‬
‫از ‪ VAR‬استفاده شده است چراکه در پیشبینی واریانس‬
‫بسیار مناسب عمل می کند‬
‫مدل پایه با چهار متغییر‬
‫)‪Y=(rt ,op, ind, srtnst‬‬
‫‪ lag‬وقفه ها =‪P‬‬
‫اندازه نمونه=‪T‬‬
‫ماتریس های پارامتری = ‪A‬‬
‫بردار ستونی خطاها = ‪μt‬‬
‫پیش فرض های مدل‪:‬‬
‫‪1. E(μt )=0 for all t‬‬
‫ماتریس همزمان کواریانس خطاها=‪2. If s=t then E(μs μt’ )=ɸ | ɸ‬‬
‫‪3. if s≠t then E(μs μt’ )=0‬‬
‫مدل پایه بست داده می شه تا بتوان با آن تبدیل های غیر خطی‬
‫قیمت واقعی نفت را بدست آورد‬
‫چون ضرایب تعیین شده در این مدل از دقت باال برخوردار‬
‫نیستند از ‪ GIRF‬استفاده شده است‪.‬‬
‫‪ Generalized impulse response function‬که در مقابل ‪ IRF‬نسبت به اولویت‬
‫متغییر ها حساس نیست‪.‬‬
‫قسمت ناواضح‬
1. we consider VAR process for some p dimensional time series xt given
by:
2. The h-steps ahead forecast error for xt is given by:
3. !!!!!! ‫و کلی فورمول دیگر‬

similar documents